Предложение за резолюция - B8-1057/2016Предложение за резолюция
B8-1057/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Давид Борели, Лаура Аджеа, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Процедура : 2016/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1057/2016
Внесени текстове :
B8-1057/2016
Разисквания :
Приети текстове :

B8-1057/2016

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom

(2016/2891(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно аспектите на стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалната сфера[1],

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2013 г., съдържаща препоръки към Комисията относно информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането[2],

–  като взе предвид Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, и по-специално членове 22 и 23 от нея относно икономическите и социалните права и правото на труд,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално глава IV от нея относно солидарността,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално членове 6 и 147 от него,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който изисква както от държавите членки, така и от ЕС да гарантират конкурентоспособността на европейската промишленост, и по-специално член 173 от него,

–  като взе предвид член 174 от ДФЕС относно икономическото, социалното и териториалното сближаване, по-специално в районите, засегнати от индустриалния преход,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно стоманодобивната промишленост и преструктурирането, прехвърлянето и закриването на дружества в ЕС,

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа[3],

–  като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2014 г. относно повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта[4],

–  като взе предвид своята резолюция от 21 май 2013 г. относно регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз[5],

–  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2012 г. относно пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност[6],

–  като взе предвид Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения[7],

–  като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите[8],

–  като взе предвид Директива 2002/14/EО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност[9],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 март 2005 г., озаглавено „Преструктуриране и заетост – прогнозиране и придружаване на преструктурирането с цел развиване на заетостта: ролята на Европейския съюз“ (COM(2005)0120), както и становището на Европейския икономически и социален комитет от 14 декември 2005 г.[10],

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 11 юни 2013 г., озаглавено „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ (COM(2013)0407),

–  като взе предвид препоръките от 12 февруари 2013 г. от кръглата маса на високо равнище относно бъдещето на европейската стоманодобивна промишленост,

–  като взе предвид призива към Комисията да представи план за действие, отправен от заседанието на Съвета по конкурентоспособност от 18 и 19 февруари 2013 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че затварянето на белгийската централа в Госли през април 2017 г., обявено от Caterpillar на 2 септември 2016 г., ще остави над 2000 души без работа във връзка с плана за глобално преструктуриране и съкращаване на разходите, обявен през септември 2015 г., ще доведе до съпътстващи щети по веригата на доставките на дружеството и може да доведе броя на загубените работни места до повече от 5000 в рамките на ЕС и до 10 000 по света през следващите години;

Б.  като има предвид, че Caterpillar обяви, че разглежда и възможността да закрие своя завод в Северна Ирландия като част от преструктурирането на стопанската дейност в тази страна, което би могло да доведе до допълнителна загуба на до 250 работни места;

В.  като има предвид, че дружеството е увеличило изплащането на дивиденти на акционерите с 50% между 2009 и 2015 г., като същевременно е намалило работните места с 15%; като има предвид, че с продажби и приходи в размер на 47 милиарда щатски долара през 2015 г. това дружество понастоящем е водещият световен производител на строително и минно оборудване, дизелови двигатели и двигатели, които използват за гориво природен газ, промишлени газови турбини и дизел-електрически локомотиви;

Г.  като има предвид, че френската група Alstom обяви на 7 септември 2016 г. своето намерение да спре промишленото производство в Белфор в региона Франш-Конте до 2018 г. и да прехвърли дейностите си по производство на влакове в друг завод, намиращ се в Райхшофен в Елзас, тъй като настоящото равнище на поръчки за локомотиви за товарни и високоскоростни влакове, сглобявани в Белфор, по мнението на дружеството не оправдава запазването на дейността на завода; като има предвид, че това решение би довело до загуба на 400 работни места;

Д.  като има предвид, че през май 2016 г. дружеството публикува изявление, в което обяви ръст от 23% на своите коригирани приходи преди лихви и данъци за данъчната година до март 2016 г.;

Е.  като има предвид, че европейският промишлен сектор е изиграл съществена историческа роля в процеса на европейската интеграция, а благоденствието и знанията, които е донесъл, са придали много важно значение на европейския проект и са представлявали основание за неговото съществуване;

Ж.  като има предвид, че в цяла Европа делът на пряко заетите в промишлеността за съжаление намаляваше неотменно от около една пета от активното население през 2000 г. до една шеста през 2015 г.;

З.  като има предвид, че европейският сектор за оборудване за железопътния транспорт (ОЖТ), в който голям процент предприятия са МСП, поддържа 400 000 работни места, реинвестира 2,7% от годишния си оборот в научноизследователска и развойна дейност и възлиза на 46% от световния пазар на ОЖТ;

И.  като има предвид, че железопътният сектор като цяло осигурява над 1 милион преки работни места и 1,2 милиона непреки работни места в ЕС в допълнение към предоставянето на съществени технологии, които да гарантират устойчива мобилност;

Й.  като има предвид, че интензифицирането на международната търговия, макар да протича успоредно с безпрецедентно намаляване на заетостта в промишлеността в Европейския съюз, не е довело до намаляване на потреблението на материали, а по-скоро до рязко нарастване на вноса на енергоемки продукти;

К.  като има предвид, че през последните десетилетия, като средни стойности за целия сектор на промишленото производство производителността на труда се е развивала много по-бързо, отколкото производителността на ресурсите, като по преценки разходите за труд възлизат на по-малко от 20% от производствените разходи, а тези за ресурси – на 40%; като има предвид, че дори и при това положение увеличението на заплатите в Европейския съюз неизменно е изоставало от ръста на производителността;

Л.  като има предвид, че по-напредналата и устойчива част от стоманодобивния сектор, която създава технологични продукти с висока стойност, не застрашава здравето на работниците и живущото в близост население и гарантира строги стандарти в областта на околната среда, играе важна роля за европейската промишлена стратегия;

М.  като има предвид, че ориентираните към стабилност мерки за бюджетни ограничения пречат на цялата европейска икономика, като водят до по-нататъшно задълбочаване на сериозните социални затруднения за работниците и регионите, засегнати от закривания на промишлени предприятия; като има предвид, че високите равнища на безработица в ЕС се съотнасят със свиването на неговата промишлена и производствена база, което е в резултат от неравномерната глобализация;

Н.  като има предвид, че нестратегическите премествания в рамките на ЕС, продиктувани единствено от съображения за краткосрочна финансова възвръщаемост и намаляване на разходите, водят до низходяща социална спирала, унищожават системна стойност и не са несъвместими с никоя форма на ефективна индустриална политика, сближаване, иновации и развитие;

О.  като има предвид, че извършващите преструктуриране или съкращения дружества носят отговорност да поставят социалния диалог в центъра на съответните процеси и следва да действат по социално отговорен начин, тъй като опитът нееднократно е показвал, че устойчивото от социална и от икономическа гледна точка преструктуриране/съкращение никога не се постига без провеждането на достатъчен социален диалог, насочен по-специално към информирането и консултирането на работниците, максималното увеличение на социалната помощ за улесняване на техния преход и предлагането на широкообхватни услуги за пренасочване, обучение и преквалификация;

П.  като има предвид, че множество сектори на европейската промишленост са изправени пред инвестиционна криза, която излага на опасност бъдещето им, като същевременно се очаква устойчиви стоманени материали, получени в резултат от производствени процеси, които спазват строги екологични и здравни стандарти, да играят решаваща роля като основни материали за осигуряване на също толкова устойчиви промишлени решения за урбанизацията и мобилността, наред с други стратегически приоритети;

Р.  като има предвид, че различията между режимите за несъстоятелност както в рамките на ЕС, така и извън него водят до вратички, които многонационалните дружества използват за свеждане до минимум на своите разходи в процеса на преструктуриране/съкращаване, като същевременно увеличават до максимум цената за обществото от своите решения за преместване чрез прехвърляне на активи от една държава в друга, а тези решения често се вземат на основата на опортюнистични критерии; като има предвид, че това нелоялно прехвърляне на външни разходи върху цели общества засилва отрицателното въздействие на други социални и екологични отрицателни външни ефекти и на разликите в данъчните режими, които сериозно нарушават вътрешния пазар;

С.  като има предвид, че изкупуването и самостоятелното управление на дружества в затруднено положение от страна на служителите и работниците често води до творчески и жизнеспособни решения за производствата по несъстоятелност, като запазва дейности, инвестиции, ноу-хау и работни места;

1.  изразява силната си солидарност с хилядите работници, които рискуват да загубят работата си, с техните семейства, с всички промишлени предприятия и доставчици на услуги по веригата на доставка, и особено с МСП, както и с всички онези, които са пряко засегнати;

2.  подчертава, че плановете за промишлено преструктуриране не следва да бъдат оценявани изключително от краткосрочна перспектива единствено от гледна точка на собствениците, а следва да отчитат системното въздействие върху европейското общество и икономика като цяло, включително и върху спазването на екологичните и здравните стандарти;

3.  осъжда продължаващото закриване на стратегически сектори от европейската промишленост и призовава за колективно разработване на алтернативни политики, договорени с всички социални партньори, които допринасят за основните европейски цели за реиндустриализация, кръгова икономика и енергиен преход, като същевременно спазват строги екологични и здравни стандарти;

4.  настоятелно призовава държавите членки да гарантират подходяща и задълбочена социална закрила, подходящи условия на труд и достойно възнаграждение чрез законодателни актове или чрез колективни споразумения, както и ефективна защита срещу несправедливо уволнение;

5.  изразява съжаление относно липсата на истинска промишлена политика на ЕС, която да защитава работниците от ЕС и веригите на доставки от краткосрочни спекулативни решения, които често са вземани на други континенти; призовава за промишлена политика на ЕС, която дава възможност за публично участие в стратегически отрасли, за да се запази съответното ноу-хау, производство и работни места в Европейския съюз;

6.  подчертава, че нито една успешна промишлена политика не може да се проектира, а още по-малко – да се прилага, без критичен преглед на международните търговски споразумения от типа „продължаване на обичайната практика“;

7.  отправя искане за спешно приемане на социални мерки с цел подпомагане на работниците, техните семейства, веригите на доставка и местната икономика в засегнатите райони, като по този начин се гарантира, че никой няма да бъде изоставен, и с цел подпомагане и подкрепа на засегнатите региони за преодоляване на това трудно икономическо и социално положение;

8.  призовава Комисията да вземе предвид необходимостта от въвеждане на европейска схема за минимален доход с цел справяне с извънредното социално положение, което беше предизвикано от глобализацията, делокализацията и деиндустриализацията;

9.  подчертава значението на уменията и квалификациите на работниците в сектора на неблагородните метали и в свързаните с него индустрии; призовава за активни политики по заетостта и активни промишлени политики, които да гарантират, че това познание се развива и признава като важен актив на европейската промишленост за неблагородни метали; отправя искане запазването на промишленото ноу-хау и квалифицираната работна сила да се вземат предвид при оценката на жизнеспособността на производството в дадено предприятие;

10.  призовава Комисията да представи предложение за европейска уредба за производствата по несъстоятелност, която поставя не само кредиторите, но и всички заинтересовани страни, особено работниците, в центъра на процеса, като се съсредоточава върху запазването на възможно най-голям брой работни места; за тази цел призовава да се улеснят инструменти като изкупуване от работниците и служителите и самоуправление на работниците и служителите, с цел заводите да продължават производствената си дейност въпреки изпадането в несъстоятелност на първоначалните им собственици;

11.  призовава за преразглеждане на политиката в областта на конкуренцията и правилата за държавна помощ, за да се улеснят публичните интервенции, насочени към запазване на социалното и регионалното сближаване, подобряване на трудовите и екологичните стандарти и решаване на проблемите в областта на общественото здраве;

12.  призовава за критичен преглед на финансовите стъпки, довели до настоящата криза, засягаща групата Caterpillar, включително обявената печалба, изплатените на акционерите дивиденти и лихвите, изплатени на банки и кредитори, както и за преглед на политиките на бюджетни ограничения, провеждани в Европа, които са намалили цялостната икономическа активност и вследствие на това е намаляло търсенето за продукцията на публичните и частните оператори;

13.  осъжда факта, че при липсата на ефективно докладване по държави многонационалните дружества могат да прехвърлят печалби, като същевременно обявяват загуби и дори несъстоятелност в друга държава; призовава за разширяване на задълженията за докладване по държави за всички юрисдикции, както и за засилени задължения за предоставяне на информация за дружества, които закриват или съкращават дейности в заводи или обявяват несъстоятелност в коя да е държава членка;

14.  настоятелно призовава държавите членки да си възстановят ресурсите, които преди това са отпуснали за подпомагане на дружества с предположението, че тези дружества ще планират стратегически с цел дългосрочно промишлено присъствие, под формата на субсидии, всякакви видове данъчни облекчения, намаляване на цената на земя и др., когато дадено дружество реши едностранно да премести, съкрати или закрие производствените си съоръжения;

15.  припомня, че потенциалната помощ, отпускана по линия на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), не може да се използва за улесняване на напускането на даден производствен обект, и настоява, че вместо това ЕФПГ трябва да се използва, за да се подпомагат работниците и служителите да възстановят своето предприятие, така че да може то да запази дейността си, съществуващото ноу-хау и работните места;

16.  изразява съжаление, че ЕФСИ беше предложен като възможност за насърчаване на инвестициите, тъй като той не успя да подпомогне МСП и техните дребномащабни проекти, а вместо това облагодетелства големите инфраструктурни проекти, които не са в състояние да създадат дългосрочна заетост;

17.  препоръчва европейските средства да се използват за субсидиране на спецификите както на МСП, така и на микропредприятията;

18.  подчертава необходимостта от мобилизиране на ЕФПГ дори когато предприятията, спрени вследствие на моделите на глобализация, съкращават под 500 работни места, тъй като европейската производствена база се състои най-вече от предприятия с по-малко от 500 работници и служители;

19.  призовава и ЕС, и неговите държави членки да гарантират наличието на адекватни финансови средства за дейности по пренасочване, включително подкрепа за работници и служители, които планират да стартират свои собствени предприятия, както и за действия по обучение, преквалификация и възстановяване, за да се предоставя подкрепа при критични преходни периоди в европейската промишленост;

20.  призовава за изцяло променена европейска промишлена и социална политика, която вече да не се основава на съмнителни социални, фискални и екологични практики, и настоятелно призовава Комисията да се справи с мащабните и широкообхватни отрицателни последици, произтичащи от делокализацията към трети държави, включително посредством преразглеждане на правилата за конкуренцията, за да се създадат силни отрицателни стимули срещу процесите на делокализация и да се избегне влошаването на последиците от кризата;

21.  подчертава, че ограничаването на търсенето не трябва да води до нелоялна конкуренция за работни места между държавите членки; поради това призовава за разработването на дългосрочни решения, които да защитават и създават добри работни места и промишлена дейност в европейските региони, като стриктно се спазват неподлежащите на договаряне екологични и здравни стандарти и се обръща специално внимание на МСП;

22.  подчертава необходимостта от освобождаване на публичните инвестиции в стратегически сектори на европейската промишленост от ограниченията за балансиран бюджет, при предварително условие за стриктно спазване на неподлежащите на договаряне екологични и здравни стандарти, за да се запази заетостта и дори да се създаде заетост в тези промишлени сектори, които са особено засегнати от глобализацията, делокализацията и деиндустриализацията;

23.  призовава Комисията и държавите членки да субсидират публичните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и технологии, при предварителното условие за строго спазване на неподлежащите на договаряне екологични и здравни стандарти, за да се подкрепят уменията и ноу-хау, което е основна предпоставка за повишаване на конкурентоспособността и устойчивостта на стратегически сектори;

24.  призовава както Европейския съюз, така и неговите държави членки:

•  да намерят начини да защитят изложените на риск в момента работни места, при предварителното условие за строго спазване на неподлежащите на договаряне екологични и здравни стандарти, с всички налични средства, включително чрез разпределяне на производствената им дейност в различни заводи, отговарящи на същите условия, и ограничаване на дивидентите на акционерите;

•  да гарантират прозрачност на финансовите трансфери от европейски дъщерни дружества към дружества майки извън ЕС, особено когато последните се намират в данъчни убежища;

•  да преценят дали следва да се прилагат санкции спрямо промишлени предприятия, които насила налагат планове за преструктуриране или съкращения на приемащите ги държави, без преди това да са изчерпани всички алтернативни възможности, включително задълбочен диалог с всички социални партньори;

25.  подчертава, че стандартите на ЕС за корпоративната социална отговорност трябва да бъдат енергично защитавани, когато дадено дружество възнамерява да премести своето производство, без да се интересува от социалните и териториалните последици от своите краткосрочни решения;

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.