Förslag till resolution - B8-1053/2016Förslag till resolution
B8-1053/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av de senaste fallen Caterpillar och Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Thomas Händel, Tania González Peñas, Lynn Boylan, Sofia Sakorafa, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Jean-Luc Mélenchon, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Martina Anderson, Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Javier Couso Permuy, Gabriele Zimmer, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Ángela Vallina, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2016/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1053/2016
Ingivna texter :
B8-1053/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-1053/2016

Europaparlamentets resolution om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av de senaste fallen Caterpillar och Alstom

(2016/2891(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin resolution av den 14 september 2016 om social dumpning i Europeiska unionen[1],

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2014 om Europa 2020-strategins sysselsättningsmässiga och sociala aspekter[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2013 med rekommendationer till kommissionen om information till och samråd med anställda, planering och hantering av omstruktureringar[3],

–  med beaktande av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, särskilt artiklarna 22 och 23 om ekonomiska och sociala rättigheter och rätten till arbete,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt kapitel IV om solidaritet,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 6 och 147,

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som innehåller ett krav på att såväl medlemsstaterna som Europeiska unionen ska säkra den europeiska industrins konkurrenskraft, och särskilt artikel 173,

–  med beaktande av artikel 174 i EUF-fördraget om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, särskilt i områden som påverkas av strukturomvandlingar,

–  med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2014 om handlingsplanen för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa[4],

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om stålindustrin samt om omstrukturering, utflyttning och nedläggning av företag inom EU,

–  med beaktande av sin resolution av den 21 maj 2013 om regionala strategier för industriområden i Europeiska unionen[5],

–  med beaktande av rekommendationerna av den 12 februari 2013 från rundabordskonferensen på hög nivå om den europeiska stålindustrins framtid,

–  med beaktande av rådets (konkurrenskraft) möte den 18–19 februari 2013, där kommissionen uppmanades att lägga fram en handlingsplan,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Företaget Caterpillar har meddelat att det kommer att lägga ned verksamheten i Belgien, med en förlust av mer än 2 000 arbetstillfällen som följd. Företaget avser att flytta verksamheten till Frankrike och till andra anläggningar utanför Europa. Detta tillkännagivande är kopplat till den allmänna omstrukturerings- och nedskärningsplan som aviserades i september 2015, och som kan få följdverkningar för företagets många underleverantörer, öka det totala antalet förlorade arbetstillfällen till över 5000 och leda till att företaget säger upp så många som 10 000 arbetstagare över hela världen under de närmaste åren.

B.  Caterpillar har aviserat att man också överväger att stänga sin anläggning på norra Irland, som en del av en omstrukturering av företaget där, vilket skulle kunna betyda att upp till 250 arbetstillfällen går förlorade.

C.  Med en omsättning på 47,011 miljarder US-dollar 2015 är Caterpillar världens ledande tillverkare av bygg- och gruvutrustning, diesel- och naturgasmotorer, industriella gasturbiner och dieselelektriska lok. Undersökningskommittén vid Förenta staternas senat påpekade formellt 2014 att Caterpillar hade undvikit att betala skatt genom att överföra vinster till sitt schweiziska dotterbolag sedan 1999.

D.  Den franska koncernen Alstom har tillkännagett sin avsikt att avbryta produktionen av tåg vid Belfort senast 2018 och överföra denna verksamhet till en annan anläggning som ligger i Reichshoffen, med 500 förlorade arbetstillfällen som följd, på grund av att den nuvarande beställningsnivån för lokomotiv till gods- och höghastighetståg som tillverkas i Belfort inte är tillräckligt hög för att hålla fabriken i gång.

E.  Alstom har gjort en vinst på mer än 6 miljarder euro under de senaste tio åren, och dess nuvarande svårigheter beror bland annat på att oansvariga aktieägare har underlåtit att göra nödvändiga investeringar sedan företaget privatiserades.

F.  Alstom försvagades genom försäljningen av dess energidivision till det amerikanska företaget General Electric 2014, och företaget är i hög grad ett offer för EU:s oförmåga att skydda industrin under de senaste 10 åren, i den mån man inte direkt har förstört den i den fria konkurrensens namn, vilket kommissionen gjorde genom att omkullkasta flera av Alstoms räddningsplaner.

G.  Sektorn för järnvägskonstruktion är en strategisk faktor i den ekologiska utvecklingen av transporter, som är nödvändig i Europa men oförenlig med den liberalisering av järnvägarna som kommissionen har drivit på med fyra olika direktiv som har öppnat marknaden inom järnvägssektorn.

H.  Den europeiska industriella sektorn har historiskt sett spelat en viktig roll för den europeiska integrationsprocessen.

I.  Stålindustrin är mycket viktig för tillväxt och välstånd i Europa, men i dagsläget brottas den med en avsevärt minskad efterfrågan, vilket leder till förlorade arbetstillfällen och sänkt konkurrenskraft. Detta bådar inte gott för den nödvändiga återhämtningen av den europeiska ekonomin.

J.  I syfte att bevara sammanhållningen i den europeiska ekonomin bör man undvika en alltför hög koncentration av industri med hög förädlingsgrad, inbegripet basmetallsektorn, till ett fåtal regioner.

K.  Forskning, utveckling och innovation inom denna sektor är av avgörande betydelse för den europeiska industrin. Fabriksnedläggningar leder ofta till en oåterkallelig förlust av teknik och know-how och till kompetensförluster hos den industriella arbetskraften.

L.  Åtstramningsåtgärderna har lett till stora sociala prövningar för de drabbade arbetstagarna och regionerna. De höga arbetslöshetssiffrorna i EU hänger samman med dess minskande produktionsbas inom industri och tillverkning.

M.  Utlokaliseringar inom EU bidrar till en social nedgång och är oförenliga med en effektiv och konsekvent industripolitik, sammanhållning och utveckling.

N.  De företag som omstrukturerar har ett ansvar att sätta den sociala dialogen i centrum för omstruktureringsprocesserna och att agera på ett socialt ansvarsfullt sätt, eftersom erfarenheter visar att en socialt och ekonomiskt hållbar omstrukturering aldrig kan uppnås utan en vederbörlig dialog mellan arbetsmarknadens parter med särskilt fokus på information till och samråd med arbetstagarna.

O.  Skillnader mellan insolvensordningar i EU:s olika medlemsstater skapar kryphål som används av multinationella företag för att minimera förluster i samband med omstrukturering, samtidigt som samhällskostnaderna för deras utlokaliseringsbeslut maximeras genom att tillgångar överförs från ett land till ett annat.

P.  En vanlig lösning på insolvensförfaranden är att arbetstagarna tar över företagsdriften och återhämtningen, vilket innebär att verksamhets- och sysselsättningsnivån bibehålls, och detta är således ett verkligt alternativ för att hålla kvar kvalitetsjobb i EU.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin stora solidaritet med arbetstagarna och deras familjer och med dem som påverkas direkt, samt begär att åtgärder vidtas snarast för att stödja arbetstagare och deras familjer genom att hjälpa dem att behålla sin anställning eller hitta ett nytt jobb, stödja lokala ekonomier och hjälpa regionerna att lösa denna svåra ekonomiska och sociala situation.

2.  Europaparlamentet fördömer med kraft de oacceptabla nedläggningar, omstruktureringsplaner och strategiska ekonomiska beslut som fattas av multinationella företag och som lämnar tusentals arbetstagare utan jobb.

3.  Europaparlamentet fördömer avvecklingen av strategier för den europeiska industrin och efterlyser ett utarbetande, i samarbete med företrädare för arbetstagarna, av alternativa strategier med ett europeiskt mål för återindustrialisering och energiomställning.

4.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att garantera tillräcklig social trygghet, adekvata arbetsvillkor och skäliga löner, genom antingen lagstiftning eller kollektivavtal, samt ett effektivt skydd mot oskäliga uppsägningar.

5.  Europaparlamentet beklagar att det saknas en konkret europeisk industripolitik som kan skydda EU:s arbetstagare från multinationella företags spekulativa beslut. Parlamentet efterlyser en industripolitik där staten kan delta i strategiska industrier, inklusive genom nationalisering, för att bibehålla viktig produktion och arbetstillfällen.

6.  Europaparlamentet betonar hur viktiga arbetstagarnas kompetens och kvalifikationer är i både energisektorn och järnvägsindustrin. Parlamentet efterlyser en aktiv sysselsättnings- och industripolitik som säkerställer att denna kunskap utvecklas och erkänns som en viktig tillgång för den europeiska basmetallindustrin. Parlamentet begär att upprätthållandet av industriell know-how och kvalificerad arbetskraft ska beaktas vid bedömningen av produktionens lönsamhet vid en viss anläggning.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en europeisk ram för insolvensförfaranden som sätter inte bara kreditgivarna utan också arbetstagarna i centrum, med fokus på att bevara så många arbetstillfällen som möjligt. Parlamentet begär därför att instrument som exempelvis anställdas övertagande av företag och drift i arbetstagarnas regi ska underlättas så att produktionen kan hållas i gång trots att ägarna har inlett ett solvensförfarande.

8.  Europaparlamentet efterlyser en översyn av konkurrenspolitiken och reglerna för statligt stöd för att underlätta offentliga ingrepp som syftar till att bevara den sociala och regionala sammanhållningen, förbättra arbetsnormer och miljöstandarder och ta itu med risker för folkhälsan.

9.  Europaparlamentet kräver ett moratorium för liberaliseringen av järnvägstransporter och en oberoende konsekvensanalys av de föregående faserna av liberaliseringen som inbegriper företrädare för sektorns arbetstagare och användare.

10.  Europaparlamentet fördömer Caterpillar-koncernens vinst, utdelningar till aktieägare och ränta till banker och borgenärer, samt den åtstramningspolitik som förs i Europa och som leder till minskad efterfrågan för privata och offentliga aktörer.

11.  Europaparlamentet fördömer det faktum att utan en effektiv landsspecifik rapportering kan multinationella företag föra över vinster till ett annat land samtidigt som de redovisar en förlust eller till och med går i konkurs. Parlamentet begär att skyldigheten att lämna in landsspecifik rapportering ska förlängas och gälla alla förvaltningar, inte bara EU-länder och icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, och att förstärkt informationsskyldighet ska gälla för företag som stänger fabriker eller inleder ett insolvensförfarande i en medlemsstat.

12.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att återkräva alla medel som har använts för att stödja företag i form av bidrag, skattelättnader, sänkta markpriser osv. när företagen beslutar att utlokalisera eller stänga sina produktionsanläggningar.

13.  Europaparlamentet påminner om att eventuellt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inte kan användas för att underlätta för företaget att flytta från anläggningen, och insisterar på att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska användas för att hjälpa arbetstagarna att ta över fabriken i syfte att bevara arbetstillfällen.

14.  Europaparlamentet uppmanar både EU och dess medlemsstater att se till att det finns tillräcklig finansiering för utbildnings- och återhämtningsåtgärder som stöd vid kritiska övergångsperioder inom den europeiska industrin.

15.  Europaparlamentet efterlyser en ny europeisk politik som inte grundar sig på social eller skattemässig dumpning, och uppmanar med kraft kommissionen att åtgärda den sociala dumpning som uppstår vid utlokalisering till tredjeländer, bland annat genom en översyn av konkurrensreglerna, i syfte att undvika såväl utlokaliseringsprocesser som en ökning av krisens effekter.

16.  Europaparlamentet betonar att minskad efterfrågan inte får leda till illojal konkurrens mellan medlemsstaterna i fråga om arbetstillfällen. Parlamentet efterlyser därför en lösning som skyddar och skapar bra arbetstillfällen och industriverksamhet i EU:s regioner.

17.  Europaparlamentet uppmanar både EU och medlemsstaterna

•  att försöka rädda dessa arbetstillfällen genom att sprida produktionen över ett antal anläggningar och begränsa aktieägarnas utdelning,

•  att säkerställa insyn i finansiella överföringar från europeiska dotterbolag till moderbolaget i USA eller i skatteparadis,

•  att tillämpa sanktioner mot det multinationella företaget Caterpillar om det framhärdar i sin omstruktureringsplan.

18.  Europaparlamentet betonar att EU:s standarder för företagens sociala ansvar inte kan tillämpas när ett företag utlokaliserar sin produktion utan att beakta de sociala konsekvenserna av sina ekonomiska beslut. Parlamentet kräver obligatoriska instrument för att få företag att internalisera de sociala kostnaderna för sina utlokaliseringsbeslut.

19.  Parlamentet uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att driva på för att få till stånd en överenskommelse om FN:s bindande konvention om transnationella företag, som för närvarande diskuteras i FN:s råd för mänskliga rättigheter, i syfte att verkligen ta itu med oegentligheter i transnationella företag. Parlamentet begär i detta sammanhang att ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska omfattas av denna överenskommelse.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.