Предложение за резолюция - B8-1055/2016Предложение за резолюция
B8-1055/2016

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom

  28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Антия Макинтайър, Зджислав Краснодембски, Джеймз Никълсън, Хелга Стивънс от името на групата ECR

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1051/2016

  Процедура : 2016/2891(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-1055/2016
  Внесени текстове :
  B8-1055/2016
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-1055/2016

  Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom

  (2016/2891(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Договора за Европейския съюз (ДЕС) и по-специално член 5, параграф 3 от ДЕС и неговия Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

  –  като взе предвид своите предходни резолюции относно конкурентоспособността, преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

  –  като взе предвид Декларацията на Европейския съвет по конкурентоспособност от 19 февруари 2016 г.,

  –  като взе предвид заключенията на Съвета по конкурентоспособност от 29 септември 2016 г.,

  –  като взе предвид двата доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд – доклад от Европейския наблюдател на преструктурирането ERM 2012: „After restructuring: labour markets, working conditions and life satisfaction“ (След преструктурирането: пазари на труда, условия на труд и удовлетвореност от живота) и ERM 2009: „Restructuring in recession“ (Преструктуриране по време на рецесия),

  –  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Цифровизиране на европейската промишленост“ (COM(2016)0180),

  –  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Програма за нови умения и работни места“,

  –  като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия от 2016 г.,

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  A.  като има предвид, че неотдавнашните случаи с Caterpillar и Alstom са отражение на разпространението и ускоряване на преструктурирането в много държави членки в резултат на променящата се икономическа среда, която често има непредвидени последици за общностите и за икономическата и социалната структура на държавите членки;

  Б.  като има предвид, че пренасочването, изнасянето на производството, закриването, сливането, придобиването, поглъщането, реорганизацията на производството и възлагането на дейности на външни изпълнители са най-често срещаните форми на преструктуриране;

  В.  като има предвид, че информирането на работниците и служителите и провеждането на консултации с тях представлява основна характеристика на социалните модели на държавите членки;

  Г.  като има предвид, че държавите членки ще бъдат изправени пред сериозни икономически предизвикателства през следващите десетилетия в един бързо променящ се световен пазар, характеризиращ се с растящи предизвикателства; като има предвид, че държавите членки трябва да работят с промишлеността за подобряване на производителността и иновациите, за да се справят с икономическите предизвикателства, пред които са изправени;

  Д.  като има предвид, че поддържането на устойчива, силна и конкурентоспособна индустриална база е важно за изпълнението на програмата на ЕС за растеж и конкурентоспособност;

  Е.  като има предвид, че вземащите решения органи на местно и регионално равнище отговарят за две трети от публичните инвестиции в ЕС[1], и че поради това непрекъснатото им взаимодействие със стопанските субекти и с промишлеността е изключително важно;

  Ж.  като има предвид, че ЕС и неговите държави членки имат за задача да координират политики, които да гарантират способността на устойчивите конкурентоспособни промишлени отрасли да отговорят на променящите се пазарни условия в рамките на ЕС и извън него;

  1.  изразява своята солидарност с работници и служителите, както и с подизпълнителите и регионите, засегнати от закриването на тези предприятия;

  2.  счита, че намаляването на административната тежест и на разходите за привеждане в съответствие на предприятията и отмяната на ненужното законодателство, като едновременно с това се осигурява продължаването на прилагането на високи стандарти по отношение на защитата на потребителите, работниците и служителите, здравето и опазването на околната среда следва да бъдат основни компоненти на политиката за реиндустриализация на ЕС;

  3.  счита, че конкурентоспособността на промишлеността трябва да бъде интегрирана във всички съответни области на политиките на ЕС, включително в цифровата сфера, за да се гарантира силна индустриална база във всички държави членки;

  4.  отчита, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е инструмент, чиято цел е да дава конкретен, еднократен и краткосрочен отговор в подкрепа на улесняването на повторната интеграция на съкратени работници на пазара на труда;

  5.  подчертава обаче, че ЕФПГ е инструмент, който се задейства едва след като са настъпили съкращения, и че са необходими повече усилия от страна на държавите членки и ЕС за създаване на подходяща икономическа и законодателна среда за стимулиране на конкурентоспособността и създаването на дългосрочни устойчиви работни места;

  6.  подчертава тенденцията в последно време дружествата да връщат свои производства и услуги в Европа, както и възможностите, които този процес разкрива за растеж и създаване на работни места; призовава Комисията да обмисли как ЕС може да създаде благоприятна среда, която да помогне на предприятията да се възползват от възможностите, предлагани от това „завръщане“;

  7.  отбелязва напредъка, постигнат посредством осъществени наскоро политически инициативи като Европейския фонд за стратегически инвестиции; подчертава, че потенциалът за увеличаване на стратегическото и целенасоченото кредитиране от Европейската инвестиционна банка за проекти, свързани с иновации и преобразуване на промишлеността, особено в сферата на производството и свързаните с него услуги, следва да бъде допълнително проучен;

  8.  подчертава важната роля, която могат да изиграят предприятията, като си сътрудничат с образователните системи в своите държави членки; подчертава значението на насърчаването на по-доброто взаимодействие между образователните системи, университетите и пазара на труда, включително придобиването на умения и опит в работна среда и сътрудничеството с предприятията в създаването на иновационни „клъстери“;

  9.  счита, че една база от конкурентни в международен план умения ще даде възможност на държавите членки да спечелят сегменти с висока стойност на световния пазар;

  10.  подчертава, че постигането на нови справедливи и балансиране търговски споразумения е важна част от програмата на Европа за растеж, с оглед изграждането на отворена към външния свят, конкурентоспособна европейска икономическа рамка, която да е в състояние да осигури осезаеми ползи за нашите граждани, за потребителите и работниците и служителите и да генерира нови работни места;

  11.  отбелязва, че веригите на доставки, на които големите европейски производители основно разчитат, включват МСП, които често не за достатъчно добре организирани за справяне с този вид случаи на преструктуриране; призовава за разглеждане на уникалната ситуация на МСП в бъдещите инициативи на ЕС в областта на индустриалната политика;

  12.  отправя искане да се обърне специално внимание на МСП и на засилване на сътрудничеството между установени предприятия и новосъздадени дружества, тъй като това би могло да допринесе за създаването на по-устойчив и конкурентоспособен стопански модел и за появата на лидери навсякъде по света;

  13.  призовава държавите членки и местните и регионалните органи да идентифицират широк спектър от нововъзникващи отрасли и ключови за растежа сектори, в които държавите членки следва да се съсредоточат в развитието на своите бази от умения;

  14.  призовава комисията, Съвета и държавите членки да наблюдават предизвикателствата, пред които се изправят европейските индустрии и, когато е целесъобразно, да разработват съответни политически инициативи в съответствие с принципа на субсидиарността;

  15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.