Πρόταση ψηφίσματος - B8-1053/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1053/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Σοφία Σακοράφα, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Στέλιος Κούλογλου, Ángela Vallina, Τάκης Χατζηγεωργίου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2016/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1053/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1053/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1053/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom

(2016/2891(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση[1],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων[3],

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τα άρθρα 22 και 23 σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην εργασία,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το κεφάλαιο IV σχετικά με την αλληλεγγύη,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 6 και 147,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία απαιτεί τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την ΕΕ να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και ιδίως το άρθρο 173,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ιδίως σε περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη[4],

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο εταιρειών στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση[5],

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις, της 12ης Φεβρουαρίου 2013, της στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2013, το οποίο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη το κλείσιμο που ανακοίνωσε η Caterpillar στο Βέλγιο, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη δουλειά τους περισσότεροι από 2 000 άνθρωποι, καθώς και την πρόθεση της Caterpillar να μεταφέρει τις δραστηριότητές της στη Γαλλία και σε άλλες μονάδες παραγωγής εκτός Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανακοίνωση σχετίζεται με το γενικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους, το οποίο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, και το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει παράπλευρες ζημίες στους πολυάριθμους υπεργολάβους της εταιρείας, να αυξήσει τις συνολικές απολεσθείσες θέσεις εργασίας σε περισσότερες από 5 000, και να οδηγήσει την εταιρεία σε περικοπή έως και 10 000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως κατά τα επόμενα έτη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Caterpillar ανέφερε ότι εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να κλείσει τις εγκαταστάσεις της στη Βόρεια Ιρλανδία στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεών της στην περιοχή αυτή, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια έως και 250 θέσεων εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με πωλήσεις και έσοδα ύψους 47 011 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ το 2015, η Caterpillar είναι ο πρώτος κατασκευαστής κατασκευαστικού και εξορυκτικού εξοπλισμού, κινητήρων ντίζελ και φυσικού αερίου, αεριοστροβίλων βιομηχανίας και ντιζελοηλεκτρικών μηχανών παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, η εξεταστική επιτροπή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε επίσημα ότι η Caterpillar απέφευγε την καταβολή φόρων μεταφέροντας κέρδη στην ελβετική θυγατρική της από το 1999·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γαλλικός όμιλος Alstom ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διακόψει την παραγωγή αμαξοστοιχιών στο Belfort το αργότερο έως το 2018 και να μεταφέρει αυτές τις δραστηριότητες σε άλλη τοποθεσία στο Reichshoffen, αφήνοντας 500 ανθρώπους χωρίς απασχόληση, καθώς το σημερινό επίπεδο παραγγελιών για μηχανές εμπορευματικών μεταφορών και αμαξοστοιχίες μεγάλης ταχύτητας που κατασκευάζονται στο Belfort δεν δικαιολογούν τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Alstom κατέγραψε κέρδη υψηλότερα των έξι δισεκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία δέκα έτη, και, ως εκ τούτου, οι τρέχουσες δυσκολίες που αντιμετωπίζει απορρέουν, μεταξύ άλλων, από την έλλειψη επενδύσεων από την πλευρά ανεύθυνων μετόχων μετά την ιδιωτικοποίησή της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Alstom αποδυναμώθηκε από την πώληση του ενεργειακού τμήματός της στην αμερικανική εταιρεία General Electric το 2014, και ότι η εταιρεία είναι σε μεγάλο βαθμό θύμα των 10 ετών ανικανότητας της ΕΕ να προστατεύσει τη βιομηχανία, όταν δεν την καταστρέφει στο όνομα του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως έκανε η Επιτροπή χαντακώνοντας διάφορα σχέδια διάσωσης της Alstom·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας κατασκευής σιδηροδρόμων αποτελεί στρατηγικό παράγοντα για την οικολογική εξέλιξη των μεταφορών, η οποία είναι απαραίτητη στην Ευρώπη και ασυμβίβαστη με την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων που προωθεί η Επιτροπή με τέσσερις διαδοχικές οδηγίες που άνοιξαν την αγορά στον τομέα των σιδηροδρόμων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός βιομηχανικός τομέας έχει διαδραματίσει ιστορικά σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χαλυβουργία είναι σημαντική για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρώπη και επί του παρόντος πάσχει από σημαντική πτώση της ζήτησης, στοιχείο που προκαλεί συνεχή απώλεια θέσεων απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας, κάτι που δεν αποτελεί καλό οιωνό για την αναγκαία ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να διασφαλιστεί η συνοχή στην ευρωπαϊκή οικονομία, θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική συγκέντρωση κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των βασικών μετάλλων, σε λίγες περιοχές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία στον εν λόγω τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο μονάδων παραγωγής επιφέρει συχνά ανεπανόρθωτη απώλεια τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και απώλεια δεξιοτήτων του βιομηχανικού εργατικού δυναμικού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρέχοντα μέτρα λιτότητας έχουν προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά δεινά για τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που πλήττονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ συνδέονται με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ ενθαρρύνουν την κοινωνική καθοδική πορεία και είναι ασυμβίβαστες με οποιαδήποτε αποτελεσματική και συνεκτική βιομηχανική πολιτική, συνοχή και ανάπτυξη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που υφίστανται αναδιάρθρωση έχουν την ευθύνη να θέτουν τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο των διαδικασιών αναδιάρθρωσης και θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει ότι δεν επιτυγχάνονται ποτέ κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες αναδιαρθρώσεις χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο, με ειδική έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των καθεστώτων αφερεγγυότητας των κρατών μελών της ΕΕ οδηγούν σε κενά που χρησιμοποιούνται από τις πολυεθνικές εταιρείες προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τις ζημίες τους σε περίπτωση αναδιάρθρωσης, ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν το κοινωνικό κόστος των αποφάσεων μετεγκατάστασής τους με τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από τη μια χώρα στην άλλη·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση και αυτοδιαχείριση εταιρειών από τους εργαζομένους είναι μια συνήθης λύση στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, η οποία διατηρεί το επίπεδο των δραστηριοτήτων και τις θέσεις εργασίας, πράγμα που αποδεικνύει ότι πρόκειται για μια πραγματική εναλλακτική λύση για τη διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

1.  εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη του προς τους εργαζομένους, τις οικογένειές τους και τα άτομα που επηρεάζονται άμεσα, και ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την υποστήριξη των εργαζομένων και των οικογενειών τους, με παροχή βοήθειας ώστε να διατηρήσουν την απασχόλησή τους ή να βρουν νέες θέσεις εργασίας, για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών και για την παροχή βοήθειας στις περιφέρειες προκειμένου να υπερβούν την παρούσα δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση·

2.  καταδικάζει έντονα το απαράδεκτο κλείσιμο των μονάδων παραγωγής, τα σχέδια αναδιάρθρωσης και τις στρατηγικές οικονομικές αποφάσεις των πολυεθνικών εταιρειών, που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας·

3.  καταγγέλλει την υποβάθμιση των πολιτικών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ζητεί τη δημιουργία εναλλακτικών πολιτικών σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, με έναν ευρωπαϊκό στόχο επαναβιομηχάνισης και ενεργειακής μετάβασης·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη κοινωνική προστασία, και συνθήκες εργασίας, καθώς και αξιοπρεπείς μισθούς, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω των συλλογικών συμβάσεων, και αποτελεσματική προστασία από καταχρηστικές απολύσεις·

5.  καταδικάζει την έλλειψη μιας πραγματικής ενωσιακής βιομηχανικής πολιτικής που θα μπορούσε να προστατεύει τους εργαζομένους της ΕΕ από τις κερδοσκοπικές αποφάσεις των πολυεθνικών· ζητεί μια βιομηχανική πολιτική που επιτρέπει τη συμμετοχή του κράτους στις στρατηγικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικοποίησης, με σκοπό τη διατήρηση της βασικής παραγωγής και των θέσεων εργασίας·

6.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στον σιδηροδρομικό κλάδο· ζητεί την εφαρμογή ενεργών πολιτικών για την απασχόληση και τη βιομηχανία, οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι γνώσεις αυτές αναπτύσσονται και αναγνωρίζονται ως σημαντικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της παραγωγής σε οποιαδήποτε μονάδα η διατήρηση της βιομηχανικής τεχνογνωσίας και η απασχόληση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού·

7.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, το οποίο θέτει όχι μόνο τους πιστωτές αλλά και τους εργαζομένους στο επίκεντρο της διαδικασίας, με έμφαση στη διατήρηση του μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων εργασίας· ζητεί να διευκολυνθούν, προς αυτόν τον σκοπό, μέσα όπως η εξαγορά και η αυτοδιαχείριση από εργαζομένους προκειμένου να διατηρούνται ανοικτά τα εργοστάσια παρά την αφερεγγυότητα των ιδιοκτητών τους·

8.  ζητεί αναθεώρηση της πολιτικής ανταγωνισμού και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημόσια παρέμβαση που στοχεύει στη διατήρηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, στη βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων και στην αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τη δημόσια υγεία·

9.  ζητεί να επιβληθεί αναστολή στην εφαρμογή της ελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών και να διενεργηθεί ανεξάρτητη μελέτη για τις επιπτώσεις των προηγούμενων φάσεων ελευθέρωσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων και χρηστών του τομέα·

10.  καταγγέλλει τα κέρδη του ομίλου Caterpillar, τα μερίσματα που καταβάλλονται στους μετόχους και τους τόκους που καταβάλλονται σε τράπεζες και πιστωτές, και τις πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, οι οποίες μειώνουν τη ζήτηση για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς·

11.  καταγγέλλει το γεγονός ότι, χωρίς αποτελεσματική υποβολή αναφορών ανά χώρα, οι πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε άλλη χώρα, δηλώνοντας παράλληλα ζημίες ή ακόμα και αφερεγγυότητα· ζητεί την επέκταση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, σε όλες τις διοικητικές υπηρεσίες, όχι μόνο στις χώρες της ΕΕ και τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, καθώς και ενίσχυση της ενημέρωσης των επιχειρήσεων που κλείνουν εργοστάσια ή κηρύσσουν πτώχευση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος σχετικά με τις υποχρεώσεις τους·

12.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ανακτήσουν το σύνολο των πόρων που διατίθενται για την παροχή στήριξης προς τις εταιρείες με τη μορφή επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων, μειώσεων των τιμών των οικοπέδων, κ.λπ., όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να προβεί σε μετεγκατάσταση ή κλείσιμο των μονάδων παραγωγής της·

13.  υπενθυμίζει ότι οι δυνητικές ενισχύσεις που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να διευκολύνεται η αποχώρηση από την περιοχή, και επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται για την παροχή βοήθειας στους εργαζομένους προκειμένου να ανακτούν το εργοστάσιό τους με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας·

14.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για κατάρτιση και ενέργειες ανάκτησης προκειμένου να παρέχεται στήριξη στην ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κρίσιμες μεταβατικές περιόδους·

15.  ζητεί μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική που δεν βασίζεται σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικό ντάμπινγκ, και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το κοινωνικό ντάμπινγκ που προκύπτει από τη μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης των κανόνων ανταγωνισμού, με σκοπό την αποφυγή τόσο των διαδικασιών μετεγκατάστασης όσο και της επιδείνωσης των επιπτώσεων της κρίσης·

16.  τονίζει ότι ο περιορισμός της ζήτησης δεν πρέπει να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών για θέσεις εργασίας· ζητεί, συνεπώς, μια λύση που διασφαλίζει και δημιουργεί καλές θέσεις εργασίας και βιομηχανική δραστηριότητα στις περιφέρειες της Ευρώπης·

17.  ζητεί τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη της:

•  να βρουν τρόπους διάσωσης των εν λόγω θέσεων εργασίας μέσω του διαμοιρασμού της παραγωγής σε αρκετές μονάδες παραγωγής και του περιορισμού των μερισμάτων των μετόχων·

•  να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στις μεταφορές κεφαλαίων από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές στη μητρική εταιρεία στις ΗΠΑ ή σε φορολογικούς παραδείσους·

•  να επιβάλουν κυρώσεις κατά της πολυεθνικής Caterpillar αν επιμείνει στην εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσής της·

18.  τονίζει ότι η εφαρμογή των ενωσιακών προτύπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν είναι δυνατή όταν μια εταιρεία πραγματοποιεί μετεγκατάσταση της παραγωγής της χωρίς να λάβει υπόψη τις κοινωνικές συνέπειες των οικονομικών αποφάσεών της· ζητεί τη θέσπιση υποχρεωτικών μέσων που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες να εσωτερικεύουν το κοινωνικό κόστος των αποφάσεων μετεγκατάστασής τους·

19.  απευθύνει έντονη έκκληση προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια συμφωνία σχετικά με τη δεσμευτική συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνικές εταιρείες, η οποία επί του παρόντος εξετάζεται από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να αντιμετωπίζουν δεόντως τις καταχρήσεις εκ μέρους των πολυεθνικών εταιρειών· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να συμπεριληφθούν τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.