Предложение за резолюция - B8-1054/2016Предложение за резолюция
B8-1054/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Европейската прокуратура и Евроюст

28.9.2016 - (2016/2750(RSP))

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-0715/2016 и B8-0716/2016
внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Барбара Матера, Аксел Фос, Моника Холмайер, Роберта Мецола, Ингеборг Гресле, Томаш Здеховски, Юлия Питера, Емил Радев, Барбара Кудрицка, Рашида Дати, Романа Томц, Салваторе Доменико Полиезе, Чаба Шогор, Алесандра Мусолини, Терез Комодини Какиа, Траян Унгуряну, Милан Звер от името на групата PPE
Силвия-Ивон Кауфман, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Биргит Зипел от името на групата S&D
Луи Мишел, Натали Гризбек от името на групата ALDE
Ян Филип Албрехт, Ева Жоли, Бенедек Явор, Барт Стас, Мишел Ривази от името на групата Verts/ALE
Моника Маковей, Лаура Ферара

Процедура : 2016/2750(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1054/2016
Внесени текстове :
B8-1054/2016
Приети текстове :

B8-1054/2016

Резолюция на Европейския парламент относно Европейската прокуратура и Евроюст

(2016/2750(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура[1],

–  като взе предвид своя работен документ от 14 март 2014 г. относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура[2],

–  като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

–  като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) (COM(2013)0535),

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално членове 85, 86, 218, 263, 265, 267, 268 и 340 от него,

–  като взе предвид въпросите към Съвета и Комисията относно Европейската прокуратура и Евроюст (O-000092/2016 – B8-0715/2016 и O-000093/2016 – B8-0716/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че член 86 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че „в борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза, Съветът, чрез регламенти, в съответствие със специална законодателна процедура, може да учреди Европейска прокуратура след одобрение от Европейския парламент;“

Б.  като има предвид, че според неотдавнашното проучване, озаглавено „Проучване и доклади относно несъответствието в приходите от ДДС в 29-те държави — членки на ЕС: окончателен доклад за 2016 г.“ (TAXUD/2015/CC/131), в ЕС през 2014 г. бяха изгубени приходи от данък добавена стойност (ДДС) в потресаващ размер — 159,5 милиарда евро;

В.  като има предвид, че е важно ЕС и неговите държави членки да разкриват и преследват наказателно по ефективен и възпиращ начин измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, като по този начин се защитават данъкоплатците на всички държави членки, които внасят средства в бюджета на Съюза;

Г.  като има предвид, че Евроюст съдейства за координацията и сътрудничеството между националните разследващи и прокурорски органи при разглеждането на дела, засягащи няколко държави членки, и че Евроюст спомогна за изграждането на взаимно доверие и за преодоляването на трудностите, свързани с различните правни системи и традиции в ЕС; като има предвид, че Евроюст съдейства за изпълнението на исканията за сътрудничество и за прилагането на инструментите за взаимно признаване, като по този начин подобри трансграничното наказателно преследване;

Д.  като има предвид, че организираната трансгранична престъпност нарасна през изминалото десетилетие и че тези престъпления се извършват от изключително подвижни и гъвкави групи, които действат в множество държави членки и в различни области на престъпността;

Е.  като има предвид, че в своето решение по дело C-105/14 (Taricco и други) Съдът на Европейския съюз постанови, че понятието „измама“ по смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности обхваща приходи, получени от ДДС;

1.  потвърждава отново трайната подкрепата на Парламента за създаването на ефективна и независима Европейска прокуратура (EPPO), с цел да се намали съществуващата разпокъсаност на националните усилия на правоприлагащите органи за защита на бюджета на ЕС, като по този начин се засилва борбата срещу измамите в Европейския съюз;

2.  призовава Съвета да осигури недвусмислен и ясен набор от компетенции и процедури относно Европейската прокуратура въз основа на предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (Директива за защита на финансовите интереси); призовава Съвета да засили своите усилия за постигане на съгласие по директивата за защита на финансовите интереси, която включва ДДС в своето приложно поле, и да започне отново преговори с Парламента, за да може Европейската прокуратура да бъде създадена; подчертава, че Европейската прокуратура следва да има приоритетна компетентност за престъпления, определени в Директивата за защита на финансовите интереси; изразява дълбоко съжаление, че Съветът не дава възможност на Европейската прокуратура да бъде компетентна в случаите по защита на финансовите интереси, когато финансирането от ЕС надхвърля 10 000 EUR, но не представляват 50% или повече от съфинансирането; ето защо призовава Съвета да изостави правилото, с което Европейската прокуратура се лишава от възможността да упражнява компетентност по всички престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, когато щетите, нанесени на бюджета на Съюза, са равни или по-малки, отколкото щетите, нанесени на друга жертва; призовава Съвета да гарантира, че Европейската прокуратура бива незабавно информирана от националните органи за всички случаи, свързани по някакъв начин с Директивата за защита на финансовите интереси, както преди разследването, така и по време на самото разследване.

3.  призовава Съвета да поднови дебата относно членове 17—20 от консолидирания текст (11350/1/16) на предложението за Европейска прокуратура, за да се осигури по-голяма яснота и ефективност за Европейската прокуратура; призовава Съвета да изясни компетентността на Европейската прокуратура за наказателноправно преследване и на националните прокуратури в случаи на а) множествени престъпления (една организирана група, която извършва редица престъпления, като например изпиране на пари и трафик на хора) и б) смесени престъпления (повече от едно престъпление, извършено в една престъпна дейност, например измами с ДДС и изпиране на пари); изразява дълбоко съжаление, че в случай на разногласие между Европейската прокуратура и националните прокурорски съдилища по въпроса за компетентността окончателното решение ще бъде взето от независим съд, като например от Съда на Европейския съюз; подчертава, че ефективността на Европейската прокуратура ще зависи от изясняването на компетентностите и че ако не могат да постигнат това, законодателите на ЕС няма да бъдат в състояние да гарантират ефективността на Европейската прокуратура, като по този начин се преминава една „червени линии“ на Европейския парламент;

4.  счита, че Европейската прокуратура следва да има на разположение правомощия за разследване, за да може да извършва разследвания; в този контекст припомня, че съзаконодателите постигнаха съгласие относно критериите за отправяне на искания за действия по разследване от държавите членки въз основа на принципа за взаимно признаване, определен в Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси;

5.  счита, че за да се гарантира ефективността на съдебния контрол в съответствие с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с Договорите, засягащите трети страни оперативни решения, предприемани от Европейската прокуратура, следва да подлежат на съдебен контрол пред компетентния национален съд; счита, че следва да бъде възможен пряк съдебен контрол от страна на Съда на Европейския Съюз;

6.  отбелязва, че е от първостепенно значение да бъдат избягвани вредните последици от т.нар. „национално звено“; в този контекст призовава Съвета да гарантира, че са налице адекватни защитни механизми, осигуряващи независимостта на Европейската прокуратура, като например разпоредба, която позволява дерогация от националното звено въз основа на съображения, свързани с доброто функциониране на Европейската прокуратура;

7.  счита, че трябва да бъде гарантирана защитата на процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица; по-специално, регламентът следва да предвиди допълнителни права на защита на заподозрените по линия на Европейската прокуратура, по-специално правото на правна помощ, правото на информация и достъп до материалите по делото и правото да представят доказателства и да изискват от Европейската прокуратура да събира доказателства от името на заподозрения;

8.  призовава Комисията да представи коригирани прогнози за отражението върху бюджета на създаването на колегиална структура в рамките на своя анализ на разходите и ползите и да представи на Парламента резултатите от „извършването на проверка на действителността“, и припомня, че Парламентът ще вземе предвид тази информация, преди да вземе окончателно решение;

9.  припомня значението на ролята на Евроюст за подобряване на съдебното сътрудничество и координацията между компетентните съдебни органи на държавите членки и за подпомагане на разследванията, в които участват трети държави, и призовава Съвета да изясни отношенията между Евроюст и Европейската прокуратура, и по-специално последиците от създаването на колегиална структура, както и действията на Европейската прокуратура по отношение на OLAF, за да се направи разграничение между съответните им роли за защита на финансовите интереси на ЕС;

10.  счита, че би било най-добре офисите на Европейската прокуратура и на Евроюст да бъдат на едно и също място, така че сътрудничеството и обменът на информация между тях да функционират ефективно;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.