Postup : 2016/2922(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1084/2016

Předložené texty :

B8-1084/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/10/2016 - 5.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0389

NÁVRH USNESENÍ
PDF 273kWORD 68k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu


o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


Předložili: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D046169/00),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech(1), a zejména na čl. 11 odst. 3 a čl. 23 odst. 3 tohoto nařízení,

–  s ohledem na články 11 a 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí(2),

–  s ohledem na hlasování Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, které proběhlo dne 8. července 2016 podle článku 35 nařízení (ES) č. 1829/2003 a z něhož nevzešlo žádné stanovisko,

–  s ohledem na vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ze dne 6. prosince 2012(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2015 o prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/2279 ze dne 4. prosince 2015 o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2016 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě nebo tři z genetických modifikací Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, a o zrušení rozhodnutí 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU a 2011/894/EU(8),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve dnech 11. a 18. dubna 2007 podala společnost Monsanto Europe S.A. v souladu s články 11 a 23 nařízení (ES) č. 1829/2003 Komisi tři žádosti o obnovu povolení již existujících potravin, složek potravin a krmiv vyrobených z kukuřice MON 810, povolení krmiv, která obsahují a sestávají z kukuřice MON 810, a povolení produktů, které sestávají z kukuřice MON 810 či ji obsahují, pro jiná použití než v potravinách a krmivech, jako v případě všech ostatních druhů kukuřice, a to včetně pěstování; vzhledem k tomu, že po vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost byly tyto produkty oznámeny Komisi podle čl. 8 odst. 1 písm. a), čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 20 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení a zahrnuty do registru Společenství pro geneticky modifikované potraviny a krmiva;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. března 2016 zaslala společnost Monsanto Europe S.A. Komisi dopis, v němž požadovala, aby byla část žádosti týkající se pěstování posuzována odděleně od zbylého obsahu žádosti;

C.  vzhledem k tomu, že geneticky modifikovaná kukuřice MON-ØØ81Ø-6, jak je popsána v žádosti, exprimuje protein Cry1Ab odvozený z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, který zajišťuje ochranu proti napadnutí některými škůdci z řádu Lepidoptera, včetně zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) a můr rodu Sesamia spp;

D.  vzhledem k tomu, že Stálý výbor dne 8. července 2016 hlasoval o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise, aniž by vydal stanovisko;

E.  vzhledem k tomu, že dvěma hlavními důvody, pro které členské státy hlasovaly proti či se zdržely hlasování, jsou nedostatek studií o dlouhodobém krmení a toxicitě a nedostatečné posouzení rizik;

F.  vzhledem k tomu, že o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise hlasoval dne 15. září 2016 odvolací výbor a opět se nedospělo ke stanovisku, protože 12 členských států (zastupujících 38,74 % obyvatel EU) hlasovalo ve prospěch návrhu, 11 členských států hlasovalo proti návrhu (18,01 % obyvatel EU), 4 členské státy se hlasování zdržely (43,08 % obyvatel EU) a 1 členský stát nebyl při hlasování přítomen (0,17 %);

G.  vzhledem k tomu, že dne 22. dubna 2015 vyjádřila Komise v důvodové zprávě ke svému legislativnímu návrhu, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, politování nad skutečností, že od vstupu nařízení (ES) č. 1829/2003 v platnost přijímala Komise rozhodnutí o povolení v souladu s příslušnými právními předpisy bez podpory stanovisek výborů členských států a že navracení dokumentace Komisi ke konečnému rozhodnutí, což byla v podstatě výjimka pro tento postup jako celek, se stalo při rozhodování o povolování geneticky modifikovaných potravin a krmiv pravidlem;

H.  vzhledem k tomu, že legislativní návrh ze dne 22. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, byl dne 28. října 2015 Parlamentem zamítnut z toho důvodu, že pěstování GMO sice nutně probíhá na území členského státu, nicméně obchodování s nimi má přeshraniční charakter, což znamená, že vnitrostátní zákaz prodeje a použití, jak jej navrhuje Komise, by nebyl bez znovuzavedení hraničních kontrol dováženého zboží vynutitelný; vzhledem k tomu, že Parlament zamítl legislativní návrh, kterým se mění nařízení (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisi, aby svůj návrh stáhla a předložila nový;

1.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnívá se, že návrh prováděcího rozhodnutí Komise není v souladu s právními předpisy Unie, neboť není slučitelné s cílem nařízení (ES) č. 1829/2003, který podle obecných zásad stanovených v nařízení (ES) č. 178/2002 spočívá v poskytnutí základu pro zajištění vysoké míry ochrany lidského života a zdraví, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a zájmů spotřebitele v souvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivy při současném zajištění účinného fungování vnitřního trhu;

3.  vyzývá Komisi, aby návrh prováděcího rozhodnutí vzala zpět;

4.  vyzývá Komisi, aby na základě Smlouvy o fungování Evropské unie předložila nový legislativní návrh na změnu nařízení (ES) č. 1829/2003, který zohlední často vyjadřované obavy členských států týkající se nejen otázek bezpečnosti GMO pro zdraví a životní prostředí;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Vědecká komise pro geneticky modifikované organismy (GMO) při EFSA; vědecké stanovisko, které aktualizuje závěry posouzení rizik a doporučení pro řízení rizik v souvislosti s geneticky modifikovanou kukuřicí odolnou vůči hmyzu MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 s.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

Dokument P8_TA(2015)0456.

(5)

Přijaté texty. Dokument P8_TA(2016)0040.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0039.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0038.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0271.

Právní upozornění - Ochrana soukromí