Menetlus : 2016/2922(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1084/2016

Esitatud tekstid :

B8-1084/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0389

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 255kWORD 63k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

vastavalt kodukorra artikli 106 lõigetele 2 ja 3


komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


Esitajad: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003  (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni rakendusotsuse eelnõu (D046169/00), millega lubatakse geneetiliselt muundatud maisi MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) toodete turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta(1), eriti selle artikli 11 lõiget 3 ja artikli 23 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määruse (EL) nr 182/2011 (millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes)(2) artikleid 11 ja 13,

–  võttes arvesse, et määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 35 osutatud alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee otsustas 8. juulil 2016. aastal toimunud hääletusel, et arvamust ei esitata,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 6. detsembri 2012. aasta teaduslikku arvamust(3),

–  võttes arvesse oma 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni komisjoni 4. detsembri 2015. aasta rakendusotsuse (EL) 2015/2279 kohta, millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1829/2003 lasta turule geneetiliselt muundatud maisi NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) sisaldavad, sellest koosnevad või sellest valmistatud tooted,(4)

–  võttes arvesse oma 3. veebruari 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003,(5)

–  võttes arvesse oma 3. veebruari 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003,(6)

–  võttes arvesse oma 3. veebruari 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse geneetiliselt muundatud sojauba FG72 (MST-FGØ72-2) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest toodetud kaupade turule laskmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003,(7)

–  võttes arvesse oma 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 või neist neljast komponendist kahe või kolme kombinatsioonina esinevat geneetiliselt muundatud maisi sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest valmistatud tooteid ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2010/426/EL, 2011/893/EL, 2011/892/EL ja 2011/894/EL,(8)

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni resolutsiooni ettepanekut,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 106 lõikeid 2 ja 3,

A.  arvestades, et 11. ja 18. aprillil 2007 esitas Monsanto Europe S.A. komisjonile määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklite 11 ja 23 kohaselt kolm taotlust selleks, et uuendada maisist MON 810 toodetud toidu, toidu koostisosade ja sööda turule laskmise luba, maisi MON 810 sisaldava ja sellest koosneva sööda turule laskmise luba ning luba maisi MON 810 kasutamiseks sellest koosnevates või seda sisaldavates muudes toodetes kui toit ja sööt (sarnaselt muudele maisisortidele), kaasa arvatud kasvatamiseks; arvestades, et pärast määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumiskuupäeva teatati neist toodetest Euroopa Komisjonile kooskõlas määruse artikli 8 lõike 1 punktidega a ja b ja artikli 20 lõike 1 punktiga b ning need kanti ühenduse geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrisse;

B.  arvestades, et 9. märtsil 2016 saatis Monsanto Europe S.A. komisjonile kirja, milles soovitakse, et taotluse kasvatamist käsitlevat osa kaalutaks ülejäänud taotlusest eraldi;

C.  arvestades, et taotluses kirjeldatud geneetiliselt muundatud maisis MON 810-ØØ81Ø-6 tekib valk Cry1Ab, mis on saadud Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki tüvest ja mis kaitseb seda maisi teatavate liblikaliste taimekahjurite, sealhulgas Euroopa varreleediku (Ostrinia nubilalis) ja kahjuri Sesamia spp eest;

D.  arvestades, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu hääletus toimus alalises komitees 8. juulil 2016 ja arvamust ei esitatud;

E.  arvestades, et liikmesriikidel oli ettepaneku vastu hääletamiseks või erapooletuks jäämiseks kaks olulist põhjust – puudus uuring selle pikaajalise söödaks kasutamise ja toksilisuse kohta ning riskihinnang oli ebapiisav;

F.  arvestades, et 15. septembril 2016 toimus komisjoni rakendusotsuse eelnõu hääletus apellatsioonikomitees, mis samuti ei esitanud arvamust, ning et 12 liikmesriiki (mis moodustavad ELi elanikkonnast 38,74 %) hääletas poolt, 11 liikmesriiki (mis moodustavad ELi elanikkonnast 18,01 %) hääletas vastu, 4 liikmesriiki (mis moodustavad ELi elanikkonnast 43,08 %) jäi erapooletuks ja üks liikmesriik (mis moodustab ELi elanikkonnast 0,17 %) puudus hääletuselt;

G.  arvestades, et 22. aprillil 2015 taunis komisjon oma seadusandliku ettepaneku (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003) seletuskirjas asjaolu, et alates määruse (EÜ) nr 1829/2003 jõustumisest on loa andmise otsused vastu võetud komisjonis kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega, kuid ilma liikmesriikide komiteede toetava arvamuseta, ja et toimiku tagasisaatmine komisjonile lõpliku otsuse tegemiseks, mis oli varem kogu menetluse puhul väga erandlik, on geneetiliselt muundatud toiduainete ja loomasööda lubamist käsitlevate otsuste langetamisel muutunud tavapäraseks;

H.  arvestades, et parlament lükkas 22. aprilli 2015. aasta seadusandliku ettepaneku (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003) 28. oktoobril 2015 tagasi põhjendusega, et isegi kui GMOd kasvatatakse ühe liikmesriigi territooriumil, toimub GMO kaubandus piiriüleselt, mis tähendab, et komisjoni esildatud riikliku müügi ja kasutamise keelu jõustamine osutuks ilma impordi piirikontrolli taaskehtestamiseta võimatuks; arvestades, et parlament lükkas tagasi seadusandliku ettepaneku määruse (EÜ) nr 1829/2003 muutmiseks ning palus komisjonil ettepaneku tagasi võtta ja esitada uue ettepaneku;

1.  on seisukohal, et komisjoni rakendusotsuse eelnõuga ületatakse määruses (EÜ) nr 1829/2003 ette nähtud rakendamisvolitusi;

2.  on arvamusel, et komisjoni rakendusotsuse eelnõu on vastuolus liidu õigusega, sest see on vastuolus määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärgiga, milleks on luua kooskõlas määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud üldpõhimõtetega alus inimeste elu ja tervise, loomade tervise ja heaolu ning keskkonna ja tarbijate huvide kõrgetasemelise kaitse tagamiseks seoses geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kasutamisega, tagades samal ajal ka siseturu tõhusa toimimise;

3.  palub komisjonil oma rakendusotsuse eelnõu tagasi võtta;

4.  palub komisjonil esitada Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel uue seadusandliku ettepaneku, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003, et võtta arvesse riikide sageli väljendatud muresid, mis ei ole seotud üksnes GMOde ohutusega tervisele või keskkonnale;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 268, 18.10.2003, lk 1.

(2)

ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.

(3)

EFSA geneetiliselt muundatud organismide komisjoni teaduslik arvamus, millega ajakohastatakse riskihindamise järeldusi ja riskijuhtimise alaseid soovitusi seoses putukkahjurite suhtes vastupidava geneetiliselt muundatud maisiga MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 lk.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

P8_TA(2015)0456.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0040.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0039.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0038.

(8)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0271.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika