Procedure : 2016/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1056/2016

Indgivne tekster :

B8-1056/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/10/2016 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0377

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 310kWORD 91k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.645v01-00
 
B8-1056/2016

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (2016/2891(RSP))


Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato, Nicola Caputo for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1056/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 9, 147, 151, 153, stk. 2, artikel 173, 174, 192, 225 og 345,

–  der henviser til artikel 14, 27 og 30 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab(2),

–  der henviser til den vurdering af den europæiske merværdi af en EU-foranstaltning om "Information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer", som Parlamentets Enhed for Europæisk Merværdi foretog og forelagde for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 19. november 2012,

–  der henviser til "Håndtering af ændringer" – den endelige rapport fra Gruppen af Eksperter på Højt Plan om Økonomiske og Arbejdsmæssige Følger af de Industrielle Ændringer, som blev oprettet af Det Europæiske Råd om beskæftigelse i Luxembourg i november 1997,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE)(3),

–  der henviser til Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser(4),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(5),

–  der henviser til Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter(6),

–  der henviser til Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab for så vidt angår medarbejderindflydelse(7),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab(8),

–  der henviser til Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse(9),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud(10),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begrænset ansvar(11),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder og fællesskabskoncerner med henblik på at informere og høre arbejdstagerne(12),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2005 "Omstruktureringer og beskæftigelsen – Foregribende og ledsagende foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen på baggrund af omstruktureringer på arbejdsmarkedet: Den Europæiske Unions rolle" (COM(2005)0120) og udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. december 2005,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. februar 2005 om Den Social- og Arbejdsmarkedspolitiske Dagsorden (COM(2005)0033),

–  der henviser til Rådets beslutning 2010/707/EU af 21. oktober 2010 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker(13),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2010 "En integreret industripolitik for en globaliseret verden - Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed" (COM(2010)0614),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 (korrigendum offentliggjort den 11. november 2010) "På vej mod en akt for det indre marked" (COM(2010)0608),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 "En dagsorden for nye kvalifikationer og job: et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse" (COM(2010)0682),

–  der henviser til Kommissionens grønbog af 17. januar 2012 med titlen "Omstruktureringer og foregribelse af forandringer: Hvilken lære kan vi drage af den økonomiske krise?" (COM(2012)0007),

–  der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om midtvejsevalueringen af den europæiske strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012(14),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. april 2012 "Et opsving med høj beskæftigelse" (COM(2012)0173),

–  der henviser til sin beslutning af 26. maj 2005 om den social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden for perioden 2006-2010(15),

–  der henviser til initiativudtalelsen af 25. april 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om kooperativer og omstruktureringer,

–  der henviser til sin beslutning af 10. maj 2007 om styrkelse af den europæiske lovgivning om information og høring af arbejdstagere(16),

–  der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om en industripolitik for en globaliseret verden(17),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. september 2011 "En køreplan til et ressourceeffektivt Europa" (COM(2011)0571),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. marts 2011 "Køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050" (COM(2011)0112),

–  der henviser til resultaterne af den forskning og de undersøgelser, der er blevet udført af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(18),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer(19),

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om udnyttelse af beskæftigelsespotentialet i grøn vækst,

–  der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om stålsektoren i EU: beskyttelse af arbejdstagere og industrier(20),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 18. april 2012 om udnyttelse af beskæftigelsespotentialet i grøn vækst (SWD(2012)0092),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582) og til genindustrialiseringsmålet på 20 %,

–  der henviser til sin beslutning af 9. juni 2016 om den europæiske jernbaneindustris konkurrenceevne(21),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den europæiske industri har spillet en afgørende rolle i den europæiske integrations historie og er en grundpille for skabelsen af nye værdier og kanaler i Europa;

B.  der henviser til, at jernbaneindustrien udgør rygraden i den europæiske industrialisering med en historie, der strækker sig over mere end 175 år; der henviser til, at den årlige vækstrate på de tilgængelige jernbaneindustrimarkeder forventes at være 2,8 % frem til 2019;

C.  der henviser til, at fremstillingsindustrien tegner sig for 65 % af virksomhedernes F&U-udgifter, og at det derfor er afgørende at styrke vores industrigrundlag for at fastholde ekspertise og knowhow i EU;

D.  der henviser til, at den europæiske jernbaneindustri direkte beskæftiger 400 000 mennesker i hele EU, hvoraf mange arbejder i SMV'er;

E.  der henviser til, at en stærk og innovativ europæisk jernbaneindustri er afgørende for en omlægning til jernbane, som er nødvendig for at nå EU's klima- og energimål;

F.  der henviser til, at Alstom-produktionsstedet i Belfort har stor merværdi og anerkendt ekspertise inden for trækkraft;

G.  der henviser til, at digital udvikling, som er en prioritet i Junckerplanen, har brug for et stærkt industrigrundlag for at blive en realitet;

H.  der henviser til, at denne centrale og strategiske EU-industri i øjeblikket står over for stor konkurrence fra tredjelande, som eksporterer billigere produkter til det europæiske marked ved at føre en aggressiv og hurtigt voksende politik på alle kontinenter, ofte med politisk og økonomisk støtte fra deres regeringer;

I.  der henviser til, at europæisk industri befinder sig i et kapløb med tiden for at genvinde sin konkurrenceevne og kapacitet til at investere i Europa, og den står desuden over for sociale og miljømæssige udfordringer, som den er nødt til at overvinde, samtidig med at den skal forblive et pejlemærke for resten af verden med hensyn til social og miljømæssig ansvarlighed;

J.  der henviser til, at kun en ambitiøs innovationspolitik, der gavner fremstillingen af produkter, som er af høj kvalitet, innovative og energieffektive, og fremmer nye produktionsprocesser, vil sætte EU i stand til at stå på egne ben i en stadig mere konkurrencepræget verden;

K.  der henviser til, at manglen på europæisk samarbejde om beskatnings- og erhvervsspørgsmål gør det muligt for store virksomheder at skabe retlige strukturer, der sætter dem i stand til at unddrage sig skatter, bl.a. gennem overførsel af materielle aktiver, immaterielle aktiver eller tjenesteydelser mellem virksomheder til for lave priser;

L.  der henviser til, at det i dag er fuldstændigt afgørende, at der er overensstemmelse imellem de forskellige politikker, som Den Europæiske Union har vedtaget med henblik på at fastlægge en moderne industripolitik; der henviser til, at denne fornyelse i vid udstrækning kan forklares af de situationer, som først og fremmest er opstået på Caterpillars og Alstoms produktionssteder;

M.  der henviser til, at afgørelsen fra Alstoms bestyrelse om at annoncere en overførsel af virksomhedens togproduktionsaktivitet (400 jobs) fra produktionsstedet i Belfort til produktionsstedet i Reichshoffen i realiteten vil betyde, at førstnævnte lukkes ned (eftersom den ene aktivitet, der fastholdes dér, ikke vil kunne berettige, at driften opretholdes);

N.  der henviser til, at General Electric allerede i januar frygtede, at de ville være nødt til at nedlægge 6 500 jobs i de europæiske afdelinger af det tidligere Alstom, og der var sågar planlagt 236 fyringer (ud af omkring 400 ansatte) på produktionsstedet Sesto San Giovanni i Italien på grund af følgerne af indstillingen af produktionen og en kraftig reduktion af tjenesteydelserne; der henviser til, at virksomheden har udvist en total ligegyldighed over for anmodningerne fra den italienske regering, region og kommune og bekræftet meddelelsen om 99 fyringer på produktionsstedet Sesto San Giovanni og derudover muligheden for incitamenter til frivillig tilbagetrækning og overførsel til andre fabrikker i Puglia og Campanien;

O.  der henviser til, at holdingselskabet Caterpillar den 2. september 2016 bekendtgjorde en stor omstruktureringsplan på verdensplan, inklusive produktionsstedet Gosselies, som bliver tvunget til at lukke ned, hvilket fører til fyring af 2 500 direkte ansatte og bringer omkring 4 000 underleverandørers jobs i fare;

P.  der henviser til, at Caterpillar Belgium SA den 28. februar 2013 blev underlagt en omstruktureringsplan med sigte på at fyre omkring 1 400 arbejdstagere, hvoraf 85 % havde mulighed for at få gavn af en fratrædelsesordning; der henviser til, at det ser ud til, at omkring halvdelen af de 15 % af arbejdstagerne, der ikke fik gavn af en fratrædelsesordning, her tre år senere har fundet et fast job, men med ringere arbejdsvilkår;

Q.  der henviser til, at Caterpillars juridiske struktur i Europa viser den skattetænkning, der bidrager til den skatteunddragelse, virksomheden nyder fordel af: Caterpillar Belgium SA, et aktieselskab i henhold til belgisk lovgivning, er et datterselskab af Caterpillar Overseas SARL med base i Genève, som ifølge en serviceaftale forsyner det med en tjenesteydelse bestående i forarbejdning af råstoffer til færdige varer, og som derfor er berøvet ikke bare den merværdi, der tilvejebringes af den belgiske arbejdsstyrke, men også den direkte ledelse af det belgiske produktionssted i Schweiz, hvor belgiske arbejdstagere ikke er repræsenteret;

R.  der henviser til, at denne indretning ikke kun involverer Caterpillar og under alle omstændigheder ikke kan være til gavn for EU; der henviser til, at det derfor er afgørende, at EU stiller spørgsmålstegn ved disse juridiske konstruktioner gennem en undersøgelse, der sigter mod at granske de juridiske strukturer, som holdingselskabet Caterpillar har oprettet, men først og fremmest sigter mod at analysere overførselsoperationerne mellem Caterpillar Overseas SARL og dets forskellige datterselskaber, der befinder sig på EU's område, med henblik på at beregne, om omkostningerne ved disse overførsler er passende, og kontrollere, at de ikke blot er en måde at unddrage sig skat på;

S.  der henviser til, at handelen med entreprenørmaskiner i EU har været ramt af kraftige forstyrrelser i de senere år, som hænger sammen med faldet i offentlige og private investeringer, men som også skyldes den stigning i produktionsomkostningerne, der hidrører fra stigningen i råstofpriserne; der henviser til, at produktionen af byggepladsmaskiner i Europa styrtdykkede med 45,1 % fra 2007 til 2014, hvilket har forårsaget et stort tab af markedsandele for de europæiske producenter, begyndende med tab af beskæftigelse i sektoren;

T.  der henviser til, at fair handel med industriprodukter kun kan fungere, hvis grundlæggende arbejdstagerrettigheder og miljøregler respekteres; der henviser til, at investeringer i vedvarende energi og energieffektivitet er en vigtig drivkraft for investeringer i industriprodukter, som kan skabe en positiv udvikling;

U.  der henviser til, at innovation inden for produktion har en positiv indvirkning på vækst i beskæftigelsen i alle faser af den industrielle økonomiske cyklus; der henviser til, at arbejdstagernes deltagelse i innovationstiltag og i fastlæggelsen af strategier fortsat er den bedste garanti for økonomisk succes;

V.  der henviser til, at arbejdstagerrepræsentanternes ekspertise i sagerne fra Alstom og Caterpillar ikke blev taget behørigt med i betragtning; der henviser til, at den enhed og solidaritet, som alle fagforeninger har givet udtryk for i denne situation, har været bemærkelsesværdig, navnlig fra arbejdstagerne i Reichshoffen over for deres kolleger på produktionsstedet i Belfort og fra Caterpillars arbejdstagere på produktionsstedet i Grenoble, som blokerede indgangen til stedet, efter at virksomheden annoncerede lukningen, og som også var til stede under demonstrationen den 16. september 2016 for at vise deres støtte til deres belgiske kolleger;

W.  der henviser til, at nogle virksomheder som Caterpillar til trods for alt dette har indført strategier baseret på kortsigtet økonomisk vinding, i stedet for på innovation, investeringer i forskning og udvikling, jobs og fornyelse af kompetencer; der henviser til, at 70 % af driftsoverskuddet i 2015 blev udbetalt som udbytte, hvilket forstærker finansialiseringen af økonomien, i stedet for at styrke investeringer i produktionskapacitet, forskning og udvikling;

X.  der henviser til, at beslutningen om at lukke Caterpillar-produktionsstedet ifølge ledelsen var nødvendig for at sikre fabrikkens konkurrenceevne; der henviser til, at fagforeningerne kraftigt modsatte sig lukningen; der henviser til, at regeringen og fagforeningerne satte spørgsmålstegn ved argumenterne om fabrikkens konkurrenceevne, samt til deres bekymring for, at disse afskedigelser ville være første skridt i retning af en fuldstændig lukning af fabrikken;

Y.  der henviser til, at Caterpillar-fabrikken i Gosselies har givet overskud; der henviser til, at reduktionen af produktionsomkostningerne mellem 2013 og 2015 har gjort fabrikkens produkter mere attraktive end produkter, der kommer fra tredjelande; der imidlertid henviser til, at holdingselskabet besluttede at lukke fabrikken for at flytte produktionen til andre fabrikker i Asien og Latinamerika; der henviser til, at dette viser, at beslutningen om fyringerne udelukkende blev truffet for at øge udbytteandelen og ikke af reelle økonomiske grunde, og at EU bør kæmpe imod denne ulovlige praksis;

Z.  der henviser til, at repræsentanter for virksomheden tilskrev den planlagte lukning det alt for store produktionsområde i Gosselies, de dermed forbundne højere produktionsomkostninger og muligheden for at producere billigere et andet sted; der henviser til, at fagforeningerne har kritiseret Caterpillars ledelse for at favorisere aktionærernes interesser og tilsidesætte deres medarbejderes interesser; der henviser til, at det ser ud til, at næsten alle jobtabene vil ske mellem april og juli 2017;

Aa.  der henviser til, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) er et europæisk instrument, der yder direkte støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene og globaliseringen; der henviser til, at EGF er blevet mobiliseret flere gange for at hjælpe arbejdstagere i Europa, som er blevet fyret fra Caterpillar eller dets datterselskaber;

Ab.  der henviser til, at Kommissionen på grund af denne sags betydning og europæiske dimension har besluttet at oprette en taskforce og samle de kompetente tjenestegrene for at fungere som mellemmand i Caterpillars lukningsproces;

Ac.  der henviser til, at lukningen af Caterpillar-produktionsstedet i Gosselies sker til gavn for tredjelande, der ikke overholder de samme standarder for social og miljømæssig beskyttelse, som gælder for den europæiske industri, og derved skaber illoyal konkurrence;

Ad.  der henviser til, at Alstom har anført, at der vil ske en nedgang i dets ordrer på omkring 30 % på dets franske produktionssteder frem til 2018, mens ordrerne til Belfort-produktionsstedet først vil begynde at falde fra 2018, og dets sidste ordre vil blive leveret i 2021; der henviser til, at Alstom-produktionsstedet er levedygtigt, og at man kan søge efter nye løsningsmodeller, og at den industrielle knowhow og den faglærte arbejdsstyrke derfor bør tages med i betragtning, når levedygtigheden af den samlede virksomheds produktion vurderes;

Ae.  der henviser til, at tabet af knowhowet og kompetencerne hos arbejdstagerne på Alstoms Belfort-produktionssted giver anledning til bekymring, da det vil bringe muligheden for på ny at igangsætte den økonomiske aktivitet på stedet i tilfælde af en mere fyldt ordrebog i fare; der henviser til, at den europæiske jernbaneflåde (navnlig højhastighedstogene) er ved at blive gammel, og mange lande vil snart være nødt til at forny deres flåder, så derfor skal Europa bibeholde sin industrielle kapacitet for at kunne imødekomme disse behov uden at være afhængig af producenter i tredjelande, og Alstom-produktionsstedet ville kunne reagere på denne bydende nødvendighed;

Af.  der henviser til, at den alvorlige krise i den europæiske industri fører til, at EU's produktionssektor i endnu højere grad bliver afhængig af import fra tredjelande, tab af industrielt knowhow og tab af investeringer, som vil få direkte konsekvenser for millioner af jobs; der henviser til, at lukningen af fabrikker ofte indebærer uoprettelige tab i form af teknologier, industrielt knowhow og industriarbejdernes kompetencer;

Ag.  der henviser til, at industri spiller en central rolle i udviklingen af økonomien som helhed, både hvad angår teknologier og overvindelse af vanskelighederne med produktopsøgning;

1.  er af den overbevisning, at europæisk industri bør betragtes som et strategisk aktiv for EU's konkurrenceevne; gentager, at kun en stærk industri vil sætte EU i stand til at imødegå de vanskelige udfordringer, der ligger foran os, nemlig overholdelsen og opfyldelsen af EU's COP 21-forpligtelser;

2.  minder om, at den økonomiske krise i Europa har vist, at de industrier, der investerer mest, er dem, der kan modstå mest, og fremhæver i denne forbindelse sparepolitikkernes negative indvirkning på de offentlige investeringer og det interne forbrug, som skulle være vækststimuli;

3.  understreger, at europæisk industri står over for global konkurrence, og tilskynder derfor kraftigt Kommissionen til hurtigst muligt at gøre dette verdensmarked til referencepunktet, når den definerer geografiske markeder i sine analyser og sammenligninger under konkurrencelovgivningen, og til ikke kun at begrænse sin analyse til det indre marked, således at de europæiske industrier får mulighed for at skabe F&U-partnerskaber eller strategiske alliancer;

4.  anmoder om, at konkurrencepolitikken og statsstøttereglerne revideres med henblik på at befordre offentlig intervention, der sigter mod at bevare den sociale og regionale samhørighed; anmoder om, at der gennemføres en konsekvensvurdering af udviklingen af produktionskapaciteter, herunder især fabrikker og jobs, inden GD Konkurrence træffer nogen beslutning;

5.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en 15-årig prospektiv undersøgelse (2030) af udviklingen i jernbaneindustrien i Europa, som inddrager forskellige scenarier for EU-medlemsstaternes miljømål; anmoder Kommissionen om at foretage en yderligere supplerende undersøgelse af konsekvenserne af de forskellige scenarier for så vidt angår jobs, erhverv og kompetencer; understreger, at Kommissionen er nødt til hurtigt at følge op på henstillingerne i Parlamentets beslutning om EU's jernbaneindustri for at sikre jobs og vækst; påpeger, at det er nødvendigt at fremme denne opfølgning gennem en permanent dialog med interessenterne, og at opfølgningen skal omfatte alle punkter i beslutningen;

6.  opfordrer Rådet til hurtigt at vedtage moderniseringen af de handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger for omsider at kunne reagere hensigtsmæssigt på illoyal praksis fra tredjelandes side og for at beskytte EU's industri mod dumping på det europæiske marked og således sikre fair konkurrence for alle;

7.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at EU's handelspolitik stemmer bedre overens med industripolitikken, så handelspolitikken tager hensyn til behovet for at sikre europæiske industrijobs og ikke fører til nye udflytninger og yderligere afindustrialisering; anmoder Kommissionen om at sikre, at handelsaftaler indeholder særlige bestemmelser, der forbedrer markedsadgangen for europæisk industri; opfordrer Kommissionen til at sikre lige konkurrencevilkår for markedsaktører fra lande i og uden for Europa;

8.  opfordrer Kommissionen til at sikre overholdelsen af EU-forordningerne om offentlige udbud, nemlig forordningerne om national præference, unormalt lave tilbud og illoyal konkurrence; minder endvidere om, at EU-bestemmelserne giver mulighed for at afvise tilbud, hvori mere end 50 % af værdien realiseres uden for EU;

9.  tilskynder Kommissionen til at arbejde sammen med de forskellige industrisektorer for at sikre den bedst mulige anvendelse af de europæiske struktur- og investeringsfonde, og mere specifikt af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), med henblik på at støtte F&U-projekter på regionalt plan;

10.  ser med tilfredshed på visse lokale myndigheders initiativ med sammen med arbejdsmarkedets parter at skabe eksperimentelle projekter for arbejdstagere og virksomheder, der er ramt af den økonomiske krise, for at sikre professionelle karrierer ved hjælp af faglig uddannelse og faglige tiltag i stedet for delvis ledighed;

11.  er ganske overbevist om, at beskyttelsen af arbejdstagerne inden for rammerne af gennemførelsen af Unionens industristrategi bør styrkes ved hjælp af en lovgivningspakke om information og høring af arbejdstagere, der styrker systemet for kollektive afskedigelser, men også tager højde for globaliseringens negative virkninger;

12.  fremhæver arbejdstagerrepræsentanternes anerkendte ekspertise i forbindelse med strategiske valg og beslutningstagning i virksomhederne; støtter oprettelsen af lokale informations- og forligsudvalg, som omfatter alle interessenter, der har en kontrol- eller varselskapacitet, med henblik på at forebygge industrielle risici;

13.  opfordrer til, at der på pilotbasis for at forebygge industrielle risici oprettes et lokalt informations- og forligsudvalg på Alstom-produktionsstedet, som skal sammensættes af interessenter med beføjelser til at kontrollere og analysere disse risici, og som skal være ansvarligt for at undersøge Alstom-produktionsstedets fremtid og fremsætte forslag til aktiviteter efter 2018;

14.  understreger, at det i forbindelse med omstruktureringer er den umiddelbare og meget synlige indvirkning på beskæftigelsen, der tiltrækker sig størst opmærksomhed, mens de negative konsekvenser for arbejdsvilkårene og arbejdstagernes sundhed ikke anerkendes og tackles på behørig vis;

15.  anmoder Kommissionen om hurtigst muligt og efter høring af arbejdsmarkedets parter at fremlægge et forslag til retsakt om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer, som følger de detaljerede henstillinger i Parlamentets beslutning af 15. januar 2013 om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer;

16.  bemærker, at omfanget af konsekvenserne af omstruktureringsbeslutninger, der træffes af store europæiske virksomheder, rækker langt ud over virksomhederne selv og rent faktisk berører en hel økonomisk struktur, som inkluderer underleverandørerne, og kompromitterer fremtiden for hele brancher i den industrielle sektor;

17.  er dybt bekymret over, at nogle industrielle produktionssteder får lov til at dø hen, hvilket forhindrer enhver form for økonomisk omgruppering, og fastholder, at det er nødvendigt at finde måder, hvorpå man kan tage ejerskabet over disse produktionssteder tilbage og hjælpe de offentlige myndigheder med at gøre dette;

18.  opfordrer til, at underleverandører inddrages i den forhandlingsfase, der opstår som følge af, at der fastlægges en plan for kollektive afskedigelser i en stor virksomhed;

19.  anmoder om, at Kommissionen hurtigst muligt og efter at have hørt arbejdsmarkedets parter forelægger et revisionsforslag om tilnærmelse af medlemsstaternes love om kollektive afskedigelser (Rådets direktiv 98/59/EF), som bør indeholde følgende principper:

–  Sørg for, at alle arbejdstagere, der rammes af virkningerne af en omstrukturering, som er beskæftiget i samme virksomhed, men på forskellige arbejdssteder, vil have mulighed for at gennemføre den kollektive afskedigelsesprocedure sammen

–  inddrag alle virksomhedens underleverandører i den kollektive afskedigelsesprocedure, så de får mulighed for at forhandle med virksomheden om en kompensation for de skader, de lider som følge af lukningen af dens aktiviteter, herunder indvirkningen på beskæftigelsen blandt underleverandørernes arbejdstagere

–  virksomheden opfordres til at udpege en repræsentant med beslutningskompetence til forhandlingerne hele vejen igennem den kollektive afskedigelsesprocedure

–  etablering af en mekanisme for sanktioner mod virksomheder, der gennemfører omstruktureringsprocedurer, som er urimelige og ikke er baseret på gyldige grunde ("licenciement boursier"), herunder at nægte sådanne virksomheder adgang til det indre marked og europæiske finansieringsprogrammer og/eller pålægge dem at tilbagebetale al den offentlige støtte, de har modtaget i årene forud for den kollektive afskedigelse;

20.  anmoder Kommissionen om hurtigst muligt og efter høring af arbejdsmarkedets parter at forelægge et forslag til en retsakt, der svarer til Florange-akten på europæisk plan, hvis formål er i tilfælde af en lukning at anmode virksomheden om at iværksætte en bestemt informationsprocedure med samarbejdsudvalget, der sigter mod at organisere eftersøgningen efter en køber eller salget af produktionsstedet;

21.  mener, at virksomheder, der ønsker at drage nytte af de muligheder, den europæiske selskabsret giver, samtidig skal respektere fælles europæiske værdier; opfordrer derfor Kommissionen til at forelægge et forslag til et direktiv, der indfører en ny og integreret struktur for inddragelse af arbejdstagere i europæiske selskabsformer, som bør sætte høje standarder for information og høring og indføre ambitiøse minimumsstandarder for arbejdstagerrepræsentation på bestyrelsesniveau; understreger, at denne nye ramme bør blive den eneste reference for information, høring og bestyrelsesrepræsentation for alle europæiske selskabsformer (f.eks. det europæiske selskab (SE), det europæiske andelsselskab (SCE), den kommende statut for SMV'er), og at den bør indføre en forpligtelse til at etablere en ordning for arbejdstagerrepræsentation i bestyrelsen for (i systemer med ét niveau) eller i tilsynsrådet (i systemer med to niveauer);

22.  beklager, at Caterpillar først dagen efter meddelelsen om sine omstruktureringsplaner informerede medlemmerne af det europæiske samarbejdsudvalgs særlige udvalg på Gosselies-produktionsstedet i Belgien ved at læse højt af den officielle pressemeddelelse under et telefonmøde; fremhæver, at Caterpillar-sagen endnu en gang viser, at nogle virksomheder ikke overholder EU-lovgivningen, idet de undlader at informere og høre det europæiske samarbejdsudvalg forud for meddelelsen om omstruktureringer, herunder masseafskedigelser i Belgien, Det Forenede Kongerige og Nordirland; mener, at denne korte meddelelse var klart i modstrid med EU-direktivet, hvoraf det fremgår, at europæiske samarbejdsudvalg skal informeres og høres, inden der foretages ændringer, og ikke efter; kræver derfor, at Kommissionen forelægger et forslag om en revision af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg, der indfører en ret til at suspendere omstruktureringsplaner og fabrikslukninger, indtil den korrekte høringsprocedure, der er fastsat i EU-lovgivningen, er gennemført, hvilket vil give arbejdstagerne en rimelig chance for at få indflydelse på beslutningsprocessen i virksomheden;

23.  bemærker, at der trods Caterpillars offentlige tilsagn om bæredygtighed, og herunder socialt ansvar, er mangel på virksomheders sociale ansvar (VSA) i den måde, hvorpå virksomheden håndterer sine beslutninger om omstruktureringer, der berører tusindvis af arbejdstagere, og undlader at respektere deres rettigheder; fremhæver, at den første overvejelse i forbindelse med VSA må være kvaliteten af forholdet mellem arbejdsmarkedets parter i en virksomhed, herunder at finde måder hvorpå arbejdsmarkedets parter kan arbejde sammen, navnlig om at forbedre den sociale dialog, foregribe og styre forandringer og omstruktureringer, respekt for arbejdstagernes menneskerettigheder, herunder retten til at danne eller tilslutte sig fagforeninger, til at forhandle og til at strejke, og fremme arbejdstagernes deltagelse gennem reelle hørings- og informationsprocedurer, herunder med europæiske samarbejdsudvalg og SE-bestyrelser; opfordrer Kommissionen til at forelægge et forslag med henblik på harmonisering af VSA-kravene, som indeholder en obligatorisk ramme for rapportering om sociale anliggender og for, at virksomheder og ledere skal tage ansvar for konsekvenserne af deres grovheder eller mindre lovovertrædelser, samt til at opstille en ramme for europæiske aftaler om VSA;

24.   bemærker, at EGF er et afgørende EU-redskab i globaliseringens æra til at støtte medlemsstaterne i deres politikker med professionel omskoling af arbejdstagere og med henblik på at genetablere den økonomiske struktur i en region for så vidt angår arbejdstagere, der er ramt af de negative konsekvenser af globaliseringen eller en økonomisk krise; beklager, at EGF sommetider anvendes som et instrument, der er knyttet til forhandlingerne om kollektive fyringer, hvilket gør det muligt for virksomheden at reducere sit interventionsniveau med hensyn til at finansiere foranstaltninger med henblik på omskoling af arbejdstagere og/eller kompensation til arbejdstagerne; insisterer på, at finansiel bistand fra EGF ikke skal tages med i betragtning inden for rammerne af forhandlinger om kollektive fyringer; anmoder Kommissionen om at forelægge et forslag om revision af forordning 1309/2013 om EGF med henblik på at gøre alle underleverandører, som har forbindelse til omstruktureringssagen og alle NEETs berettigede til EGF-foranstaltninger, men også på at sikre, at medlemsstatens medfinansieringsrate for finansiering af tiltaget nedsættes til 20 %, så snart anmodningen fra medlemsstaten indgives i en særlig NUTS 2-region;

25.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre undersøgelser af virkningen af handelsforhandlinger på tværs af lande og regioner uden for EU;

26.  fremhæver, at disse undersøgelser bør gennemføres ved hjælp af en regional og sektorbaseret tilgang, men også bør bidrage til at forstå de positive og negative konsekvenser for beskæftigelsen og de europæiske industrier, der nyder godt af disse aftaler;

27.  fastholder, at EU skal foregribe de negative konsekvenser af frihandelsaftaler for beskæftigelsen og for EU's industri og støtte med EU-fonde, der sigter mod at tildele midler til regioner/aktivitetssektorer, der påvirkes negativt af aftalerne; mener, at EGF kan tillægges denne beføjelse til gengæld for en forhøjelse af de midler, den i øjeblikket tildeles, og at EFRU, ESF og EGF kan stå for denne beføjelse;

28.  opfordrer Kommissionen til at orientere Parlamentet om sin strategi for de vigtigste industrisektorer i Europa, nemlig jernbanesektoren og maskinsektoren, for at skabe et mere fordelagtigt markedsklima, samt hvad den agter at gøre for at fastholde beskæftigelse, knowhow og investeringer i Europa;

29.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en sammenhængende strategi for industripolitikken om genindustrialisering, som ikke bare må være tomme ord, således at den kommer til at svare til vores mål;

30.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og de tilhørende udførlige henstillinger til Kommissionen og Rådet.

 

(1)

EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(2)

EUT L 188 af 18.7.2009, s. 93.

(3)

EFT L 294 af 10.11 2001, s. 1.

(4)

EFT L 225 af 12.8 1998, s. 16.

(5)

EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.

(6)

EFT L 82 af 22.3.2001, s. 16.

(7)

EFT L 294 af 10.11 2001, s. 22.

(8)

EFT L 80 af 23.3.2002, s. 29.

(9)

EFT L 207 af 18.8 2003, s. 25.

(10)

EFT L 142 af 30.4 2004, s. 12.

(11)

EFT L 310 af 25.11 2005, s. 1.

(12)

EFT L 122 af 16.5.2009, s. 28.

(13)

EFT L 308 af 24.11 2010, s. 46.

(14)

EUT C 168 E af 14.6.2013, s. 102.

(15)

EUT C 117E af 18.5.2006, s. 256.

(16)

EUT C 76E af 27.3.2008, s. 138.

(17)

EUT C 199E af 7.7.2012, s. 131.

(18)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(19)

EUT C 440 af 30.12.2015, s. 23.

(20)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0104.

(21)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0280.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik