Предложение за резолюция - B8-1053/2016Предложение за резолюция
B8-1053/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Патрик Льо Ярик, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, Томас Хендел, Таня Гонсалес Пеняс, Лин Бойлан, София Сакорафа, Елеонора Форенца, Мариза Матиаш, Хосу Хуаристи Абаунс, Жан-Люк Меланшон, Шабиер Бенито Силуага, Юнус Омаржи, Лола Санчес Калдентей, Мартина Андерсън, Естефания Торес Мартинес, Мат Карти, Мигел Урбан Креспо, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада, Хавиер Кусо Пермуй, Габриеле Цимер, Меря Кюльонен, Стелиос Кулоглу, Анхела Валина, Такис Хаджигеоргиу от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2016/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1053/2016
Внесени текстове :
B8-1053/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1053/2016

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom

(2016/2891(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2016 г. относно социалния дъмпинг в Европейския съюз[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно аспектите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането[3],

–  като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, и по-специално членове 22 и 23 от нея относно икономическите и социалните права и правото на работа,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално глава IV от нея относно солидарността,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 6 и 147 от него,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който изисква както от държавите членки, така и от ЕС да гарантират конкурентоспособността на европейската промишленост, и по-специално член 173 от него,

–  като взе предвид член 174 от ДФЕС относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, по-специално в районите, засегнати от индустриалния преход,

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа[4],

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз[5],

–  като взе предвид препоръките от 12 февруари 2013 г. от кръглата маса на високо равнище относно бъдещето на европейската стоманодобивна промишленост,

–  като взе предвид призива към Комисията да представи план за действие, отправен от заседанието на Съвета по конкурентоспособност от 18 и 19 февруари 2013 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид обявеното от Caterpillar закриване в Белгия, което ще остави над 2 000 души без работа, и намерението му за прехвърляне на дейностите на завода във Франция и в други заводи извън Европа; като има предвид, че това съобщение е свързано с плана за глобално преструктуриране и съкращаване на разходите, обявен през септември 2015 г., който би могъл да нанесе съпътстващи щети на многобройните подизпълнители на дружеството, да повиши общия брой на загубените работни места на над 5 000 и да предвиди съкращаване от страна на дружеството на 10 000 работни места в целия свят през следващите години;

Б.  като има предвид, че Caterpillar заяви, че разглежда и възможността да закрие своя завод в Северна Ирландия като част от преструктурирането на стопанската дейност там, което би могло да доведе до загуба на до 250 работни места;

В.  като има предвид, че с продажби и приходи в размер на 47,011 милиарда щатски долара през 2015 г. Caterpillar е водещият световен производител на строително и минно оборудване, дизелови двигатели и двигатели, които използват за гориво природен газ, промишлени газови турбини и дизел-електрически локомотиви; като има предвид, че комисията за разследване на Сената на САЩ посочи в официално изявление през 2014 г., че Caterpillar избягва плащането на данъци чрез прехвърляне на печалбите към своето дъщерно дружество в Швейцария от 1999 г. насам;

Г.  като има предвид, че френската група Alstom обяви своето намерение да спре производството на влакове в Белфор до 2018 г. и да прехвърли тези дейности в друг завод, намиращ се в Райхсхофен, което ще остави 500 души без работа, тъй като настоящото равнище на поръчки за товарни локомотиви и високоскоростни влакове, произвеждани в Белфор, не оправдава запазването на функционирането на фабриката;

Д.  като има предвид, че Alstom реализира печалби в размер на над 6 милиарда евро през последните десет години и следователно настоящите ѝ затруднения се дължат, наред с другото, и на липсата на инвестиции от страна на безотговорни акционери след приватизирането ѝ;

Е.  като има предвид, че Alstom беше отслабена поради продажбата на нейното подразделение за енергетика на американското дружество General Electric през 2014 г., и като има предвид, че дружеството до голяма степен е жертва на неспособността на ЕС в продължение на 10 години да защити промишлеността, въпреки че не я подложи на пряко разрушение в името на свободната конкуренция, както направи Комисията чрез осуетяването на няколко плана за преструктуриране на Alstom;

Ж.  като има предвид, че секторът на изграждане на железопътни линии представлява стратегически фактор за екологичното развитие на транспорта, който е необходим в Европа и е несъвместим с либерализирането на железопътния транспорт по инициатива на Комисията с четири последователни директиви, които отвориха пазара в железопътния сектор;

З.  като има предвид, че европейският промишлен сектор изигра исторически важна роля в процеса на европейска интеграция;

И.  като има предвид, че стоманодобивната промишленост е от съществено значение за растежа и благоденствието на Европа и понастоящем страда от значителен спад на търсенето, който е причина за непрестанната загуба на работни места и непрестанно отслабващата конкурентоспособност, което не предвещава нищо добро за необходимото възстановяване на европейската икономика;

Й.  като има предвид, че за да се гарантира сближаване в рамките на европейската икономика, прекомерната концентрация на промишленост с висока добавена стойност в някои райони, включително и в сектора на неблагородни метали, следва да се избягва;

К.  като има предвид, че научните изследвания, развойната дейност и иновациите в този сектор са от първостепенно значение за европейската промишленост; като има предвид, че закриването на заводи често води до необратима загуба на технологии и ноу-хау, както и до закърняване на уменията на работната сила в сферата на промишлеността;

Л.  като има предвид, че за засегнатите работници и райони мерките за строги икономии предизвикаха огромни затруднения от социално естество; като има предвид, че високите равнища на безработица в ЕС са свързани със свиването на неговата промишлена и производствена база;

М.  като има предвид, че преместването на работни места в рамките на ЕС насърчава низходящата спирала в социалната сфера и е несъвместимо с ефективната и последователна промишлена политика, сближаване и развитие;

Н.  като има предвид, че извършващите преструктуриране дружества носят отговорност за поставянето на социалния диалог в центъра на процесите на преструктуриране и следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът показва, че устойчивото от социална и икономическа гледна точка преструктуриране никога не се постига без провеждането на подходящ социален диалог, насочен по-специално към информирането на работниците и провеждането на консултации с тях;

О.  като има предвид, че различията между режимите за несъстоятелност между държавите – членки на ЕС, водят до вратички, които мултинационалните дружества използват за свеждане до минимум на своите загуби в процеса на преструктуриране, като същевременно увеличават в максимална степен социалната цена на своите решения за преместване чрез прехвърлянето на активи от една държава в друга;

П.  като има предвид, че възстановяването и самоуправлението на дружества от работници представлява широко разпространено решение по отношение на производството по несъстоятелност, при което се запазва равнището на дейност и работни места и което показва, че то е реална алтернатива за запазване на качествени работни места в ЕС;

1.  изразява своята силна солидарност с работниците, техните семейства и с лицата, които са пряко засегнати, и изисква спешно приемане на мерки с цел подкрепа на работниците и техните семейства, като им се оказва съдействие да запазят работните си места или да намерят нови работни места, подкрепа на местната икономика и подпомагане на районите при преодоляването на това трудно икономическо и социално положение;

2.  решително осъжда тези неприемливи закривания, плановете за преструктуриране и стратегическите икономически решения, вземани от мултинационалните дружества, които оставят хиляди работници без работа;

3.  осъжда разрушаването на политиките за европейската промишленост и призовава за създаването на алтернативни политики в сътрудничество с представители на работниците, с европейска цел за реиндустриализация и енергиен преход;

4.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират подходяща социална закрила, подходящи условия на труд и достойно възнаграждение чрез законодателни актове или чрез колективни споразумения, както и ефективна защита срещу несправедливо уволнение;

5.  осъжда отсъствието на реална промишлена политика на ЕС, която би могла да защити работниците в ЕС от спекулативните решения на мултинационалните дружества; призовава за промишлена политика, която да позволява държавното участие в стратегически промишлени сектори, включително национализация, с цел запазване на производството и работните места, които са от основно значение;

6.  подчертава значението на уменията и квалификациите на работниците както в енергийния сектор, така и в железопътния сектор; призовава за активна заетост и промишлени политики, които гарантират развитието и признаването на тези знания като важен актив за европейската промишленост за неблагородни метали; настоява поддържането на промишлено ноу-хау и квалифицирана работна сила да се вземат предвид при оценяването на жизнеспособността на производството в даден конкретен завод;

7.  призовава Комисията да представи предложение за европейска уредба за производствата по несъстоятелност, която поставя не само кредиторите, но и работниците в центъра на процеса, като се съсредоточава върху запазването на възможно най-голям брой работни места; за тази цел призовава за улесняването на инструменти, като например изкупуване от страна на служителите и самоуправление на работниците, с цел да се запазят произвеждащите фабрики въпреки несъстоятелността на собствениците им;

8.  призовава за преразглеждане на политиката в областта на конкуренцията и правилата за държавна помощ, за да се улесни публичната интервенция, насочена към запазване на социалното и регионалното сближаване, подобряване на трудовите и екологичните стандарти и решаване на проблемите в областта на общественото здравеопазване;

9.  призовава за налагане на мораториум върху либерализирането на железопътния транспорт и за провеждане на независимо проучване на въздействието на предходните етапи на либерализацията, което включва представители на работниците и потребители в сектора;

10.  осъжда печалбите на групата Caterpillar, дивидентите, плащани на акционерите, и лихвите, плащани на банките и кредиторите, както и провежданите в Европа политики на строги икономии, които намаляват търсенето на частни и публични субекти;

11.  осъжда факта, че без ефективно докладване по държави мултинационалните дружества могат да прехвърлят печалби в друга държава, като същевременно обявяват загуби и дори несъстоятелност; призовава за разширяване на задълженията за докладване по държави за всички администрации, не само държавите от ЕС и юрисдикциите, които не оказват съдействие, както и за засилени задължения за предоставяне на информация за дружества, които закриват фабрики или обявяват несъстоятелност в държавите членки;

12.  настоятелно призовава държавите членки да възстановят всички ресурси, заделени за подпомагането на дружества под формата на субсидии, данъчни облекчения, намаляване на цената на земята и др., когато дадено дружество реши да премести или закрие производствените си заводи;

13.  припомня, че потенциалната помощ, отпускана по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, не може да се използва за улесняване на напускането на дадено място, и настоява, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията трябва да се използва за подпомагане на работниците при възстановяването на тяхната фабрика с цел запазване на работните места;

14.  призовава ЕС и неговите държави членки да гарантират наличието на адекватни финансови средства за дейности по обучение и възстановяване с цел предоставяне на подкрепа при критични преходни периоди в европейската промишленост;

15.  призовава за различна европейска политика, която да не се основава на дъмпинг в областта на социалните данъци и данъчен дъмпинг, и настоятелно призовава Комисията да се справи със социалния дъмпинг, който възниква от делокализацията в трети държави, включително посредством преразглеждане на правилата за конкуренцията, с оглед на избягването на процесите на делокализация и влошаването на последиците от кризата;

16.  подчертава, че ограничаването на търсенето не трябва да води до нелоялна конкуренция за работни места между държавите членки; по тази причина призовава за намирането на решение, което да запазва и създава добри работни места и активност в сектора на промишлеността в европейските региони;

17.  призовава ЕС и неговите държави членки:

•  да намерят начини за спасяване на тези работни места чрез разпростиране на производството в няколко завода и ограничаване на дивидентите на акционерите;

•  да гарантират прозрачност на финансовите трансфери от европейските дъщерни дружества към дружеството майка в САЩ или в данъчни убежища;

•  да приложат санкции спрямо мултинационалното дружество Caterpillar, ако то продължи да прилага своя план за преструктуриране;

18.  подчертава, че стандартите на ЕС за корпоративната социална отговорност не могат да бъдат приложени, когато дадено дружество премести своето производство, без да отчита социалните последици от своите икономически решения; призовава за задължителни инструменти, които да принуждават дружествата да поемат социалните разходи, свързани с решенията си за преместване;

19.  настоятелно призовава ЕС и държавите членки да дадат тласък за постигането на споразумение относно обвързващ договор на ООН относно транснационалните корпорации, който понастоящем се обсъжда в Съвета на ООН по правата на човека, за да се разгледат по подходящ начин злоупотребите от страна на транснационални дружества; във връзка с това призовава за включването на икономическите, социалните и културните права в приложното поле на споразумението;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.