Процедура : 2016/2891(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1058/2016

Внесени текстове :

B8-1058/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/10/2016 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0377

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 494kWORD 86k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.647v01-00
 
B8-1058/2016

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom (2016/2891(RSP))


Жерар Дьопре, Мариел дьо Сарнез от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи Caterpillar и Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1058/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предходни резолюции, и по-специално своята резолюция от 9 юни 2016 г. относно конкурентоспособността на европейския сектор за оборудване за железопътния транспорт(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.(2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г., озаглавено „По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката“ (COM(2012)0582),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 януари 2014 г., озаглавено „За възраждане на европейската промишленост“ (COM(2014)0014),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията,

–  като взе предвид Бялата книга на Комисията, озаглавена „Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ (СOM(2011)0144),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 2 септември 2016 г. Caterpillar обяви, че ще затвори белгийската централа в Госли (Валония) през април 2017 г. и ще съкрати 2 000 работници; като има предвид, че това решение ще окаже въздействие върху целия регион Валония, тъй като Caterpillar е най-големият работодател в региона;

Б.  като има предвид, че дружеството заяви, че производството на строително оборудване в завода в Госли може да бъде преместено в неговия завод в Гренобъл (Франция) и в други заводи извън Европа; като има предвид, че производството на компоненти може да бъде възложено на външни доставчици и на други заводи на Caterpillar, като спомагателните функции може да бъдат консолидирани в други заводи;

В.  като има предвид, че работната сила на Caterpillar намаля с 20%, което засегна над 30 000 работни места, от края на 2012 г. насам, както и че дружеството заяви, че възнамерява да закрие или консолидира до 20 завода до края на 2018 г.; като има предвид, че за тримесечието, приключващо на 30 юни 2016 г., дружеството обяви печалба от 550 милиона щатски долара, спад от 802 милиона щатски долара преди една година;

Г.  като има предвид, че през април 2016 г. Caterpillar намали своите прогнозни продажби и приходи за 2016 г., тъй като резките спадове в приходите от стопанските сегменти в областта на строителния, петролния, газовия и железопътния сектор намалиха тримесечните му печалби;

Д.  като има предвид, че на 7 септември 2016 г. Alstom обяви, че ще премести своето производство на влакове във Франция от Белфор в Райхсхофен, след спад на поръчките;

Е.  като има предвид, че дружеството ще продължи да предоставя поддръжка и обслужване за локомотивите в Белфор, което представлява около 80 от настоящите 480 работни места; като има предвид, че други 400 служители ще имат възможност да се преместят в Райхсхофен или в един от другите десет завода на Alstom във Франция;

Ж.  като има предвид специфичното естество на железопътния сектор, в частност в случая на Alstom, който се характеризира с производството на изделия с жизнен цикъл до 50 години, висока капиталоемкост и значителна зависимост от обществени поръчки;

З.  като има предвид, че тези две положения са много различни, но за съжаление не представляват изолирани случаи в Европа, възникващи от липсата от страна на Европейския съюз и неговите държави членки на визия за европейската промишленост като цяло;

И.  като има предвид, че понастоящем е налице спешна необходимост от справяне със загубата на работни места за служителите, но също и за всички подизпълнители, повечето от които са МСП, за които мултинационалните дружества, установени в техния регион, представляват единственият им стопански партньор;

Й.  като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден с цел справяне с извънредни ситуации чрез осигуряването на бърза реакция и краткосрочна помощ за справяне със сериозни непредвидени затруднения на пазара на труда, включващи масови уволнения; припомня, че ЕФПГ също така съфинансира персонализирани услуги за съкратените работници, включващи консултиране и професионална ориентация, защитена заетост и мерки за трудоустрояване, образование и обучение, както и помощ при търсене на работа;

К.  като има предвид, че европейското промишлено производство представляваше 36% от световното производство през 90-те години на миналия век, но понастоящем представлява едва 24% и процентният му дял продължава да намалява;

Л.  като има предвид, че макар 75% от стойността на цифровата икономика да се дължи на традиционната промишленост, последната интегрира цифровите технологии само в ограничена степен, като едва 1,7% от европейските дружества използват пълноценно модерните цифрови технологии и само 14% от МСП използват интернет като канал за продажби; като има предвид, че Европа трябва да използва големия потенциал на сектора на ИКТ, за да цифровизира промишлеността и да поддържа конкурентоспособността си в световен план;

М.  като има предвид, че цените на енергията в Европа са по-високи отколкото в някои други икономики основно поради недостатъчната интеграция на енергийния пазар, което значително ограничава конкурентоспособността на европейската промишленост на световния пазар;

Н.  като има предвид отзивчивостта на Комисията по случая Caterpillar и създаването на работна група, която обединява различните генерални дирекции на всички съответни отдели, която ще изпълнява функцията на партньор и ще улесни прилагането на помощта чрез специални фондове, като например ЕФПГ, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ);

1.  изразява своята солидарност със съкратените работници, както и с подизпълнителите на тези дружества и с техните многобройни работници;

2.  припомня потенциала на ЕИБ за постигане на целите на политиките на ЕС, особено в контекста на модернизацията на промишлеността; счита, че фондовете на ЕС следва да бъдат предназначени за приложни изследвания за усъвършенствани технологии за производство на продукти, т.е. дейности във връзка с разработването на продукти, включително пилотни линии, прототипи и демонстрационни дейности; приветства постигнатите от ЕФСИ отлични резултати една година след стартирането му, с вече натрупани 166 милиарда евро под формата на инвестиции; подкрепя инициативата на Комисията за увеличаване и разширяване на въпросните средства; при все това настоятелно призовава Комисията да укрепи този инструмент, така че инвестициите да бъдат насочени към секторите, които създават растеж, като например научните изследвания, развойната дейност и иновациите;

3.  отбелязва, че веригите на доставки на основните европейски производители основно разчитат на МСП, които често са по-слабо организирани за справяне с този вид ситуация и по тази причина се намират в по-слаба позиция; призовава за съсредоточено обмисляне на ситуацията и уязвимостта на тези предприятия в промишлената политика на ЕС и зависимостта им от възлагането на дейности от страна на големи индустриални групи;

4.  призовава Комисията да ускори и отчете спецификата на МСП в заявленията от държавите членки за финансови вноски от ЕФПГ; при все това настоява ЕФПГ да не се използва като заместител на сериозна политика на превенция или за прогнозиране на преструктурирането;

5.  призовава да се обърне специално внимание на МСП и да се засили сътрудничеството между установените предприятия и новосъздадените дружества, тъй като това би могло да допринесе за създаването на по-устойчив и конкурентоспособен стопански модел и за появата на лидери в световен план;

6.  припомня, че политиките на реиндустриализация трябва да вървят ръка за ръка с политиките за пазара на труда;

7.  подчертава, че наред с други фактори разходите за труд оказват влияние върху конкурентоспособността на европейските дружества; в това отношение подчертава, че данъчната тежест следва да бъде прехвърлена от фактора труд към други източници на данъчно облагане, които не са толкова неблагоприятни за заетостта и растежа, като същевременно се осигури подходяща социална закрила;

8.  подчертава значението на устойчивия социален диалог, основан на взаимно доверие и споделени отговорности, като най-добър инструмент за намиране на консенсусни решения и общи възгледи при прогнозирането, предотвратяването и управлението на процеса по преструктуриране;

9.  призовава за реформа на Директивата на ЕС за информиране и консултиране на работниците с цел подобряване на социалния диалог в основните европейски групи от предприятия и разработване на капацитета на европейските работнически съвети;

10.  подчертава значението на насочена към бъдещето промишлена политика в целия ЕС, която ще позволи на Комисията да предвиди по-добре тези социално-икономически ситуации и да гарантира конкурентоспособността на нашата промишлена мрежа; настоятелно призовава Съвета по конкурентоспособност, който ще се проведе на 29 септември 2016 г., да вземе конкретни решения за даване на нов тласък на европейската промишленост като цяло, така че тя да стане устойчива и приобщаваща;

11.  приветства, в този смисъл, стратегията за подпомагане на цифровизацията на промишлеността, която следва да мобилизира 50 милиарда евро до 2021 г. и е от основно значение за конкурентоспособността на европейската икономика, особено в автомобилния сектор, аеронавтиката, космическите технологии, фармацевтичния и корабостроителния сектор; подчертава, че използването на подходящи инвестиционни инструменти в областта на научноизследователската и развойната дейност и инфраструктурата е от основно значение за подпомагането на цифровизацията във всички сектори на промишлеността, включително производството, енергетиката, транспорта и разпространението;

12.  подчертава, че клъстерите за конкурентоспособност и тяхната специфична организация представляват много полезно решение за обединяване на съответните заинтересовани страни; отправя искане към Комисията да подкрепи тези клъстери и тяхното сътрудничество на европейско равнище, като гарантира свързването на МСП, изследователски центрове и университети на регионално и местно равнище; призовава Комисията да разработи платформи за интелигентна специализация, които насърчават междусекторните и интердисциплинарните връзки; подчертава необходимостта от укрепване на междурегионалното сътрудничество с цел разработване на транснационални възможности;

13.  призовава Комисията да се съсредоточи върху иновациите и върху укрепването на веригите за създаване на стойност за всички икономически сектори; призовава за създаването на нови инструменти за анализиране на европейските промишлени вериги за създаване на стойност в контекста на глобалната конкуренция;

14.  припомня необходимостта от съгласуваност на всички политики, имащи отношение към научните изследвания, международната търговия, околната среда и заетостта; подчертава значението на енергийния съюз при развитието на европейската промишлена политика; призовава Съвета да приеме във възможно най-кратки срокове амбициозна позиция относно укрепването на инструментите за търговска защита, които могат да предоставят на ЕС ефективни инструменти в отговор на дъмпинга от трети държави;

15.  припомня необходимостта от насърчаване на техническите умения в училищата чрез добре проектирани системи за стажове въз основа на академичното обучение и обучението на работното място във фабрики;

16.  призовава Комисията да разработи, съвместно с държавите членки, стратегия на Съюза за съгласувана и всеобхватна промишлена политика, насочена към реиндустриализацията на Европа и основана, наред с другото, на цифровизацията (в частност интегрирането на интелигентните технологии и роботиката в промишлените вериги за създаване на стойност), устойчивостта, енергийната ефективност и подходящите ресурси; за тази цел призовава за по-голямо сближаване между държавите членки в областта на данъчните, социалните и бюджетните въпроси, така че да се улесни възникването на съвместни промишлени проекти; счита, че европейската нормативна уредба следва да дава възможност на промишлените сектори да се адаптират към съответните промени и да предприемат изпреварващи действия, за да допринесат за създаването на работни места, растеж и регионално сближаване;

17.  призовава за преструктуриране на основните европейски производители, за да се позволи в дългосрочен план появата на участници с достатъчно критична маса за справяне с международната конкуренция; счита, че това развитие не може да бъде постигнато без провеждането на преглед от Комисията на прилагането на политиката в областта на конкуренцията, в частност на използваните от нея критерии за определяне на съответния пазар;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0280.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0361.

Правна информация - Политика за поверителност