Förfarande : 2016/2919(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1083/2016

Ingivna texter :

B8-1083/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/10/2016 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0386

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 267kWORD 52k
3.10.2016
PE589.672v01-00
 
B8-1083/2016

i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen


om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))


Inlämnat av: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Europaparlamentets resolution om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))  
B8-1083/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (SYN‑BTØ11-1) (D046173/01),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG(1), särskilt artikel 18.1,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) av den 19 maj 2005(2),

–  med beaktande av Efsas yttrande av den 11 december 2012(3) med en uppdatering av slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för insektsresistent genetiskt modifierad majs MON 810,

–  med beaktande av Efsas yttrande, som antogs den 11 december 2012(4), med en komplettering av slutsatserna av miljöriskbedömningen av och riskhanteringsrekommendationerna för odling av insektsresistent genetiskt modifierad majs Bt11 och MON 810,

–  med beaktande av Efsas yttrande av den 28 maj 2015(5) med en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt-majspollen,

–  med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter(6),

–  med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L., linje 1507) som modifierats genetiskt för resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare(7),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet,

–  med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Anmälan (referens C/F/96/05.10) om utsättande på marknaden av genetiskt modifierad majs Bt11 lämnades in 1996 av Syngenta Seeds SAS (f.d. Novartis Seeds) (nedan kallad anmälaren) till den behöriga myndigheten i Frankrike enligt rådets direktiv 90/220/EEG(8). En uppdaterad anmälan lämnades in 2003 enligt direktiv 2001/18/EG.

B.  Den genetiskt modifierade event majs Bt11 uttrycker Cry1Ab-protein, som är ett Bt‑protein (utvunnet från Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki) som ger skydd mot den europeiska majsmotten (Ostrinia nubilalis) och majsmotten Sesamia nonagrioides, och PAT-protein, som ger tolerans mot herbiciden glyfosinatammonium.

C.  Glufosinat klassas som reproduktionstoxiskt och omfattas därför av uteslutningskriterierna i förordning (EG) nr 1107/2009. För ämnen som redan har godkänts gäller uteslutningskriteriet när godkännandet ska förnyas. Godkännandet för glufosinat löper ut 2017. Användningen av glufosinat bör därför i princip upphöra 2017.

D.  I enlighet med artikel 26c.2 i direktiv 2001/18/EG är odling av den genetiskt modifierade majs Bt11 förbjuden i följande områden: Vallonien (Belgien), Bulgarien, Danmark, Tyskland (utom för forskningsändamål), Grekland, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Nederländerna, Österrike, Polen, Slovenien, Nordirland (Förenade kungariket), Skottland (Förenade kungariket) och Wales (Förenade kungariket).

E.  Enligt Efsa tyder de belägg som finns på att cirka 95–99 % av det frigjorda pollenet deponeras inom en radie på cirka 50 meter från pollenkällan. Under pollenspridningen kan emellertid vertikala vindrörelser eller vindstötar lyfta pollenet högt upp i atmosfären och sprida det över långa avstånd på upp till flera kilometer.

F.  I ett Efsa-yttrande från 2005 ansågs det att majsen inte har några sexuellt kompatibla besläktade vilda arter i Europa. Vid denna tidpunkt förväntade sig Efsa alltså inga oavsiktliga miljöeffekter till följd av inrättandet och spridningen.

G.  Teosinter, föregångare till odlad majs, har funnits i Spanien sedan 2009. Teosintpopulationer kan bli mottagare av transgent DNA som härstammar från genetiskt modifierad majs MON 810, som odlas i Spanien i vissa av de regioner där teosinter har stor spridning. Genströmmen kan passera över till teosinter, varvid de börjar tillverka Bt-toxin, och medföra att hybrider av majs och teosint blir livskraftigare än de naturligt hemmahörande teosinterna. Detta scenario innebär en betydande risk för jordbrukare och miljön.

H.  Behöriga spanska myndigheter har meddelat kommissionen om förekomsten av teosinter på spanska majsfält, inbegripet mycket begränsad förekomst på fält med genetiskt modifierade majs. Tillgängliga uppgifter tyder på att teosinter också identifierats i Frankrike.

I.  Den 13 juli 2016 begärde kommissionen att Efsa före utgången av september 2016 skulle utvärdera huruvida det på grundval av befintlig vetenskaplig litteratur och all annan relevant information framkommit nya bevis som skulle kunna ändra slutsatserna och rekommendationerna i Efsas vetenskapliga yttranden om odling av genetiskt modifierade majs MON 810, Bt11, 1507 och GA21.

J.  I punkt 24 i utkastet till kommissionens genomförandebeslut påstår kommissionen att när det gäller lokal dödlighet skulle Efsa ha fastställt två nivåer av ”acceptabel” lokal dödlighet (0,5 % och 1 %). I sitt vetenskapliga yttrande antaget den 28 maj 2015 om en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer mot Bt-majspollen, fastslår Efsa emellertid tydligt att varje specifik skyddsnivå som här används i illustrationssyfte av Efsas GMO-panel endast är avsedd som exempel och att varje tröskelvärde som här tillämpas nödvändigtvis måste vara slumpmässigt och att det bör ändras i enlighet med de skyddsmål som gäller inom EU.

K.  I sitt utkast till genomförandebeslut valde kommissionen en nivå av lokal dödlighet på under 0,5 % och fastställde i bilagan ett godtyckligt isoleringsavstånd på minst 5 meter mellan ett fält med majs Bt11 och en skyddad livsmiljö i enlighet med definitionen i artikel 2.3 i direktiv 2004/35/EG, trots att Efsa tydligt fastställer och bekräftar att ett isoleringsavstånd på 20 meter runt en skyddad livsmiljö från närmsta odling av majs Bt11/MON 810 förväntas behövas för att minska den lokala dödligheten, även av mycket känsliga larver från fjärilsarter som inte är målarter, till en nivå under 0,5 %. Detta avstånd är fyra gånger längre än det som föreslås av kommissionen.

L.  I sitt vetenskapliga yttrande antaget den 28 maj 2015 om en uppdatering av riskhanteringsrekommendationerna för begränsning av exponeringen av fjärilsarter som inte är målarter och vars bevarande är angeläget i skyddade livsmiljöer, fastslog Efsa att det för närvarande inte finns tillräckligt med data för att sätta Bt-relaterad larvdödlighet i samband med den totala dödligheten.

1.  Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i direktiv 2001/18/EU.

2.  Europaparlamentet anser att den odlingsriskbedömning som genomfördes av Efsa är ofullständig och att de riskhanteringsrekommendationer som kommissionen föreslår är otillräckliga.

3.  Europaparlamentet anser att kommissionens genomförandebeslut strider mot EU-rätten eftersom det inte är förenligt med målet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG, nämligen att, i enlighet med försiktighetsprincipen, närma medlemsstaternas lagar och andra författningar till varandra och att skydda människors hälsa och miljön när genetiskt modifierade organismer avsiktligt sätts ut i miljön för varje annat ändamål än att släppa ut dem på marknaden i gemenskapen och att släppa ut produkter som är eller innehåller genetiskt modifierade organismer på marknaden i gemenskapen.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till genomförandebeslut.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)

Yttrande från Efsas panel för genetiskt modifierade organismer avseende en begäran från kommissionen som hänför sig till anmälan (referens C/ES/01/01) om utsläppande på marknaden av insekttolerant genetiskt modifierad majs 1507 för import, foder, industriell bearbetning och odling, enligt del C i direktiv 2001/18/EG från Pioneer Hi-Bred International/Mycogen Seeds, EFSA Journal (2005) 181, 1-33.

(3)

Efsas panel för genetiskt modifierade organismer; Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(4)

Efsas panel för genetiskt modifierade organismer; Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(5)

Efsas GMO-panel (Efsas panel för genetiskt modifierade organismer), 2015. Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen. EFSA Journal 2015;13(7):4127, 31 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.

(6)

EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

(7)

Antagna texter, P7_TA(2014)0036.

(8)

Rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön (EGT L 117, 8.5.1990, s. 15).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy