Forslag til beslutning - B8-1057/2016Forslag til beslutning
B8-1057/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

David Borrelli, Laura Agea, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Procedure : 2016/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1057/2016
Indgivne tekster :
B8-1057/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1057/2016

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

(2016/2891(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 25. november 2014 om de beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter af Europa 2020-strategien[1],

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2013 med henstillinger til Kommissionen om information og høring af arbejdstagere, foregribelse og styring af omstruktureringer[2],

–  der henviser til FN's verdenserklæring om menneskerettigheder, særlig artikel 22 og 23 om økonomiske og sociale rettigheder og retten til arbejde,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig kapitel IV om solidaritet,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og navnlig artikel 6 og 147,

–  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), der indeholder en forpligtelse for både medlemsstaterne og Unionen til at sikre den europæiske industris konkurrenceevne, særlig artikel 173,

–  der henviser til artikel 174 i TEUF om økonomisk, social og territorial samhørighed, især i områder der berøres af en industriel overgangsproces,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om stålindustrien og om omstrukturering, flytning og lukning af virksomheder i EU,

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om handlingsplanen for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa[3],

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2014 om genindustrialisering af Europa med henblik på at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed[4],

–  der henviser til sin beslutning af 21. maj 2013 om regionale strategier for industriområder i Den Europæiske Union[5],

–  der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050[6],

–  der henviser til Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser[7],

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv[8],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab[9],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 31. marts 2005 "Omstruktureringer og beskæftigelsen – Foregribende og ledsagende foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen på baggrund af omstruktureringer på arbejdsmarkedet: Den Europæiske Unions rolle" (COM(2005)0120) og udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. december 2005[10],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. juni 2013 om en handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa (COM(2013)0407),

–  der henviser til henstillingerne fra rundbordskonferencen på højt plan af 12. februar 2013 om fremtiden for den europæiske stålindustri,

–  der henviser til samlingen i Rådet for Konkurrenceevne den 18.-19. februar 2013, hvor Kommissionen indtrængende blev opfordret til at fremlægge en handlingsplan,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at lukningen af det belgiske hovedkvarter i Gosselies i april 2017, som Caterpillar offentliggjorde den 2. september 2016, vil efterlade mere end 2 000 mennesker uden arbejde i forbindelse med den samlede omstrukturering og besparelsesplan, der blev bebudet i september 2015, udvide de indirekte skader til selskabets forsyningskæde og risikere at bringe det samlede tab af arbejdspladser op på mere end 5 000 i EU og op til 10 000 på verdensplan i de kommende år;

B.  der henviser til, at Caterpillar har meddelt, at det overvejer også at nedlægge sin afdeling i Nordirland som en del af den forretningsmæssige omstrukturering i det pågældende land, hvilket kan føre til yderligere tab af op til 250 arbejdspladser;

C.  der henviser til, at virksomheden øgede sin betaling af udbytte til aktionærer med 50 % mellem 2009 og 2015 og samtidig reducerede antallet af stillinger med 15 %; der henviser til, at virksomheden med salg og indtægter på 47 mia. USD i 2015 i dag er verdens førende producent af bygge- og mineudstyr, diesel- eller naturgasmotorer, industrielle gasturbiner og dieselelektriske lokomotiver;

D.  der henviser til, at den franske koncern Alstom den 7. september 2016 meddelte at have til hensigt at stoppe industriproduktionen i Belfort, i regionen Franche Comté, senest i 2018 og flytte sine togproduktionsaktiviteter til et anlæg, der er beliggende i Reichshoffen i Alsace, da det nuværende ordreniveau for lokomotiver til gods- og højhastighedstog til produktion i Belfort ikke efter virksomhedens opfattelse retfærdiggør, at fabrikken holdes åben; der henviser til, at denne afgørelse vil medføre tab af 400 arbejdspladser;

E.  der henviser til, at virksomheden udsendte en erklæring i maj 2016 om en stigning på 23 % i deres justerede indtægter før renter og skat for det regnskabsår, der løb frem til marts 2016;

F.  der henviser til, at den europæiske industrisektor har spillet en historisk betydningsfuld rolle i den europæiske integrationsproces, og at den velstand og viden, den har medført, har haft meget stor betydning for og legitimeret det europæiske projekt;

G.  der henviser til, at andelen af direkte beskæftigelse i industrien desværre er faldet støt i hele Europa fra ca. en femtedel af den erhvervsaktive del af befolkningen i 2000 til en sjettedel i 2015;

H.  der henviser til, at den europæiske jernbaneindustri, med en høj koncentration af SMV'er, tegner sig for 400 000 arbejdspladser, geninvesterer 2,7 % af sin årlige omsætning i F&U og tegner sig for 46 % af verdensmarkedet for jernbaneindustri;

I.  der henviser til, at jernbanesektoren samlet tegner sig for mere end 1 mio. direkte og 1,2 mio. indirekte arbejdspladser i EU og desuden stiller vigtig teknologi til rådighed til at sikre bæredygtig mobilitet;

J.  der henviser til, at intensiveringen af international handel, samtidig med at den løber parallelt med en hidtil uset reduktion af beskæftigelsen i industrien i Den Europæiske Union, ikke har medført en nedgang i råstofforbruget, men snarere en voldsom stigning i importen af energiintensive produkter;

K.  der henviser til, at arbejdsproduktiviteten i de seneste årtier i gennemsnit i hele den industrielle sektor har udviklet sig langt hurtigere end ressourceproduktiviteten, og at vurderinger viser, at arbejdskraften tegner sig for under 20 % af produktionsomkostningerne, imens ressourceomkostningerne udgør 40 %; der henviser til, at lønstigninger i Den Europæiske Union til trods for dette konsekvent er haltet bag efter produktivitetsstigninger;

L.  der henviser til, at den mere avancerede og bæredygtige del af stålsektoren, som producerer teknologiske produkter af høj værdi, respekterer arbejdstagernes og den omgivende befolkning sundhed og sikrer strenge miljøstandarder, spiller en vigtig rolle for den europæiske industrielle strategi;

M.  der henviser til, at stabilitetsorienterede økonomiske stramninger er til hinder for hele den europæiske økonomi, hvilket yderligere forværrer de vidtrækkende sociale problemer for arbejdstagere og regioner, der er ramt af industrielle nedlukninger; der henviser til, at de høje ledighedstal i EU hænger sammen med den stadig mindre industriproduktion i området som følge af uensartet globalisering;

N.  der henviser til, at ikke-strategiske udflytninger inden for EU, der alene er bestemt af kortsigtede økonomiske afkast og omkostningsbesparende hensyn, medfører en nedadgående social spiral, ødelægger systemisk værdi og er uforenelig med enhver form for effektiv industripolitik, samhørighed, innovation og udvikling;

O.  der henviser til, at virksomheder, der er involveret i omstrukturering eller indskrænkning har et ansvar for at sætte den sociale dialog i centrum for de pågældende processer og bør handle på en socialt ansvarlig måde, idet erfaringen gentagne gange har vist, at en socialt og økonomisk bæredygtig omstrukturering/nedskalering aldrig lykkes uden en fyldestgørende social dialog med særlig fokus på oplysning og høring af arbejdstagere, maksimering af den sociale støtte til at fremme deres overgang og tilbud om omfattende hjælp til genplacering, efteruddannelse og omskoling;

P.  der henviser til, at mange sektorer i den europæiske industri befinder sig i en investeringskrise, som truer deres fremtid, samtidig med at stålmaterialer, der stammer fra produktionsprocesser, som respekterer strenge miljø- og sundhedsstandarder, forventes at spille en afgørende rolle som basismaterialer i forbindelse med at tilvejebringe lige så bæredygtige industrielle løsningsmodeller inden for urbanisering og mobilitet, samt andre strategiske prioriteter;

Q.  der henviser til, at forskelle mellem insolvensordninger både inden for og uden for EU fører til smuthuller, der anvendes af multinationale selskaber til at minimere deres omkostninger i forbindelse med omstrukturering/nedskalering og samtidig maksimere de samfundsmæssige omkostninger ved deres afgørelser om udflytning gennem overførsel af aktiver fra et land til et andet, idet disse beslutninger ofte træffes på grundlag af opportunistiske kriterier; der henviser til, at denne urimelige overførsel af eksterne virkninger til hele samfund forstærker de negative virkninger af andre sociale og miljømæssige negative eksterne forhold, og af forskelle i skattesystemer, som skaber store konkurrenceforvridninger i det indre marked;

R.  der henviser til, at medarbejderes og arbejdstageres opkøb og selvforvaltning af skrantende virksomheder ofte har ført til kreative og bæredygtige løsninger på insolvensbehandling ved at opretholde aktiviteter, investeringer, viden og beskæftigelse;

1.  udtrykker sin stærke solidaritet med de tusindvis af arbejdstagere, der risikerer at miste deres job, med deres familier, med alle industri- og serviceoperatører i forsyningskæden, navnlig SMV'er, og alle parter, der berøres direkte;

2.  understreger, at de industrielle omstruktureringsplaner ikke udelukkende bør vurderes ud fra et kortsigtet perspektiv, der kun tager højde for ejeren, men bør tage hensyn til deres systemiske virkninger på samfundet og økonomien som helhed, herunder overholdelse af miljø- og sundhedsnormer;

3.  fordømmer den fortsatte afvikling af strategiske sektorer i den europæiske industri og opfordrer til fælles udvikling af alternative strategier, som er aftalt med samtlige arbejdsmarkedets parter, der bidrager til de store europæiske mål for genindustrialisering, energiomstilling og en cirkulær økonomi, under overholdelse af strenge miljø- og sundhedsmæssige standarder;

4.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre passende og omfattende social beskyttelse, arbejdsbetingelser og anstændige lønninger, enten gennem lovgivning eller kollektive overenskomster, samt effektiv beskyttelse mod urimelig afskedigelse;

5.  beklager manglen på en reel europæisk industripolitik, der kan beskytte EU-arbejdstagere og forsyningskæder fra kortsigtede spekulative beslutninger, der ofte træffes på andre kontinenter; slår til lyd for en europæisk industripolitik, der giver mulighed for offentlig deltagelse i strategisk vigtige sektorer for at bevare den pågældende viden, produktion og beskæftigelse i Den Europæiske Union;

6.  fremhæver, at ingen vellykket industripolitik kan udformes, endsige gennemføres, uden en kritisk gennemgang af internationale handelsaftaler, der er baseret på "business-as-usual";

7.  kræver en hurtig vedtagelse af sociale foranstaltninger, der skal hjælpe arbejdstagere, deres familier, forsyningskæder og den lokale økonomi i de berørte områder og dermed sikre, at ingen lades i stikken, samt bistå og hjælpe de berørte regioner med at overvinde denne vanskelige økonomiske og sociale situation;

8.  opfordrer Kommissionen til at tage hensyn til behovet for at indføre en europæisk minimumsindkomst med henblik på at tackle den sociale nødsituation, der er blevet udløst af globalisering, udflytning og afindustrialisering;

9.  understreger betydningen af arbejdstagernes kompetencer og kvalifikationer i sektoren for uædle metaller og tilknyttede industrier; opfordrer til aktive beskæftigelses- og industripolitikker, der sikrer, at denne viden udvikles og anerkendes som et vigtigt aktiv for den europæiske metalindustri; anmoder om, at opretholdelsen af industriel knowhow og en veluddannet arbejdsstyrke tages i betragtning ved vurderingen af holdbarheden af en given fabriks produktion;

10.  opfordrer Kommissionen til at forelægge en europæisk ramme for insolvensbehandling, der sætter ikke kun kreditorer, men alle interessenter, navnlig arbejdstagerne, i centrum af processen, idet der fokuseres på at bevare så mange arbejdspladser som muligt; opfordrer i denne henseende til fremme af instrumenter såsom medarbejderkøb af virksomheder og arbejdstagernes selvforvaltning med henblik på at holde fabrikker i produktion på trods af deres oprindelige ejeres insolvens;

11.  opfordrer til en revision af konkurrencepolitikken og statsstøttereglerne med henblik på at befordre offentlig intervention, der sigter mod at fastholde social og regional samhørighed, forbedre arbejdstager- og miljøstandarder eller mod at håndtere forhold vedrørende offentlig sundhed;

12.  opfordrer til en kritisk gennemgang af de finansielle foranstaltninger, som har ført til den nuværende krise i Caterpillarkoncernen, herunder indberettet fortjeneste og det udbytte, der betales til aktionærerne, samt renter, der betales til banker og kreditorer, og en gennemgang af de stramme økonomiske politikker i Europa, der har reduceret den samlede økonomiske aktivitet og som følge heraf ført til et fald i efterspørgslen efter private og offentlige aktører;

13.  fordømmer det forhold, at uden en effektiv landeopdelt rapportering kan multinationale selskaber overføre overskud og samtidig opgive tab og endog erklære sig insolvent i et andet land; opfordrer til at udvide forpligtelsen til landeopdelt rapportering til alle jurisdiktioner samt til udbyggede oplysningsforpligtelser for virksomheder, der lukker, indskrænker deres fabrikker eller erklærer sig insolvent i en medlemsstat;

14.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indhente de midler, der tidligere var afsat til at støtte virksomheder, ud fra den antagelse, at disse selskaber skulle planlægge strategisk med henblik på en langsigtet industriel tilstedeværelse, i form af subsidier, skattemæssige fordele af enhver art, rabatter på grunde osv., når et selskab beslutter ensidigt at udflytte, indskrænke eller lukke sit produktionsanlæg;

15.  minder om, at den eventuelle støtte, der ydes af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ikke kan anvendes til at lette udrejse fra et industrianlæg, og insisterer på, at EGF i stedet anvendes til at hjælpe arbejdstagerne til at få deres virksomhed tilbage på sporet med henblik på at bevare aktivitet, knowhow og arbejdspladser;

16.  beklager, at EFSI blev foreslået som en mulighed for at fremme investeringer, idet fonden ikke var i stand til at støtte SMV'er og deres mindre projekter, men i stedet prioriterede større infrastrukturprojekter, som ikke har mulighed for at skabe varig beskæftigelse;

17.  anbefaler, at EU's midler anvendes til at støtte både SMV'ers og mikrovirksomheders særpræg;

18.  understreger, at det er nødvendigt at anvende EGF, også når virksomheder, der lukkes som følge af globaliseringen, afskediger mindre end 500 ansatte, fordi den europæiske fremstillingsindustri primært består af virksomheder med under 500 arbejdstagere;

19.  opfordrer både EU og medlemsstaterne til at sikre, at der er passende finansielle midler til rådighed for jobformidling, herunder støtte til arbejdstagere, der ønsker at starte deres egne virksomheder, og til uddannelse, omskoling og genopretningstiltag til støtte i kritiske overgangsperioder i den europæiske industri;

20.  opfordrer til en revideret europæisk industriel og social politik, der ikke længere er baseret på tvivlsom social, finanspolitisk og miljømæssig praksis, og opfordrer Kommissionen til at håndtere de omfattende og vidtrækkende negative konsekvenser, som opstår som følge af udflytning til tredjelande, bl.a. ved at revidere konkurrencereglerne med henblik på i væsentlig grad at modvirke udflytninger og en forværring af krisens virkninger;

21.  understreger, at en faldende efterspørgsel ikke må føre til illoyal konkurrence om arbejdspladser mellem medlemsstaterne; opfordrer derfor til, at der udvikles langsigtede løsninger, som bevarer og skaber gode arbejdspladser og industriel aktivitet i Europas regioner, under streng overholdelse af ufravigelige miljø- og sundhedsstandarder og med særligt fokus på SMV'er;

22.  fremhæver behovet for at friholde offentlige investeringer i strategiske sektorer i den europæiske industri fra kravet om et budget i balance, under forudsætning af nøje overholdelse af ufravigelige miljømæssige og sundhedsmæssige standarder med henblik på at opretholde eller endog skabe beskæftigelse inden for de industrisektorer, der er særligt berørt af globalisering, udflytning og afindustrialisering;

23.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte offentlige investeringer i F&U og teknologi under forudsætning af nøje overholdelse af ufravigelige miljø- og sundhedsstandarder med henblik på at styrke færdigheder og knowhow, hvilket er en afgørende forudsætning for øget konkurrenceevne og bæredygtighed i strategiske sektorer;

24.  anmoder både Den Europæiske Union og dens medlemsstater om:

•  at finde måder til at beskytte arbejdspladser i fare, under forudsætning af nøje overholdelse af ufravigelige miljø- og sundhedsstandarder, med alle tilgængelige midler, herunder ved at sprede deres produktion over forskellige anlæg, der opfylder samme forudsætninger og begrænser aktionærernes udbytte

•  at sikre gennemsigtighed i finansielle overførsler fra europæiske datterselskaber til moderselskaber uden for EU, især hvis de er beliggende i skattely

•  at vurdere, om der skal indføres sanktioner over for industrivirksomheder, der pålægger deres værtslande omstrukturerings- eller indskrænkningsplaner uden forinden at have udtømt alle alternative muligheder, herunder omfattende dialog med arbejdsmarkedets parter;

25.  understreger, at EU's standarder for virksomheders sociale ansvar skal forsvares ihærdigt, når et selskab påtænker at udflytte sin produktion uden hensyntagen til de sociale og territoriale konsekvenser af sine kortsigtede beslutninger;

26.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.