Πρόταση ψηφίσματος - B8-1055/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1055/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson, Helga Stevens εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1051/2016

Διαδικασία : 2016/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1055/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1055/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1055/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom

(2016/2891(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και τη Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), και ειδικότερα το άρθρο 5 παράγραφος 3 της ΣΕΕ καθώς και το Πρωτόκολλο (αριθμ.2) αυτής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την ανταγωνιστικότητα, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–  Έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της 19ης Φεβρουαρίου2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της 29ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις δύο εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας, ERM 2012, (Μετά την αναδιάρθρωση: αγορές εργασίας, συνθήκες εργασίας και ικανοποίηση από το επίπεδο ζωής) και 2009 («Αναδιάρθρωση σε περιόδους ύφεσης»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας» COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου που συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσθετες περιπτώσεις της Caterpillar και της Alstom βρίσκονται σε αντιστοιχία με τον επιπολασμό και την εντατικοποίηση της αναδιάρθρωσης σε πολλά κράτη μέλη, ως αποτέλεσμα του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο συχνά έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις για τις κοινότητες και τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των κρατών μελών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταφορά δραστηριοτήτων, η μετεγκατάσταση, το κλείσιμο μονάδων, οι συγχωνεύσεις, οι εξαγορές, η αναδιοργάνωση της παραγωγής και η εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων είναι οι πλέον διαδεδομένες μορφές αναδιάρθρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενημέρωση και η διαβούλευση με τους εργαζομένους αποτελεί καίριο στοιχείο των κοινωνικών μοντέλων των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν κατά τις προσεχείς δεκαετίες σημαντικές οικονομικές προκλήσεις σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη και όλο και πιο δύσκολη παγκόσμια αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν με τη βιομηχανία προκειμένου να βελτιώσουν τα επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτομίας ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση μιας βιώσιμης, ισχυράς και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης είναι ουσιώδης όσον αφορά το θεματολόγιο σχετικά με την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς λήψης αποφάσεων έχουν την ευθύνη για τα δύο τρίτα των δημόσιων επενδύσεων στην ΕΕ[1], και ότι ως εκ τούτου η συνεχής διάδράσή τους με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία είναι εξαιρετικά σημαντική·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν να διαδραματίσουν ρόλο στο συντονισμό των πολιτικών με σκοπό να διασφαλισθούν βιώσιμες, ανταγωνιστικές μεταποιητικές βιομηχανίες που μπορούν να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές συνθήκες της αγοράς·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους εργαζόμενους, καθώς τους αναδόχους αυτών των εταιριών και τις περιφέρειες που πλήττονται από το κλείσιμο των μονάδων αυτών·

2.  πιστεύει ότι η μείωση του διοικητικού φόρτου και των κόστων συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, και η κατάργηση της περιττής νομοθεσίας, παράλληλα με την εξασφάλιση υψηλών προτύπων προστασίας των καταναλωτών, των εργαζομένων, της υγείας και του περιβάλλοντος, πρέπει να αποτελέσουν βασικές συνιστώσες οιασδήποτε πολιτικής για την επανεκβιομηχάνιση της ΕΕ·

3.  εκφράζει την άποψη ότι η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της ψηφιακής σφαίρας, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισχυρή βιομηχανική βάση σε όλα τα κράτη μέλη·

4.  αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ένα εργαλείο το οποίο αποσκοπεί να παράσχει μια συγκεκριμένη έκτακτη, βραχυπρόθεσμη απάντηση, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας·

5.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ΕΤΠ αποτελεί εργαλείο το οποίο αντιδρά μόνο όταν έχουν πραγματοποιηθεί οι απολύσεις, και ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες από την πλευρά των κρατών μελών και της ΕΕ προκειμένου να δημιουργηθεί το απαιτούμενο οικονομικό και νομοθετικό περιβάλλον ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας·

6.  επισημαίνει την πρόσφατη τάση των επιχειρήσεων για επαναφορά της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Ευρώπη και τις ευκαιρίες που παρέχει αυτή η τάση για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, με ποιο τρόπο η ΕΕ μπορεί να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτός ο «επαναπατρισμός» της οικονομικής δραστηριότητας·

7.  σημειώνει ότι κάποια πρόοδος έχει σημειωθεί μέσα από τις πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· πιστεύει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το δυναμικό για την αύξηση της στρατηγικής και στοχευμένης δανειοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για σχέδια καινοτομίας και βιομηχανικού μετασχηματισμού, ιδιαίτερα στον τομέα της παραγωγής αγαθών και στις σχετικές υπηρεσίες.

8.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις συνεργαζόμενες με τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν οι συνέργειες μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων, των πανεπιστημίων και της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης στο επαγγελματικό περιβάλλον και της συνεργασίας με τις επιχειρήσεις κατά τη δημιουργία καινοτόμων συνεργατικών σχηματισμών (clusters)·

9.  πιστεύει ότι μια διεθνώς ανταγωνιστική βάση δεξιοτήτων θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κερδίσουν τμήματα υψηλής αξίας της παγκόσμιας αγοράς·

10.  τονίζει ότι η σύναψη νέων δίκαιων και ισόρροπων εμπορικών συμφωνιών είναι ουσιώδους σημασίας στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ευρώπης, με σκοπό την ανάπτυξη ενός εξωστρεφούς, ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικονομικού πλαισίου το οποίο θα είναι σε θέση να αποφέρει απτά οφέλη για τους πολίτες, τους καταναλωτές και τους εργαζομένους και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας·

11.  σημειώνει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού στην οποία βασίζονται οι σημαντικότεροι ευρωπαίοι κατασκευαστές περιλαμβάνει κυρίως ΜΜΕ, οι οποίες είναι συχνά λιγότερο καλά οργανωμένες για να αντιμετωπίζουν παρόμοιες περιπτώσεις αναδιάρθρωσης· ζητεί να υπάρξει προβληματισμός σχετικά με την μοναδική θέση των ΜΜΕ σε οιεσδήποτε μελλοντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της βιομηχανικής πολιτικής·

12.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ εγκατεστημένων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού μοντέλου και στην ανάδειξη παγκόσμιων ηγετών·

13.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να καθορίσουν ένα ευρύ φάσμα αναδυόμενων βιομηχανιών και βασικών τομέων ανάπτυξης στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη της βάσης δεξιοτήτων τους·

14.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες και, όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο , να εξετάζουν τις ανησυχίες αυτές στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχετικών πρωτοβουλιών πολιτικής σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.