Процедура : 2016/2922(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1084/2016

Внесени текстове :

B8-1084/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0389

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 506kWORD 70k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


внесено от: Барт Стас, Лин Бойлан, Гийом Балас, Сирпа Пиетикяйнен, Елеонора Еви Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета  (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046169/00),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като има предвид гласуването, проведено на 8 юли 2016 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, без да се представи становище,

–  като взе предвид научното становище на Европейския орган за безопасност на храните от 6 декември 2012 г.(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС(8),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 11 и 18 април 2007 г. Monsanto Europe S.A. подаде три заявления до Комисията в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на разрешението за съществуващите храни, хранителни съставки и фуражи, произведени от царевица MON 810, на разрешението за фуражи, съдържащи и състоящи се от царевица MON 810, и на разрешението за царевица MON 810 в продукти, състоящи се от или съдържащи такава царевица, предназначени за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, както за всеки други вид царевица, включително отглеждането; като има предвид, че след датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията бе уведомена за тези продукти в съответствие с член 8, параграф 1, буква а), член 8, параграф 1, буква б) и член 20, параграф 1, буква б) от посочения регламент и продуктите бяха включени в регистъра на Общността за генетично модифицирани храни и фуражи;

Б.  като има предвид, че на 9 март 2016 г. Monsanto Europe S.A. изпрати писмо до Комисията, с което поиска частта от заявлението относно отглеждането да се разглежда отделно от останалата част на заявлението;

В.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица MON-ØØ81Ø-6, както е описана в заявлението, експресира протеина Cry1Ab, получен от Bacillus thuringiensis подвид kurstaki, който придава защита срещу някои люспокрили насекоми-вредители, включително европейския царевичен стъблен пробивач (Ostrinia nubilalis) и розовия стъблен пробивач (Sesamia spp.);

Г.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше подложен на гласуване от Постоянния комитет на 8 юли 2016 г., но не беше представено становище;

Д.  като има предвид, че двете основни причини за гласуването „против“ или „въздържал се“ на държавите членки беше липсата на дългосрочни изследвания на хранителните или токсикологичните качества и недостатъчната оценка на риска;

Е.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше подложен на гласуване в Апелативния комитет на 15 септември 2016 г. и отново не получи становище, като 12 държави членки, които представляват 38,74% от населението на ЕС подкрепиха проекторешението, 11 държави членки, които представляват 18,01% от населението на ЕС гласуваха против, 4 държави членки, които представляват 43,08% от населението на ЕС се въздържаха и 1 държава членка, представляваща 0,17%, не беше представена при гласуването;

Ж.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение при такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

З.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г. въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с ГМО пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, е да предоставя основа за гарантирането на високо равнище на защита на човешкия живот и здраве, на здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и на потребителите във връзка с генетично модифицирани храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се вземат предвид изразяваните често на национално равнище опасения, които не са свързани само с безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

Експертна група към ЕОБХ по генетично модифицирани организми (ГМО); Научно становище за актуализация на екологичната оценка на риска и на препоръките за управление на риска относно устойчива на насекоми генетично модифицирана царевица MON 810. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(12):3017. [стр. 98] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(4)

P8_TA(2015)0456.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0040.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0039.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0038.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2016)0271.

Правна информация - Политика за поверителност