Διαδικασία : 2016/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1056/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1056/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0377

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 551kWORD 140k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.645v01-00
 
B8-1056/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))


Maria Arena, Edouard Martin, Maria João Rodrigues, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Jutta Steinruck, Martina Werner, Sergio Gaetano Cofferati, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Guillaume Balas, Pervenche Berès, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marc Tarabella, Isabelle Thomas, Flavio Zanonato, Nicola Caputo εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1056/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 9, 147, 151, 153 παράγραφος 2, 173, 174, 192, 225 και 345,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(2),

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας ενός μέτρου της Ένωσης σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, που πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποβλήθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 19 Νοεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη «Διαχείριση της αλλαγής - Τελική έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για την οικονομική και κοινωνική επίδραση της βιομηχανικής αλλαγής», όπως εκπονήθηκε από τη σύνοδο κορυφής για την απασχόληση στο Λουξεμβούργο, τον Νοέμβριο 1997,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων(9),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς(10),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/56/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών(11),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους,(12)

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Mαρτίου 2003, με τίτλο «Διακυβέρνηση και ανάπτυξη: Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2005)0120) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με την ατζέντα κοινωνικής πολιτικής (COM(2005)0033),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2010/707/ΕΕ του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(13),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Oκτωβρίου 2010 (διορθωτικό που δημοσιεύτηκε στις 11 Nοεμβρίου 2010) με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά» (COM(2010)0608),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2012 με θέμα «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Bίβλο της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2012, με τίτλο «Aναδιάρθρωση και πρόβλεψη της αλλαγής: τα διδάγματα από την πρόσφατη εμπειρία» (COM(2012)0007),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για την ενδιάμεση αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής 2007-2012 σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία(14),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Aπριλίου 2012 με τίτλο «Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM (2012)0173),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2005 σχετικά με την Ατζέντα της Κοινωνικής Πολιτικής για την περίοδο 2006-2010(15),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 με θέμα «Συνεταιρισμοί και αναδιάρθρωση» ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα της ενημέρωσης και της διαβούλευσης με τους εργαζομένους(16),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Χάρτης Πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη» (COM(2011)0571),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2011, με τίτλο «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών και μελετών που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβιώσεως και Εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2014 «Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης στην πράσινη οικονομία»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2014 με τίτλο: «Ο τομέας του χάλυβα στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και της βιομηχανίας»(20),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 2012 με τίτλο «Εκμετάλλευση του δυναμικού απασχόλησης της πράσινης ανάπτυξης» (SWD(2012)092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582), και τον στόχο της επίτευξης ποσοστού επανεκβιομηχάνισης της τάξης του 20%,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού(21),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αποτελεί πυλώνα για τη δημιουργία νέων αξιών και διαύλων στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής εκβιομηχάνισης, με περισσότερα από 175 χρόνια ιστορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των προσβάσιμων αγορών του κλάδου προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού αναμένεται να ανέλθει σε 2,8 % έως το 2019·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταποιητική βιομηχανία αντιπροσωπεύει το 65 % των δαπανών των εταιρειών για έρευνα και ανάπτυξη και ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης είναι κατά συνέπεια απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθούν η εμπειρογνωμοσύνη και η τεχνογνωσία στην ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού απασχολεί άμεσα 400.000 άτομα σε ολόκληρη την ΕΕ, πολλά από τα οποία απασχολούνται σε ΜΜΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός και καινοτόμος ευρωπαϊκός κλάδος προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού έχει ουσιαστική σημασία για την στροφή προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, η οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων της ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα παραγωγής της Alstom στο Belfort έχει υψηλή προστιθέμενη αξία και αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της έλξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή ανάπτυξη, η οποία αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου Juncker, χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική βάση για να γίνει πραγματικότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί του παρόντος, αυτός ο κεντρικής και στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ κλάδος αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό από τρίτες χώρες, οι οποίες εξάγουν στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα χαμηλότερου κόστους, ασκώντας επιθετική και ταχέως επεκτεινόμενη πολιτική σε όλες τις ηπείρους, συχνά με την πολιτική και οικονομική στήριξη των κυβερνήσεών τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει αγώνα δρόμου με αντίπαλο τον χρόνο προκειμένου να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της και την ικανότητά της να επενδύει στην Ευρώπη και ότι αντιμετωπίζει επίσης κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσει, παραμένοντας συγχρόνως παγκόσμιο σημείο αναφοράς από απόψεως κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας που θα ευνοεί την παραγωγή καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και θα προωθεί νέες διαδικασίες παραγωγής, θα επιτρέψει στην ΕΕ να είναι αυτάρκης σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ευρωπαϊκού συντονισμού σε δημοσιονομικά και εμπορικά ζητήματα επιτρέπει στις μεγάλες εταιρείες να δημιουργούν νομικές δομές οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα να φοροδιαφεύγουν, μεταξύ άλλων μέσω της μεταφοράς υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων ή υπηρεσιών μεταξύ εταιρειών σε αθέμιτες τιμές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σήμερα, είναι απολύτως αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών που έχει θέσει σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ορίσει μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανανέωση μπορεί να αποδοθεί σε γενικές γραμμές στις καταστάσεις που διαμορφώθηκαν κυρίως στις μονάδες της Caterpillar και της Alstom·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Alstom να ανακοινώσει τη μεταφορά της δραστηριότητας παραγωγής αμαξοστοιχιών (400 θέσεις εργασίας) από την μονάδα του Belfort στην μονάδα του Reichshoffen, συνεπάγεται στην πραγματικότητα το κλείσιμο της πρώτης μονάδας (δεδομένου ότι η μοναδική δραστηριότητα που θα παραμείνει εκεί δεν δικαιολογεί τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η General Electric, είχε ήδη πέρυσι τον Ιανουάριο εκφράσει φόβους για περικοπή 6,500 θέσεων εργασίας στα ευρωπαϊκά τμήματα της πρώην Alstom, και ότι ακόμη και στη μονάδα του Sesto San Giovanni στην Ιταλία είχαν προγραμματιστεί 236 απολύσεις (επί συνόλου περίπου 400 εργαζομένων), λόγω των επιπτώσεων της παύσης της παραγωγής και της σημαντικής μείωσης των υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία επέδειξε απόλυτη αδιαφορία για τα αιτήματα της ιταλικής κυβέρνησης, της περιφέρειας και του δήμου και επιβεβαίωσε την απόφασή της να προβεί σε 99 απολύσεις στη μονάδα Sesto San Giovanni και να παράσχει κίνητρα για εθελοντική συνταξιοδότηση και δυνατότητες μετάθεσης σε άλλες μονάδες στην Puglia και στην Campania·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, η Caterpillar ανακοίνωσε ένα μεγάλο σχέδιο αναδιάρθρωσης σε παγκόσμια κλίμακα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η μονάδα του Gosselies, η οποία αναγκάζεται να κλείσει, με αποτέλεσμα να απολυθούν 2.500 άμεσοι εργαζόμενοι και να τεθεί σε κίνδυνο η απασχόληση περίπου 4.000 υπεργολάβων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2013 η Caterpillar Belgium SA είχε υποβληθεί σε σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο στόχευε στην απόλυση περίπου 1.400 εργαζομένων, το 85 % των οποίων μπόρεσαν να επωφεληθούν από πρόωρη συνταξιοδότηση· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, απ΄ ό,τι φαίνεται, τρία χρόνια αργότερα, περίπου οι μισοί από το 15 % των εργαζομένων που δεν επωφελήθηκαν από την πρόωρη συνταξιοδότηση, μπόρεσαν να βρουν μόνιμη θέση εργασίας, αλλά με υποδεέστερες συνθήκες εργασίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική δομή της Caterpillar στην Ευρώπη αποκαλύπτει τον φορολογικό σχεδιασμό που συμβάλλει στη φοροδιαφυγή από την οποία επωφελείται: η Caterpillar Belgium SA, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης βάσει της βελγικής νομοθεσίας, είναι θυγατρική της Caterpillar Overseas SARL, με έδρα τη Γενεύη και της παρέχει, βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών, υπηρεσία μεταποίησης πρώτων υλών σε έτοιμα αγαθά, με αποτέλεσμα να στερείται όχι μόνο την προστιθέμενη αξία που προσφέρει το βελγικό εργατικό δυναμικό, αλλά και την άμεση διαχείριση της βελγικής μονάδας στην Ελβετία, όπου οι Βέλγοι εργαζόμενοι δεν εκπροσωπούνται·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός αυτός δεν αφορά μόνο την Caterpillar και δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση να ωφελήσει την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον λόγο αυτό, η ΕΕ πρέπει οπωσδήποτε να διερευνήσει αυτές τις νομικές δομές μέσω έρευνας η οποία θα αποσκοπεί στη μελέτη των νομικών δομών που έχει δημιουργήσει η εταιρεία Caterpillar και προπαντός στην ανάλυση των πράξεων μεταφοράς μεταξύ της Caterpillar Overseas SARL και των διαφόρων θυγατρικών της που βρίσκονται στην επικράτεια της ΕΕ, προκειμένου να εκτιμηθεί εάν το κόστος αυτών των μεταφορών είναι εύλογο και να εξακριβωθεί αν δεν είναι απλώς ένα μέσο φοροδιαφυγής·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος της κατασκευής μηχανημάτων στην ΕΕ έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές κατά τα τελευταία έτη λόγω της μείωσης των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, αλλά και λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής η οποία οφείλεται στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή μηχανημάτων εργοταξίων στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 45,1 % από το 2007 έως το 2014, προκαλώντας σημαντική απώλεια μεριδίου αγοράς για τους ευρωπαίους παραγωγούς, η οποία άρχισε με την απώλεια θέσεων εργασίας σε αυτόν τον τομέα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων και τους περιβαλλοντικούς κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή απόδοση αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε βιομηχανικά προϊόντα, ικανή να δημιουργήσει ενάρετους κύκλους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία στην παραγωγή έχει θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της απασχόλησης σε όλα τα στάδια του βιομηχανικού οικονομικού κύκλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε μέτρα καινοτομίας και στην χάραξη στρατηγικών εξακολουθεί να αποτελεί την καλύτερη εγγύηση της οικονομικής επιτυχίας·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση της Alstom και της Caterpillar, η εμπειρογνωμοσύνη των εκπροσώπων των εργαζομένων δεν είχε ληφθεί δεόντως υπόψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενότητα και η αλληλεγγύη που εξέφρασαν όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις σε αυτήν την περίπτωση ήταν αξιοσημείωτες, ιδίως στην περίπτωση της στάσης των εργαζομένων του Reichshoffen έναντι των συναδέλφων τους στη μονάδα του Belfort και των εργαζομένων της Caterpillar στη μονάδα της Grenoble, οι οποίοι έκλεισαν την είσοδο της μονάδας όταν η εταιρεία ανακοίνωσε το κλείσιμο και οι οποίοι ήταν επίσης παρόντες στη διαδήλωση της 16ης Σεπτεμβρίου για να εκφράσουν την υποστήριξή τους προς τους βέλγους συναδέλφους τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, ορισμένες εταιρείες όπως η Caterpillar έχουν θέσει σε εφαρμογή στρατηγικές που βασίζονται σε βραχυπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, αντί να εστιάζουν στην καινοτομία, στις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, στις θέσεις απασχόλησης και στην ανανέωση των δεξιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το 70 % των λειτουργικών κερδών διανεμήθηκαν ως μερίσματα, πράγμα που ενισχύει τη χρηματιστικοποίηση της οικονομίας αντί να ενισχύει τις επενδύσεις στην παραγωγική ικανότητα, την έρευνα και την ανάπτυξη·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η απόφαση για το κλείσιμο της μονάδας της Caterpillar ήταν αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αντιτάχθηκαν έντονα στο κλείσιμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έθεσαν υπό αμφισβήτηση τα επιχειρήματα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της μονάδας και εξέφρασαν την ανησυχία ότι οι απολύσεις αυτές θα είναι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του πλήρους κλεισίματος του εργοστασίου·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα της Caterpillar στο Gosselies υπήρξε κερδοφόρος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του κόστους παραγωγής μεταξύ του 2013 και του 2015, επέτρεψε στα προϊόντα της μονάδας να γίνουν πιο ελκυστικά από τα προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει το εργοστάσιο και να μεταθέσει την παραγωγή σε άλλες μονάδες στην Ασία και τη Λατινική Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό δείχνει ότι η απόφαση για τις απολύσεις λήφθηκε αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθούν τα μερίδια επί των κερδών και όχι για πραγματικούς οικονομικούς λόγους και ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταπολεμήσει την παράνομη αυτή πρακτική·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιπρόσωποι της εταιρείας απέδωσαν το σχεδιαζόμενο κλείσιμο στο υπερβολικό μέγεθος της μονάδας παραγωγής στο Gosselies, στο συνακόλουθο υψηλότερο κόστος παραγωγής καθώς και στη δυνατότητα παραγωγής αλλού με χαμηλότερο κόστος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις επέκριναν την διοίκηση της Caterpillar επειδή ευνοεί τα συμφέροντα των μετόχων και παραμελεί τα συμφέροντα των υπαλλήλων της εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα φαινόμενα, όλες σχεδόν οι απολύσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2017·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Tαμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ένα ευρωπαϊκό μέσο που παρέχει άμεση στήριξη στους εργαζόμενους που απολύονται εξαιτίας αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και της παγκοσμιοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ έχει κινητοποιηθεί πολλές φορές για να βοηθήσει τους εργαζόμενους στην Ευρώπη που απολύθηκαν από την Caterpillar ή τις θυγατρικές της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της σημασίας και της ευρωπαϊκής διάστασης αυτής της υπόθεσης, η Επιτροπή αποφάσισε να συστήσει ειδική ομάδα που θα συγκεντρώνει εκπροσώπους των αρμόδιων υπηρεσιών και η οποία θα ενεργήσει ως συνομιλητής στη διαδικασία του κλεισίματος της Caterpillar·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο της μονάδας της Caterpillar στο Gosselies γίνεται προς όφελος τρίτων χωρών που δεν τηρούν τα ίδια πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Alstom έχει δηλώσει ότι θα προβεί σε μείωση των παραγγελιών της κατά περίπου 30 % για τις μονάδες της στη Γαλλία έως το 2018, αλλά ότι για την μονάδα του Belfort, οι παραγγελίες της δεν θα αρχίσουν να μειώνονται πριν από το 2018, ενώ η τελευταία παραγγελία της θα διεκπεραιωθεί το 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μονάδα της Alstom στο Belfort είναι βιώσιμη, ότι μπορούν να αναζητηθούν νέες λύσεις και ότι, κατά συνέπεια, κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της παραγωγής της εταιρείας στο σύνολό της θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η βιομηχανική τεχνογνωσία και το ειδικευμένο εργατικό δυναμικό·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων των εργαζομένων της μονάδας της Alstom στο Belfort προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο οποιαδήποτε δυνατότητα επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας της μονάδας σε περίπτωση αύξησης των παραγγελιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρωπαϊκά τρένα (και κυρίως τα τρένα υψηλής ταχύτητας) έχουν παλιώσει και πολλές χώρες θα πρέπει σύντομα να ανανεώσουν τους στόλους τους και ότι, κατά συνέπεια, η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τη βιομηχανική ικανότητά της για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, χωρίς να εξαρτάται από παραγωγούς τρίτων χωρών, και εκτιμώντας ότι η μονάδα της Alstom θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτήν την επιτακτική ανάγκη·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σοβαρή κρίση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ από εισαγωγές από τρίτες χώρες, σε απώλεια βιομηχανικής τεχνογνωσίας και σε απώλεια επενδύσεων που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο εργοστασίων συνεπάγεται συχνά μη αναστρέψιμες απώλειες όσον αφορά τις τεχνολογίες, τη βιομηχανική τεχνογνωσία και τις δεξιότητες των βιομηχανικών εργατών·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας στο σύνολό της, όσον αφορά τόσο τις τεχνολογίες όσο και την υπέρβαση των δυσκολιών εφοδιασμού·

1.  είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να θεωρείται στρατηγικό στοιχείο ενεργητικού για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· επαναλαμβάνει ότι μόνο μια ισχυρή βιομηχανία θα επιτρέψει στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διάφορες επικείμενες προκλήσεις, και συγκεκριμένα την τήρηση και εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της COP 21·

2.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη έχει καταδείξει ότι οι βιομηχανίες που πραγματοποιούν τις περισσότερες επενδύσεις είναι οι πιο ανθεκτικές και υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον αρνητικό αντίκτυπο των πολιτικών λιτότητας στις δημόσιες επενδύσεις και στην εσωτερική κατανάλωση, οι οποίες θα πρέπει να έχουν τονωτική επίδραση στην ανάπτυξη·

3.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και, ως εκ τούτου, παροτρύνει θερμά την Επιτροπή να χρησιμοποιεί οπωσδήποτε αυτήν την παγκόσμια αγορά ως σημείο αναφοράς όταν ορίζει γεωγραφικές αγορές στις αναλύσεις και τις συγκρίσεις που πραγματοποιεί βάσει του δικαίου περί ανταγωνισμού, και να μην περιορίζει τις αναλύσεις της μόνο στην εσωτερική αγορά, επιτρέποντας έτσι στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να δημιουργούν συμπράξεις Ε & Α ή στρατηγικές συμμαχίες·

4.  ζητεί την αναθεώρηση της πολιτικής ανταγωνισμού και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η δημόσια παρέμβαση με σκοπό να διατηρηθεί η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή· ζητεί τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων με αντικείμενο την εξέλιξη της παραγωγικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα των εργοστασίων και των θέσεων εργασίας, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης από την ΓΔ Ανταγωνισμού·

5.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει 15ετή διερευνητική μελέτη (2030) με αντικείμενο την ανάπτυξη του σιδηροδρομικού κλάδου στην Ευρώπη, στην οποία θα συμπεριληφθούν διάφορα σενάρια σχετικά με τους περιβαλλοντικούς στόχους των κρατών μελών της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει πρόσθετη συμπληρωματική μελέτη σχετικά με τις επιπτώσεις των διαφόρων σεναρίων στην απασχόληση, στα επαγγέλματα και στις δεξιότητες· τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να δώσει επειγόντως συνέχεια στις συστάσεις του ψηφίσματος του Kοινοβουλίου σχετικά με τον κλάδο προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού της ΕΕ για να εξασφαλιστούν η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη· επισημαίνει ότι αυτή η συνέχεια πρέπει να διευκολυνθεί μέσω διαρκούς διαλόγου με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες και πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια του ψηφίσματος·

6.  καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς καθυστέρηση τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών εμπορικής άμυνας, ούτως ώστε να μπορέσει τελικά να αντιδράσει με τον κατάλληλο τρόπο στις αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζουν τρίτες χώρες, και να προστατεύσει τη βιομηχανία της ΕΕ από το ντάμπινγκ στην ευρωπαϊκή αγορά, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο δίκαιο ανταγωνισμό για όλους·

7.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη συνοχή της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ με τη βιομηχανική πολιτική της, ούτως ώστε η εμπορική πολιτική να λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη εξασφάλισης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών θέσεων εργασίας και να μην οδηγήσει σε νέες μετεγκαταστάσεις βιομηχανιών και μεγαλύτερη αποβιομηχάνιση· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις που θα βελτιώσουν την πρόσβαση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην αγορά· ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού για τους συμμετέχοντες στην αγορά που προέρχονται από χώρες εντός ή εκτός της Ευρώπης·

8.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, και συγκεκριμένα τους κανονισμούς σχετικά με την εθνική προτίμηση, τις αφύσικα χαμηλές προσφορές και τον αθέμιτο ανταγωνισμό· υπενθυμίζει επίσης ότι οι διατάξεις της ΕΕ προβλέπουν την απόρριψη των προσφορών στις οποίες περισσότερο από το 50 % της αξίας πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ·

9.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους διάφορους βιομηχανικούς τομείς για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, και πιο συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕTΠΕ), για την υποστήριξη έργων έρευνας και ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν ορισμένες τοπικές αρχές, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, να προωθήσουν πειραματικά σχέδια για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την οικονομική κρίση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επαγγελματικές σταδιοδρομίες μέσω επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων και όχι μέσω μερικής ανεργίας·

11.  είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι η προστασία των εργαζομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής της βιομηχανικής στρατηγικής της Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί με μια δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, η οποία θα ενισχύει το ρυθμιστικό καθεστώς για τις συλλογικές απολύσεις, αλλά θα προβλέπει επίσης τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης·

12.  υπογραμμίζει την αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη των εκπροσώπων των εργαζομένων στις στρατηγικές επιλογές και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις εταιρείες· τάσσεται υπέρ της δημιουργίας τοπικών επιτροπών ενημέρωσης και συνδιαλλαγής με σκοπό την πρόληψη των βιομηχανικών κινδύνων, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες που έχουν αρμοδιότητα ελέγχου ή επαγρύπνησης·

13.  ζητεί τη δημιουργία μιας πιλοτικής τοπικής επιτροπής ενημέρωσης και συνδιαλλαγής στην μονάδα της Alstom, με σκοπό την πρόληψη των βιομηχανικών κινδύνων, η οποία θα αποτελείται από ενδιαφερόμενους παράγοντες εξουσιοδοτημένους να ελέγχουν και να αναλύουν τους εν λόγω κινδύνους και θα είναι υπεύθυνη για την μελέτη του μέλλοντος της μονάδας της Alstom και την υποβολή προτάσεων για δραστηριότητες μετά το 2018·

14.  υπογραμμίζει ότι, κατά την αναδιάρθρωση, αυτό που έλκει τη μεγαλύτερη προσοχή είναι οι άμεσες και ευχερώς αντιληπτές επιπτώσεις στην απασχόληση, ενώ δεν εξακριβώνεται και δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς ο αρνητικός αντίκτυπος στις συνθήκες εργασίας και στην υγεία των εργαζομένων·

15.  ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων·

16.  σημειώνει ότι η εμβέλεια του αντίκτυπου των αποφάσεων αναδιάρθρωσης που λαμβάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τις ίδιες τις εταιρείες, και, στην ουσία, αφορά ολόκληρο τον οικονομικό ιστό, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το μέλλον ολόκληρων βιομηχανικών κλάδων·

17.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι ορισμένες βιομηχανικές μονάδες εγκαταλείπονται στην τύχη τους μέσω της αποτροπής οιασδήποτε οικονομικής αναδιάταξης, και επιμένει ότι πρέπει να βρεθούν τρόποι ανάκτησης της κατοχής των μονάδων και υποστήριξης των δημόσιων αρχών για τον σκοπό αυτό·

18.  ζητεί να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υπεργολάβων στην φάση της διαπραγμάτευσης που προκύπτει ως αποτέλεσμα ενός σχεδίου ομαδικών απολύσεων που εντοπίζεται σε μια μεγάλη εταιρεία·

19.  ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν και κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση αναθεώρησης για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές:

–  εγγύηση ότι όλοι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από τις επιπτώσεις της αναδιάρθρωσης και εργάζονται στην ίδια εταιρεία, αλλά σε διαφορετικούς τόπους δραστηριότητας, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν από κοινού τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων·

–  εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των υπεργολάβων της εταιρείας στη διαδικασία ομαδικής απόλυσης, ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται με την εταιρεία την αποζημίωση για τις ζημίες που προκύπτουν από την παύση των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στην απασχόληση των εργαζομένων με υπεργολαβία·

–  ορισμός από την εταιρεία αντιπροσώπου με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις διαπραγματεύσεις καθ’ όλη τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων·

–  δημιουργία μηχανισμού κυρώσεων κατά των εταιρειών που εφαρμόζουν καταχρηστικές και αθέμιτες διαδικασίες αναδιάρθρωσης (licenciement boursier), ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει απαγόρευση της πρόσβασης αυτών των εταιρειών στην ενιαία αγορά και στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και/ή επιβολή στις εταιρείες αυτές της υποχρέωσης επιστροφής όλων των κρατικών ενισχύσεων που τους χορηγήθηκαν κατά τα έτη πριν από την ομαδική απόλυση·

20.  ζητεί να υποβάλει η Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης παρόμοιας με τον νόμο Florange Act σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στόχος της οποίας θα είναι, σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων, να καλείται η εταιρεία να κινήσει ειδική διαδικασία ενημέρωσης με το συμβούλιο εργαζομένων, με στόχο την οργάνωση της αναζήτησης αγοραστή ή της πώλησης της μονάδας·

21.  πιστεύει ότι οι εταιρείες που επιθυμούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, πρέπει ταυτόχρονα να τηρούν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καθιέρωση ενός νέου και ολοκληρωμένου πλαισίου για την συμμετοχή των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές, η οποία θα πρέπει να ορίσει υψηλά πρότυπα ενημέρωσης και διαβούλευσης και να θεσπίσει φιλόδοξα ελάχιστα πρότυπα για την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου· τονίζει ότι το νέο αυτό πλαίσιο θα πρέπει να αποτελέσει το ενιαίο σημείο αναφοράς για την ενημέρωση, τη διαβούλευση και την εκπροσώπηση σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου για όλες τις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές (π.χ.: ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (SCE), επικείμενο καταστατικό για τις ΜΜΕ) και ότι θα πρέπει να θεσπίσει υποχρέωση καθιέρωσης ενός συστήματος εκπροσώπησης των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο (για τα μονιστικά συστήματα) ή στα εποπτικά συμβούλια (για τα δυαδικά συστήματα)·

22.  εκφράζει τη λύπη του διότι μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση των σχεδίων της για αναδιάρθρωση, η Caterpillar ενημέρωσε τα μέλη της ειδικής επιτροπής του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων στην μονάδα του Gosselies στο Βέλγιο, διαβάζοντας την επίσημη ανακοίνωση τύπου, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης· επισημαίνει ότι η υπόθεση της Caterpillar δείχνει για άλλη μια φορά ότι το δίκαιο της ΕΕ δεν τηρείται από ορισμένες εταιρείες, οι οποίες ούτε ενημερώνουν ούτε διαβουλεύονται με το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, πριν από την ανακοίνωση αναδιαρθρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών απολύσεων στο Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Ιρλανδία· θεωρεί ότι αυτή η σύντομη δήλωση αντιβαίνει κατάφωρα στην ευρωπαϊκή οδηγία, στην οποία ορίζεται ότι τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων πρέπει να ενημερώνονται και να ζητείται η γνώμη τους πριν και όχι μετά από την πραγματοποίηση αλλαγών· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων, με την οποία θα θεσπιστεί δικαίωμα αναστολής των σχεδίων αναδιάρθρωσης και του κλεισίματος μονάδων παραγωγής μέχρι την ολοκλήρωση της ορθής διαδικασίας διαβούλευσης η οποία ορίζεται στη νομοθεσία της Ένωσης και η οποία παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας·

23.  σημειώνει ότι, παρά την δημόσια δέσμευση της Caterpillar υπέρ της βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ευθύνης, παρατηρείται έλλειψη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χειρίζεται τις αποφάσεις της για αναδιάρθρωση, οι οποίες επηρεάζουν χιλιάδες εργαζόμενους και δεν σέβονται τα δικαιώματά τους· επισημαίνει ότι το πρώτο μέλημα στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πρέπει να είναι η ποιότητα των εργασιακών σχέσεων εντός μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εξεύρεσης τρόπων συνεργασίας των κοινωνικών εταίρων, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση του κοινωνικού διαλόγου, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αλλαγών και της αναδιάρθρωσης, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ιδρύουν ή να εντάσσονται σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, να διαπραγματεύονται και να απεργούν, καθώς και όσον αφορά την προαγωγή της συμμετοχής των εργαζομένων μέσω «πραγματικών» διαδικασιών διαβούλευσης και πληροφόρησης, μεταξύ άλλων εντός των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων και των συμβουλίων των ευρωπαϊκών εταιρειών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την εναρμόνιση των απαιτήσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η οποία, αφενός, θα περιλαμβάνει ένα δεσμευτικό πλαίσιο για την υποβολή αναφορών σχετικά με ζητήματα κοινωνικής προστασίας και για την ανάληψη ευθύνης από τις εταιρείες και τα διευθυντικά στελέχη τους για τις συνέπειες καταχρηστικών συμπεριφορών ή παραβάσεων, και, αφετέρου, θα καθορίζει ένα πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη·

24.   επισημαίνει ότι το ΕΤΠ αποτελεί σημαντικό εργαλείο της ΕΕ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το οποίο αποσκοπεί, αφενός, στην υποστήριξη των πολιτικών επαγγελματικού αναπροσανατολισμού των εργαζομένων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη και, αφετέρου, στην αποκατάσταση του οικονομικού ιστού μιας περιφέρειας προς όφελος των εργαζομένων που πλήττονται από τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης ή της οικονομικής κρίσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΕTΠ χρησιμοποιείται μερικές φορές ως μέσο που συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις για ομαδικές απολύσεις, επιτρέποντας στην επιχείρηση να μειώσει το επίπεδο παρέμβασής της στη χρηματοδότηση μέτρων επανακατάρτισης των εργαζομένων και/ή στην αποζημίωση των εργαζομένων· επιμένει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΤΠ δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού 1309/2013 για το ΕΤΠ, ώστε να επιτρέπεται σε όλους τους υπεργολάβους που σχετίζονται με την υπόθεση της αναδιάρθρωσης καθώς και σε όλους τους ΕΕAΚ να είναι επιλέξιμοι για τις δράσεις του ΕΤΠ, αλλά και ώστε να εξασφαλιστεί ότι, όταν υποβάλλεται η αίτηση ενός κράτους μέλους σε μια συγκεκριμένη περιοχή NUTS 2, το ποσοστό συγχρηματοδότησης του κράτους μέλους για τη χρηματοδότηση των μέτρων θα μειώνεται στο 20 %·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της Ένωσης να διενεργήσουν μελέτες σχετικά με τον αντίκτυπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων σε χώρες/περιφέρειες εκτός της ΕΕ·

26.  επισημαίνει ότι οι μελέτες αυτές θα πρέπει να διεξαχθούν σύμφωνα με μία περιφερειακή και τομεακή προσέγγιση, αλλά ότι θα πρέπει επίσης να βοηθήσουν στην κατανόηση του θετικού και του αρνητικού αντίκτυπου στην απασχόληση και στους ευρωπαϊκούς βιομηχανικούς κλάδους που επωφελούνται από τις συμφωνίες αυτές·

27.  υποστηρίζει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις των συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών στην απασχόληση και στην βιομηχανία της ΕΕ πρέπει να προβλέπονται από την ΕΕ και να υποστηρίζονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία που έχουν ως στόχο την κατανομή χρηματοδοτικών πόρων στις περιφέρειες/στους τομείς δραστηριότητας που επηρεάζονται αρνητικά από τις συμφωνίες· θεωρεί ότι αυτή η αρμοδιότητα θα μπορούσε να ανατεθεί στο ΕTΠ με αντάλλαγμα την αύξηση των πόρων που διατίθενται σήμερα σε αυτό, και ότι το ΕTΠA, το ΕKT και το ΕTΠ θα μπορούσαν να αναλάβουν από κοινού αυτή την αρμοδιότητα·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το ΕΚ σχετικά με την στρατηγική της για τους κύριους βιομηχανικούς τομείς στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα τον τομέα προμήθειας σιδηροδρομικού υλικού και τον τομέα κατασκευής μηχανημάτων, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος στην αγορά καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να διατηρήσει την απασχόληση, την τεχνογνωσία και τις επενδύσεις στην Ευρώπη·

29.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει μια συνεκτική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική επανεκβιομηχάνισης η οποία δεν πρέπει μείνει στα χαρτιά, προκειμένου να είναι συμβατή με τους στόχους μας·

30.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και τις επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1)

ΕΕ L 343, 22.12.2009, σ. 51.

(2)

ΕΕ L 188, 18.7.2009, σ. 93.

(3)

ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 225, 12.8.1998, σ. 16.

(5)

ΕΕ L 303, 2.12.2000, σ. 16.

(6)

ΕΕ L 82, 22.3.2001, σ. 16.

(7)

ΕΕ L 294, 10.11.2001, σ. 22.

(8)

ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 29.

(9)

ΕΕ L 207, 18.8.2003, σ. 25.

(10)

ΕΕ L 142, 30.4.2004, σ. 12.

(11)

ΕΕ L 310, 25.11.2005, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 122, 16.5.2009, σ. 28.

(13)

ΕΕ L 308, 24.11.2010, σ. 46.

(14)

ΕΕ C 168E, 14.6.2013, σ. 102.

(15)

ΕΕ C 117E, 18.5.2006, σ. 256.

(16)

ΕΕ C 76E, 27.3.2008, σ. 138.

(17)

ΕΕ C 199E, 7.7.2012, σ. 131.

(18)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(19)

ΕΕ C 440, 30.12.2015, σ. 23.

(20)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0104.

(21)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0280.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου