Menetlus : 2016/2919(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1083/2016

Esitatud tekstid :

B8-1083/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0386

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 264kWORD 53k
3.10.2016
PE589.672v01-00
 
B8-1083/2016

vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3


komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) seemned (D046173/01 – 2016/2919(RSP))


Esitajad: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) seemned (D046173/01 – 2016/2919(RSP))  
B8-1083/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu, millega lastakse viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) seemned (D046173/01),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta(1), eriti selle artikli 18 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 19. mai 2005. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse EFSA 11. detsembri 2012. aasta arvamust(3), millega ajakohastatakse riskihindamise järeldusi ja riskijuhtimise alaseid soovitusi seoses putukkahjurite suhtes vastupidava geneetiliselt muundatud maisiga MON 810,

–  võttes arvesse EFSA 11. detsembri 2012. aasta arvamust(4), millega täiendatakse keskkonnaohu hindamise järeldusi ja riskijuhtimise alaseid soovitusi seoses putukkahjurite suhtes vastupidava geneetiliselt muundatud maisi Bt11 ja MON 810 viljelemisega,

–  võttes arvesse EFSA 28. mai 2015. aasta arvamust, millega ajakohastatakse riskijuhtimise alaseid soovitusi, et piirata kaitsealustes elupaikades elavate kaitsealuste mittesihtliblikaliste kokkupuudet Bt-maisi õietolmuga(5),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(6) artikleid 11 ja 13,

–   võttes arvesse oma 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lastakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ viljelemise eesmärgil turule geneetiliselt muundatud ja teatavate liblikaliste maisikahjurite suhtes resistentne maisitoode (Zea mays L., liin 1507)(7),

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et äriühing Syngenta Seeds SAS (endine Novartis Seeds) (edaspidi „taotleja“) esitas 1996. aastal Prantsusmaa pädevale asutusele taotluse (viide C/F/96/05.10) geneetiliselt muundatud maisi Bt11 nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ(8) kohaselt turule laskmiseks; arvestades, et 2003. aastal esitati direktiivi 2001/18/EÜ kohaselt ajakohastatud taotlus;

B.  arvestades, et geneetiliselt muundatud maisis Bt11 tekib valk Cry1Ab, mis on Bt proteiin (saadud toimeaine Bacillus thuringiensise alamliigist kurstakist), mis annab vastupidavuse Ostrinia nubilalise ja Sesamia nonagrioidese suhtes, ja valk PAT, mis annab vastupidavuse ammooniumglüfosinaadipõhiste herbitsiidide suhtes;

C.  arvestades, et glufosinaat on liigitatud reproduktiivtoksiliseks ning seetõttu kehtivad selle suhtes määruses (EÜ) nr 1107/2009 sätestatud välistamiskriteeriumid; arvestades, et ainete puhul, mis on juba heaks kiidetud, kohaldatakse välistamiskriteeriume siis, kui luba on vaja uuendada; arvestades, et glufosinaat on heaks kiidetud ajavahemikuks, mis lõpeb 2017. aastal; arvestades, et 2017. aastal peaks glufosinaadi kasutamine seetõttu põhimõtteliselt lõppema;

D.  arvestades, et direktiivi 2001/18/EÜ artikli 26c lõike 2 kohaselt on geneetiliselt muundatud maisi Bt11 kasvatamine keelatud järgmistel territooriumitel: Valloonia (Belgia), Bulgaaria, Taani, Saksamaa (välja arvatud teadusuuringute eesmärgil), Kreeka, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Sloveenia, Põhja-Iirimaa (Ühendkuningriik), Šotimaa (Ühendkuningriik), Wales (Ühendkuningriik);

E.  arvestades, et EFSA hinnangul on tõendatud, et umbes 95–99 % õhus levivast õietolmust langeb maha tolmuallikast 50 m raadiuses, kuigi vertikaalsed tuuleiilid või puhangud õietolmu mahalangemise ajal võivad tõsta selle kõrgele õhku ja levitada seda mitme kilomeetrini küündivate vahemaade taha;

F.  arvestades, et EFSA ühes 2005. aasta arvamuses oldi seisukohal, et maisil puuduvad Euroopas ristamiskõlblikud looduslikud sugulasliigid, mistõttu ollakse hetkel arvamusel, et ei ole oodata, et viljelemise ja levikuga kaasneks soovimatu keskkonnamõju;

G.  arvestades, et Hispaanias esineb hariliku maisi eelkäijat teosintet alates 2009. aastast; arvestades, et teosinte populatsioonid võivad võtta üle geneetiliselt transgeense DNA, mis pärineb geneetiliselt muundatud maisilt MON 810, mida kasvatatakse osades Hispaania piirkondades, kus teosinte kiiresti levib; arvestades, et võib toimuda geenisiire teosintesse, mis paneb ta tootma Bt-toksiini, ja annab maisi ja teosinte hübriididele võrreldes kohalike teosinte taimedega suurema kohastumisvõime; arvestades, et selline sündmuste käik tähendab tõsist ohtu nii põllumajandustootjatele kui ka keskkonnale;

H.  arvestades, et Hispaania pädevad ametiasutused teavitasid komisjoni teosinte esinemisest Hispaania maisipõldudel, sealhulgas väga piiratud esinemisest geneetiliselt muundatud maisi põldudel; arvestades, et kättesaadavate andmete kohaselt on teosintet leitud ka Prantsusmaal;

I.  arvestades, et 13. juulil 2016 palus komisjon EFSA-l hinnata 2016. aasta septembri lõpuks, kas olemasoleva teadusliku kirjanduse ja muude asjakohaste andmete kohaselt esineb uusi tõendeid, mis muudaksid järeldusi ja soovitusi EFSA teaduslikes arvamustes, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810, Bt11, 1507 ja GA21 kasvatamist;

J.  arvestades, et oma rakendusotsuse eelnõu punktis 24 märgib komisjon kohaliku suremuse määra osas, et EFSA hindas kahte nn vastuvõetavat kohaliku suremuse määra (0.5 % ja 1 %); arvestades, et oma 28. mai 2015. aasta teaduslikus arvamuses, millega ajakohastatakse riskijuhtimise alaseid soovitusi, et piirata kaitsealustes elupaikades elavate kaitsealuste mittesihtliblikaliste kokkupuudet Bt-maisi õietolmuga, märkis EFSA sellele vaatamata selgelt, et EFSA GMO-komisjon kasutab kõiki selgituseks toodud konkreetseid kaitsetasemeid ainult näitena ning et kõik kohaldatavad künnised peavad vajaduse korral olema vabalt kehtestatavad ja muudetavad ELis kasutatavate kaitse-eeskirjade kohaselt;

K.  arvestades, et komisjoni rakendusotsuse eelnõus on valitud kohaliku suremuse määr alla 0,5% ning otsuse lisas nähakse ette, et isoleerimiskaugus Bt11 maisipõllu ja direktiivi 2004/35/EÜ artikli 2 lõike 3 kohaselt kaitstud elupaiga vahel on vähemalt 5 meetrit, kuigi, nagu juba kinnitatud, on EFSA arvamuses hetkel selgelt öeldud, et isegi väga tundlike mittesihtliblikaliste vastsete kohaliku suremuse vähendamiseks alla 0,5% oleks vaja kehtestada kaitsealuse elupaiga ja lähima maisi Bt11 / MON 810 põllu vahel 20-meetrine isoleerimiskaugus, mis on neli korda suurem kui komisjon välja pakkus;

L.  arvestades, et EFSA 28. mail 2015. aastal vastu võetud teaduslikus arvamuses, millega ajakohastatakse riskijuhtimise alaseid soovitusi, et piirata kaitsealustes elupaikades elavate kaitsealuste mittesihtliblikaliste kokkupuudet Bt-maisi õietolmuga, on öeldud, et praegustest andmetest ei piisa Bt-ga kokkupuutest põhjustatud vastsete suremuse osakaalu määramiseks üldise suremuse kontekstis;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõuga ületatakse direktiivis 2001/18/EÜ sätestatud rakendamisvolitusi;

2.  peab EFSA riskihinnangut GMO-maisi kasvatamise kohta ja komisjoni esitatud riskijuhtimise alaseid soovitusi puudulikuks;

3.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu ei ole kooskõlas liidu õigusega, kuna ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ eesmärgile, mille kohaselt tuleb ettevaatusprintsiipi järgides ühtlustada liikmesriikide õigus- ja haldusnormid ning tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse, kui geneetiliselt muundatud organisme viiakse keskkonda muul eesmärgil kui nende turuleviimine ühenduses ja kui ühenduses viiakse geneetiliselt muundatud organisme turule toodetena või toodete koostises;

4.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(2)

Arvamus, mille on komisjoni tellimusel koostanud geneetiliselt muundatud organismide teaduskomisjon äriühingute Pioneer Hi-Bred International ja Mycogen Seeds taotluse (viide C/ES/01/01) kohta viia turule putukkahjurite suhtes vastupidav geneetiliselt muundatud maisi 1507 importimiseks, söödaks, töötlemiseks tööstuses ja kasvatamiseks vastavalt direktiivi 2001/18/EÜ C osale, EFSA Journal (2005) 181, 1–33.

(3)

EFSA geneetiliselt muundatud organismide teaduskomisjoni teaduslik arvamus, millega ajakohastatakse riskihindamise järeldusi ja riskijuhtimise alaseid soovitusi seoses putukkahjurite suhtes vastupidava geneetiliselt muundatud maisiga MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

EFSA geneetiliselt muundatud organismide teaduskomisjoni teaduslik arvamus, millega täiendatakse keskkonnaohu hindamise järeldusi ja riskijuhtimise alaseid soovitusi seoses putukkahjurite suhtes vastupidava geneetiliselt muundatud maisi Bt11 ja MON 810 viljelemisega. EFSA väljaanne 2012;10(11):2934. [32 lk.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(5)

EFSA GMO-komisjon (EFSA geneetiliselt muundatud organismide teaduskomisjon), 2015. Teaduslik arvamus, millega ajakohastatakse riskijuhtimise alaseid soovitusi, et piirata kaitsealustes elupaikades elavate kaitsealuste mittesihtliblikaliste kokkupuudet Bt-maisi õietolmuga. EFSA Journal 2015;13(7):4127, 31 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4127

(6)

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0036.

(8)

Nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiiv 90/220/EMÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta (EÜT L 117, 8.5.1990, lk 15).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika