Predlog resolucije - B8-1053/2016Predlog resolucije
B8-1053/2016

PREDLOG RESOLUCIJE o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Patrick Le Hyaric, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Ángela Vallina, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2016/2891(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-1053/2016
Predložena besedila :
B8-1053/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-1053/2016

Resolucija Evropskega parlamenta o potrebi po evropski politiki za ponovno industrializacijo glede na nedavna primera Caterpillar in Alstom

(2016/2891(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. septembra 2016 o socialnemu dampingu v Evropski uniji[1],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2014 o zaposlovanju in socialnih vidikih strategije Evropa 2020[2],

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2013 s priporočili Komisiji o obveščanju zaposlenih in posvetovanju z njimi ter predvidevanju in upravljanju prestrukturiranja[3],

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah, zlasti njenih členov 22 in 23 o ekonomskih in socialnih pravicah ter pravici do dela,

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in njenega naslova IV o solidarnosti,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti njenih členov 6 in 147,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), v skladu s katero morajo države članice in EU zagotavljati konkurenčnost evropske industrije, in zlasti njenega člena 173,

–  ob upoštevanju člena 174 PDEU o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, zlasti na območjih, ki jih je prizadela industrijska tranzicija,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2014 o akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno jeklarsko industrijo v Evropi[4],

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o jeklarski industriji ter prestrukturiranju, selitvi in zapiranju podjetij v EU,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. maja 2013 o regionalnih strategijah za industrijska območja v Evropski uniji[5],

–  ob upoštevanju priporočil okrogle mize na visoki ravni z dne 12. februarja 2013 o prihodnosti evropske jeklarske industrije,

–  ob upoštevanju seje Sveta za konkurenčnost z dne 18. in 19. februarja 2013, na kateri je Komisijo pozval k pripravi akcijskega načrta;

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je družba Caterpillar v Belgiji napovedala zaprtje tovarne, zaradi česar bo zaposlitev izgubilo več kot 2000 delavcev, proizvodno dejavnost pa namerava prenesti na obrate v Franciji in drugod zunaj Evrope; ker je ta odločitev povezana z globalnim prestrukturiranjem in načrtom za zmanjšanje stroškov, ki ju je družba napovedala septembra 2015, kolateralna škoda te odločitve pa se lahko razširi na številne podizvajalce družbe, tako da utegne število odpravljenih delovnih mest v podjetju v prihodnjih letih narasti na več kot 5000 oziroma kar 10.000 delovnih mest po vsem svetu;

B.  ker je Caterpillar napovedal, da razmišlja tudi o zaprtju svojega obrata na Severnem Irskem v sklopu poslovnega prestrukturiranja v tej državi, zaradi česar bi utegnilo delo izgubiti dodatnih 250 zaposlenih;

C.  ker je družba s prihodki od prodaje v višini 47,011 milijarde USD leta 2015 vodilni svetovni proizvajalec gradbene in rudarske opreme, dizelskih motorjev in motorjev na zemeljski plin, industrijskih plinskih turbin in lokomotiv na dizelsko-električni pogon; ker je preiskovalni odbor ameriškega senata leta 2014 uradno potrdil, da se družba Caterpillar od leta 1999 izogiba plačilu davkov, tako da dobiček prenaša na njeno švicarsko podružnico;

D.  ker je francoska skupina Alstom napovedala, da namerava do leta 2018 ustaviti proizvodnjo vlakov v Belfortu in jo prenesti na obrat v Reichshoffnu, zaradi česar bo brez dela ostalo 500 delavcev, saj trenutna stopnja naročil za izdelavo lokomotiv za tovorne in hitre vlake, ki se sestavljajo v Belfortu, po mnenju družbe ne upravičuje delovanja tovarne tudi v prihodnje;

E.  ker je podjetje Alstom v zadnjih desetih letih ustvarilo več kot šest milijard EUR dobička, težave pa so med drugim nastale, ker neodgovorni delničarji vse od privatizacije podjetja vanj niso dovolj vlagali;

F.  ker je bilo podjetje Alstom oslabljeno s prodajo njegovega oddelka za energetiko ameriškemu podjetju General Electric leta 2014, po drugi strani pa je v desetih letih utrpelo veliko škodo zaradi deset let trajajoče nezmožnosti EU, da zaščiti industrijo, če ga že ni neposredno uničila v imenu svobodne konkurence, s tem ko je Komisija zavrnila več reševalnih načrtov za Alstom;

G.  ker je sektor gradbenih del na železniških progah strateški dejavnik v ekološkem razvoju prometa, ki ga Evropa potrebuje in je nezdružljiv z liberalizacijo železnic, ki jo želi Komisija in je v ta namen podala že štiri zaporedne direktive za odprtje trga železniških storitev;

H.  ker je imel evropski industrijski sektor zgodovinsko pomembno vlogo v procesu evropskih integracij;

I.  ker je jeklarska industrija bistvena za rast in blaginjo v Evropi in ker jo je prizadel močan upad povpraševanja, zaradi česar vse bolj izgublja delovna mesta in je vse manj konkurenčna, to pa niso dobri obeti za potrebno oživitev evropskega gospodarstva;

J.  ker je treba preprečiti pretirano koncentracijo industrije z visoko dodano vrednostjo v majhnem številu regij, vključno s sektorjem navadnih kovin, če želimo v evropskem gospodarstvu zagotoviti kohezijo;

K.  ker so raziskave, razvoj in inovacije v tem sektorju bistvene za evropsko industrijo; ker zapiranje obratov pogosto povzroči nepopravljivo izgubo tehnologije, znanja in spretnosti ter kvalifikacij industrijske delovne sile;

L.  ker so se delavci in regije, ki jih je prizadela kriza, zaradi varčevalnih ukrepov znašli v hudi socialni stiski; ker je visoka stopnja brezposelnosti v EU povezana s krčenjem njene osnovne industrije in proizvodnje;

M.  ker selitve proizvodnje znotraj EU prispevajo k naglemu slabšanju socialnih razmer in niso združljive z učinkovito in dosledno industrijsko politiko, kohezijo in razvojem;

N.  ker morajo družbe pri prestrukturiranju prevzeti odgovornost in socialni dialog postaviti v središče procesov prestrukturiranja, prav tako pa bi morale ravnati družbeno odgovorno, saj so izkušnje pokazale, da je za socialno in gospodarsko trajnostno prestrukturiranje nujno potreben ustrezen socialni dialog s posebnim poudarkom na obveščanju delavcev in posvetovanju z njimi;

O.  ker razlike v ureditvi na področju insolventnosti med državami članicami EU dopuščajo vrzeli, ki jih multinacionalne družbe pri prestrukturiranju izkoriščajo, da bi v čim večji meri zmanjšale izgubo, pri tem pa s prenosom premoženja iz ene države v drugo zelo povečajo družbeni stroški odločitev o selitvi;

P.  ker sta prevzem in samoupravljanje podjetij s strani zaposlenih pogosta rešitev namesto postopka zaradi insolventnosti, ki omogoča ohranitev dejavnosti in delovnih mest, tako da gre za resnično alternativno rešitev za ohranitev kakovostnih delovnih mest v EU;

1.  izraža globoko solidarnost z delavci, njihovimi družinami in tistimi, ki so neposredno prizadeti, in poziva k hitremu sprejetju socialnih ukrepov za zagotovitev podpore delavcem in njihovim družinam, s čimer bi jim pomagali pri ohranitvi dela ali pri iskanju nove zaposlitve, podprli lokalna gospodarstva ter prizadete regije pri premagovanju tega težkega gospodarskega in socialnega položaja;

2.  ostro obsoja nesprejemljiva zaprtja, načrte za prestrukturiranje in strateške ekonomske odločitve, ki so jih sprejele multinacionalke, zaradi česar je brez službe ostalo na tisoče delavcev;

3.  obsoja odpravljanje politik za evropsko industrijo ter poziva k oblikovanju alternativnih politik v sodelovanju s predstavniki delavcev, da bi uresničili evropski cilj glede ponovne industrializacije in energetskega prehoda;

4.  poziva države članice, naj z zakonodajo ali kolektivnimi pogodbami zagotovijo ustrezno socialno varstvo in dostojne plače ter učinkovito varstvo pred nepravičnim odpuščanjem;

5.  obsoja pomanjkanje resnične industrijske politike EU, ki bi lahko delavce EU zaščitila pred špekulativnimi odločitvami multinacionalnih podjetij; poziva k sprejetju industrijske politike, ki bi omogočila vključevanje države v strateške industrije, vključno z nacionalizacijo, da bi ohranili ključno proizvodnjo in delovna mesta;

6.  poudarja pomen znanja in spretnosti ter kvalifikacij delavcev v energetskem in železniškem sektorju; poziva k aktivni politiki zaposlovanja in industrijski politiki za zagotovitev, da bo to znanje razvito in priznano kot pomembna prednost evropske industrije navadnih kovin; poziva, da se ohranjanje industrijskega strokovnega znanja in kvalificirane delovne sile obravnava pri ocenjevanju donosnosti proizvodnje v katerem koli obratu;

7.  poziva Komisijo, naj predlaga evropski okvir za uvedbo postopka zaradi insolventnosti, ki v središče postavlja ne samo upnike, temveč tudi delavce, pri čemer naj se osredotoči na ohranjanje čim večjega števila delovnih mest; zato poziva k oblikovanju instrumentov, kot so odkup podjetja s strani zaposlenih in samoupravljanje delavcev, da se dejavnost tovarn ohranila kljub insolventnosti njihovih lastnikov;

8.  poziva k reviziji politike na področju konkurence in pravil o državni pomoči, da bi omogočili javno posredovanje, s ciljem zagotavljanja socialne in regionalne kohezije, izboljšanja delovnih in okoljskih standardov ter obravnavanja vprašanj v zvezi z javnim zdravjem;

9.  poziva k moratoriju na liberalizacijo železniškega prometa in k izvedbi neodvisne študije učinka prejšnjih faz liberalizacije, v katero bi bili vključeni predstavniki delavcev in uporabniki sektorja;

10.  obsoja dobičke in dividende, ki jih je skupina Caterpillar izplačala delničarjem, ter obresti, izplačane bankam in upnikom, ter varčevalne ukrepe v Evropi, zaradi katerih se je zmanjšalo povpraševanje po zasebnih in javnih subjektih;

11.  obsoja dejstvo, da lahko multinacionalna podjetja brez učinkovitega poročanja po posameznih državah svoje dobičke prenašajo v druge države ter obenem razglasijo izgubo in celo insolventnost; poziva k razširitvi obveznega poročanja po posameznih državah na vse jurisdikcije, kakor tudi k okrepljenim obveznostim obveščanja za podjetja, ki zaprejo tovarne ali razglasijo insolventnost v kateri koli državi članici;

12.  poziva države članice, naj izterjajo vsa sredstva, namenjena podpori podjetjem v obliki nepovratnih sredstev, davčnih ugodnosti, znižanja cen zemljišč itd., če se podjetje odloči, da bo proizvodne obrate premestilo ali zaprlo;

13.  opozarja, da morebitne pomoči iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ni mogoče uporabiti za omogočanje opustitve delovanja obrata ter poudarja, da je treba ta sklad uporabiti za pomoč delavcem, da prevzamejo tovarno in s tem ohranijo delovna mesta;

14.  poziva EU in države članice, naj zagotovijo ustrezna finančna sredstva za usposabljanje in ukrepe oživitve, da bi podprli evropsko industrijo v kritičnih prehodnih obdobjih;

15.  poziva k oblikovanju nove evropske politike, ki ne bo temeljila na socialnemu davku in fiskalnemu dampingu, ter poziva Komisijo, naj odpravi socialni damping, ki nastaja zaradi selitev proizvodne dejavnosti v tretje države, tudi z revizijo pravil o konkurenci, da bi preprečili tako selitve kot poostritev posledic krize;

16.  poudarja, da zmanjševanje povpraševanja ne sme povzročiti nelojalne konkurence med državami članicami na trgu dela, zato poziva k iskanju rešitve, da bi zaščitili in ustvarili dobra delovna mesta ter spodbujali industrijsko dejavnost v evropskih regijah;

17.  Evropsko unijo in njene države članice poziva, naj:

•  poiščejo rešitve za ohranitev teh delovnih mest z razširitvijo njihove proizvodnje na različne obrate ter z omejitvijo dividend, izplačanih delničarjem;

•  zagotovijo preglednost finančnih transferjev iz evropskih hčerinskih družb v matično družbo v Združenih državah Amerike ali v davčnih oazah in

•  uvedejo sankcije proti multinacionalnemu podjetju Caterpillar, če bo vztrajalo pri izvedbi načrta za prestrukturiranje;

18.  poudarja, da standardov EU glede družbene odgovornosti podjetij ni mogoče izvajati, kadar podjetje preseli proizvodno dejavnost, ne da bi upoštevalo socialne posledice svojih ekonomskih odločitev; poziva k sprejetju obveznih instrumentov, s katerimi se bo od podjetij zahtevalo, da internalizirajo stroške njihovih odločitev o selitvi;

19.  odločno poziva EU in države članice, naj si prizadevajo za sporazum o zavezujoči pogodbi Združenih narodov o nadnacionalnih družbah, ki je predmet obravnave v svetu Združenih narodov za človekove pravice, da bi ustrezno obravnavali zlorabe, ki jih zagrešijo ta podjetja; v zvezi s tem poziva, naj se v področje uporabe tega sporazuma vključijo ekonomske, socialne in kulturne pravice;

20.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.