Procedūra : 2016/2919(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1083/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1083/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2016 - 5.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0386

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 415kWORD 53k
3.10.2016
PE589.672v01-00
 
B8-1083/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu


par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 (SYN-BTØ11-1) sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (D046173/01 – 2016/2919(RSP))


IESNIEDZA: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 (SYN-BTØ11-1) sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (D046173/01 – 2016/2919(RSP))  
B8-1083/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 (SYN-BTØ11-1) sēklu laišanu tirgū kultivēšanas nolūkos (D046172/01),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu(1) un jo īpaši tās 18. panta 1. punkta pirmo daļu,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 2005. gada 19. maija atzinumu(2),

–  ņemot vērā atzinumu, ar kuru atjaunina riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus attiecībā uz ģenētiski modificēto, pret kaitēkļiem izturīgo kukurūzu MON 810, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde sniedza 2012. gada 11. decembrī(3),

–  ņemot vērā atzinumu, ar kuru papildina vides riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto, pret kaitēkļiem izturīgo kukurūzu Bt11 un MON 810, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde pieņēma 2012. gada 11. decembrī(4).

–  ņemot vērā atzinumu, ar kuru atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugas saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz to, ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde pieņēma 2015. gada 28. maijā(5),

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(6),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūciju par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (Zea mays L. līnija 1507) ar izturību pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK(7),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā uzņēmums Syngenta Seeds SAS (iepriekš Novartis Seeds) (turpmāk tekstā – paziņotājs) Francijas kompetentajai iestādei saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEK(8) 1996. gadā iesniedza paziņojumu (atsauce C/ES/96/05.10) attiecībā uz ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 laišanu tirgū; tā kā 2003. gadā tika iesniegts atjaunināts paziņojums saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK;

B.  tā kā ģenētiski modificēta kukurūza Bt11 izdala Cry1Ab proteīnu, kas ir Bt proteīns (iegūts no Bacillus thuringiensis pasugas Kurstaki), kas nodrošina rezistenci pret Eiropas kukurūzas svilni (Ostrinia nubilalis) un Vidusjūras kukurūzas svilni (esamia nonagrioides), un PAT proteīnu, kas nodrošina noturību pret glufozinātamonija herbicīdu;

C.  tā kā glufosināts ir klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai un tāpēc tam piemērojami Regulā Nr. 1107/2009 noteiktie izslēgšanas kritēriji; tā kā attiecībā uz jau apstiprinātām vielām izslēgšanas kritēriji ir piemērojami tad, kad apstiprinājums ir jāatjauno; tā kā glufosināta apstiprinājuma termiņš beidzas 2017. gadā; tā kā glufosināta izmantošana tādējādi principā būtu jāizbeidz 2017. gadā;

D.  tā kā atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK 26.c panta 2. punktam ģenētiski modificētas kukurūzas Bt11 kultivēšana ir aizliegta tādās teritorijās kā Valonija (Beļģija), Bulgārija, Dānija, Vācija (izņemot pētniecības nolūkā), Grieķija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Slovēnija, Ziemeļīrija (Apvienotā Karaliste), Skotija (Apvienotā Karaliste), Velsa (Apvienotā Karaliste);

E.  tā kā saskaņā ar EFSA sniegto informāciju, pierādījumi liecina, ka apmēram 95–99 % ziedputekšņu nosēžas aptuveni 50 metru rādiusā no putekšņu avota, tomēr vertikālas vēja kustības vai brāzmas ziedputekšņu izkaisīšanās laikā var tos pacelt augstu atmosfērā un izplatīt līdz pat vairāku kilometru lielā attālumā;

F.  tā kā 2005. gada atzinumā EFSA norādīja, ka Eiropā nav sastopamas kukurūzas krustošanai derīgas savvaļas šķirnes, un ar to arī atzina, ka saistībā ar ieviešanu un izplatīšanos nav paredzama nekāda netīša ietekme uz vidi;

G.  tā kā teosinte, kultivētās kukurūzas priekštece, Spānijā ir sastopama kopš 2009. gada; tā kā teosintes populācijas varētu kļūt par tādu transgēno DNS saņēmējām, kas radušās no ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810, ko Spānijā kultivē dažos reģionos, kuros teosinte ir plaši izplatīta; tā kā gēnu plūsma var pāriet uz teosinti un tā rezultātā tā sāktu ražot Bt toksīnu, tādējādi kukurūzas un teosintes hibrīdi būtu izturīgāki nekā vietējie teosintes augi; tā kā šāda notikumu attīstība rada ievērojamu risku lauksaimniekiem un videi;

H.  tā kā Spānijas kompetentās iestādes ir informējušas Komisiju par teosintes sastopamību Spānijas kukurūzas laukos, tostarp ļoti ierobežoto klātbūtni ģenētiski modificētas kukurūzas laukos; tā kā pieejamā informācija liecina arī par to, ka teosinte ir konstatēta arī Francijā;

I.  tā kā Komisija 2016. gada 13. jūlijā prasīja EFSA līdz 2016. gada septembra beigām, pamatojoties uz pieejamo zinātnisko literatūru un citu būtisku informāciju, izvērtēt, vai ir iegūti jauni pierādījumi, kas mainītu EFSA zinātnisko atzinumu secinājumus un ieteikumus par ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810, Bt11, 1507 un GA21 kultivēšanu;

J.  tā kā Komisijas īstenošanas lēmuma projekta 24. punktā apgalvots, ka attiecībā uz vietējo mirstību EFSA par „pieņemamiem” uzskatīja divus vietējās mirstības rādītājus (0,5 % un 1 %); tā kā 2015. gada 28. maijā pieņemtajā zinātniskajā atzinumā, ar kuru atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugas saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz to, EFSA tomēr skaidri norāda, ka „jebkāds konkrēts aizsardzības līmenis, kuru EFSA ĢMO ekspertu grupa šeit izmantojusi ilustrēšanai, ir domāts vienīgi kā piemērs” un ka „jebkurai piemērojamai robežvērtībai noteikti ir jābūt patvaļīgai un tā būtu jāgroza saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības dabas aizsardzības mērķiem”;

K.  tā kā īstenošanas lēmuma projektā Komisija nolēma iekļaut vietējās mirstības rādītāju zem 0,5 %, bet tā pielikumā patvaļīgi paredzēja vismaz 5 metru izolējošo attālumu starp kukurūzas Bt11 lauku un aizsargājamu dzīvotni, kā noteikts Direktīvas 2004/35/EK 2. panta 3. punktā, neraugoties uz to, ka EFSA nesen ir skaidri norādījusi uz apstiprinājumu tam, ka 20 m izolējošais attālums ap aizsargājamām dzīvotnēm līdz tuvākajam kukurūzas Bt11/MON 810 audzēšanas laukam, proti, četras reizes lielāks attālums nekā Komisijas ierosinātais, varētu samazināt pat ļoti jutīgo nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugas kāpuru vietējās mirstības rādītāju zem 0,5 %;

L.  tā kā 2015. gada 28. maijā pieņemtajā zinātniskajā atzinumā, ar kuru atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugas saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu iedarbību uz to, EFSA noradīja, ka pašreiz nav pieejami pietiekami dati, kas ļautu kopējās mirstības rādītājos iekļaut ar Bt saistītu kāpuru mirstību,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Direktīvā 2001/18/EK paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka kultivēšanas riska novērtējums, ko veica EFSA, nav pilnīgs un Komisijas ierosinātie riska pārvaldības ieteikumi ir neatbilstoši;

3.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EC mērķi, kas saskaņā ar piesardzības principu paredz tuvināt dalībvalstu noteikumus, normatīvos un administratīvos aktus un aizsargāt cilvēku veselību un vidi, kad ģenētiski modificēti organismi vidē tiek apzināti izplatīti nolūkā, kas nav to laišana Kopienas tirgū, un tirgū tiek laisti ģenētiski modificēti organismi vai tos saturoši produkti;

4.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(2)

Zinātnes ekspertu grupas ģenētiski modificētu organismu jomā atzinums pēc Komisijas pieprasījuma saistībā ar paziņojumu (atsauce C/ES/01/01) par ģenētiski modificēta, pret kaitēkļiem izturīgas kukurūzas 1507 laišanu tirgū importa nolūkā, izmantošanai barībā un rūpnieciskai pārstrādei un audzēšanai, ko saskaņā ar Direktīvas 2001/18/EK C. daļu iesniedza uzņēmumi Pioneer Hi-Bred International, Inc. un Mycogen Seeds (The EFSA Journal (2005) 181, 1.–33. lpp.).

(3)

EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā; zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus attiecībā uz ģenētiski modificēto, pret kaitēkļiem izturīgo kukurūzu MON 810. The EFSA Journal (2012), 10(12):3017 (98. lpp.), doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(4)

EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā; zinātniskais atzinums, ar kuru papildina vides riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto, pret kaitēkļiem izturīgo kukurūzu Bt11 un MON 810. The EFSA Journal (2012), 10(12):3016 (32. lpp.), doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(5)

EFSA GMO ekspertu grupa (EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā) (2015), zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai nemērķa tauriņu kārtas Lepidoptera sugas saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz to. The EFSA Journal (2015), 13(7):4127, 31. lpp., doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.

(6)

OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(7)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0036.

(8)

Padomes 1990. gada 23. aprīļa Direktīva 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu dabā (OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika