Forslag til beslutning - B8-1055/2016Forslag til beslutning
B8-1055/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson, Helga Stevens for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1051/2016

Procedure : 2016/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1055/2016
Indgivne tekster :
B8-1055/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1055/2016

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

(2016/2891(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig til artikel 5, stk. 3, i TEU og til dens protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om konkurrenceevne, omstrukturering, flytning og lukning af virksomheder i EU,

–  der henviser til Det Europæiske Råds erklæring af 19. februar 2016 om konkurrenceevne,

–  der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (konkurrenceevne) af 29. september 2016,

–  der henviser til to rapporter fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, ERM 2012 ("Efter omstrukturering: arbejdsmarkeder, arbejdsvilkår og livstilfredshed") og ERM 2009 ("Omstrukturering i recessionstider"),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse med titlen "Digitalisering af EU's industri" (COM(2016)0180),

–  der henviser til Kommissionens dagsorden for nye kvalifikationer og job,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen fra 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at de seneste tilfælde med Caterpillar og Alstom afspejler udbredelsen og intensiveringen af omstruktureringen i mange medlemsstater som følge af ændrede økonomiske forhold, som ofte har uforudsigelige følger for samfund og medlemsstatens økonomiske og sociale struktur;

B.  der henviser til, at flytning, udflytning, lukninger, fusioner, opkøb, overtagelser, omstrukturering af produktion og outsourcing af aktiviteter er de mest almindelige former for omstrukturering;

C.  der henviser til, at information og høring af arbejdstagere er en central del af medlemsstaternes sociale model;

D.  der henviser til, at medlemsstaterne står over for betydelige økonomiske udfordringer i de kommende årtier på en hurtigt skiftende og stadig mere udfordrende global markedsplads; der henviser til, at medlemsstaterne er nødt til at samarbejde med industrien for at forbedre produktivitets- og innovationsniveauerne for at imødekomme de økonomiske udfordringer, de står over for;

E.  der henviser til, at opretholdelsen af et bæredygtigt, stærkt og konkurrencedygtigt industrigrundlag er afgørende for EU's dagsorden for vækst og konkurrenceevne;

F.  der henviser til, at lokale og regionale beslutningstagere har ansvaret for to tredjedele af de offentlige investeringer i EU[1], og at deres fortsatte interaktion med erhvervslivet og industrien er yderst vigtig;

G.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har en central rolle at spille som koordinatorer af politikker med henblik på at sikre, at bæredygtige, konkurrencedygtige fremstillingsindustrier kan tilpasse sig forholdene på europæiske og ikke-europæiske markeder i stadig forandring;

1.  udtrykker solidaritet med arbejdstagerne samt disse virksomheders leverandører og regionerne, der er ramt af disse lukninger;

2.  mener, at reduktionen af den administrative byrde og efterlevelsesomkostningerne for virksomhederne og ophævelsen af unødvendig lovgivning, samtidig med at der sikres høje standarder for forbruger-, arbejdstager-, sundheds- og miljøbeskyttelse, skal være vigtige dele af EU's genindustrialiseringspolitik;

3.  mener, at industriens konkurrenceevne skal integreres i alle relevante EU-politikker, herunder på det digitale område for at sikre et stærkt industrigrundlag i alle medlemsstater;

4.  erkender, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et instrument, der har til formål at give en specifik reaktion på kort sigt med henblik på at gøre det lettere for afskedigede arbejdstagere at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

5.  understreger imidlertid, at EGF er et instrument, der først anvendes, når afskedigelserne har fundet sted, og at der er brug for en større indsats fra medlemsstaterne og EU for at skabe de rette økonomiske og lovgivningsmæssige rammer for at øge konkurrenceevnen og skabe langsigtede bæredygtige arbejdspladser;

6.  understreger, at der er en ny tendens til, at virksomheder flytter produktion og tjenesteydelser tilbage til Europa, og at dette indebærer muligheder for vækst og jobskabelse; opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan EU kan skabe et erhvervsvenligt miljø for at hjælpe virksomheder med at drage fordel af de muligheder, som denne tilbageflytning af virksomheder giver;

7.  bemærker, at der er gjort visse fremskridt via de seneste politiske initiativer såsom Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer; mener, at muligheden for at øge strategiske og målrettede investeringer via lån fra Den Europæiske Investeringsbank til projekter inden for innovation og industriel omlægning, navnlig inden for fremstilling og relaterede tjenester, yderligere bør undersøges;

8.  understreger den vigtige rolle, som virksomheder kan spille ved at engagere sig i deres medlemsstats uddannelsessystemer; understreger vigtigheden af at fremme bedre synergier mellem uddannelsessystemer, universiteter og arbejdsmarkedet, herunder det, at folk kommer ud på en arbejdsplads, og at der samarbejdes med virksomhederne om at skabe innovative "klynger";

9.  mener, at en internationalt konkurrencedygtig kvalifikationsbase vil sætte medlemsstaterne i stand til at erobre segmenter af stor værdi på det globale marked;

10.  understreger, at indgåelsen af nye rimelige og afbalancerede handelsaftaler er vigtig som en del af Europas dagsorden for vækst for at udvikle en udadvendt og konkurrencedygtig europæisk økonomisk ramme, der er i stand til at levere mærkbare fordele for vore borgere, forbrugere og arbejdstagere samt at skabe nye arbejdspladser;

11.  bemærker, at den forsyningskæde, som de vigtigste europæiske producenter hovedsagelig baserer sig på, omfatter SMV'er, som ofte er mindre velorganiserede til at håndtere sådanne tilfælde af omstruktureringer; opfordrer til overvejelser om SMV'ers unikke position i EU's fremtidige industripolitiske initiativer;

12.  anmoder om, at der tages særlig hensyn til SMV'er og til en styrkelse af samarbejdet mellem etablerede virksomheder og nystartede virksomheder, da dette kan medvirke til at skabe mere bæredygtige og konkurrencedygtige forretningsmodeller og fremkomsten af førende aktører på verdensplan;

13.  opfordrer medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at identificere en lang række vækstindustrier og vigtige vækstsektorer, som medlemsstaterne skal fokusere på i forbindelse med udvikling af deres kvalifikationsbase;

14.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at overvåge de udfordringer, som de europæiske industrier er stillet over for og, hvor det er relevant, at tage hensyn til disse forhold i forbindelse med udvikling af relevante politiske initiativer i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.