Procedura : 2016/2891(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1058/2016

Teksty złożone :

B8-1058/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/10/2016 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0377

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 340kWORD 87k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1051/2016
28.9.2016
PE589.647v01-00
 
B8-1058/2016

złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))


Gérard Deprez, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie potrzeby europejskiej polityki reindustrializacji w świetle niedawnych spraw Caterpillar i Alstom (2016/2891(RSP))  
B8-1058/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie konkurencyjności europejskiej branży zaopatrzenia kolei(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 września 2016 r. w sprawie działalności, oddziaływania i wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014(2),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. pt. „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 października 2012 r. pt. „Silniejszy przemysł europejski na rzecz wzrostu i ożywienia gospodarczego” (COM(2012)0582),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 22 stycznia 2014 r. pt. „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego” (COM(2014)0014),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. pt. „Handel dla wszystkich – W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji,

–  uwzględniając białą księgę Komisji pt. „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” (COM(2011)0144),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 2 września 2016 r. przedsiębiorstwo Caterpillar ogłosiło, że w kwietniu 2017 r. zamknie swoją belgijską siedzibę w Gosselies (Walonia), w wyniku czego pracę straci 2000 osób; mając na uwadze, że decyzja ta wywrze wpływ na cały region Walonii, gdyż Caterpillar jest największym pracodawcą w regionie;

B.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwo oświadczyło, że produkcja sprzętu budowlanego prowadzona w zakładzie w Gosselies może zostać przeniesiona do obiektu w Grenoble (Francja) oraz do innych zakładów poza Europą; mając na uwadze, że produkcja komponentów może być zlecana dostawcom zewnętrznym i innym fabrykom należącym do Caterpillar, a funkcje pomocnicze mogą zostać zgrupowane w innych zakładach;

C.  mając na uwadze, że od końca 2012 r. liczba pracowników zatrudnianych przez Caterpillar spadła o 20 %, co dotknęło ponad 30 000 miejsc pracy, oraz że przedsiębiorstwo to poinformowało, że do końca 2018 r. planuje zamknąć lub połączyć nawet 20 zakładów; mając na uwadze, że za kwartał kończący się 30 czerwca 2016 r. przedsiębiorstwo zadeklarowało zysk w wysokości 550 mln USD, podczas gdy rok wcześniej zysk wyniósł 802 mln USD;

D.  mając na uwadze, że w kwietniu 2016 r. przedsiębiorstwo Caterpillar obniżyło prognozy sprzedaży i dochodów na rok 2016, gdyż gwałtowny spadek wpływów z segmentów działalności takich jak budownictwo, ropa i gaz oraz kolej spowodował obniżkę zysków kwartalnych;

E.  mając na uwadze, że w dniu 7 września 2016 r. przedsiębiorstwo Alstom ogłosiło, że przeniesie produkcję pociągów prowadzoną we Francji z Belfort do Reichshoffen, w następstwie spadku liczby zamówień;

F.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwo będzie nadal zapewniać konserwację i serwisowanie lokomotyw w Belfort, do czego posłuży 80 z obecnych 480 miejsc pracy; mając na uwadze, że pozostałych 400 pracowników otrzyma propozycję przeniesienia do Reichshoffen lub do jednego z 10 innych zakładów Alstom we Francji;

G.  mając na uwadze specyfikę sektora kolejowego, w szczególności w odniesieniu do przypadku Alstom, który to sektor charakteryzuje się produkcją towarów o żywotności wynoszącej nawet 50 lat, wysoką kapitałochłonnością oraz znaczną zależnością od zamówień publicznych;

H.  mając na uwadze, że te dwie sytuacje są bardzo różne i niestety nie stanowią odosobnionych przypadków w Europie, a wynikają z tego, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie nie posiadają wizji przemysłu europejskiego jako całości;

I.  mając na uwadze, że obecnie pilną sprawą jest zareagowanie na utratę zatrudnienia przez pracowników, lecz także wszystkich podwykonawców, w większości będących MŚP, dla których przedsiębiorstwa międzynarodowe prowadzące działalność w ich regionie są jedynym partnerem biznesowym;

J.  mając na uwadze, że Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono, aby działać w sytuacjach nadzwyczajnych przez zapewnienie szybkiego reagowania i krótkoterminowej pomocy na rzecz rozwiązania poważnych nieprzewidzianych trudności na rynku pracy, wiążących się z masowymi zwolnieniami; przypomina, że z EFG współfinansowane są również zindywidualizowane usługi na rzecz zwalnianych pracowników, w tym doradztwo i poradnictwo, zatrudnienie chronione i wspierane oraz środki na rzecz nabywania nowych kwalifikacji, kształcenie i szkolenie, a także zasiłki na czas poszukiwania pracy;

K.  mając na uwadze, że w latach 90. dwudziestego wieku europejska produkcja przemysłowa stanowiła 36 % produkcji światowej, obecnie natomiast stanowi tylko 24 %, przy czym odsetek ten nadal spada;

L.  mając na uwadze, że wprawdzie 75 % wartości gospodarki cyfrowej pochodzi z branż tradycyjnych, jednak branże te przyswoiły sobie technologie cyfrowe tylko w ograniczonym zakresie – zaledwie 1,7 % przedsiębiorstw europejskich w pełni wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe, a jedynie 14 % MŚP korzysta z internetu jako jednego z kanałów sprzedaży; mając na uwadze, że Europa musi wykorzystać wielki potencjał sektora ICT, aby przeprowadzić digitalizację przemysłu i utrzymać konkurencyjność w skali ogólnoświatowej;

M.  mając na uwadze, że ceny energii w Europie są wyższe niż w niektórych innych gospodarkach, głównie z powodu niewystarczającej integracji rynku energii, co znacznie ogranicza konkurencyjność przemysłu europejskiego na rynku światowym;

N.  mając na uwadze wolę współpracy wykazaną przez Komisję w sprawie przedsiębiorstwa Caterpillar oraz utworzenie grupy zadaniowej z udziałem różnych dyrekcji generalnych wszystkich właściwych służb, która ma działać w charakterze partnera w rozmowach oraz ułatwić realizację pomocy za pośrednictwem specjalnych funduszy, takich jak EFG, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (EFS);

1.  wyraża solidarność ze zwolnionymi pracownikami, a także z podwykonawcami tych przedsiębiorstw i ich licznymi pracownikami;

2.  przypomina o potencjale EBI pod względem realizacji celów polityki UE, szczególnie w kontekście modernizacji przemysłu; uważa, że fundusze UE powinny być przeznaczane na badania stosowane dotyczące zaawansowanej produkcji, tj. działań w zakresie rozwoju produktów, w tym linii pilotażowych, prototypów i działań demonstracyjnych; z zadowoleniem przyjmuje doskonałe wyniki osiągnięte przez EFIS w rok po jego uruchomieniu – na inwestycje zebrano już 166 mld EUR; popiera inicjatywę Komisji na rzecz zwiększenia i poszerzenia danych funduszy; apeluje jednak do Komisji o wzmocnienie tego instrumentu, tak aby inwestycje były kierowane do sektorów napędzających wzrost, takich jak badania, rozwój i innowacje;

3.  zauważa, że łańcuchy dostaw głównych europejskich producentów opierają się głównie na MŚP, które są często gorzej przygotowane do radzenia sobie z tego rodzaju sytuacjami, a zatem ich pozycja jest słabsza; wzywa do głębokiej refleksji na temat sytuacji tych przedsiębiorstw oraz ich podatności na zagrożenia w kontekście polityki przemysłowej UE, a także ich zależności od outsourcingu ze strony dużych grup przemysłowych;

4.  wzywa Komisję do przyspieszenia działań oraz do uwzględniania specyfiki MŚP przy rozpatrywaniu wniosków państw członkowskich o wkłady finansowe z EFG; z naciskiem zauważa jednak, że EFG nie ma zastępować poważnej polityki zapobiegawczej lub antycypowania restrukturyzacji;

5.  wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na MŚP oraz do zacieśnienia współpracy między przedsiębiorstwami o ugruntowanej pozycji a młodymi przedsiębiorstwami, gdyż mogłoby to przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonego i konkurencyjnego modelu działalności oraz do wyłonienia się liderów na skalę światową;

6.  przypomina, że polityka reindustrializacji musi iść w parze z polityką rynku pracy;

7.  podkreśla, że koszty pracy – wśród innych czynników – wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstw europejskich; podkreśla w związku z tym, że należy przenieść obciążenia podatkowe z pracy na inne źródła opodatkowania, które miałyby mniej szkodliwy wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy, przy czym należy zapewnić odpowiednią ochronę socjalną;

8.  podkreśla znaczenie trwałego dialogu społecznego opartego na wzajemnym zaufaniu i wspólnej odpowiedzialności, będącego najlepszym instrumentem służącym do znajdowania kompromisowych rozwiązań i wspólnych perspektyw przy przewidywaniu procesów restrukturyzacyjnych, zapobieganiu tym procesom oraz zarządzaniu nimi;

9.  wzywa do reformy dyrektywy UE w sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, aby poprawić dialog społeczny w głównych europejskich grupach przedsiębiorstw i rozwinąć potencjał europejskich rad zakładowych;

10.  podkreśla znaczenie prowadzenia w całej UE ukierunkowanej na przyszłość polityki przemysłowej, która umożliwiłaby Komisji lepsze przewidywanie tych sytuacji społeczno-ekonomicznych oraz zapewnienie konkurencyjności naszej sieci przemysłowej; apeluje do Rady ds. Konkurencyjności, której posiedzenie odbędzie się w dniu 29 września 2016 r., o podjęcie konkretnych decyzji w celu ożywienia przemysłu europejskiego jako całości, tak aby uczynić go zrównoważonym i sprzyjającym włączeniu społecznemu;

11.  w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje strategię wspierania digitalizacji przemysłu, która to strategia powinna zapewnić mobilizację 50 mld EUR do 2021 r. i ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności gospodarki europejskiej, szczególnie w sektorach motoryzacyjnym, lotniczym, kosmicznym, farmaceutycznym i stoczniowym; podkreśla, że korzystanie z odpowiednich instrumentów inwestycyjnych w dziedzinach badań i rozwoju oraz infrastruktury ma zasadnicze znaczenie dla wspierania digitalizacji wszystkich sektorów przemysłu, w tym produkcji, energetyki, transportu i dystrybucji;

12.  podkreśla, że klastry konkurencyjności oraz ich szczególna organizacja stanowią bardzo przydatne rozwiązanie umożliwiające kontakt między zainteresowanymi podmiotami; zwraca się do Komisji o wspieranie tych klastrów oraz ich współpracy na poziomie europejskim, przy zapewnieniu udziału MŚP, ośrodków badawczych oraz uniwersytetów na szczeblu regionalnym i lokalnym; wzywa Komisję do stworzenia platform inteligentnej specjalizacji, zachęcających do powiązań międzysektorowych i interdyscyplinarnych; podkreśla potrzebę zacieśnienia współpracy międzyregionalnej w celu rozwoju możliwości transgranicznych;

13.  wzywa Komisję, aby skoncentrowała się na innowacyjności oraz wzmacnianiu łańcuchów wartości w przypadku wszystkich podmiotów gospodarczych; wzywa do utworzenia nowych narzędzi służących analizie europejskich łańcuchów wartości przemysłowej w kontekście ogólnoświatowej konkurencji;

14.  przypomina o konieczności zapewnienia spójności we wszelkiej polityce związanej z badaniami, handlem międzynarodowym, środowiskiem i zatrudnieniem; podkreśla znaczenie unii energetycznej dla rozwoju europejskiej polityki przemysłowej; wzywa Radę do jak najszybszego przyjęcia ambitnego stanowiska w odniesieniu do wzmocnienia instrumentów obrony handlu, które mogą zapewnić UE skuteczne narzędzia reagowania na dumping ze strony państw trzecich;

15.  przypomina, że potrzebne jest promowanie umiejętności technicznych w szkołach, dzięki dobrze zaprojektowanym systemom kształcenia opartym zarówno na nauczaniu akademickim, jak i na szkoleniach zawodowych w fabrykach;

16.  wzywa Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi opracowała unijną strategię na rzecz spójnej i kompleksowej polityki przemysłowej mającej na celu reindustrializację Europy i opartej m.in. na digitalizacji (w szczególności na włączeniu inteligentnych technologii i robotyki w przemysłowe łańcuchy wartości), stabilności, efektywności energetycznej i odpowiednich zasobach; w tym celu wzywa do zwiększenia zbieżności między państwami członkowskimi w sprawach fiskalnych, społecznych i budżetowych, tak aby ułatwiać powstawanie wspólnych projektów przemysłowych; uważa, że europejskie ramy regulacyjne powinny umożliwiać przemysłowi dostosowanie się do omawianych zmian i podejmowanie działań z wyprzedzeniem, aby przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy, do wzrostu i do konwergencji regionalnej;

17.  wzywa do restrukturyzacji głównych europejskich producentów w celu umożliwienia długofalowego powstawania podmiotów o masie krytycznej wystarczającej do stawienia czoła konkurencji międzynarodowej; uważa, że do takiego rozwoju sytuacji nie uda się doprowadzić, jeżeli Komisja nie dokona przeglądu odnoszącego się do stosowania polityki konkurencji, a w szczególności do kryteriów wykorzystywanych do określania rynku właściwego;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0280.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0361.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności