Διαδικασία : 2016/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1057/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1057/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 505kWORD 102k
28.9.2016
PE589.646v01-00
 
B8-1057/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))


David Borrelli, Laura Agea, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης, υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1057/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πτυχές της στρατηγικής Ευρώπη 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(2),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τα άρθρα 22 και 23 σχετικά με τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και το δικαίωμα στην εργασία,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το κεφάλαιο IV σχετικά με την αλληλεγγύη,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 6 και 147,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία απαιτεί τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από την ΕΕ να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και ιδίως το άρθρο 173,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 ΣΛΕΕ σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ιδίως σε περιοχές όπου συντελείται βιομηχανική μετάβαση,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη χαλυβουργία και την αναδιάρθρωση, τη μεταφορά και το κλείσιμο επιχειρήσεων στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με το σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιφερειακές στρατηγικές για τις βιομηχανικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2005, με τίτλο «Αναδιαρθρώσεις και απασχόληση – Πρόβλεψη και πλαισίωση των αναδιαρθρώσεων για την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2005)0120) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2005(10),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2013, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη» (COM(2013)0407),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις, της 12ης Φεβρουαρίου 2013, της στρογγυλής τράπεζας υψηλού επιπέδου σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής χαλυβουργίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο των οποίων καλείται η Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο δράσης·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο της έδρας της Caterpillar στο Βέλγιο (Gosselies) τον Απρίλιο του 2017, το οποίο ανακοινώθηκε από την εταιρεία στις 2 Σεπτεμβρίου 2016, θα οδηγήσει πάνω από 2000 άτομα στην ανεργία, σε συνδυασμό με το γενικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και μείωσης του κόστους που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, θα διευρύνει τις παράπλευρες απώλειες στην αλυσίδα εφοδιασμού της εταιρείας, και θα μπορούσε να συνεπάγεται συνολική απώλεια θέσεων εργασίας η οποία, τα επόμενα έτη, θα υπερβεί τις 5000 στην ΕΕ και θα φτάσει έως τις 10.000 παγκοσμίως·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Caterpillar έχει επίσης ανακοινώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τις εγκαταστάσεις της στη Βόρεια Ιρλανδία, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στη χώρα αυτή, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια έως και 250 θέσεων εργασίας επιπλέον·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την περίοδο 2009-2015, η εταιρεία αύξησε τα μερίσματα που καταβάλλει στους μετόχους κατά 50%, ενώ παράλληλα μείωσε τις θέσεις εργασίας κατά 15%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με πωλήσεις και έσοδα ύψους 47 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2015, η εν λόγω εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κατασκευαστικού και εξορυκτικού εξοπλισμού, κινητήρων ντίζελ και φυσικού αερίου, βιομηχανικών αεριοστροβίλων και ντιζελοηλεκτρικών μηχανών παγκοσμίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γαλλικός όμιλος Alstom ανακοίνωσε, στις 7 Σεπτεμβρίου 2016, την πρόθεσή του να διακόψει τη βιομηχανική παραγωγή στο Belfort της Franche-Comté έως το 2018 και να μεταφέρει τις δραστηριότητες παραγωγής αμαξοστοιχιών σε άλλη τοποθεσία, στο Reichshoffen της Αλσατίας, δεδομένου ότι το σημερινό επίπεδο παραγγελιών για μηχανές εμπορευματικών αμαξοστοιχιών και τρένων υψηλής ταχύτητας που κατασκευάζονται στο Belfort, δεν δικαιολογεί, κατά την άποψη της εταιρείας, τη συνέχιση της λειτουργίας του εργοστασίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 400 θέσεων εργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση τον Μάιο του 2016 σύμφωνα με την οποία σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 23% στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων κατά το οικονομικό έτος έως και τον Μάρτιο του 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός βιομηχανικός τομέας έχει διαδραματίσει ιστορικά σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και η ευημερία και οι γνώσεις στις οποίες οδήγησε έχουν προσδώσει ιδιαίτερη σημασία στο ευρωπαϊκό σχέδιο και έχουν αποτελέσει κατάλληλη αιτιολόγηση για το εγχείρημα αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της άμεσης απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα δυστυχώς σημειώνει σταθερή μείωση σε όλη την Ευρώπη, από το ένα πέμπτο περίπου του ενεργού πληθυσμού το 2000 στο ένα έκτο το 2015·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός κλάδος σιδηροδρομικού υλικού, με την υψηλή πυκνότητά του σε ΜΜΕ, διατηρεί 400.000 θέσεις εργασίας, επανεπενδύει το 2,7% του ετήσιου κύκλου εργασιών του στην έρευνα και ανάπτυξη, και αντιπροσωπεύει το 46% της παγκόσμιας αγοράς σιδηροδρομικού υλικού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σιδηροδρομικός τομέας αντιπροσωπεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άμεσες και 1,2 εκατομμύρια έμμεσες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ενώ παράλληλα παρέχει ουσιώδεις τεχνολογίες για την εξασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντατικοποίηση του διεθνούς εμπορίου, εξελισσόμενη παράλληλα με μια πρωτοφανή μείωση της βιομηχανικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης υλικών, αλλά μάλλον σε αύξηση των εισαγωγών προϊόντων έντασης ενέργειας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες, κατά μέσο όρο στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι η παραγωγικότητα των πόρων, καθότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η εργασία αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 20% του κόστους παραγωγής και οι πόροι αντιπροσωπεύουν το 40%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, οι αυξήσεις των μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υστερούσαν σταθερά σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πιο προηγμένο και βιώσιμο τμήμα του χαλυβουργικού τομέα, το οποίο παράγει τεχνολογικά προϊόντα υψηλής αξίας, σέβεται την υγεία των εργαζομένων και των γύρω πληθυσμών, και τηρεί αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας που είναι προσανατολισμένα στη σταθερότητα αποτελούν τροχοπέδη για το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη σοβαρή κοινωνική δυσπραγία για τους εργαζόμενους και τις περιφέρειες που πλήττονται από κλείσιμο βιομηχανικών μονάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ συνδέονται με τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης στους τομείς της βιομηχανίας και της μεταποίησης, η οποία προκύπτει από την άνιση παγκοσμιοποίηση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη στρατηγικές μετεγκαταστάσεις εντός της ΕΕ, οι οποίες υπαγορεύονται αποκλειστικά από λόγους βραχυπρόθεσμης οικονομικής απόδοσης και μείωσης του κόστους, οδηγούν σε κοινωνική υποβάθμιση, καταστρέφουν συστημική αξία και είναι ασύμβατες με οποιαδήποτε μορφή αποτελεσματικής βιομηχανικής πολιτικής, συνοχής, καινοτομίας και ανάπτυξης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες που προχωρούν σε αναδιάρθρωση ή μείωση προσωπικού έχουν την ευθύνη να θέτουν τον κοινωνικό διάλογο στο επίκεντρο των αντίστοιχων διαδικασιών και θα πρέπει να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, δεδομένου ότι η πείρα έχει δείξει επανειλημμένα ότι δεν επιτυγχάνονται ποτέ κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες αναδιαρθρώσεις/μειώσεις προσωπικού χωρίς επαρκή κοινωνικό διάλογο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής βοήθειας προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους, και την παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών επανένταξης στην αγορά εργασίας, κατάρτισης και επανεκπαίδευσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κρίση επενδύσεων που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον τους, ενώ ταυτόχρονα τα βιώσιμα υλικά χάλυβα που προέρχονται από διαδικασίες παραγωγής οι οποίες τηρούν αυστηρά περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα, αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως βασικά υλικά στην παροχή εξίσου βιώσιμων βιομηχανικών λύσεων για την αστικοποίηση και την κινητικότητα, μεταξύ άλλων στρατηγικών προτεραιοτήτων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των καθεστώτων αφερεγγυότητας τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ οδηγούν σε κενά που χρησιμοποιούνται από τις πολυεθνικές εταιρείες προκειμένου να ελαχιστοποιούν το κόστος που υφίστανται από τις αναδιαρθρώσεις/μειώσεις προσωπικού, ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν το κοινωνικό κόστος των αποφάσεων μετεγκατάστασής τους, μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων από τη μία χώρα στην άλλη, δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές συχνά λαμβάνονται με καιροσκοπικά κριτήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αθέμιτη μεταβίβαση του εξωτερικού κόστους σε ολόκληρες κοινωνίες εντείνει τον αρνητικό αντίκτυπο άλλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών αρνητικών εξωτερικών παραγόντων, καθώς και των διαφορών μεταξύ των φορολογικών καθεστώτων που προκαλούν σοβαρές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαγορά και η αυτοδιαχείριση προβληματικών επιχειρήσεων από τους ίδιους τους υπαλλήλους και τους εργάτες έχει συχνά οδηγήσει σε δημιουργικές και βιώσιμες λύσεις σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, εξασφαλίζοντας τη διατήρηση των δραστηριοτήτων, των επενδύσεων, της τεχνογνωσίας και των θέσεων απασχόλησης·

1.  εκφράζει τη βαθιά αλληλεγγύη του προς τους χιλιάδες εργαζόμενους που κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους, προς τις οικογένειές τους, προς όλους τους βιομηχανικούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών στην αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως τις ΜΜΕ, καθώς και προς όσους πλήττονται άμεσα·

2.  υπογραμμίζει ότι τα σχέδια βιομηχανικής αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να αξιολογούνται αποκλειστικά σε μια βραχυπρόθεσμη βάση που λαμβάνει υπόψη μόνο τους ιδιοκτήτες, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμούν τις συστημικές επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή κοινωνία και οικονομία συνολικά, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων·

3.  καταγγέλλει τη συνεχιζόμενη διάλυση στρατηγικών τομέων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και ζητεί τη συλλογική ανάπτυξη εναλλακτικών πολιτικών, σε συμφωνία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίες θα συμβάλλουν στους κύριους ευρωπαϊκούς στόχους της επανεκβιομηχάνισης, της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης, με παράλληλη τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή και ολοκληρωμένη κοινωνική προστασία, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς, είτε μέσω της νομοθεσίας είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων, καθώς και αποτελεσματική προστασία από καταχρηστικές απολύσεις·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την απουσία μιας πραγματικής ενωσιακής βιομηχανικής πολιτικής που θα μπορούσε να προστατεύει τους εργαζόμενους και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην ΕΕ από βραχυπρόθεσμες κερδοσκοπικές αποφάσεις που συχνά λαμβάνονται σε άλλες ηπείρους· ζητεί μια βιομηχανική πολιτική της ΕΕ που να επιτρέπει τη δημόσια συμμετοχή σε στρατηγικούς κλάδους, με στόχο τη διατήρηση της σχετικής τεχνογνωσίας, παραγωγής και απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

6.  επισημαίνει ότι δεν μπορεί να σχεδιαστεί επιτυχής βιομηχανική πολιτική, και πολύ λιγότερο να εφαρμοστεί, χωρίς κριτική επανεξέταση των καθιερωμένων πρακτικών όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες·

7.  ζητεί να ληφθούν επειγόντως κοινωνικά μέτρα υπέρ των εργαζομένων, των οικογενειών τους, των αλυσίδων εφοδιασμού και της τοπικής οικονομίας στις πληττόμενες περιοχές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι κανένας δεν εγκαταλείπεται στην τύχη του, καθώς και ότι παρέχεται στήριξη και βοήθεια στις πληττόμενες περιοχές προκειμένου να ξεπεράσουν αυτήν τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη να θεσπιστεί ευρωπαϊκό καθεστώς ελάχιστου εισοδήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κοινωνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκληθεί από την παγκοσμιοποίηση, τις μετεγκαταστάσεις και την αποβιομηχάνιση·

9.  τονίζει τη σημασία των δεξιοτήτων και των προσόντων των εργαζομένων στον τομέα των βασικών μετάλλων και τους συναφείς κλάδους· ζητεί την εφαρμογή ενεργών πολιτικών για την απασχόληση και τη βιομηχανία οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι οι γνώσεις αυτές αναπτύσσονται και αναγνωρίζονται ως σημαντικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων· ζητεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της παραγωγής σε οποιαδήποτε μονάδα η διατήρηση της βιομηχανικής τεχνογνωσίας και η απασχόληση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού·

10.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας το οποίο θα θέτει όχι μόνο τους πιστωτές, αλλά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους εργαζόμενους, στο επίκεντρο της διαδικασίας, με έμφαση στη διατήρηση του μέγιστου δυνατού αριθμού θέσεων εργασίας· ζητεί να διευκολυνθούν, προς τον σκοπό αυτό, μέσα όπως η εξαγορά και η αυτοδιαχείριση από τους εργαζόμενους, προκειμένου τα εργοστάσια να διατηρούνται σε λειτουργία παρά την αφερεγγυότητα των αρχικών ιδιοκτητών τους·

11.  ζητεί αναθεώρηση της πολιτικής ανταγωνισμού και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημόσια παρέμβαση που στοχεύει στη διατήρηση της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής, στη βελτίωση των εργασιακών και περιβαλλοντικών προτύπων και στην αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τη δημόσια υγεία·

12.  ζητεί την κριτική επανεξέταση των οικονομικών αποφάσεων που οδήγησαν στη σημερινή κρίση που πλήττει τον όμιλο Caterpillar, μεταξύ άλλων η καταβολή δηλωθέντων κερδών και μερισμάτων στους μετόχους και η καταβολή τόκων σε τράπεζες και πιστωτές, καθώς και την επανεξέταση των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μείωση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και, κατά συνέπεια, σε μείωση της ζήτησης για υπηρεσίες από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς·

13.  καταγγέλλει το γεγονός ότι, χωρίς αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, οι διεθνικές εταιρείες μπορούν να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε άλλη χώρα, δηλώνοντας παράλληλα ζημίες ή ακόμα και αφερεγγυότητα· ζητεί να επεκταθούν σε όλες τις περιοχές δικαιοδοσίας οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ανά χώρα, καθώς και να ενισχυθούν οι υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε κλείσιμο εργοστασίων ή μείωση προσωπικού ή κηρύσσουν πτώχευση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος·

14.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ανακτούν τους πόρους διατίθενται για τη στήριξη επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ενός στρατηγικού προγραμματισμού από την πλευρά τους για μακροχρόνια βιομηχανική παρουσία, και οι οποίοι παρέχονται υπό μορφή επιδοτήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων κάθε είδους, μειώσεων των τιμών των οικοπέδων κ.λπ., όταν μια επιχείρηση αποφασίζει μονομερώς να προβεί σε μετεγκατάσταση, μείωση προσωπικού ή κλείσιμο των μονάδων παραγωγής της·

15.  υπενθυμίζει ότι οι δυνητικές ενισχύσεις που χορηγεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να διευκολύνεται η αποχώρηση από μια βιομηχανική περιοχή, και επιμένει ότι το ΕΤΠ πρέπει αντ’ αυτού να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που βοηθά τους υπαλλήλους και τους εργάτες να ανακτούν τις εταιρείες τους, με στόχο τη διατήρηση των δραστηριοτήτων, της τεχνογνωσίας και των θέσεων εργασίας·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ προτάθηκε ως ευκαιρία για την προώθηση των επενδύσεων, δεδομένου ότι δεν ήταν σε θέση να στηρίξει τις ΜΜΕ και τα έργα μικρής κλίμακας, αλλά αντίθετα ευνόησε μεγάλα έργα υποδομών που δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη απασχόληση·

17.  συνιστά να χρησιμοποιούνται τα ευρωπαϊκά ταμεία με στόχο την επιδότηση του διακριτού χαρακτήρα των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

18.  τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιείται το ΕΤΠ ακόμη και όταν το κλείσιμο επιχειρήσεων εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης οδηγεί σε λιγότερες από 500 απολύσεις, καθότι η ευρωπαϊκή μεταποιητική βάση αποτελείται κυρίως από επιχειρήσεις με λιγότερους από 500 εργαζόμενους·

19.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση για επανένταξη στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης υπαλλήλων και εργατών που σκοπεύουν να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, καθώς και για ενέργειες κατάρτισης, επανεκπαίδευσης και ανάκτησης, προκειμένου να παρέχεται στήριξη κατά τις κρίσιμες μεταβατικές περιόδους στην ευρωπαϊκή βιομηχανία·

20.  ζητεί να αναμορφωθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανική και κοινωνική πολιτική, ώστε να μη βασίζεται πλέον σε αμφίβολες κοινωνικές, φορολογικές και περιβαλλοντικές πρακτικές, και καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις μεγάλης κλίμακας και εκτεταμένες αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από τις μετεγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης των κανόνων ανταγωνισμού, προκειμένου να αποθαρρυνθούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης και να αποφευχθεί η επιδείνωση των συνεπειών της κρίσης·

21.  τονίζει ότι ο περιορισμός της ζήτησης δεν πρέπει να οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών για θέσεις εργασίας· ζητεί, ως εκ τούτου, την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων λύσεων που θα διασφαλίζουν και θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και βιομηχανική δραστηριότητα στις περιφέρειες της Ευρώπης, με αυστηρή τήρηση αδιαπραγμάτευτων περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων και με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ·

22.  τονίζει την ανάγκη να αποδεσμευτούν οι δημόσιες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από τους περιορισμούς του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής συμμόρφωσης με αδιαπραγμάτευτα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα, προκειμένου να διατηρηθούν ή και να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης στους βιομηχανικούς τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την παγκοσμιοποίηση, τις μετεγκαταστάσεις και την αποβιομηχάνιση·

23.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιδοτούν τις δημόσιες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη και την τεχνολογία, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής συμμόρφωσης με αδιαπραγμάτευτα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα, προκειμένου να παρέχεται στήριξη στις δεξιότητες και την τεχνογνωσία, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των στρατηγικών τομέων·

24.  ζητεί τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τα κράτη μέλη της:

•  να βρουν τρόπους για την προστασία των θέσεων εργασίας που βρίσκονται σε κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής συμμόρφωσης με αδιαπραγμάτευτα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα, με κάθε διαθέσιμο μέσο, μεταξύ άλλων με κατανομή της παραγωγής σε διαφορετικές μονάδες που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις και με περιορισμό των μερισμάτων των μετόχων·

•  να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις από τις ευρωπαϊκές θυγατρικές στις μητρικές εταιρείες εκτός ΕΕ, ιδίως όταν αυτές βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους·

•  να αξιολογήσουν κατά πόσον θα πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις σε βιομηχανικές εταιρείες που επιβάλλουν σχέδια αναδιάρθρωσης μονάδων ή μείωσης προσωπικού στις χώρες υποδοχής τους, χωρίς προηγουμένως να έχουν εξαντλήσει όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένου του εκτενούς διαλόγου με όλους τους κοινωνικούς εταίρους·

25.  τονίζει ότι απαιτείται σθεναρή προάσπιση της εφαρμογής των ενωσιακών προτύπων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όταν μια εταιρεία σκοπεύει να μετεγκαταστήσει την παραγωγή της χωρίς να λάβει υπόψη τις κοινωνικές και εδαφικές συνέπειες των βραχυπρόθεσμων αποφάσεών της·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ C 289 της 9.8.2016, σ. 19.

(2)

ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0069.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0032.

(5)

ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 6.

(6)

ΕΕ C 251E της 31.8.2013, σ. 75.

(7)

ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.

(8)

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(9)

ΕΕ L 80 της 23.3.2002, σ. 29.

(10)

EE C 65 της 17.3.2006, σ. 58.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου