Διαδικασία : 2016/2891(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1058/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1058/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/10/2016 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0377

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 493kWORD 91k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.647v01-00
 
B8-1058/2016

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))


Gérard Deprez, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1058/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, ιδίως το ψήφισμα της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου σιδηροδρομικού υλικού(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τις δραστηριότητες, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το διάστημα μεταξύ 2007 και 2014(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 2014 με τίτλο «Για μία ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2015 με τίτλο «Εμπόριο για όλους – Προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» (COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 η εταιρεία Caterpillar ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο του 2017 θα κλείσει τη βελγική κεντρική εργοστασιακή της μονάδα στο Gosselies (Βαλονία), γεγονός το οποίο θα επιφέρει την απόλυση 2 000 εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή θα έχει επιπτώσεις για ολόκληρη την περιφέρεια της Βαλονίας, καθώς η Caterpillar είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην εν λόγω περιφέρεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία δήλωσε ότι η παραγωγή κατασκευαστικού εξοπλισμού ενδέχεται να μεταφερθεί από το εργοστάσιό της στο Gosselies στην εγκατάστασή της στη Grenoble (Γαλλία) και σε άλλες εγκαταστάσεις εκτός Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή εξαρτημάτων ενδέχεται να ανατεθεί σε εξωτερικούς προμηθευτές και άλλες εγκαταστάσεις της Caterpillar, ενώ οι λειτουργείες υποστήριξης ενδέχεται να συγκεντρωθούν σε άλλα εργοστάσια·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προσωπικό της Caterpillar έχει μειωθεί από τα τέλη του 2012 κατά 20%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 30 000 θέσεις εργασίας, και ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το κλείσιμο ή τη συγχώνευση μέχρι και 20 εργοστασιακών μονάδων έως τα τέλη του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 550 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, δηλαδή σημειώθηκε μείωση σε σύγκριση με τα 802 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το προηγούμενο έτος·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016 η Caterpillar μείωσε τις προβλέψεις πωλήσεων και κερδών της για το 2016, καθώς η απότομη πτώση των εσόδων από τις δραστηριότητές της στους κλάδους των κατασκευών, του πετρελαίου και φυσικού αερίου και των σιδηροδρόμων επέφερε μείωση των τριμηνιαίων κερδών της·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2016 η εταιρεία Alstom ανακοίνωσε ότι θα μεταφέρει την παραγωγή συρμών στη Γαλλία από το Belfort στο Reichshoffen λόγω της μείωσης των παραγγελιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής των μηχανών έλξης στο Belfort, υπηρεσίες που αφορούν περίπου 80 από τις νυν 480 θέσεις απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στους υπόλοιπους 400 εργαζόμενους θα προσφερθεί η δυνατότητα να απασχοληθούν στο Reichshoffen ή σε ένα από τα άλλα 10 εργοστάσια της Alstom στη Γαλλία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του σιδηροδρομικού τομέα - ιδίως στην περίπτωση της Alstom - ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παραγωγή προϊόντων με διάρκεια ζωής που μπορεί να φθάνει τα 50 έτη, υψηλή ένταση κεφαλαίου και μεγάλη εξάρτηση από τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αυτές καταστάσεις είναι πολύ διαφορετικές αλλά δυστυχώς δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις στην Ευρώπη, οφείλονται δε στην έλλειψη οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο σύνολό της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκείνο που αποτελεί τώρα επείγουσα ανάγκη είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απώλειας θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους αλλά και για όλους τους υπεργολάβους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες οι πολυεθνικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή τους αποτελούν τον μόνο επιχειρηματικό εταίρο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με την ταχεία παρέμβαση και την παροχή βραχυπρόθεσμης βοήθειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν σοβαρές απρόβλεπτες δυσχέρειες στην αγορά εργασίας, οι οποίες επισύρουν μαζικές απολύσεις· υπενθυμίζοντας ότι το ΕΤΠ έχει συγχρηματοδοτήσει επίσης εξατομικευμένες υπηρεσίες υπέρ απολυμένων εργαζομένων, μεταξύ άλλων, παροχή συμβουλών και καθοδήγησης, προστατευόμενη και υποστηριζόμενη απασχόληση και μέτρα αποκατάστασης, εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και επιδόματα αναζήτησης εργασίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή αντιπροσώπευε το 36% της παγκόσμιας παραγωγής στη δεκαετία του '90, ενώ σήμερα αντιπροσωπεύει μόνο το 24% και το ποσοστό αυτό συνεχίζει να μειώνεται·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που το 75% της αξίας της ψηφιακής οικονομίας προέρχεται από την παραδοσιακή βιομηχανία, η παραδοσιακή βιομηχανία υιοθέτησε τις ψηφιακές τεχνολογίες σε περιορισμένο μόνο βαθμό, καθώς μόλις το 1,7% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αξιοποιεί πλήρως τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και μόνο το 14% των ΜΜΕ χρησιμοποιεί το διαδίκτυο ως δίαυλο πωλήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό του τομέα των ΤΠΕ για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και τη διατήρηση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητάς της·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη είναι υψηλότερες απ’ ό, τι σε ορισμένες άλλες οικονομίες, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς ολοκλήρωσης της αγοράς ενέργειας, γεγονός το οποίο περιορίζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την ταχεία αντίδραση της Επιτροπής στην υπόθεση Caterpillar και τη δημιουργία ειδικής ομάδας στην οποία συμμετέχουν διάφορες Γενικές Διευθύνσεις όλων των σχετικών υπηρεσιών, η οποία θα λειτουργεί ως συνομιλητής και θα διευκολύνει την εφαρμογή της βοήθειας μέσω ειδικών ταμείων, όπως το ΕΤΠ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους απολυμένους εργαζόμενους, καθώς και προς τους υπεργολάβους των εν λόγω εταιρειών και τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων τους·

2.  υπενθυμίζει τις δυνατότητες της ΕΤΕπ όσον αφορά την επίτευξη των στόχων των πολιτικών της ΕΕ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας· θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθούν πόροι της ΕΕ στην εφαρμοσμένη έρευνα για προηγμένα προϊόντα κατασκευής, δηλαδή δραστηριότητες ανάπτυξης προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών γραμμών, πρωτοτύπων και δραστηριοτήτων επίδειξης· επιδοκιμάζει τα άριστα αποτελέσματα που επετεύχθησαν από το ΕΤΣΕ έναν χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας του, καθώς κινητοποιήθηκαν ήδη 166 δισεκατομμύρια EUR σε επενδύσεις· στηρίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για αύξηση και επέκταση των σχετικών κονδυλίων· προτρέπει, ωστόσο, την Επιτροπή να ενισχύσει τον μηχανισμό αυτό, ούτως ώστε οι επενδύσεις να στρέφονται προς τομείς που δίνουν ώθηση στη μεγέθυνση, όπως η έρευνα, η ανάπτυξη και η καινοτομία·

3.  σημειώνει ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού των μεγαλύτερων ευρωπαίων κατασκευαστών βασίζονται κυρίως στις ΜΜΕ, οι οποίες είναι συχνά λιγότερο καλά οργανωμένες για την αντιμετώπιση μιας τέτοιας κατάστασης και, ως εκ τούτου, ευρίσκονται σε ασθενέστερη θέση· ζητεί να υπάρξει ένας βαθύς προβληματισμός στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση και τον ευάλωτο χαρακτήρα αυτών των επιχειρήσεων καθώς και την εξάρτησή τους από την εξωτερική ανάθεση έργων εκ μέρους μεγάλων βιομηχανικών ομίλων·

4.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των κρατών μελών για χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ και να λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ΜΜΕ στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας· επιμένει, ωστόσο, ότι το ΕΤΠ δεν έχει δημιουργηθεί με σκοπό να λειτουργεί ως υποκατάστατο μιας σοβαρής πολιτικής πρόληψης ή μιας προληπτικής δράσης αναδιάρθρωσης·

5.  ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ, καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ εγκατεστημένων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός περισσότερο βιώσιμου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού μοντέλου και στην ανάδυση ηγετικών επιχειρηματικών οντοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα·

6.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές επανεκβιομηχάνισης πρέπει να συμβαδίζουν με τις πολιτικές της αγοράς εργασίας·

7.  τονίζει ότι, μεταξύ άλλων παραγόντων, το κόστος εργασίας επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η φορολογική επιβάρυνση θα πρέπει να μετατοπιστεί από την εργασία σε άλλες πηγές φορολογίας που είναι λιγότερο επιζήμιες για την απασχόληση και την ανάπτυξη, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας·

8.  τονίζει τη σημασία ενός συνεχούς κοινωνικού διαλόγου, βασισμένου στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στον επιμερισμό των ευθυνών, ως βέλτιστου μέσου για την εξεύρεση συναινετικών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων στην πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείριση των διεργασιών αναδιάρθρωσης·

9.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων, προκειμένου να βελτιωθεί ο κοινωνικός διάλογος στους μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους επιχειρήσεων και να αναπτυχθούν οι ικανότητες των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων·

10.  υπογραμμίζει τη σημασία μιας προσανατολισμένης προς το μέλλον βιομηχανικής πολιτικής σε ολόκληρη την ΕΕ, η οποία θα επιτρέπει στην Επιτροπή να προβλέπει καλύτερα τέτοιες κοινωνικοοικονομικές καταστάσεις και να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού μας δικτύου· προτρέπει το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας που θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις με σκοπό την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο σύνολό της, προκειμένου να καταστεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς βιομηχανία·

11.  χαιρετίζει, υπό το πρίσμα αυτό, τη στρατηγική στήριξης της ψηφιοποίησης της βιομηχανίας, η οποία αναμένεται ότι θα κινητοποιήσει 50 δισεκατομμύρια EUR έως το 2012 και έχει ουσιαστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα για τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, της αεροναυτικής, της διαστημικής τεχνολογίας, καθώς και για τον φαρμακευτικό και ναυπηγικό κλάδο· τονίζει ότι η χρήση κατάλληλων επενδυτικών μέσων στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης και των υποδομών έχει θεμελιώδη σημασία για τη στήριξη της ψηφιοποίησης όλων των κλάδων της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων της παραγωγής, της ενέργειας, των μεταφορών και της διανομής·

12.  υπογραμμίζει ότι οι σχηματισμοί (clusters) ανταγωνιστικότητας και η ιδιαίτερη οργάνωσή τους είναι πολύ χρήσιμη λύση για τη συσπείρωση ενδιαφερομένων παραγόντων της αγοράς· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίζει τέτοιους σχηματισμούς και τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή ΜΜΕ, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης που ενθαρρύνουν διατομεακούς και διεπιστημονικούς συνδέσμους· τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία, προκειμένου να αναπτυχθούν διακρατικές ευκαιρίες·

13.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει στην καινοτομία και στην ενίσχυση των αξιακών αλυσίδων για όλους τους οικονομικούς φορείς· ζητεί να δημιουργηθούν νέα εργαλεία για την ανάλυση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αξιακών αλυσίδων στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρχει συνέπεια σε όλες τις πολιτικές που σχετίζονται με την έρευνα, το διεθνές εμπόριο, το περιβάλλον και την απασχόληση· τονίζει τη σημασία της Ενεργειακής Ένωσης για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατό μια φιλόδοξη θέση όσον αφορά την ενίσχυση των μέσων εμπορικής άμυνας, τα οποία θα μπορέσουν να εφοδιάσουν την ΕΕ με αποτελεσματικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του ντάμπιγκ από τρίτες χώρες·

15.  υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης τεχνικών δεξιοτήτων στο σχολείο μέσω καλώς σχεδιασμένων συστημάτων μαθητείας που θα βασίζονται τόσο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση σε εργοστάσια·

16.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, μια στρατηγική της Ένωσης για μια συνεπή και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα στοχεύει στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και θα βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση (ιδίως στην ενσωμάτωση ευφυών τεχνολογιών και της ρομποτικής στις βιομηχανικές αξιακές αλυσίδες), στη βιωσιμότητα, στην ενεργειακή απόδοση και σε επαρκείς πόρους· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών σε φορολογικά, κοινωνικά και δημοσιονομικά θέματα, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάδυση κοινών βιομηχανικών έργων· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει στις βιομηχανίες να προσαρμόζονται στις σχετικές αλλαγές και να αναλαμβάνουν προνοητική δράση για να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη και στην περιφερειακή σύγκλιση·

17.  ζητεί την αναδιάρθρωση των μεγάλων ευρωπαίων κατασκευαστών ώστε να μπορέσουν να αναδυθούν μακροπρόθεσμα παράγοντες της αγοράς που θα διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό· θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να αναθεωρηθεί η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού από την Επιτροπή, ιδιαίτερα τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0280.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0361.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου