Postup : 2016/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1058/2016

Předložené texty :

B8-1058/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/10/2016 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0377

NÁVRH USNESENÍ
PDF 271kWORD 83k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.647v01-00
 
B8-1058/2016

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))


Gérard Deprez, Marielle de Sarnez za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o potřebě evropské politiky reindustrializace s ohledem na nedávné případy Caterpillar a Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1058/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 9. června 2016 o konkurenceschopnosti evropského dodavatelského železničního průmyslu(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. září 2016 o činnostech, dopadu a přidané hodnotě Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v letech 2007–2014(2),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. října 2012 nazvané „Silnější evropský průmysl pro růst a hospodářskou obnovu“ (COM(2012)0582),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. ledna 2014 nazvané „Za obnovu evropského průmyslu“ (COM(2014)0014),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro všechny – Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ (COM(2015)0497),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci,

–  s ohledem na bílou knihu Komise „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“ (COM(2011)0144),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že společnosti Caterpillar 2. září 2016 oznámila, že v dubnu 2017 uzavře svoji belgickou centrálu ve městě Gosselies ve Valonsku, což povede k propuštění 2000 zaměstnanců; vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bude mít dopad na celé Valonsko, jelikož je v něm Caterpillar největším zaměstnavatelem;

B.  vzhledem k tomu, že společnost Caterpillar uvedla, že výroba stavebního zařízení ze závodu v Gosselies bude možná přesunuta do jejího závodu v Grenoblu ve Francii a do dalších závodů v Evropě; vzhledem k tomu, že by výroba součástek mohla být převedena na externí dodavatele a podpůrné činnosti by mohly být konsolidovány v jiných závodech;

C.  vzhledem k tomu, že počet zaměstnanců společnosti Caterpillar klesl od konce roku 2012 o 20 %, což postihlo více než 30 000 pracovních míst, a společnost uvedla, že do konce roku 2018 zamýšlí uzavřít nebo konsolidovat až 20 závodů; vzhledem k tomu, že za kvartál do 30. června 2016 společnost oznámila zisk 550 milionů dolarů, což představuje pokles oproti 802 milionům dolarů o rok dříve;

D.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 společnost Caterpillar snížila výhled prodeje a výdělků na rok 2016, neboť strmý pokles jejích příjmů ze stavebního, ropného a plynového a železničního obchodního segmentu snížil její čtvrtletní zisky;

E.  vzhledem k tomu, že skupina Alstom oznámila dne 7. září 2016 svůj záměr přesunout svou výrobu vlaků ve Francii z Belfortu do Reichshoffenu v důsledku poklesu objednávek;

F.  vzhledem k tomu, že společnost bude nadále v Belfortu provádět údržbu a servis lokomotiv, což odpovídá přibližně 80 ze současných 480 pracovních míst; vzhledem k tomu, že dalším 400 zaměstnanců bude nabídnuta možnost přejít do Reichshoffenu nebo do některého z dalších 10 závodů společnosti Alstom ve Francii;

G.  vzhledem k tomu, že je železniční odvětví specifické, zejména v případě společnosti Alstom, a vyznačuje se výrobou produktů s dobou životnosti až 50 let, vysokou kapitálovou intenzitou a značnou závislostí na veřejných zakázkách;

H.  vzhledem k tomu, že tyto dvě situace jsou odlišné, avšak žel nejsou v Evropě izolovanými případy, jelikož k nim dochází kvůli tomu, že Evropské unii a jejím členským státům chybí vize pro evropský průmysl jako celek;

I.  vzhledem k tomu, že je nyní naléhavě potřebné řešit ztráty pracovních míst zaměstnanců, ale také všech subdodavatelů, z nichž je většina MSP, pro které představují nadnárodní společnosti sídlící v jejich regionu jediného obchodního partnera;

J.  vzhledem k tomu, že Evropský fond přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl založen, aby pomáhal v naléhavých situacích tak, že bude poskytovat rychlou reakci a krátkodobou pomoc k řešení závažných a nečekaných obtíží na pracovním trhu včetně hromadného propouštění; připomíná, že EFG rovněž spolufinancoval personalizované služby pro propuštěné pracovníky, jež zahrnují poradenství a doporučení, chráněná pracovní místa, podporované zaměstnání a rehabilitační opatření, vzdělávání a odbornou přípravu a příspěvky na hledání zaměstnání;

K.  vzhledem k tomu, že v 90. letech představovala evropská průmyslová produkce 36 % celosvětové produkce, dnes ale představuje jen 24 % a její podíl i nadále klesá;

L.  vzhledem k tomu, že 75 % hodnoty v digitální ekonomice sice pochází z tradičních průmyslových odvětví, ta však integrovala digitální technologie v omezeném rozsahu, když pouze 1,7 % podniků v EU plně využívá pokročilé digitální technologie a jen 14 % malých a středních podniků používá internet jako jednu z odbytových cest; vzhledem k tomu, že Evropa musí využít značného potenciálu odvětví IKT, aby digitalizovala průmysl a udržela si celosvětovou konkurenceschopnost;

M.  vzhledem k tomu, že ceny energie v Evropě jsou vyšší než v některých jiných ekonomikách, zejména z důvodu nedostatečné integrace trhu s energií, a to podstatně omezuje konkurenceschopnost evropského průmyslu na světovém trhu;

N.  vzhledem k tomu, že Komise v případě společnosti Caterpillar pohotově zareagovala a vytvořila pracovní skupinu, v níž jsou zastoupena různá generální ředitelství všech příslušných útvarů, která má sloužit jako prostředník a pomáhat při poskytování pomoci prostřednictvím vyčleněných fondů, jako jsou EGF, Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF);

1.  vyjadřuje svou solidaritu s propuštěnými pracovníky, se subdodavateli těchto společností a s jejich mnohými pracovníky;

2.  připomíná potenciál, který má EIB pro dosahování cílů politik EU, obzvláště v kontextu modernizace průmyslu; je přesvědčen, že by peněžní prostředky EU by měly být věnovány na aplikovaný výzkum týkající se pokročilých výrobků, tj. na činnost vývoje produktů včetně pilotních sérií, prototypů a předváděcí činnosti; vítá skvělé výsledky, jichž rok po svém zahájení dosáhl EFSI, když již získal 166 miliard EUR na investice; podporuje iniciativu Komise, která hodlá tyto prostředky zvýšit a rozšířit; naléhavě však Komisi vyzývá, aby tento nástroj posílila tak, aby investice směřovaly do odvětví, jež pohánějí růst, jako jsou výzkum, vývoj a inovace;

3.  konstatuje, že dodavatelské řetězce předních evropských výrobců primárně závisí na malých a středních podnicích (MSP), které jsou často méně organizačně způsobilé pro řešení takovýchto situací, a jsou tudíž ve slabší pozici; vyzývá k hluboké reflexi v průmyslové politice EU ohledně dané situace a zranitelnosti těchto podniků, jakož i jejich závislosti na outsourcingu ze strany velkých průmyslových skupin;

4.  vyzývá Komisi, aby pokud jde o žádosti členských států o příspěvky z EGF, urychlila postupy a zohledňovala v nich zvláštní okolnosti malých a středních podniků; trvá však na tom, že EGF není zamýšlen jako náhrada za vážnou politiku prevence nebo za předvídání restrukturalizace;

5.  požaduje, aby byla MSP a posilování spolupráce mezi zavedenými a novými podniky věnována zvláštní pozornost, neboť by to mohlo napomoci vytváření udržitelnějšího a konkurenceschopnějšího podnikatelského modelu a objevování se nových vůdčích osobností na celém světě;

6.  připomíná, že politiky reindustrializace musí jít ruku v ruce s politikami týkajícími se pracovního trhu;

7.  zdůrazňuje, že vedle dalších faktorů ovlivňují konkurenceschopnost evropských společností náklady práce; v této souvislosti zdůrazňuje, že by se daňové zatížení mělo přesunout od práce k jiným zdrojům zdanění, které méně poškozují zaměstnanost a růst, přičemž je potřeba zajišťovat přiměřenou sociální ochranu;

8.  zdůrazňuje význam stálého sociálního dialogu založeného na vzájemné důvěře a sdílené odpovědnosti, neboť představuje nejlepší nástroj k nalézání konsensuálních řešení a společných postojů při předjímání, prevenci a řízení procesů restrukturalizace;

9.  vyzývá k reformě evropské směrnice o informovanosti pracovníků a konzultacích s nimi s cílem zlepšit v hlavních evropských podnikatelských skupinách sociální dialog a rozvíjet schopnosti evropských rad zaměstnanců;

10.  zdůrazňuje význam průmyslové politiky zaměřené na budoucnost v celé EU, která Komisi umožní lépe předjímat tyto sociálně–ekonomické situace a zajišťovat konkurenceschopnost naší průmyslové sítě; naléhavě vyzývá Radu pro konkurenceschopnost, jež se sejde 29. září 2016, aby přijala konkrétní rozhodnutí na povzbuzení celého evropského průmyslu tak, aby se stal udržitelným a inkluzivním;

11.  v této souvislosti vítá podpůrnou strategii pro digitalizaci průmyslu, která by do roku 2021 měla aktivovat 50 miliard EUR a která je zásadní pro konkurenceschopnost evropského hospodářství, zejména v automobilovém, leteckém, vesmírném a farmaceutickém odvětví a v odvětví stavby lodí; zdůrazňuje, že k podpoře digitalizace všech odvětví průmyslu včetně výroby, energetiky, dopravy a distribuce je nezbytné používání vhodných investičních nástrojů v oboru výzkumu a vývoje a infrastruktury;

12.  zdůrazňuje, že klastry pro konkurenceschopnost a jejich specifická organizace představují velmi užitečné řešení k tomu, aby se všechny příslušné zúčastněné strany zapojily; žádá Komisi, aby na evropské úrovni podporovala tyto klastry a jejich spolupráci a zajistila sdružování MSP, výzkumných středisek a univerzit na regionální a místní úrovni; vyzývá Komisi, aby vytvořila platformy pro inteligentní specializaci a povzbuzovala mezioborová a interdisciplinární propojení; zdůrazňuje potřebu posilovat meziregionální spolupráci s cíle rozvíjet nadnárodní příležitosti;

13.  vyzývá Komisi, aby se soustředila na inovace a na posílení hodnotových řetězců pro všechny hospodářské subjekty; vyzývá k vytvoření nových nástrojů na analýzu evropských průmyslových hodnotových řetězců v kontextu globální hospodářské soutěže;

14.  připomíná, že ve všech politikách týkajících se výzkumu, mezinárodního obchodu, životního prostředí a zaměstnanosti je potřebná soudržnost; zdůrazňuje význam, který má pro vytváření evropské průmyslové politiky energetická unie; vyzývá Radu, aby co nejdříve přijala ambiciózní stanovisko s ohledem na posílení nástrojů na ochranu obchodu, které mohou EU poskytnout účinné nástroje k reakci na dumping ze strany třetích zemí;

15.  připomíná, že je potřebné šířit ve školství technické dovednosti prostřednictvím vhodně navržených systémů učňovské přípravy založených jak na akademickém vzdělávání, tak i na pracovní přípravě v továrnách;

16.  vyzývá Komisi, aby spolu se členskými státy vytvořila strategii Unie pro soudržnou a komplexní průmyslovou politiku zaměřenou na reindustrializaci a založenou mj. na digitalizaci (zejména integraci inteligentních technologií a robotiky do průmyslových hodnotových řetězců), udržitelnosti, energetické účinnosti a přiměřených zdrojích; za tímto účelem vyzývá k většímu sblížení členských států ve fiskálních, sociálních a rozpočtových záležitostech, aby byl usnadněn vznik společných průmyslových projektů; je přesvědčen, že by evropský regulační rámec měl průmyslu umožnit přizpůsobit se těmto změnám a podniknout předjímající kroky s cílem přispět k tvorbě pracovních míst, růstu a regionálnímu sbližování;

17.  vyzývá k restrukturalizaci hlavních evropských výrobců, jež by v dlouhodobém výhledu měla umožnit vznik subjektů s dostatečnou kritickou masou na to, aby mohly obstát v mezinárodní konkurenci; je přesvědčen, že tohoto vývoje není možné dosáhnout, aniž by Komise přepracovala uplatňování politiky v oblasti hospodářské soutěže, zejména kritérií, která používá ke stanovení relevantního trhu;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0280.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0361,

Právní upozornění - Ochrana soukromí