Procedură : 2016/2891(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1052/2016

Texte depuse :

B8-1052/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/10/2016 - 8.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0377

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 521kWORD 127k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.641v01-00
 
B8-1052/2016

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstom (2016/2891(RSP))


Karima Delli, Yannick Jadot, Ernest Maragall, Bart Staes în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la necesitatea unei politici europene de reindustrializare, în contextul recentelor cazuri Caterpillar și Alstrom (2016/2891(RSP))  
B8-1052/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 9, 151, 152, 153 alineatul (1) și 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolele 14, 27 și 30 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea nr. 92/443/CEE a Consiliului din 27 iulie 1992 privind promovarea participării lucrătorilor la profiturile și rezultatele întreprinderilor (inclusiv participarea la capital)(1),

–  având în vedere Directiva 98/59/CEE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective(2),

–  având în vedere Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă(3),

–  având în vedere Directiva 2002/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 31 martie 2005, intitulată „Restructurarea și ocuparea forței de muncă — anticiparea și asistarea restructurării în vederea dezvoltării ocupării forței de muncă: rolul Uniunii Europene” (COM(2005)0120) și avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 2005(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 mai 2012 referitoare la o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor(6),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006,

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2013 conținând recomandări adresate Comisiei privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2013 referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050(8),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 decembrie 2013 intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și restructurării”(COM(2013)0882),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 ianuarie 2014 referitoare la reindustrializarea Europei în vederea promovării competitivității și a durabilității(9),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2015 referitoare la Inițiativa privind locurile de muncă verzi: exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă(10),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iunie 2016 referitoare la competitivitatea industriei europene de echipament feroviar(11),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Caterpillar a anunțat la 2 septembrie 2016 că în aprilie 2017 își închide sediul din Belgia, de la Gosselies, concediind peste 2 000 de lucrători; întrucât, între 2009 și 2015, dividendele acționarilor acestei companii au crescut cu 50%, în timp ce numărul de locuri de muncă a fost redus cu 15%;

B.  întrucât Alstom a anunțat la 7 septembrie 2016 că va muta producția sa de trenuri din Franța de la Belfort la Reichshoffen, punând în pericol 400 de locuri de muncă; întrucât Alstom a declarat în mai 2016 că în anul fiscal până în luna martie câștigurile ajustate înainte de dobânzi și impozite au crescut cu 23%;

C.  întrucât închiderea unor corporații mari și concedierile la scară largă pot afecta adeseori o rețea de subcontractanți și IMM-uri de la nivel local;

D.  întrucât procentul din ocuparea directă a forței de muncă din sectoarele industriale a scăzut la nivelul întregii Europe de la aproximativ 20% în 2000 la 15,5% în 2015;

E.  întrucât productivitatea muncii a crescut mult mai rapid în ultimele decenii decât productivitatea resurselor, în timp ce estimările arată că munca reprezintă mai puțin de 20 % din costurile de producție, iar resursele reprezintă 40 %;

F.  întrucât creșterea productivității muncii din ultimele decenii a fost mai mare decât creșterea salarială în UE în general, salariile neputând absorbi creșterea producției, aceasta fiind redusă în mod forțat sau fiind în totalitate dependentă de exporturi;

G.  întrucât o serie de societăți specializate în prelucrarea industrială la scară largă au adoptat strategii orientate către câștiguri financiare pe termen scurt și întrucât această presiune permanentă de a crește profitabilitatea capitalului a fost în dezavantajul inovării, investițiilor în C&D, ocupării forței de muncă, salariilor și reînnoirii calificărilor;

H.  întrucât UE are un surplus comercial extern uriaș și trebuie, prin urmare, să reechilibreze cererea pentru a evita dependența externă și a contribui la creșterea durabilă și echitabilă la nivel mondial;

I.  întrucât importanța acordată comerțului internațional a redus gradul de ocupare a forței de muncă în domeniile industriale, dar nu a dus la creșterea consumului de materii în UE, ci numai la o creștere a importurilor de produse mari consumatoare de energie;

J.  întrucât țările cu cea mai ridicată rată de inovare sunt cele cu o strategie industrială clară; întrucât țările și sectoarele cele mai eficiente în ceea ce privește consumul de resurse sunt cele mai competitive; întrucât UE înregistrează o rată scăzută de conversie a rezultatelor din domeniul C&D în produse și servicii;

K.  întrucât eficiența energetică și sectorul energiei din surse regenerabile ar putea să creeze numai ele în mod direct 5 milioane de locuri de muncă și indirect mult mai multe până în 2020;

L.  întrucât industria europeană de echipament feroviar, care include mai multe sectoare de prelucrare și numeroase IMM-uri, asigură locuri de muncă pentru 400 000 de angajați, investește 2,7% din venitul anual în C&D și reprezintă 46% din piața mondială de echipament feroviar; întrucât sectorul feroviar în general creează în mod direct peste 1 milion de locuri de muncă și indirect 1,2 milioane de locuri de muncă în UE;

M.  întrucât restructurarea devine o problemă pentru părțile interesate doar într-o etapă ulterioară, cel mai adesea atunci când sunt luate în calcul concedierile;

N.  întrucât, la restructurare, este imediat și ușor perceptibil impactul asupra ocupării forței de muncă ce atrage cea mai mare parte a atenției, în timp ce efectul advers asupra condițiilor de muncă și a sănătății lucrătorilor nu este identificat și abordat în mod corespunzător;

O.  întrucât, în cazurile de restructurare în care concedierile sunt inevitabile, lucrătorii mai tineri și cei mai în vârstă sunt mai frecvent vizați de concedieri, chiar dacă aceasta constituie o discriminare pe criterii de vârstă conform legislației relevante a UE;

P.  întrucât societățile în curs de restructurare ar trebui să acționeze într-un mod responsabil din punct de vedere social, experiența arătându-ne că o restructurare sustenabilă din punct de vedere social și economic implică un dialog social adecvat, cu un accent deosebit pe informarea și consultarea lucrătorilor, așa cum subliniază rezoluția Parlamentului din 15 ianuarie 2013 menționată mai sus;

Q.  întrucât există o necesitate de a pregăti lucrătorii la timp pentru o schimbare către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor, favorabilă climei, cu un potențial imens de ocupare a forței de muncă, dar care dă naștere unei restructurări a sectoarelor și societăților nesustenabile;

R.  întrucât cooperativele gestionează restructurările într-un mod responsabil din punct de vedere social, iar modelul lor specific de guvernanță cooperativă, bazat pe proprietatea comună, participarea democratică și un proces decizional controlat de membri, precum și capacitatea lor de a se baza pe propriile resurse financiare și pe rețele de sprijin explică de ce acestea sunt mai flexibile și mai inovatoare în ceea ce privește gestionarea restructurării în timp și crearea de noi oportunități de afaceri;

S.  întrucât UE are nevoie de o strategie industrială ambițioasă, ecoeficientă și ecologică pentru a restabili capacitatea de producție și a genera locuri de muncă înalt calificate și bine plătite;

T.  întrucât sectorul verde a fost unul dintre principalii creatori neți de locuri de muncă în Europa în timpul recesiunii, iar societățile cu un plan pe termen lung de a opera în economia verde creează locuri de muncă mai rezistente la externalitățile actuale ale economiei globalizate; întrucât potențialul expansiunii locurilor de muncă verzi este frânat de un deficit de forță de competențe și de nepotrivirea cauzată de o serie de factori, printre care diversitatea programelor de formare în raport cu sustenabilitatea, deficiențele identificate în anumite sectoare și lipsa de studenți care să dețină competențele STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) și IT (tehnologia informației) necesare,

Susținerea economiei reale printr-o politică de reindustrializare sustenabilă

1.  solicită elaborarea unei politici economice coordonate bazate pe standarde sociale mai înalte și pe cererea internă ca forță motrice, salariile urmând să crească în funcție de productivitatea muncii în întreaga UE;

2.  solicită din nou elaborarea unei politici de reindustrializare comune a UE care să combine competitivitatea, sustenabilitatea și locurile de muncă de calitate și să permită sectorului industrial să contribuie la tranziția către sustenabilitate și să abordeze provocările societale majore; consideră că, având în vedere provocările globale și presiunea crescută a globalizării asupra mai multor sectoare industriale europene, este foarte important ca energia și eficiența energetică să se afle în centrul reînnoirii industriei europene, dacă se dorește menținerea competitivității sale pe viitor;

3.  solicită ca această politică să fie bazată pe obiective și indicatori clari – printre care obiective ambițioase legate de eficiența energetică, resurse și climă – și o economie circulară și fondată pe ciclul de viață; subliniază că aceasta ar trebui să includă un mix inteligent de măsuri legate de ofertă și de cerere menite să relocalizeze economia din UE, sporind rezistența acesteia și reducând dependența sa față de resurse; subliniază că această politică ar trebui să orienteze investițiile către creativitate, competențe, inovare și tehnologii sustenabile și să promoveze modernizarea bazei industriale europene printr-o politică ce ține seama de lanțul de valoare și include industriile de bază și actorii lor regionali și locali; consideră că o astfel de abordare ar putea să aducă avantaje în materie de rentabilitate pentru industria europeană și economia europeană în general;

4.  consideră că o politică de reindustrializare a UE ar trebui să se concentreze mai ales pe sectoarele strategice ale UE, să stimuleze dezvoltarea și introducerea eficienței energetice, a energiei din surse regenerabile, a eficienței în ceea ce privește utilizarea resurselor și inovarea socială și să fie susținută prin investiții în infrastructura de transport public (inclusiv infrastructura feroviară și pentru tramvaie) și aplicarea inteligentă a tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), cu scopul de a asigura un efect de levier pentru realizarea reindustrializării; subliniază că o astfel de politică ar trebui să fie, de asemenea, în avantajul sectorului agricol și al sectorului materiilor prime; consideră că UE trebuie să dezvolte o perspectivă comună asupra sectoarelor cu rol strategic și să promoveze o rezistență pe termen lung;

5.  consideră că legislația este un motor al inovării și că stabilirea unor standarde (de mediu) înalte în UE stimulează investițiile private necesare în C&D care permit societăților europene să furnizeze produse/servicii de calitate pe piața UE și să concureze pe piețele internaționale; regretă că UE își pierde, se pare, rolul de lider în stabilirea, aplicarea și asigurarea aplicării unor standarde de mediu de calitate (așa cum a arătat „scandalul Dieselgate”) și solicită să se depună eforturi în vederea recâștigării poziției sale de lider;

6.  consideră că schimbările structurale legate de sistemele financiare și fiscale naționale și internaționale, inclusiv politicile de transfer al impozitării de la forța de muncă la resurse, internalizarea costurilor externe, renunțarea la combustibilii fosili și asigurarea funcționării schemei de comercializare a certificatelor de emisii, au un rol esențial pentru crearea unui cadru economic care stimulează investițiile private și publice și în care o politică industrială sustenabilă își poate îndeplini obiectivele;

7.  atrage atenția asupra măsurilor de austeritate care au scăzut mult capacitatea autorităților publice de a investi în proiecte de infrastructură precum mobilitatea publică, care ar susține crearea de locuri de muncă de calitate și sustenabile și relocalizarea economiei;

8.  atrage atenția asupra faptului că anii de intervenții masive în sprijinul băncilor și al piețelor de capital din UE nu au avut un impact asupra locurilor de muncă și a îmbunătățirii perspectivelor economice; regretă, de asemenea, rezultatele dezamăgitoare ale Planului de investiții Juncker și amintește numeroasele sondaje ale Băncii Centrale Europene privind creditele bancare, în care se menționează faptul că societățile caută oportunități de afaceri, nu finanțare; consideră că acestea constituie o dovadă clară pentru factorii decizionali că intervențiile publice ar trebui să treacă de la suprastimularea ofertei la politici fiscale concertate menite să stimuleze cererea;

9.  regretă financializarea treptată a economiei reale, care are la bază o cultură corporatistă orientată către o perspectivă financiară pe termen scurt – și anume generarea de valoare pentru acționari – și nu către menținerea unui mediu industrial inovator care poate asigura locuri de muncă de calitate și sustenabile și beneficii pe termen lung pentru societate; regretă că această abordare a avut ca rezultat pierderea a numeroase locuri de muncă în sectorul de prelucrare; invită Comisia să prezinte o propunere legislativă care să descurajeze și să penalizeze societățile care recurg la concedieri în masă atunci când generează profituri, limitând accesul acestora la fonduri UE, de exemplu;

10.  deplânge lipsa unei impozitări echitabile la nivelul UE a marilor corporații care își desfășoară activitatea în Europa și la nivel mondial; consideră că abordarea eludării și evaziunii fiscale ar permite reducerea taxelor pentru IMM-uri și completarea viitoare a bugetelor publice locale destinate investițiilor; solicită crearea unei baze comune consolidate de impozitare a întreprinderilor (CCCTB) ca resursă proprie pentru bugetul UE;

Energia și trecerea la sustenabilitate ca factori determinanți ai reindustrializării

11.  solicită ca resursele publice și private ale UE și ale statelor membre să fie alocate pentru un plan de investiții ecologice la scară largă concentrat pe tranziția energetică, mobilitatea durabilă și economia circulară pentru a înlocui investițiile anterioare în drumuri; consideră că fondurile UE, inclusiv fondurile structurale și de investiții europene și Mecanismul pentru interconectarea Europei, reprezintă o posibilitate importantă de a finanța investițiile respective; consideră că orientările privind ajutoarele de stat ar trebui să fie mai bine adaptate și folosite pentru adoptarea unor măsuri de politică vizând consolidarea inovării și a sustenabilității; solicită îmbunătățirea serioasă a aplicării criteriilor de sustenabilitate, a celor sociale și a celor privind ocuparea forței de muncă în legătură cu folosirea fondurilor UE, în special a Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) și a tuturor instrumentelor financiare gestionate de Banca Europeană de Investiții (BEI);

12.  solicită elaborarea unei agende a UE privind specializarea inteligentă și prioritizarea C&D în sectoarele în care UE poate fi lider, cum ar fi eficiența energetică și eficiența în materie de utilizare a resurselor, sursele regenerabile de energie, economia circulară, agricultura durabilă și serviciile medicale de calitate; solicită crearea unor instrumente concrete care să permită UE și statelor membre să orienteze eforturile în materie de C&D către domeniile prioritare și să permită preluarea rezultatelor în economia locală; consideră că ar trebui promovată consolidarea sinergiilor dintre programul Orizont 2020 și inițiativele privind specializarea inteligentă (RIS3) pentru a se asigura o mai bună valorificare a C&D și a se sprijini convergența economică regională; solicită ca centrele de inovare și cele tehnologice, în calitate de intermediari între cercetare și industrie, să fie susținute mai puternic;

13.  consideră că achizițiile publice și etichetarea ecologică au un rol fundamental în preluarea produselor, serviciilor și inovațiilor durabile și în relocalizarea economiei; solicită aplicarea rapidă a directivelor UE privind achizițiile publice din 2014 și concertarea eforturilor de către statele membre și Comisie cu scopul de a asigura faptul că autoritățile contractante iau deciziile pe baza principiului MEAT (oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic), acordând atenție costurilor legate de ciclul de viață și produselor durabile în ceea ce privește mediul și din punct de vedere social, prevenind dumpingul salarial și exploatarea lucrătorilor (și concurența neloială) și contribuind la consolidarea structurilor economice regionale;

14.  recunoaște importanța și caracterul specific al industriei de echipament feroviar pentru creșterea industrială, locurile de muncă și inovarea din Europa, constând în fabricarea de echipament cu o durată de viață de până la 50 de ani, o utilizare intensă a capitalurilor, o dependență crescută față de achizițiile publice și obligația de a respecta standarde de siguranță foarte ridicate; amintește contribuția fundamentală a transportului feroviar la îndeplinirea obiectivelor privind schimbările climatice și faptul că Europa trebuie să păstreze un avantaj tehnologic și de inovare în acest sector; îndeamnă Comisia să susțină obiectivele privind o trecere modală la transportul feroviar atât pentru pasageri, cât și pentru transportul de marfă, astfel cum menționează în Cartea albă privind transporturile din 2011, prin măsuri de politică concrete și mai multe eforturi de promovare a tehnologiilor eficiente, interoperabilitate, soluții de mobilitate inovatoare și politici de aprovizionare la nivel local; cere Comisiei să asigure intensificarea utilizării fondurilor structurale și de investiții europene – și în special a Fondului european de dezvoltare regională (FEDER) – pentru a susține proiectele de investiții în domeniul feroviar la nivel regional care generează locuri de muncă de calitate și durabile, inclusiv dezvoltarea infrastructurii de transport local cum ar fi infrastructura pentru tramvaie;

15.  reamintește imensul potențial de creare de locuri de muncă (de calitate) și de reducere a costurilor legate de îmbunătățirea eficienței energetice; subliniază că măsurile care includ obiective, standarde și mecanisme de referință care îmbunătățesc eficiența energetică trebuie, prin urmare, să stea la baza inițiativelor din toate sectoarele industriale; subliniază că mai ales industria transporturilor și cea a construcțiilor trebuie să urmeze o politică de economisire activă a energiei și să se diversifice înspre surse energetice durabile, nepoluante și sigure; subliniază că politica industrială ar trebui să ajute la crearea unor condiții de piață care să stimuleze creșterea economiilor de energie și investițiile în domeniul eficienței energetice, în vederea exploatării unei game largi de energie din surse regenerabile, precum și a unor tehnologii-cheie pentru mobilitatea opțiunilor de stocare a energiei (în special în domeniul transportului public);

Alinierea politicii comerciale la obiectivele de reindustrializare și tranziție

16.  subliniază că politicile comerciale și de investiții ar trebui să vizeze susținerea dezvoltării durabile, crearea de locuri de muncă de calitate și promovarea unor standarde sociale și de mediu înalte în sectorul industrial și în cel de producție; invită Comisia să se asigure că acordurile comerciale consolidează aceste standarde;

17.  consideră că nu aceasta este politica aplicată în prezent de UE și atrage atenția asupra creșterii presiunii concurențiale care ar urma să aibă la bază introducerea unor acorduri comerciale precum Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) UE-Canada sau Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP), care se preconizează că vor duce la pierderea a 200 000, respectiv 600 000 de locuri de muncă, majoritatea în sectorul industrial de prelucrare, amplificând tendințele de dezindustrializare actuale și acționând împotriva angajamentului global privind atenuarea schimbărilor climatice (creșterea cu 290% a transportului de marfă până în 2050);

18.  subliniază că politica comercială a UE nu trebuie să stimuleze practicile anticoncurențiale, inclusiv dumpingul social și de mediu, în special dumpingul privind produsele ieftine care pun în pericol standardele europene și afectează industriile din UE; invită UE să ia urgent măsurile necesare pentru a se proteja împotriva practicilor comerciale neloiale și să-și consolideze puternic instrumentele de protecție comercială, crescând capacitatea acestora de a reacționa și eficiența lor; este îngrijorat de faptul că China va primi statutul de economie de piață; invită Comisia să introducă mecanisme de ajustare la frontieră și să ia în calcul tarifele vamale ca metodă de evitare a dumpingului de mediu, a exploatării lucrătorilor și a concurenței neloiale;

19.  subliniază că, pe de-o parte, mai multe sectoare ale economiei UE sunt larg deschise concurenților din țări terțe, dar că, pe de altă parte, țările terțe au introdus o serie de obstacole care discriminează societățile europene; subliniază că întreprinderile concurente din țările terțe, în special din China, se extind în mod rapid și agresiv în Europa și în alte regiuni din lume, fiind adesea susținute puternic din punct de vedere politic și financiar de țara lor de origine (de exemplu, prin credite generoase la export în afara normelor OCDE); subliniază faptul că aceste practici pot constitui concurență neloială și pune în pericol locurile de muncă din Europa; subliniază, prin urmare, că este nevoie de condiții de concurență echitabile în ceea ce privește concurența mondială pentru asigurarea accesului reciproc la piață pentru a evita riscul pierderii locurilor de muncă și pentru a păstra know-how-ul industrial în Europa; solicită Comisiei să analizeze dacă normele UE în materie de concurență în vigoare în prezent ar trebui actualizate, ținând seama de situația de pe piața mondială;

20.  solicită Comisiei să monitorizeze mai bine investițiile țărilor terțe efectuate în statele membre ale UE (cum ar fi cele din sectorul feroviar) și să asigure respectarea reglementărilor europene în domeniul achizițiilor publice, de exemplu, a reglementărilor privind ofertele anormal de scăzute și concurența neloială;

Restructurarea responsabilă din punct de vedere social și crearea de locuri de muncă de calitate în sectoarele orientate către viitor

21.  regretă închiderea societăților Caterpillar și Alstom, care vor afecta mii de lucrători și familiile acestora și vor avea un efect disproporțional asupra economiei locale și regionale, cu efecte de propagare semnificative; condamnă astfel de concedieri în masă realizate exclusiv din motive economice/legate de profit;

22.  consideră că trebuie avute în vedere, promovate și consolidate o serie de măsuri anticipatorii privind situația de la Caterpillar și Alstom și schimbarea probabilă a condițiilor de angajare și de muncă, în special în cazul în care acestea pot fi în pericol;

23.  subliniază că procesele de restructurare afectează nu doar o singură societate, deoarece societățile lucrează tot mai mult în rețele, ceea ce intensifică nevoia de a înființa forumuri cu multiple părți pentru dezbaterea aspectelor sociale.

24.  subliniază că, în conformitate cu bunele practici de restructurare, pregătirea trebuie începută imediat ce se întrevede necesitatea restructurării, devenind astfel posibile evitarea sau reducerea la minimum a consecințelor economice, sociale și teritoriale și a celor asupra mediului;

25.  reamintește că se recunoaște ca practică generală că orice demers de restructurare ar trebui explicat și justificat părților implicate, inclusiv în ceea ce privește alegerea măsurilor prevăzute în legătură cu obiectivele și opțiunile alternative;

26.  afirmă din nou că cel mai bun instrument pentru găsirea unor soluții bazate pe consens și pe abordări comune, la momentul anticipării, prevenirii și gestionării proceselor de restructurare, constă într-un dialog social solid și cuprinzător la toate nivelurile, bazat pe încredere reciprocă și responsabilitate comună; consideră că dialogul social la nivelul UE are un rol fundamental în protejarea intereselor întreprinderilor europene de prelucrare și ale angajaților acestora;

27.  subliniază, în caz de restructurare, că trebuie protejate interesele angajaților în ceea ce privește protecția socială, locurile de muncă de calitate, sănătatea și condițiile de muncă;

28.  afirmă din nou că trebuie consultate într-un mod rezonabil toate părțile interesate implicate și cere ca orice demers de restructurare să fie precedat de o pregătire adecvată și realizată la timp, cu respectarea implicării depline și corespunzătoare a reprezentanților lucrătorilor de la toate nivelurile, pentru a preveni sau a atenua impactul economic, social, de mediu și local;

29.  consideră că impactul restructurării asupra concedierilor ar trebui să reprezinte o prioritate, societățile trebuind să își asume un angajament clar și transparent în acest sens; îndeamnă societățile să analizeze toate alternativele concedierilor și să participe la un dialog cu părțile interesate de la nivel intern și extern pentru a încerca să le implice în găsirea unei soluții la eventualele concedieri;

30.  solicită, în acest context, revizuirea Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective pentru a include subcontractanții în procedurile de informare și consultare și pentru a asigura, dacă e necesar, în cazurile în care concedierile în masă au loc la societăți care înregistrează în continuare profit, faptul că aceste societăți sunt trase la răspundere din punct de vedere financiar pentru a atenua efectele de propagare din rețea;

31.  subliniază că, în cazul concedierilor, angajatorii trebuie să respecte legislația în materie de anti-discriminare, în special cu privire la discriminarea pe motive de vârstă, atunci când aleg angajații vizați de concedieri și că trebuie să asigure angajaților respectivi asistență și să facă demersuri pentru a crește capacitatea de inserție profesională a acestora și a-i ajuta să intre din nou repede pe piața muncii, obținând un loc de muncă de calitate;

32.  consideră că, fără a înlocui vreo obligație pe care statele membre sau angajatorii o au în temeiul dreptului UE și al legilor și practicilor naționale, se poate folosi Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru a asigura asistență financiară pentru a reintegra rapid lucrătorii concediați la locuri de muncă de calitate;

33.  solicită să se dezvolte un nou model de organizare a muncii, în care munca și veniturile sunt partajate;

34.  invită Comisia să prezinte anul acesta, conform angajamentului asumat în 2013, un raport complet referitor la aplicarea cadrului privind calitatea; reamintește, în acest context, că a solicitat Comisiei să prezinte, după consultarea partenerilor sociali, o propunere de act legislativ privind informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor;

35.  subliniază că trebuie dezvoltat un acces mai pronunțat și mai eficient la formare, la învățare pe tot parcursul vieții, la formare profesională pentru viitor și la studii universitare, cu un accent puternic pe domeniile STEM, sprijin pentru antreprenoriat și o „plasă de siguranță” adecvată însoțită de o politică a celei de-a doua șanse; subliniază faptul că democratizarea locului de muncă trebuie extinsă și că lucrătorii ar trebui să aibă un drept individual la formare;

36.  menționează că tranziția la o economie verde are un potențial ridicat de creare de locuri de muncă care nu pot fi relocate și în domenii care nu pot fi mutate offshore; constată că există dovezi solide potrivit cărora tranziția la economia verde va avea, dacă punem în balanță, un efect pozitiv asupra ocupării locurilor de muncă, reflectând ideea că activitățile economice sustenabile, precum economiile de energie, implică utilizarea mai intensivă a forței de muncă decât activitățile pe care le înlocuiesc și ar putea avea potențialul de a le permite regiunilor să devină mai autonome;

37.  consideră că, pentru a maximiza potențialul net de creare de locuri de muncă al economiei verzi, este crucial să acordăm forței de muncă actuale posibilități adecvate pentru a obține competențe noi pentru economia circulară și a face față tranziției către procese de producție și produse mai durabile; solicită elaborarea unei strategii europene privind formarea și educația, care să susțină societățile, institutele de cercetare și partenerii sociali în demersul comun de analizare a nevoilor în materie de competențe în legătură cu durabilitatea mediului;

38.  invită Comisia și statele membre să promoveze crearea și dezvoltarea întreprinderilor cooperative, deoarece s-au dovedit mai rezistente pe timp de criză și mai puțin afectate de pierderea locurilor de muncă decât o întreprindere medie, precum și capabile să creeze locuri de muncă de calitate care nu sunt delocalizate; invită BEI și Comisia să informeze în mod constant Parlamentul cu privire la măsurile concrete luate până în prezent în vederea consolidării accesului la finanțare pentru cooperative și întreprinderi sociale;

39.  invită Comisia și statele membre să promoveze, inclusiv în cadrul Fondului european pentru investiții strategice, investițiile de calitate menite să genereze beneficii societale și economice, precum locuri de muncă de calitate sustenabile, egalitatea de gen, educație de calitate și inovare în vederea promovării tranziției la o economie verde și a combaterii sărăciei energetice; invită Comisia și statele membre să își concentreze investițiile în domenii cu un impact pozitiv asupra pieței forței de muncă în vederea creării de locuri de muncă de calitate și sustenabile cu protecție socială deplină și a combaterii șomajului;

°

°  °

40.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 245, 26.8.1992, p. 53.

(2)

JO L 225, 12.8.1998, p. 16.

(3)

JO L 303, 2.12.2000, p. 16.

(4)

JO L 80, 23.3.2002, p. 29.

(5)

JO C 65, 17.3.2006, p. 58.

(6)

JO C 264E , 13.9.2013, p. 59.

(7)

JO C 440, 30.12.2015, p. 23.

(8)

JO C 251E, 31.8.2013, p. 75.

(9)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0032.

(10)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0264.

(11)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0280.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate