Forslag til beslutning - B8-1058/2016Forslag til beslutning
B8-1058/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

28.9.2016 - (2016/2891(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Gérard Deprez, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1051/2016

Procedure : 2016/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1058/2016
Indgivne tekster :
B8-1058/2016
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8-1058/2016

Europa-Parlamentets beslutning om behovet for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom

(2016/2891(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig til sin beslutning af 9. juni 2016 om den europæiske jernbaneindustris konkurrenceevne[1],

–  der henviser til sin beslutning af 15. september 2016 om aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014[2],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010 med titlen "Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2012 med titlen "En stærkere europæisk industripolitik for vækst og økonomisk genopretning" (COM(2012)0582),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. januar 2014 om en industriel renæssance i Europa (COM(2014)0014),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2015 "Handel for alle – En mere ansvarlig handels- og investeringspolitik" (COM(2015)0497),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen,

–  der henviser til Kommissionens hvidbog "En køreplan for et fælles europæisk transportområde - mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" (COM(2011)0144),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Caterpillar den 2. september 2016 meddelte, at den ville lukke sit belgiske hovedkvarter i Gosselies (Vallonien) i april 2017, hvilket ville medføre afskedigelse af mere end 2 000 arbejdstagere; der henviser til, at denne beslutning vil have indvirkninger på hele den vallonske region, eftersom Caterpillar er den største arbejdsgiver i regionen;

B.  der henviser til, at selskabet anførte, at fremstillingen af byggemateriel i Gosselies muligvis vil blive flyttes til selskabets anlæg i Grenoble (Frankrig) og til andre områder uden for Europa; der henviser til, at produktionen af komponenter muligvis kan blive udlagt til eksterne leverandører og andre Caterpillaranlæg, og at støttefunktioner muligvise kan samles på andre steder;

C.  der henviser til, at Caterpillars arbejdsstyrke siden slutningen af 2012 er faldet med 20 % og berører mere end 30 000 arbejdspladser og til, at selskabet har meddelt, at den planlægger at lukke eller sammenlægge op til 20 anlæg inden udgangen af 2018; der henviser til, at selskabet for så vidt angår det kvartal, der afsluttedes den 30. juni 2016, indberettede et overskud på 550 mio. USD – et fald fra 802 mio. USD året før;

D.  der henviser til, at Caterpillar i april 2016 nedjusterede sine salgs- og indtjeningsudsigter for 2016, eftersom kraftige fald i indtægterne fra dets bygge- og anlægsvirksomhed samt olie-, gas- og jernbanevirksomhed reducerede selskabets kvartalsoverskud;

E.  der henviser til, at Alstom den 7. september 2016 meddelte, at det ville flytte sin togproduktion i Frankrig fra Belfort til Reichshoffen som følge af en ordrenedgang;

F.  der henviser til, at virksomheden fortsat vil yde vedligeholdelse af lokomotiver og servicering i Belfort, der tegner sig for ca. 80 af de nuværende 480 arbejdspladser; der henviser til, at de øvrige 400 arbejdstagere vil få mulighed for at blive overført til Reichshoffen eller til én af Alstoms andre ti lokaliteter i Frankrig;

G.  der henviser til de særlige forhold, som gør sig gældende i jernbanesektoren, navnlig for så vidt angår Alstom, der er kendetegnet ved at fremstille produkter med en levetid på op til 50 år, høj kapitalintensitet og en betydelig afhængighed af offentlige indkøb;

H.  der henviser til, at disse to situationer er meget forskellige, men desværre ikke er isolerede tilfælde i Europa, eftersom de indtræffer som følge af Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters mangel på en vision for den europæiske industri som helhed;

I.  der henviser til, at det nu haster allermest med at tackle arbejdstagernes tab af job, men også alle underleverandørernes tab af job, hvoraf de fleste er SMV'er, der som handelspartnere kun har de multinationale selskaber, der er etableret i deres region;

J.  der henviser til, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at håndtere krisesituationer ved at tilvejebringe en hurtig reaktion og kortsigtet bistand med henblik på at imødegå uforudsete vanskeligheder på arbejdsmarkedet, som omfatter masseafskedigelser; minder om, EGF også stiller samfinansierede individualiserede tilbud til rådighed for de afskedigede arbejdstagere, som omfatter job- og karrierevejledning, beskyttet og støttet beskæftigelse og revalidering, almen uddannelse og erhvervsuddannelse samt jobsøgningstilskud;

K.  der henviser til, at den europæiske industriproduktion tegnede sig for 36 % af produktionen verden over i 1990'erne, men i dag kun udgør 24 %, samt at dens procentvise andel fortsat falder;

L.  der henviser til, at den digitale økonomi – til trods for at 75 % af merværdien herfra ganske vist stammer fra den traditionelle industri – kun i begrænset omfang har integreret digitale teknologier, idet kun 1,7 % af EU's virksomheder udnytter avanceret digital teknologi i fuld udstrækning, og kun 14 % af SMV'erne anvender internettet som salgskanal; der henviser til, at Europa skal udnytte IKT-sektorens store potentiale med henblik på at digitalisere industrien og fastholde sin globale konkurrenceevne;

M.  der henviser til, at energipriserne i Europa er højere end i en række andre økonomier, navnlig på grund af den utilstrækkelige integration af energimarkedet, som i høj grad begrænser europæiske virksomheders konkurrenceevne på verdensmarkedet;

N.  der henviser til Kommissionens reaktionsevne i tilfældet Caterpillar og til oprettelsen af en taskforce, der bringer de forskellige generaldirektører fra alle de relevante afdelinger sammen, således at disse fungerer som en samtalepartner og bidrager til at lette gennemførelsen af støtten gennem særlige hertil dedikerede fonde, såsom EGF, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF);

1.  udtrykker solidaritet med de afskedigede arbejdstagere samt med de mange arbejdstagere, som er ansat hos disse virksomheders underleverandører;

2.  minder om EIB's potentiale til at nå målene for EU's politikker, navnlig i forbindelse med modernisering af industrien; mener, at der bør tildeles EU-midler til anvendt forskning inden for avanceret produktfremstilling, dvs. produktudviklingsaktiviteter, herunder pilotlinjer, prototyper og demonstrationsaktiviteter; glæder sig over de fremragende resultater, som EFSI har frembragt ét år efter fondens lancering, med allerede 166 mia. EUR i investeringer; støtter Kommissionens initiativ om at øge og udvide de pågældende midler; opfordrer imidlertid indtrængende Kommissionen til at styrke dette instrument, således at investeringer ledes hen i de sektorer, der skaber vækst, såsom forskning, udvikling og innovation;

3.  bemærker, at den forsyningskæde, som de vigtigste europæiske producenter hovedsagelig baserer sig på, omfatter SMV'er, som ofte er mindre velorganiserede til at håndtere sådanne situationer og derfor befinder sig i en svagere position; opfordrer til dyb eftertanke over situationen og over disse selskabers sårbarhed i EU's industripolitik samt deres afhængighed af store industrikoncerners outsourcingsaktiviteter;

4.  opfordrer Kommissionen til at fremskynde behandlingen af og tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for SMV'er i forbindelse med medlemsstaternes ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF; insisterer imidlertid på, at EGF ikke har til formål at udgøre en erstatning for en seriøs forebyggelsespolitik eller for at være på forkant med en omstrukturering;

5.  anmoder om, at der tages særlig hensyn til SMV'er og til en styrkelse af samarbejdet mellem etablerede virksomheder og nystartede virksomheder, da dette kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig og konkurrencedygtig forretningsmodel og til fremkomsten af førende aktører på verdensplan;

6.  minder om, at genindustrialiseringspolitikker skal gå hånd i hånd med arbejdsmarkedspolitikker;

7.  understreger, at bl.a. arbejdsomkostninger påvirker de europæiske virksomheders konkurrenceevne; understreger i denne sammenhæng, at skattebyrden bør flyttes fra arbejdskraften til andre skattekilder, som er mindre skadelige for beskæftigelsen og væksten, og at der samtidig skal sikres tilstrækkelig social beskyttelse;

8.  understreger vigtigheden af en vedvarende social dialog, der er baseret på gensidig tillid og et fælles ansvar, som det bedste redskab til at finde konsensusløsninger og fælles tilgange til at foregribe, forhindre og forvalte omstruktureringsprocesser;

9.  opfordrer til at foretage en reform af EU's direktiv om information og høring af arbejdstagerne med henblik på at forbedre den sociale dialog i de største europæiske koncerner og udvikle kapaciteten i de europæiske samarbejdsudvalg;

10.  understreger vigtigheden af at vedtage en fremtidsorienteret industripolitik på tværs af EU, som vil gøre det muligt for Kommissionen at forudse disse socioøkonomiske situationer bedre og sikre vores industrinetværks konkurrenceevne; opfordrer indtrængende Rådet (konkurrenceevne), som afholdes den 29. september 2016, til at træffe konkrete beslutninger om at puste nyt liv i den europæiske industri som helhed med henblik på at gøre den bæredygtig og inklusiv;

11.  hilser med henblik herpå støttestrategien for digitalisering af industrien velkommen, som bør mobilisere 50 mia. EUR senest i 2021, og som er af afgørende betydning for den europæiske økonomis konkurrenceevne, navnlig inden for bilsektoren, aeronautik, rumteknologi, medicinalindustrien og skibsbygningssektoren; understreger, at anvendelse af egnede investeringsinstrumenter på FoU-området og på området for infrastruktur er af afgørende betydning for at støtte digitaliseringen af alle industrisektorer, herunder inden for fremstilling, energi, transport og distribution;

12.  understreger, at kompetenceklynger og disses særlige organisation repræsenterer en meget nyttig løsning til at bringe relevante interessenter sammen; anmoder Kommissionen om at støtte disse klynger og deres samarbejde på europæisk plan, og dermed sikre inddragelsen af SMV'er, forskningscentre og universiteter på regionalt og lokalt plan; opfordrer Kommissionen til at udvikle platforme for intelligent specialisering, som tilskynder til tværsektorielle og tværfaglige forbindelser; understreger behovet for at styrke det interregionale samarbejde med henblik på at udvikle transnationale muligheder;

13.  opfordrer Kommissionen til at fokusere på innovation og på at styrke værdikæderne for alle økonomiske aktører; opfordrer til at indføre nye redskaber til at analysere de europæiske industriværdikæder i lyset af den globale konkurrence;

14.  minder om behovet for konsekvens i alle politikker, der relaterer til forskning, international handel, miljø og beskæftigelse; understreger energiunionens betydning i forbindelse med udviklingen af en europæisk industripolitik; opfordrer Rådet til snarest muligt at vedtage en ambitiøs holdning med hensyn til at styrke de handelsbeskyttende instrumenter, der kan give EU effektive værktøjer til at imødegå dumping fra tredjelande;

15.  minder om behovet for at fremme de tekniske færdigheder i skolen gennem veludformede lærlingesystemer, som er baseret på såvel akademisk uddannelse som på jobtræning i fabrikker;

16.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne at udvikle en EU-strategi for en konsekvent og omfattende industripolitik rettet mod Europas genindustrialisering, som bl.a. er baseret på digitalisering (navnlig integrering af intelligente teknologier og robotteknologi i industrielle værdikæder), bæredygtighed, energieffektivitet samt på tilstrækkelige ressourcer; opfordrer med dette for øje til øget konvergens mellem medlemsstaterne på det skattemæssige, sociale og budgetmæssige område med henblik på at lette fremkomsten af fælles industriprojekter; er af den opfattelse, at EU's lovgivningsrammer bør gøre det muligt for virksomhederne at tilpasse sig til ændringerne og træffe foregribende foranstaltninger med henblik på at bidrage til jobskabelse, vækst og regional konvergens;

17.  opfordrer til en omstrukturering af de store europæiske fremstillingsvirksomheder med henblik på at sikre, at der på lang sigt opstår nye aktører med tilstrækkelig kritisk masse til at klare sig i den internationale konkurrence; mener, at denne udvikling ikke er mulig, medmindre Kommissionens foretager en gennemgang af anvendelsen af konkurrencepolitikken, navnlig af det kriterium, den anvender til at afgrænse "det relevante marked";

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.