Procedură : 2016/2919(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1083/2016

Texte depuse :

B8-1083/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2016 - 5.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0386

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 411kWORD 52k
3.10.2016
PE589.672v01-00
 
B8-1083/2016

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))


Depusă de: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))  
B8-1083/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (SYN-BTØ11-1) (D046173/01),

–  având în vedere Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului(1), în special articolul 18 alineatul (1),

–  având în vedere avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) din 19 mai 2005(2),

–  având în vedere avizul de actualizare a concluziilor evaluării de risc și recomandările în materie de gestionare a riscurilor privind porumbul modificat genetic rezistent la insecte MON 810 emis la 11 decembrie 2012 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară(3);

–  având în vedere avizul de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și recomandările în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte Bt11 și MON 810 adoptat la 11 decembrie 2012 de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară(4);

–  având în vedere avizul de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a speciilor de lepidoptere nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară la 28 mai 2015(5),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(6),

–   având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare(7),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o notificare (referința C/F/96/05.10) privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic Bt11 a fost prezentată în 1996 de către Syngenta Seeds SAS (fosta Novartis Seeds) (denumită în continuare „notificatorul”) autorității competente din Franța în conformitate cu Directiva 90/220/CEE a Consiliului(8); întrucât o notificare actualizată a fost trimisă în 2003 în temeiul Directivei 2001/18/CE;

B.  întrucât porumbul modificat genetic Bt11 exprimă proteina Cry1Ab, care este o proteină Bt (derivată din Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), care conferă rezistență sfredelitorului european al porumbului (Ostrinia nubilalis) și sfredelitorului mediteranean al porumbului (Sesamia nonagrioides), precum și proteina Pat, care conferă toleranță la erbicidul glufosinat de amoniu;

C.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; întrucât pentru substanțele deja autorizate, criteriile de excludere se aplică în momentul reînnoirii autorizării; întrucât autorizarea glufosinatului expiră în 2017; întrucât utilizarea glufosinatului ar trebui, prin urmare, să ia sfârșit, în principiu, în 2017;

D.  întrucât, în temeiul articolului 26c alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE, cultivarea porumbului modificat genetic Bt11 este interzisă în următoarele țări și regiuni: Valonia (Belgia); Bulgaria; Danemarca; Germania (exceptând scopurile de cercetare); Grecia; Franța; Croația; Italia; Cipru; Letonia; Lituania; Luxemburg; Ungaria; Malta; Țările de Jos; Austria; Polonia; Slovenia; Irlanda de Nord (Regatul Unit); Scoția (Regatul Unit); Țara Galilor (Regatul Unit).

E.  întrucât, în opinia Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), dovezile arată că între 95 și 99 % din degajările de polen se depun pe aproximativ 50 de metri de la sursa de polen, deși mișcările verticale ale vântului sau rafalele din timpul polinizării pot ridica polenul la înălțimi foarte mari în atmosferă și îl pot distribui pe distanțe mari care pot fi de mai mulți kilometri;

F.  întrucât, într-un aviz din 2005, EFSA a considerat că porumbul nu avea specii sălbatice înrudite în Europa compatibile pentru încrucișare, considerându-se prin urmare în acel moment că nu se așteptau efecte involuntare asupra mediului prin cultivarea și răspândirea sa;

G.  întrucât teosintul, strămoșul porumbului cultivat, se găsește în Spania din 2009; întrucât populațiile de teosint ar putea primi ADN transgenic provenit de la porumbul modificat genetic MON 810, care este cultivat în Spania în anumite regiuni unde teosintul se răspândește pe scară largă; întrucât fluxul de gene poate trece la teosint, provocând producerea toxinei Bt și conferind o mai mare rezistență hibrizilor de porumb și teosint în comparație cu plantele indigene de teosint; întrucât acest scenariu comportă riscuri majore pentru fermieri și mediu;

H.  întrucât autoritățile spaniole competente au informat Comisia despre prezența teosintului în câmpurile de porumb în Spania, inclusiv prezența foarte limitată în câmpuri de porumb modificat genetic; întrucât informațiile disponibile arată că teosintul a fost, de asemenea, identificat în Franța;

I.  întrucât, la 13 iulie 2016, Comisia a solicitat EFSA să evalueze înainte de sfârșitul lunii septembrie 2016 dacă, pe baza literaturii științifice existente, precum și a oricăror alte informații relevante, au apărut dovezi noi care ar putea schimba concluziile și recomandările din avizele științifice ale EFSA privind cultivarea de soiuri de porumb modificat genetic MON810, Bt11, 1507 și GA21;

J.  întrucât, la punctul 24 al proiectului de decizie de punere în aplicare a Comisiei se afirmă că, în ceea ce privește mortalitatea locală, EFSA a luat în considerare două niveluri de mortalitate locală „acceptabilă” (0,5 % și, respectiv, 1 %); întrucât, cu toate acestea, în avizul său științific adoptat la 28 mai 2015 de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a lepidopterelor nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate, EFSA stipulează în mod clar că „orice nivel de protecție specific utilizat aici cu titlu ilustrativ de către Grupul științific pentru OMG al EFSA servește exclusiv ca exemplu” și că „orice prag aplicat aici este în mod necesar ales arbitrar și ar trebui să facă obiectul unor modificări în conformitate cu obiectivele de protecție în vigoare în cadrul Uniunii”;

K.  întrucât, în proiectul său de decizie de punere în aplicare Comisia a ales un nivel al mortalității locale sub 0,5 %, prevăzând în anexă distanțe de izolare arbitrare de cel puțin 5 de metri între un câmp de porumb Bt11 și un habitat protejat, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2004/35/CE, în pofida faptului că avizele EFSA afirmă clar, ca un fapt confirmat, că impunerea unei distanțe de izolare de 20 metri în jurul unui habitat protejat de la cultura cea mai apropiată de porumb Bt11/MON 810 ar putea să reducă mortalitatea locală chiar și a larvelor de lepidoptere nevizate extrem de extrem de sensibile la un nivel sub 0,5 %, această distanță fiind de patru ori mai mare decât cea propusă de Comisie;

L.  întrucât, în avizul său științific adoptat la 28 mai 2015, de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a lepidopterelor nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate, EFSA a precizat că „în prezent, nu există suficiente date disponibile pentru a include mortalitatea larvelor legată de Bt în contextul mortalității globale”;

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Directiva 2001/18/CE;

2.  consideră că evaluarea de risc a cultivării realizată de EFSA este incompletă și că recomandările privind evaluarea de risc propuse de Comisie sunt inadecvate;

3.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este conform cu dreptul Uniunii, dat fiind că nu este compatibil cu obiectivul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care este, în conformitate cu principiul precauției, apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și protejarea sănătății umane și a mediului în cazul în care se efectuează diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic în orice alte scopuri decât introducerea pe piață internă a Comunității și introducerea pe piață de organisme modificate genetic ca produse sau componente de produse, în interiorul Comunității;

4.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(2)

Aviz al Grupului științific în materie de organisme modificate genetic cu privire la o cerere din partea Comisiei legată de notificarea (referința C/ES/01/01) pentru introducerea pe piață a porumbului modificat genetic 1507 rezistent la insecte pentru import, furaje, procesare industrială și cultivare, în conformitate cu partea C din Directiva 2001/18/CE, din partea Pioneer Hi-Bred International/Mycogen Seeds, The EFSA Journal (2005) 181, 1-33.

(3)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; Avizul științific de actualizare a concluziilor evaluării de risc și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind porumbul modificat genetic MON 810 rezistent la insecte. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; Avizul de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și recomandările în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte Bt11 și MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(5)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA, 2015. Avizul științific de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a lepidopterelor nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate. EFSA Journal 2015;13(7):4127, 31 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4127

(6)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(7)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0036.

(8)

Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (JO L 117, 8.5.1990, p. 15).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate