Päätöslauselmaesitys - B8-1053/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1053/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2016/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1053/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1053/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8-1053/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tulleesta tarpeesta eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan

(2016/2891(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 14. syyskuuta 2016 antamansa päätöslauselman sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan unionissa[1],

–  ottaa huomioon 25. marraskuuta 2014 antamansa päätöslauselman Eurooppa 2020 ‑strategian työllisyys- ja sosiaalinäkökohdista[2],

–  ottaa huomioon 15. tammikuuta 2013 antamansa päätöslauselman suosituksista komissiolle työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan sekä rakennemuutoksen ennakoinnista ja hallitsemisesta[3],

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen ja erityisesti sen 22 ja 23 artiklan, jotka koskevat taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia sekä oikeutta työhön,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen yhteisvastuuta koskevan IV osaston,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) ja erityisesti sen 6 ja 147 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT), jonka mukaan jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin on varmistettava unionin teollisuuden kilpailukyky, ja erityisesti sen 173 artiklan,

–  ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 174 artiklan taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta yhteenkuuluvuudesta erityisesti teollisuuden muutosprosessissa olevilla alueilla,

–  ottaa huomioon 4. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta[4],

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa terästeollisuudesta sekä EU:n yritysten rakenneuudistuksista, siirtämisestä ja lopettamisesta,

–  ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin teollisuusalueita koskevista alueellisista strategioista[5],

–  ottaa huomioon unionin terästeollisuuden tulevaisuutta käsitelleen korkean tason pyöreän pöydän 12. helmikuuta 2013 antamat suositukset,

–  ottaa huomioon 18. ja 19. helmikuuta 2013 pidetyn kilpailukykyneuvoston kokouksen, jossa komissiota kehotettiin esittämään toimintasuunnitelma,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon Caterpillarin ilmoituksen tuotannon lopettamisesta Belgiassa, mikä merkitsee yli 2 000 ihmisen jäämistä ilman työtä, ja aikomuksesta siirtää tehtaan toiminta Ranskaan ja Euroopan ulkopuolella sijaitseviin muihin tehtaisiin; ottaa huomioon, että tämä ilmoitus liittyy syyskuussa 2015 ilmoitettuun globaaliin rakennemuutosta ja kustannussäästöjä koskevaan suunnitelmaan, joka saattaa aiheuttaa oheisvaurioita yhtiön monille alihankkijoille, lisätä työpaikkojen kokonaismenetyksen yli 5 000:een ja siihen, että tulevina vuosina yhtiö vähentää maailmanlaajuisesti 10 000 työpaikkaa;

B.  ottaa huomioon, että Caterpillar on kertonut harkitsevansa myös Pohjois-Irlannissa olevan tehtaansa sulkemista osana yrityksen rakennemuutosta, mikä voi johtaa 250 työpaikan menetykseen;

C.  ottaa huomioon, että vuoden 2015 myynnillä ja tuloilla, jotka olivat 47 011 000 000 Yhdysvaltain dollaria, Caterpillar on maailman johtava rakennus- ja kaivoslaitteiden, diesel- ja maakaasumoottorien, teollisuuden kaasuturbiinien sekä dieselsähköveturien valmistaja; ottaa huomioon, että vuonna 2014 Yhdysvaltojen senaatin tutkintavaliokunta totesi virallisesti, että Caterpillar on vuodesta 1999 lähtien vältellyt verojen maksamista siirtämällä voittoja sveitsiläiselle tytäryhtiölleen;

D.  ottaa huomioon, että ranskalainen Alstom-yhtiö on ilmoittanut aikomuksestaan lopettaa junien tuotannon Belfortissa vuoteen 2018 mennessä ja siirtää toiminnot Reichshoffenissa sijaitsevaan toiseen tehtaaseen – jättäen 500 ihmistä työttömiksi – koska Belfortissa valmistettavien rahti- ja suurnopeusjunien veturien nykyinen tilauskanta ei riitä perustelemaan tehtaan toimintaa;

E.  ottaa huomioon, että Alstom on saanut yli 6 000 000 000 euron voitot kuluneiden kymmenen vuoden aikana ja että sen nykyiset ongelmat aiheutuvat muun muassa siitä, että vastuuttomat osakkeenomistajat eivät ole tehneet riittävästi investointeja yhtiön yksityistämisen jälkeen;

F.  toteaa, että Alstomia heikensi sen energiaosaston myyminen yhdysvaltalaiselle General Electric -yhtiölle vuonna 2014 ja että yritys on kärsinyt paljon siitä, että kymmenen vuoden ajan unioni on ollut kykenemätön suojelemaan teollisuutta tai jopa suoranaisesti tuhonnut teollisuutta vapaan kilpailun nimissä, kuten komissio teki torjumalla useita Alstomin pelastussuunnitelmia;

G.  katsoo, että rautateiden rakentaminen on strateginen tekijä liikenteen ekologisessa siirtymässä, joka on Euroopassa välttämätön, eikä sovi yhteen rautatiealan sääntelyn vapauttamisen kanssa, jota komissio on ajanut neljällä toisiaan seuraavalla direktiivillä, jotka avaavat rautatiealan markkinoita;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan teollisuusalalla on ollut historiallisesti merkittävä rooli Euroopan yhdentymisessä;

I.  katsoo, että terästeollisuus on olennaisen tärkeä kasvulle ja hyvinvoinnille Euroopassa ja että se kärsii tällä hetkellä huomattavasta kysynnän laskusta, mikä aiheuttaa jatkuvaa työpaikkojen häviämistä ja kilpailukyvyn heikentymistä, eikä enteile hyvää Euroopan talouden välttämättömälle elpymiselle;

J.  katsoo, että on vältettävä korkean lisäarvon teollisuuden, kuten perusmetalliteollisuuden, liiallista keskittymistä vain harvoille alueille, jotta varmistetaan koheesio Euroopan taloudessa;

K.  katsoo, että tämän alan tutkimuksella, kehittämisellä ja innovoinnilla on ratkaiseva merkitys eurooppalaiselle teollisuudelle; katsoo, että tuotantolaitosten sulkemisesta seuraa usein peruuttamaton teknologian ja osaamisen menettäminen sekä teollisuuden työvoiman ammattitaidon heikkeneminen;

L.  toteaa, että säästötoimenpiteet ovat aiheuttaneet valtavia sosiaalisia ongelmia niiden kohteeksi joutuneille työntekijöille ja alueille; toteaa, että EU:n korkea työttömyysaste on yhteydessä sen teollisuus- ja valmistustuotannon perustan kaventumiseen;

M.  ottaa huomioon, että tuotannon siirrot unionin sisällä kiihdyttävät sosiaalista syöksykierrettä eivätkä sovi yhteen minkään tehokkaan ja johdonmukaisen teollisuus-, koheesio- tai kehityspolitiikan kanssa;

N.  ottaa huomioon, että rakenneuudistuksia toteuttavilla yrityksillä on velvollisuus pitää sosiaalinen vuoropuhelu rakenneuudistusprosessin ytimessä ja niiden olisi toimittava sosiaalisesti vastuullisesti, sillä kokemus on osoittanut, että sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää rakennemuutosta ei koskaan saavuteta ilman riittävää sosiaalista vuoropuhelua, jossa keskitytään erityisesti työntekijöille tiedottamiseen ja heidän kuulemiseensa;

O.  ottaa huomioon, että unionin jäsenvaltioiden maksukyvyttömyysjärjestelmien väliset erot johtavat porsaanreikiin, joita rakennemuutoksia tekevät monikansalliset yritykset käyttävät tappioidensa minimoimiseen samalla kun ne maksimoivat tuotannon siirtopäätöstensä yhteiskunnalliset kustannukset siirtämällä varallisuuseriä maasta toiseen;

P.  toteaa, että yritysten elvyttäminen ja hallinta työntekijöiden toimesta on yleinen ratkaisu maksukyvyttömyysmenettelyihin ja että siten säilytetään toiminnan taso ja työpaikat, mikä osoittaa, että kyseessä on todellinen vaihtoehto, jolla voidaan säilyttää laadukkaat työpaikat unionissa;

1.  ilmaisee voimakkaan solidaarisuutensa työntekijöitä, heidän perheitään ja niitä kohtaan, joihin tilanne suoraan vaikuttaa, ja kehottaa pikaisesti toteuttamaan toimenpiteitä työntekijöiden ja heidän perheidensä tukemiseksi auttamalla heitä säilyttämään työpaikkansa tai löytämään uusia työpaikkoja, paikallisen talouden tukemiseksi ja alueiden auttamiseksi korjaamaan tämä vaikea taloudellinen ja sosiaalinen tilanne;

2.  tuomitsee voimakkaasti sulkemiset, joita ei voida hyväksyä, ja monikansallisten yritysten rakennemuutossuunnitelmat sekä strategiset talouspäätökset, jotka jättävät tuhansia työntekijöitä ilman työpaikkaa;

3.  tuomitsee eurooppalaista teollisuutta tukevien politiikkojen purkamisen ja kehottaa luomaan vaihtoehtoisia politiikkoja yhteistyössä työntekijöiden edustajien kanssa pitäen unionin tavoitteena uudelleenteollistamista ja energiasiirtymää;

4.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan riittävän sosiaalisen suojelun, työolot ja kunnolliset palkat joko lainsäädännön tai työehtosopimusten avulla sekä tehokkaan suojelun epäoikeudenmukaisilta irtisanomisilta;

5.  tuomitsee unionin sellaisen todellisen teollisuuspolitiikan puuttumisen, joka voisi suojella unionin työntekijöitä monikansallisten yritysten keinottelevilta päätöksiltä; kehottaa noudattamaan teollisuuspolitiikkaa, joka antaa valtiolle mahdollisuuden osallistua strategisiin teollisuusaloihin myös kansallistamalla, jotta säilytetään keskeinen tuotanto ja työpaikat;

6.  painottaa, että työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen ovat tärkeitä sekä energia-alalla että rautatieteollisuudessa; kehottaa toteuttamaan aktiivista työllisyys- ja teollisuuspolitiikkaa, jolla varmistetaan, että tätä osaamista kehitetään ja se tunnustetaan eurooppalaisen perusmetalliteollisuuden merkittäväksi voimavaraksi; pyytää ottamaan huomioon teollisen osaamisen ja työvoiman ammattitaidon säilyttämisen arvioitaessa yksittäisten laitosten tuotannon elinkelpoisuutta;

7.  kehottaa komissiota esittämään maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan unionin kehyksen, jossa prosessin keskiöön asetetaan velkojien lisäksi myös työntekijät ja tähdätään mahdollisimman monien työpaikkojen säilyttämiseen; kehottaa siksi edistämään esimerkiksi henkilöstöostoja ja työntekijöiden itsehallintoa, jotta voidaan pitää tehtaat toiminnassa siitä huolimatta, että niiden omistajat ovat maksukyvyttömiä;

8.  kehottaa tarkistamaan kilpailupolitiikkaa ja valtiontukisääntöjä sellaisten julkisten toimien helpottamiseksi, joilla pyritään säilyttämään sosiaalinen ja alueellinen koheesio, parantamaan työ- ja ympäristönormeja ja puuttumaan kansanterveyttä koskeviin huolenaiheisiin;

9.  kehottaa keskeyttämään rautatiekuljetusten sääntelyn vapauttamisen ja tekemään riippumattoman vaikutustenarvioinnin sääntelyn vapauttamisen aiemmista vaiheista ja ottamaan tähän mukaan alan työntekijöiden ja käyttäjien edustajia;

10.  paheksuu Caterpillar-ryhmän voittoja, osakkeenomistajille maksettuja osinkoja sekä pankeille ja velkojille maksettuja korkoja ja Euroopassa noudatettua säästöpolitiikkaa, joka vähentää yksityisiin ja julkisiin palveluntarjoajiin kohdistuvaa kysyntää;

11.  tuomitsee sen, että ilman tehokasta maakohtaista raportointia monikansalliset yritykset voivat siirtää voittoja toiseen maahan ja samalla ilmoittaa tappioista ja jopa maksukyvyttömyydestä; kehottaa ulottamaan maakohtaista raportointia koskevat velvoitteet kaikkiin hallintoihin, ei pelkästään unionin jäsenvaltioihin ja yhteistyöhaluttomiin oikeudenkäyttöalueisiin, sekä tehostetut tiedottamisvelvoitteet yhtiöihin, jotka sulkevat tehtaita tai julistautuvat maksukyvyttömiksi missä tahansa jäsenvaltiossa;

12.  kehottaa jäsenvaltioita palauttamaan kaikki yritysten tukemiseen tarkoitetut resurssit valtiontukien, veroetujen, maan hinnan alentamisten, jne. muodossa silloin, kun yritys päättää siirtää tuotannon tai sulkea tuotantolaitoksia;

13.  muistuttaa, että Euroopan globalisaatiorahastosta mahdollisesti myönnettävää tukea ei saa käyttää tuotantopaikasta lähdön helpottamiseen ja vaatii, että kyseistä rahastoa käytetään siihen, että työntekijät voivat ottaa hoitaakseen tehtaan, jotta työpaikat säilyvät;

14.  kehottaa unionia ja sen jäsenvaltioita varmistamaan, että unionin teollisuuden lyhyiden siirtymäaikojen tukena on käytettävissä riittävästi rahoitusta koulutus- ja elvytystoimintaan;

15.  kehottaa luomaan toisenlaisen unionin politiikan, joka ei perustu sosiaaliturvamaksujen ja verokohtelun polkumyyntiin, ja kehottaa komissiota torjumaan verotuksellista polkumyyntiä, joka syntyy tuotannon siirtämisestä kolmansiin maihin, ja käyttämään tässä hyväksi myös kilpailusääntöjen tarkistamista niin, että voidaan välttää sekä tuotannon siirtäminen että kriisin vaikutusten paheneminen;

16.  korostaa, että kysynnän vähentäminen ei saa johtaa jäsenvaltioiden väliseen epäoikeudenmukaiseen kilpailuun työpaikoista; vaatii sen vuoksi ratkaisua, jolla turvataan ja luodaan hyviä työpaikkoja ja teollisuustoimintaa unionin alueilla;

17.  pyytää unionia ja sen jäsenvaltioita

•  etsimään tapoja, joilla säilytetään kyseessä olevat työpaikat levittämällä tuotanto useisiin tehtaisiin ja vähentämällä osakkeenomistajien osinkoja,

•  varmistamaan eurooppalaisista tytäryhtiöistä Yhdysvalloissa tai veroparatiiseissa sijaitsevaan emoyhtiöön suuntautuvien rahansiirtojen avoimuus,

•  ottamaan käyttöön seuraamuksia monikansallista Caterpillar-yhtiötä vastaan, jos se pitää kiinni rakennemuutossuunnitelmastaan;

18.  korostaa, että yrityksen yhteiskuntavastuuta koskevia normeja ei ole pantu täytäntöön silloin, kun yritys siirtää tuotantonsa ottamatta huomioon taloudellisten päätöstensä sosiaalisia seurauksia; kehottaa ottamaan käyttöön pakollisia välineitä, jolla yritykset pakotetaan sisäistämään tuotannonsiirtoa koskevien päätöstensä sosiaaliset kustannukset;

19.  esittää unionille ja jäsenvaltioille voimakkaan kehotuksen edistää yhteisymmärrystä Yhdistyneiden kansakuntien monikansallisia yhtiöitä koskevasta velvoittavasta sopimuksesta, josta keskustellaan parhaillaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa, jotta voidaan asianmukaisesti puuttua monikansallisten yritysten väärinkäytöksiin; kehottaa sisällyttämään taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset oikeudet tämän sopimuksen soveltamisalaan;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.