Процедура : 2016/2919(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1083/2016

Внесени текстове :

B8-1083/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0386

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 518kWORD 54k
3.10.2016
PE589.672v01-00
 
B8-1083/2016

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))


внесено от: Барт Стас, Лин Бойлан, Гийом Балас, Сирпа Пиетикяйнен, Елеонора Еви Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))  
B8-1083/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно пускането на пазара с цел култивиране на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01),

–  като взе предвид Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 18, параграф 1 от нея,

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) от 19 май 2005 г.,(2),

–  като взе предвид становището за актуализация на заключенията от оценката на риска и на препоръките за управление на риска относно устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица MON 810, представено на 11 декември 2012 г. от Европейския орган за безопасност на храните(3),

–  като взе предвид становището за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките относно управлението на риска във връзка с култивирането на генетично модифицирана, устойчива на насекоми царевица Bt11 и MON 810, прието на 11 декември 2012 г. от Европейския орган за безопасност на храните(4),

–  като взе предвид становището за актуализация на препоръките относно управлението на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица, представено на 28 май 2015 г. от Европейския орган за безопасност на храните(5),

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно предложението за решение на Съвета за пускането на пазара – в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – с цел култивиране на продукта царевица (Zea mays L., линия 1507), генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители(7),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че нотификацията (реф. номер C/F/96/05.10) за пускането на пазара на генетично модифицираната царевица Bt11 беше предадена през 1996 г. от дружество Syngenta Seeds SAS (преди Novartis Seeds) (наричано по-долу „нотифициращото лице“) на компетентния орган във Франция в съответствие с Директива 90/220/ЕИО на Съвета(8); като има предвид, че актуализирана нотификация беше предадена през 2003 г. в съответствие с Директива 2001/18/ЕО;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица Bt11 експресира протеина Cry1Ab, който е Bt протеин (получен от Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), обуславящ резистентността към европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) и средиземноморския царевичен стъблен пробивач (Sesamia nonagrioides), и протеина Pat, който придава поносимост към хербицида амониев глюфозинат;

В.  като има предвид, че глюфозинатът е класифициран като токсичен за репродукцията и следователно попада в критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009; като има предвид, че за вещества, които вече са били одобрени, критериите за изключване се прилагат, когато е необходимо одобрението да бъде подновено; като има предвид, че одобрението за глюфозината изтича през 2017 г.; като има предвид, че съответно използването на глюфозинат следва по принцип да приключи през 2017 г.;

Г.  като има предвид, че съгласно член 26в, параграф 2 от Директива 2001/18/ЕО култивирането на генетично модифицираната царевица Bt11 е забранено в следните територии: Валония (Белгия); България; Дания; Германия (с изключение за научноизследователски цели); Гърция; Франция; Хърватия; Италия; Кипър; Латвия; Литва; Люксембург; Унгария; Малта; Нидерландия; Австрия; Полша; Словения; Северна Ирландия (Обединено кралство); Шотландия (Обединено кралство); Уелс (Обединено кралство).

Д.  като има предвид, че според Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) доказателствата сочат, че приблизително 95 до 99% от освобождавания полен се отлага в рамките на около 50 метра от източника, въпреки че при вятър във възходяща посока или при пориви на вятъра по време на отделянето на полен той може да бъде издигнат високо в атмосферата и да бъде разпръснат на голямо разстояние, достигащо до няколко километра;

Е.  като има предвид, че в становище от 2005 г. ЕОБХ стигна до заключението, че царевицата няма съвместими за кръстосване диви близкородствени видове в Европа, и съответно на този етап изказа становището, че не се очакват непредвидени въздействия върху околната среда поради установяването и разпространението;

Ж.  като има предвид, че растението теосинт, предшественик на култивираната царевица, присъства в Испания от 2009 г. насам; като има предвид, че популациите от теосинт биха могли да приемат трансгенна ДНК, произхождаща от създадената с помощта на генното инженерство царевица MON 810, която се отглежда в Испания в някои от регионите, в които теосинтът е широко разпространен; като има предвид, че генетичният поток може да се кръстоса с теосинта, което да доведе до производството на Bt токсини от негова страна и да направи хибридите на царевицата и теосинта по-пригодни в сравнение с местните растения теосинт; като има предвид, че подобно развитие крие големи рискове за земеделските стопани и за околната среда;

З.  като има предвид, че компетентните испански органи са информирали Комисията за наличието на теосинт в засетите с царевица площи в Испания, включително за много ограниченото наличие в площите, на които се отглежда генетично модифицирана царевица; като има предвид, че наличната информация сочи, че теосинт е бил открит и във Франция;

И.  като има предвид, че на 13 юли 2016 г. Комисията поиска от ЕОБХ да оцени до края на септември 2016 г. дали въз основа на съществуващата научна литература и друга относима информация са възникнали нови доказателства, които биха променили заключенията и препоръките от научните становища на ЕОБХ относно култивирането на генетично модифицираните царевици MON 810, Bt11, 1507 и GA21;

Й.  като има предвид, че в точка 24 от своя проект на решение за изпълнение Комисията твърди, че що се отнася до местната смъртност, ЕОБХ е разгледал две равнища на „допустима“ местна смъртност (0,5 и 1%); като има предвид обаче, че в своето научно становище, прието на 28 май 2015 г. за актуализация на препоръките относно управлението на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица, ЕОБХ ясно посочва, че всяко конкретно равнище на защита, използвано от експертната група на ЕОБХ по ГМО в становището за онагледяване, има за цел единствено да послужи за пример и че всеки приложен в становището праг трябва по необходимост да бъде произволен и следва да подлежи на изменение в съответствие с действащите в рамките на Съюза цели за опазване;

К.  като има предвид, че в своя проект на решение за изпълнение Комисията е избрала равнище на местна смъртност под 0,5%, като в приложението предвижда произволни разстояния за изолиране от най-малко 5 метра между площи, засети с царевица Bt11, и защитено местообитание според определението в член 2, параграф 3 от Директива 2004/35/ЕО, въпреки факта, който всъщност ЕОБХ посочва ясно като потвърден, че налагането около защитено местообитание на 20-метрово разстояние за изолиране от най-близките посеви на царевица Bt11/MON 810 се очаква да намали местната смъртност дори на изключително силно чувствителни ларви на нецелеви люспокрили насекоми до равнище под 0,5%, което разстояние е четири пъти по-голямо от разстоянието, предложено от Комисията;

Л.  като има предвид, че в своето научно становище, прието на 28 май 2015 г. за актуализация на препоръките относно управлението на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, ЕОБХ посочва, че понастоящем няма достатъчно данни, позволяващи да се анализира смъртността сред ларвите, причинена от Bt, в контекста на общата смъртност;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Директива 2001/18/ЕО;

2.  счита, че оценката на риска във връзка с култивирането, извършена от ЕОБХ, е непълна, а препоръките за управление на риска, предложени от Комисията, са нецелесъобразни;

3.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, която, в съответствие с принципа на предпазните мерки, е да се сближат законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки и да се защитят човешкото здраве и околната среда, когато се осъществява съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда за всяка друга цел освен пускане на пазара в рамките на Общността и когато се пускат на пазара генетично модифицирани организми като продукт или като съставка на продукт в рамките на Общността;

4.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(2)

Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the notification (Reference C/ES/01/01) for the placing on the market of insect-tolerant genetically modified maize 1507, for import, feed and industrial processing and cultivation, under Part C of Directive 2001/18/EC from Pioneer Hi-Bred International/Mycogen Seeds (Становище на експертната група по генетично модифицирани организми по искане на Комисията във връзка с нотификацията на дружество Pioneer Hi-Bred International/Mycogen Seeds (реф. номер C/ES/01/01) за пускането на пазара на генетично модифицираната, устойчива на насекоми царевица 1507, за внос, фураж, промишлена преработка и отглеждане, съгласно част В от Директива 2001/18/ЕО), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) (2015 г.) 181, 1 – 33.

(3)

Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810 (Научно становище за актуализация на заключенията относно оценката на риска и на препоръките относно управлението на риска във връзка с генетично модифицираната, устойчива на насекоми царевица MON 810). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(12):3017. [стр. 98] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(4)

Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810 (Научно становище за допълване на заключенията от оценката на риска за околната среда и на препоръките относно управлението на риска във връзка с култивирането на генетично модифицирана, устойчива на насекоми царевица Bt11 и MON 810). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(12):3016. [стр. 32] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(5)

Експертна група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО), 2015 г. Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen (Научно становище за актуализация на препоръките относно управлението на риска за ограничаване на експозицията на нецелеви люспокрили насекоми, които се считат за застрашени в защитени местообитания, на полен от Bt царевица). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г.; 13(7):4127, стр. 31, doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.

(6)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(7)

Приети текстове, P7_TA(2014)0036.

(8)

Директива 90/220/ЕИО на Съвета от 23 април 1990 г. за преднамерено разпространяване на генетично модифицирани организми в околната среда (ОВ L 117, 8.5.1990 г., стр. 15).

Правна информация - Политика за поверителност