Procedūra : 2016/2891(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1055/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1055/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 05/10/2016 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0377

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 475kWORD 73k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.644v01-00
 
B8-1055/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu "Caterpillar" un "Alstom" lietas (2016/2891(RSP))


Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson, Helga Stevens ECR grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nepieciešamību pēc Eiropas reindustrializācijas politikas, ņemot vērā nesenās uzņēmumu “Caterpillar” un “Alstom” lietas (2016/2891(RSP))  
B8-1055/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Līgumu par Eiropas Savienību (LES), jo īpaši LES 5. panta 3. punktu un 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par ES uzņēmumu konkurētspēju, pārstrukturēšanu, pārvietošanu un slēgšanu,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2016. gada 19. februāra deklarāciju par konkurētspēju,

–  ņemot vērā Konkurences padomes 2016. gada 29. septembra secinājumus,

–  ņemot vērā divus Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda ziņojumus: ERM 2012 ("Pēc pārstrukturēšanas: darba tirgus, darba apstākļi un apmierinātība ar dzīvi") un ERM 2009 ("Pārstrukturēšana lejupslīdes laikā"),

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu "Eiropas rūpniecības digitalizācija” (COM(2016)0180),

–  ņemot vērā Komisijas dokumentu "Jaunu prasmju un darba vietu programma",

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas 2016. gada iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā nesenās "Caterpillar" un "Alstom” lietas atspoguļo pārstrukturēšanas izplatību un intensifikāciju daudzās dalībvalstīs, mainoties ekonomiskajai videi, kam bieži vien ir neparedzēta ietekme uz kopienām un uz dalībvalstu ekonomisko un sociālo struktūru;

B.  tā kā izplatītākie pārstrukturēšanas veidi ir pārcelšana, pārvietošana, slēgšana, apvienošana, iegāde, pārņemšana, ražošanas reorganizācija un ārpakalpojumu izmantošana;

C.  tā kā darbinieku informēšana un konsultēšana ir būtisks dalībvalstu sociālo modeļu elements;

D.  tā kā dalībvalstis strauji mainīgā un aizvien sarežģītākā globālā tirgū saskaras ar nopietnām ekonomikas problēmām, kas būs jārisina vēl vairākas desmitgades; tā kā dalībvalstīm ir jāsadarbojas ar nozari, lai uzlabotu ražīgumu un palielinātu inovācijas nolūkā risināt ekonomikas problēmas, ar kurām tās saskaras;

E.  tā kā ilgtspējīga, spēcīga un konkurētspējīga rūpniecības pamata saglabāšana ir īpaši svarīga ES izaugsmei un konkurētspējai;

F.  tā kā vietējā un reģionālā līmeņa lēmumu pieņēmēji ir atbildīgi par divām trešdaļām publisko ieguldījumu ES(1) un tā kā tādēļ to nepārtraukta mijiedarbība ar uzņēmumiem un nozari ir ārkārtīgi svarīga;

G.  tā kā ES un tās dalībvalstīm ir jākoordinē politika, lai nodrošinātu, ka ilgtspējīgas un konkurētspējīgas ražošanas nozares var piemēroties mainīgajiem Eiropas tirgus un citu tirgu apstākļiem,

1.  solidarizējas ar šo uzņēmumu darbiniekiem, kā arī apakšuzņēmējiem un reģioniem, kurus ir skāruši šie slēgšanas gadījumi;

2.  uzskata, ka īpaši būtiskiem ES reindustrializācijas politikas aspektiem jābūt administratīvā sloga un atbilstības izmaksu samazināšanai uzņēmumiem, kā arī nevajadzīgo tiesību aktu atcelšanai, vienlaikus turpinot nodrošināt augstus patērētāju, darba ņēmēju, veselības un vides aizsardzības standartus;

3.  uzskata, ka rūpniecības konkurētspēja ir jāiekļauj visās attiecīgajās ES politikas jomās, tostarp digitālajā jomā, lai nodrošinātu spēcīgu rūpniecības pamatu visās dalībvalstīs;

4.  atzīst, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) ir instruments, kas paredzēts, lai nodrošinātu īpašu vienreizēju īstermiņa pasākumu nolūkā palīdzēt veicināt atlaisto darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū;

5.  tomēr uzsver, ka EGF ir instruments, kas reaģē tikai tad, ja atlaišana no darba ir notikusi, un ka dalībvalstīm ir jāpieliek lielākas pūles un ES ir jārada piemērota ekonomiskā un tiesiskā vide, lai veicinātu konkurētspēju un radītu ilgtermiņā ilgtspējīgas darbvietas;

6.  uzsver, ka nesen ir parādījusies tendence, ka uzņēmumi pārceļ ražošanu un pakalpojumu sniegšanu atpakaļ uz Eiropu, un ka tas ļauj nodrošināt izaugsmi un radīt jaunas darbvietas; aicina Komisiju apsvērt, kā ES varētu izveidot labvēlīgu vidi, lai palīdzētu uzņēmumiem izmantot iespējas, ko sniedz darbvietu pārcelšana atpakaļ uz Eiropu;

7.  atzīmē, ka ir gūti zināmi panākumi, izmantojot jaunākās politikas iniciatīvas, piemēram, Eiropas Stratēģisko investīciju fondu; uzskata, ka būtu turpmāk jāizpēta, vai pastāv iespējas vairāk stratēģiski un mērķtiecīgi piešķirt Eiropas Investīciju bankas aizdevumus inovāciju un rūpniecības pārveides projektiem, it īpaši ražošanas un saistīto pakalpojumu jomā;

8.  uzsver, ka uzņēmumiem var būt būtiska nozīme, iesaistoties attiecīgo dalībvalstu izglītības sistēmās; uzsver, ka ir svarīgi veicināt labākas sinerģijas starp izglītības sistēmām, augstskolām un darba tirgu, tostarp iepazīstināšanu ar darbvietām un sadarbību ar uzņēmumiem inovācijas kopu veidošanā;

9.  uzskata, ka starptautiski konkurētspējīga darbaspēka prasmju bāze ļaus dalībvalstīm apgūt augstvērtīgus globālā tirgus segmentus;

10.  uzsver, ka saistībā ar Eiropas izaugsmes plānu ir būtiski noslēgt jaunus taisnīgus un līdzsvarotus tirdzniecības nolīgumus, lai veidotu uz ārējiem sakariem orientētas, konkurētspējīgas Eiropas ekonomisko struktūru, kas spēj dot taustāmu labumu saviem iedzīvotājiem, patērētājiem un darba ņēmējiem un radīt jaunas darbvietas;

11.  norāda, ka piegādes ķēde, uz ko pamatā balstās lielākie Eiropas ražotāji, ietver MVU, kuri bieži vien ir nepietiekami labi organizēti, lai spētu risināt situācijas saistībā ar šādiem pārstrukturēšanas gadījumiem; aicina apsvērt MVU īpašo situāciju visās turpmākajās ES rūpniecības politikas iniciatīvās;

12.  aicina īpašu uzmanību pievērst MVU un sadarbības stiprināšanai starp izveidotajiem un jaunajiem uzņēmumiem, jo tā varētu veicināt ilgtspējīgāka un konkurētspējīga uzņēmējdarbības modeļa veidošanu un līderības izveidošanos pasaulē;

13.  aicina dalībvalstis un vietējās un reģionālās iestādes noteikt virkni jaunu nozaru un galveno izaugsmes jomu, uz kurām dalībvalstīm būtu jākoncentrējas, veidojot savu prasmju bāzi;

14.  aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis sekot līdzi problēmām, ar ko saskaras Eiropas nozares, un vajadzības gadījumā ņemt vērā šīs problēmas, izstrādājot attiecīgās politikas iniciatīvas saskaņā ar subsidiaritātes principu;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

http://www.ccre.org/docs/Note_CCRE_Dexia_EN.pdf

Juridisks paziņojums - Privātuma politika