Förslag till resolution - B8-1055/2016Förslag till resolution
B8-1055/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski, James Nicholson, Helga Stevens för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1051/2016

Förfarande : 2016/2891(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1055/2016
Ingivna texter :
B8-1055/2016
Debatter :
Antagna texter :

B8-1055/2016

Europaparlamentets resolution om behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom

(2016/2891(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artikel 5.3 i EU-fördraget och dess protokoll nr 2 om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om konkurrenskraft, omstrukturering, utflyttning och nedläggning av företag inom EU,

–  med beaktande av Europeiska rådets förklaring om konkurrenskraft av den 19 februari 2016,

–  med beaktande av rådets (konkurrenskraft) slutsatser av den 29 september 2016,

–  med beaktande av de två rapporterna från Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ERM-rapport 2012 (Efter omstruktureringen: arbetsmarknader, arbetsvillkor och livstillfredsställelse) och ERM-rapport 2009 (Strukturomvandling i tider av recession),

–  med beaktande av kommissionens meddelande Digitalisering av den europeiska industrin (COM(2016)0180),

–  med beaktande av kommissionens Agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet från 2016 om bättre lagstiftning mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fallen med Caterpillar och Alstom visar att omstruktureringar förekommer och blir allt vanligare i många medlemsstater som ett resultat av ändrade ekonomiska förhållanden, vilket ofta får oförutsedda effekter för samhällen och för medlemsstaternas ekonomiska och sociala struktur.

B.  Omlokalisering, utflyttning, nedläggningar, sammanslagningar, förvärv, uppköp, omorganisation av produktionen och utläggande av verksamhet på entreprenad är de vanligaste omstruktureringsformerna.

C.  Information till och samråd med arbetstagare är ett centralt element i medlemsstaternas sociala modeller.

D.  Medlemsstaterna står inför betydande ekonomiska utmaningar under de kommande årtiondena på en världsomspännande marknad som snabbt förändras och medför allt större utmaningar. Medlemsstaterna måste arbeta med industrin för att höja produktivitets- och innovationsnivåerna för att kunna hantera de ekonomiska utmaningar som de står inför.

E.  Upprätthållandet av en hållbar, stark och konkurrenskraftig industriell bas är mycket viktigt för EU:s agenda för tillväxt och konkurrenskraft.

F.  Lokala och regionala beslutsfattare ansvarar för två tredjedelar av de offentliga investeringarna i EU[1] och därför är deras interaktion med företagen och industrin oerhört viktig.

G.  EU och dess medlemsstater har en roll att spela när det gäller att samordna strategier för att se till att hållbara och konkurrenskraftiga tillverkningsindustrier kan reagera på ändrade marknadsvillkor inom och utanför Europa.

1.  Europaparlamentet uttrycker solidaritet med dessa företags arbetstagare och uppdragstagare samt med de regioner som drabbas av dessa nedläggningar.

2.  Europaparlamentet anser att centrala faktorer i all EU-politik för återindustrialisering måste vara att man minskar de administrativa bördorna och efterlevnadskostnaderna för företag och avskaffar icke-nödvändig lagstiftning, samtidigt som man fortsätter att säkerställa höga standarder i fråga om konsument-, arbetstagar-, hälso- och miljöskydd.

3.  Europaparlamentet anser att industriell konkurrenskraft måste integreras i all relevant EU-politik, inbegripet på det digitala området, för att säkerställa en stark industriell bas i samtliga medlemsstater.

4.  Europaparlamentet påpekar att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) är ett instrument som tillhandahåller en särskild kortsiktig engångsåtgärd för att underlätta återintegreringen av uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

5.  Europaparlamentet betonar dock att EGF är ett verktyg som endast används när uppsägningarna redan har ägt rum och att medlemsstaterna och EU i högre grad måste anstränga sig för att skapa de rätta ekonomiska och rättsliga förhållandena för att främja konkurrenskraft och skapa långsiktiga hållbara arbetstillfällen.

6.  Europaparlamentet uppmärksammar den senaste tidens trend att företag flyttar tillbaka produktion och tjänster till Europa och de möjligheter detta innebär i form av tillväxt och nya arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att diskutera hur EU kan skapa en gynnsam miljö så att företagen kan dra nytta av möjligheterna i samband med denna tillbakaflyttning av arbetstillfällen.

7.  Europaparlamentet noterar att vissa framsteg har gjorts tack vare nyligen införda politiska initiativ såsom Europeiska fonden för strategiska investeringar. Parlamentet anser att man ytterligare bör undersöka möjligheterna i samband med en ökad strategisk och riktad utlåning från Europeiska investeringsbanken till projekt för innovation och industriell omställning, främst inom tillverkning och relaterade tjänster.

8.  Europaparlamentet betonar att företagen kan spela en viktig roll genom att interagera med utbildningssystemen i sina medlemsstater. Parlamentet understryker betydelsen av att främja starkare synergieffekter mellan utbildningssystemen, universiteten och arbetsmarknaden, bland annat genom praktik och samarbete med företag i skapandet av innovativa kluster.

9.  Europaparlamentet anser att en internationellt konkurrenskraftig kompetensbas gör det möjligt för medlemsstater att ta sig in på globala marknadssegment med högt värde.

10.  Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att som en del av Europas tillväxtagenda sluta nya, rättvisa och balanserade handelsavtal för att utveckla en utåtblickande, konkurrenskraftig europeisk ekonomisk ram som ger medborgarna, konsumenterna och arbetstagarna konkreta fördelar och skapar nya arbetstillfällen.

11.  Europaparlamentet noterar att de största europeiska tillverkarna huvudsakligen använder sig av en leveranskedja som inbegriper små och medelstora företag, som ofta inte är lika välorganiserade för att hantera omstrukturering. Parlamentet efterlyser en diskussion om de små och medelstora företagens unika ställning inom ramen för ett eventuellt framtida EU-initiativ avseende industripolitik.

12.  Europaparlamentet begär att man särskilt uppmärksammar små och medelstora företag och stärker samarbetet mellan etablerade företag och nya företag, eftersom detta skulle kunna bidra till att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig affärsmodell och till framväxten av ledande företag över hela världen.

13.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och lokala och regionala myndigheter att identifiera ett stort antal framväxande industrier och huvudsakliga tillväxtsektorer, som medlemsstaterna bör fokusera på när de utvecklar sin kompetensbas.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att övervaka de utmaningar som de europeiska industrierna står inför och, där så är lämpligt, beakta dessa när man tar fram relevanta politiska initiativ i linje med subsidiaritetsprincipen.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.