Forslag til beslutning - B8-1053/2016Forslag til beslutning
B8-1053/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2016/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1053/2016
Indgivne tekster :
B8-1053/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1053/2016

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

(2016/2891(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 14. september 2016 om socialt boligbyggeri i Den Europæiske Union[1],

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2014 om de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien[2],

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer[3],

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, særlig artikel 22 og 23 om økonomiske og sociale rettigheder og retten til arbejde,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig kapitel IV om solidaritet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) , navnlig artikel 6 og 147,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der indeholder en forpligtelse for både medlemsstaterne og Unionen til at sikre den europæiske industris konkurrenceevne, særlig artikel 173,

–  der henviser til artikel 174 i TEUF om økonomisk, social og territorial samhørighed, især i områder der berøres af en industriel overgangsproces,

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om handlingsplanen for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa[4],

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om stålindustrien og om omstrukturering, flytning og lukning af virksomheder i EU,

–  der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union[5],

–  der henviser til henstillingerne af 12. februar 2013 fra rundbordskonferencen på højt plan om fremtiden for den europæiske stålindustri,

–  der henviser til samlingen i Rådet for Konkurrenceevne den 18.-19. februar 2013, hvor Kommissionen indtrængende blev opfordret til at fremlægge en handlingsplan,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til den bebudede lukning af Caterpillar i Belgien, som vil gøre over 2 000 personer arbejdsløse, og til virksomhedens planer om at flytte sine aktiviteter til Frankrig og andre fabrikker uden for Europa; der henviser til, at denne lukning hænger sammen med den globale omstrukturerings- og spareplan, som blev meddelt i september 2015, og som indirekte kan ramme selskabets mange underleverandører og forøge jobtabet til over 5 000, ligesom selskabet i løbet af de kommende år kan nedskære antallet af ansatte med op til 10 000 på verdensplan;

B.  der henviser til, at Caterpillar har meddelt, at det overvejer også at nedlægge sin fabrik i det nordlige Irland som led i en driftsomlægning i dette land, hvilket kan føre til tab af op til 250 arbejdspladser;

C.  der henviser til, at Caterpillar, som havde en omsætning på 47,011 mia. USD i 2015, er verdens førende producent af entreprenør- og mineudstyr, diesel- og naturgasmotorer, gasturbiner til industribrug og dieselelektriske lokomotiver; der henviser til, at et undersøgelsesudvalg i det amerikanske Senat i 2014 officielt fastslog, at Caterpillar siden 1999 havde flyttet overskud til sit schweiziske datterselskab for at undgå at betale skat;

D.  der henviser til, at den franske koncern Alstom har meddelt, at den vil stoppe sin togfabrikation i Belfort inden udgangen af 2018, hvilket vil gøre 500 personer arbejdsløse, og flytte disse aktiviteter til en anden fabrik beliggende i Reichshoffen, fordi den nuværende efterspørgsel efter de lokomotiver til gods- og højhastighedstog, der fremstilles i Belfort, ikke er stor nok til at holde fabrikken åben;

E.  der henviser til, at Alstom har haft et samlet overskud på over 6 mia. EUR i de sidste 10 år, og at koncernens nuværende vanskeligheder derfor bl.a. skyldes mangel på investeringer fra uansvarlige aktionærers side, siden den blev privatiseret;

F.  der henviser til, at Alstom blev svækket af frasalget af sin energidivision til det amerikanske selskab General Electric i 2014, og at selskabet i høj grad er offer for det faktum, at EU i de sidste 10 år ikke har evnet at beskytte sin industri, hvis det ikke ligefrem har ødelagt den i den frie konkurrences navn, sådan som Kommissionen gjorde ved at forpurre flere redningsplaner for Alstom;

G.  der henviser til, at jernbanebyggesektoren er af strategisk betydning for den miljøvenlige udvikling på transportområdet, som Europa har brug for og som er uforenelig med den liberalisering af jernbanesektoren, som Kommissionen har sat i gang med fire på hinanden følgende direktiver, der har åbnet markedet i jernbanesektoren;

H.  der henviser til, at den europæiske industrisektor historisk har spillet en vigtig rolle i den europæiske integrationsproces;

I.  der henviser til, at stålindustrien er en afgørende forudsætning for vækst og velstand i Europa, men på nuværende tidspunkt lider under et betydeligt fald i efterspørgslen, der resulterer i et kontinuerligt tab af arbejdspladser og konkurrenceevne, hvilket ikke lover godt for den nødvendige genopretning af europæisk økonomi;

J.  der henviser til, at det af hensyn til sammenhængskraften i den europæiske økonomi er nødvendigt at undgå en overdreven koncentration af industrisektorer med høj merværdi, herunder sektoren for uædle metaller, i nogle få regioner;

K.  der henviser til, at forskning, udvikling og innovation i denne sektor er af central betydning for den europæiske industri; der henviser til, at fabrikslukninger ofte fører til uopretteligt tab af teknologi og knowhow samt dekvalificering af arbejdsstyrken;

L.  der påpeger, at de økonomiske stramninger har skabt stor social nød for de berørte arbejdstagere og regioner; der påpeger, at de høje ledighedstal i EU hænger sammen med den stadig mindre industri- og fremstillingsvirksomhed i området;

M.  der henviser til, at virksomhedsflytninger inden for EU fremmer en nedadgående social spiral og er uforenelige med en effektiv og sammenhængende industripolitik samt med samhørigheds- og udviklingsmålene;

N.  der henviser til, at virksomheder, der er involveret i omstrukturering, har et ansvar for at sætte den sociale dialog i centrum for de pågældende processer og bør handle på en socialt ansvarlig måde, idet erfaringen gentagne gange har vist, at en socialt og økonomisk bæredygtig omstrukturering ikke er mulig uden en fyldestgørende social dialog med særlig fokus på oplysning og høring af arbejdstagere;

O.  der henviser til, at forskellene mellem EU-medlemsstaternes insolvensordninger fører til smuthuller, som multinationale selskaber udnytter til at minimere deres omstruktureringsomkostninger, samtidig med at de samfundsmæssige omkostninger ved deres udflytningsafgørelser maksimeres som følge af overførslen af aktiver fra det ene land til det andet;

P.  der henviser til, at medarbejderovertagelse af virksomheder er en ofte anvendt løsning i forbindelse med insolvensbehandling, der viderefører det hidtidige aktivitets- og beskæftigelsesniveau, hvilket beviser, at det er en reel alternativ mulighed for at bevare kvalitetsjob i EU;

1.  udtrykker sin stærke solidaritet med arbejdstagerne, deres familier og andre, der er direkte berørt, og kræver en hurtig vedtagelse af foranstaltninger, der kan hjælpe arbejdstagerne og deres familier med at beholde deres arbejde eller finde et nyt, støtte de lokale økonomier samt bistå de berørte regioner med at overvinde denne vanskelige økonomiske og sociale situation;

2.  fordømmer disse uacceptable lukninger, omstruktureringsplanerne og de strategiske økonomiske beslutninger, der træffes af de multinationale selskaber og efterlader tusindvis af arbejdstagere uden arbejde;

3.  fordømmer afviklingen af politikker til gavn for europæisk industri og opfordrer til udformning af alternative politikker i samarbejde med arbejdstagerrepræsentanter, der skal have en europæisk målsætning om genindustrialisering og energiomstilling;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre tilstrækkelige sociale beskyttelsesordninger og arbejdsvilkår og anstændige lønninger gennem lovgivning eller kollektive overenskomster samt effektiv beskyttelse mod uberettiget afskedigelse;

5.  fordømmer manglen på en ægte europæisk industripolitik, der kan beskytte EU-arbejdstagere mod multinationale selskabers spekulative beslutninger; opfordrer til en industripolitik, der giver staten mulighed for at deltage i strategiske industrier, herunder ved nationalisering, for at fastholde vigtige produktionssektorer og arbejdspladser;

6.  understreger vigtigheden af de færdigheder og kvalifikationer, som arbejdstagerne i såvel energi- som jernbanesektoren besidder; opfordrer til aktive beskæftigelses- og industripolitikker, som kan sikre, at denne viden udvikles og anerkendes som et vigtigt aktiv for den europæiske industri for uædle metaller; anmoder om, at vigtigheden af at bevare industriel knowhow og en veluddannet arbejdsstyrke tages i betragtning ved vurderingen af, om en given fabriks produktion skal opretholdes;

7.  opfordrer Kommissionen til at forelægge europæiske rammebestemmelser for insolvensbehandling, der sætter ikke kun kreditorer, men også arbejdstagere i centrum for processen, således at der fokuseres på at bevare så mange arbejdspladser som muligt; opfordrer i den henseende til fremme af instrumenter såsom medarbejderovertagelse og -selvforvaltning med henblik på at holde fabrikker i drift på trods af deres oprindelige ejeres insolvens;

8.  opfordrer til en revision af konkurrencepolitikken og statsstøttereglerne med henblik på at lette offentlige interventioner, der sigter mod at fastholde social og regional samhørighed, forbedre arbejds- og miljøstandarder og adressere folkesundhedsmæssige problemer;

9.  anmoder om et moratorium for liberaliseringen af jernbanetransporten og om en uafhængig undersøgelse af konsekvenserne af de hidtidige liberaliseringstiltag med deltagelse af arbejdstagerrepræsentanter og brugere i sektoren;

10.  fordømmer Caterpillarkoncernens overskud, udbetaling af udbytte til aktionærer og betaling af renter til banker og kreditorer samt de sparepolitikker, der føres i Europa, og som reducerer efterspørgslen for private og offentlige operatører;

11.  finder det forkasteligt, at multinationale selskaber uden en effektiv landeopdelt rapportering kan overføre overskud til et andet land, samtidig med at de indberetter underskud eller endog erklærer sig insolvente; opfordrer til at udvide forpligtelsen til landeopdelt rapportering til at gælde alle administrationer, ikke blot EU-lande og ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, samt til at udvide oplysningspligten for selskaber, der lukker fabrikker eller erklærer sig insolvente i en medlemsstat;

12.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tilbagesøge alle de midler, der er givet som støtte i form af subsidier, skattefordele, rabatter på grunde osv. til en virksomhed, som efterfølgende beslutter at udflytte eller lukke sit produktionsanlæg;

13.  minder om, at en eventuel støtte fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ikke må bruges til at lette udflytning fra lokaliteten, og insisterer på, at EGF skal bruges til at hjælpe arbejdstagerne med at genoprette deres virksomhed for at bevare arbejdspladser;

14.  opfordrer både EU og medlemsstaterne til at sikre, at der er passende finansielle midler til rådighed til uddannelse og genopretningstiltag til støtte i kritiske overgangsperioder i europæisk industri;

15.  anmoder om en ny europæisk politik, der ikke bygger på social og skattemæssig dumping, og opfordrer Kommissionen til at håndtere den sociale dumping, der opstår som følge af udflytning til tredjelande, bl.a. ved at revidere konkurrencereglerne med henblik på at undgå såvel udflytninger som en forværring af krisens virkninger;

16.  understreger, at en faldende efterspørgsel ikke må føre til illoyal konkurrence om arbejdspladser mellem medlemsstaterne; opfordrer derfor til en løsning, der bevarer og skaber gode arbejdspladser og industriel aktivitet i Europas regioner;

17.  anmoder både EU og dets medlemsstater om:

•  at finde måder til at bevare disse arbejdspladser ved at sprede produktionen ud over forskellige anlæg og begrænse aktionærernes udbytte

•  at sikre gennemsigtighed i finansielle overførsler fra europæiske datterselskaber til moderselskaber i USA eller i skattely

•  at pålægge det multinationale selskab Caterpillar sanktioner, hvis det fremturer med sin omstruktureringsplan;

18.  understreger, at EU's standarder for virksomheders sociale ansvar ikke kan håndhæves, når et selskab udflytter sin produktion uden at kere sig om de sociale konsekvenser af dets økonomiske dispositioner; anmoder om obligatoriske instrumenter, der kan tvinge selskaber til at internalisere de sociale omkostninger ved deres udflytningsbeslutninger;

19.  opfordrer kraftigt EU og medlemsstaterne til at presse på for at få en aftale i stand om en bindende FN-traktat om transnationale selskaber, som for tiden diskuteres i FN's Menneskerettighedsråd, med henblik på at imødegå misbrug fra transnationale selskabers side; opfordrer i den forbindelse til, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder bliver en del af denne aftales anvendelsesområde;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.