Postupak : 2016/2922(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1084/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1084/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2016 - 5.12
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0389

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 267kWORD 51k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

podnesen u skladu s člankom 106. stavcima 2. i 3. Poslovnika


o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća  (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


Podnose: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi

  Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Rezolucija Europskog parlamenta o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća  (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt provedbene odluke Komisije o odobrenju stavljanja na tržište proizvoda od genetski modificiranog kukuruza MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (D046169/00),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje(1), a posebno njezin članak 11. stavak 3. i članak 23. stavak 3.,

–  uzimajući u obzir članke 11. i 13. Uredbe (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije(2),

–  uzimajući u obzir glasovanje koje je 8. srpnja 2016. održano u Stalnom odboru za lanac prehrane i zdravlje životinja iz članka 35. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i kojim je odlučeno da Odbor neće dati mišljenje,

–  uzimajući u obzir znanstveno mišljenje Europske agencije za sigurnost hrane od 6. prosinca 2012.(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. prosinca 2015. o Provedbenoj odluci Komisije (EU) 2015/2279 od 4. prosinca 2015. o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastoje se ili su proizvedeni od njega na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 3. veljače 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificiranu soju FG72 (MST-FGØ72-2), sastoje se od nje ili su proizvedeni od nje na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, sastoje se ili su proizvedeni od njega i genetski modificiranih kukuruza koji su kombinacija dviju ili triju promjena od promjena Bt11, MIR162, MIR604 i GA21 i stavljanju izvan snage odluka br. 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU i 2011/894/EU(8),

–  uzimajući u obzir prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3.,

A.  budući da je trgovačko društvo Monsanto Europe S.A. 11. i 18. travnja 2007. podnijelo Komisiji tri zahtjeva, u skladu s člancima 11. i 23. Uredbe (EZ) br. 1829/2003, za obnovu odobrenja za postojeću hranu, sastojke hrane i hranu za životinje proizvedene od kukuruza MON 810, odobrenja za hranu za životinje koja sadrži kukuruz MON 810 i koja se od njega sastoji te odobrenja za kukuruz MON 810 u proizvodima koji se od njega sastoje ili ga sadrže za druge namjene osim hrane i hrane za životinje, za koje se upotrebljava bilo koji drugi kukuruz, što obuhvaća i uzgoj; budući da su nakon stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 ti proizvodi prijavljeni Europskoj komisiji u skladu s člankom 8. stavkom 1. točkama (a) i (b) i člankom 20. stavkom 1. točkom (b) te Uredbe i uvršteni u registar Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje;

B.  budući da je Monsanto Europe S.A. 9. ožujka 2016. poslao pismo Komisiji u kojem je zatražio da se dio zahtjeva koji se odnosi na uzgoj razmatra odvojeno od ostatka zahtjeva;

C.  budući da genetski modificiran kukuruz MON-ØØ81Ø-6, kako je opisan u zahtjevu, eksprimira protein Cry1Ab, dobiven iz bakterije Bacillus thuringiensis podvrste kurstaki, koji pruža zaštitu od napada određenih kukaca štetočina iz reda Lepidoptera, uključujući kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) i kukuruznu sovicu (Sesamia spp.);

D.  budući da se o nacrtu provedbene odluke Komisije 8. srpnja 2016. glasovalo u Stalnom odboru te da o njemu nije izdano mišljenje;

E.  budući da su dva glavna razloga zbog kojih su države članice glasovale protiv ili su bile suzdržane nedostatak studija o dugoročnoj konzumaciji i toksičnosti te nedovoljna procjena rizika;

F.  budući da se 15. rujna 2016. o nacrtu provedbene odluke Komisije glasovalo u žalbenom odboru i da ponovno nije dano mišljenje, jer je 12 država članica koje predstavljaju 38,74 % stanovništva EU-a glasovalo za, 11 država članica koje predstavljaju 18,01 % stanovništva EU-a glasovalo je protiv, četiri države članice koje predstavljaju 43,08 % stanovništva EU-a bile su suzdržane, a jedna država članica koja predstavlja 0,17 % stanovništva nije bila prisutna tijekom glasovanja;

G.  budući da je 22. travnja 2015. Komisija u obrazloženju svojeg zakonodavnog prijedloga o izmjeni uredbe (EZ) br. 1829/2003 izrazila žaljenje zbog činjenice da je od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 odluke o odobrenju donosila Komisija u skladu s primjenjivim zakonodavstvom i bez podrške mišljenja odbora država članica kao i da je vraćanje predmeta Komisiji radi konačne odluke, što je inače iznimka za postupak u cjelini, postalo pravilo pri odlučivanju o izdavanju odobrenja za genetski modificiranu hranu i hranu za životinje;

H.  budući da je Parlament 28. listopada 2015. odbio zakonodavni prijedlog od 22. travnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 jer se usprkos činjenici da se uzgoj nužno odvija na teritoriju jedne države članice trgovina genetski modificiranim organizmima odvija izvan nacionalnih granica, što znači da bi nacionalnu zabranu „prodaje i uporabe” koju je predložila Komisija moglo biti nemoguće provesti bez ponovnog uvođenja graničnih kontrola pri uvozu; budući da je Parlament odbio zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te je pozvao Komisiju da povuče prijedlog i podnese novi;

1.  smatra da se nacrtom provedbene odluke Komisije prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1829/2003;

2.  smatra da nacrt provedbene odluke Komisije nije u skladu s pravom Unije jer je nespojiv s ciljem Uredbe (EZ) br. 1829/2003, a on je, u skladu s općim načelima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 178/2002, predvidjeti osnovu za visoku razinu zaštite zdravlja i života ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja, okoliša i interesa potrošača u pogledu genetski modificirane hrane i hrane za životinje te pritom zajamčiti učinkovito funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

3.  traži od Komisije da povuče svoj nacrt provedbene odluke;

4.  traži od Komisije da na temelju Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnese novi zakonodavni prijedlog o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 kojim će uzeti u obzir zabrinutosti koje države članice često izražavaju, a koje nisu povezane isključivo s pitanjima sigurnosti genetski modificiranih organizama za zdravlje ili okoliš;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 268, 18.10.2003., str. 1.

(2)

SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

(3)

Povjerenstvo EFSA-e za genetski modificirane organizme (GMO); Znanstveno mišljenje u kojem se ažuriraju zaključci o procjeni rizika i preporuke za upravljanje rizikom u vezi s genetski modificiranim kukuruzom otpornim na kukce MON 810. EFSA Journal 2012.; 10(12):3017. [98 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

P8_TA(2015)0456.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0040.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0039.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0038.

(8)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0271.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti