Eljárás : 2016/2922(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-1084/2016

Előterjesztett szövegek :

B8-1084/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 06/10/2016 - 5.12
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0389

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 270kWORD 68k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva


a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica (MON-ØØ81Ø-6) forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


Előterjesztette: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Az Európai Parlament állásfoglalása a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica (MON-ØØ81Ø-6) forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 810 kukorica (MON-ØØ81Ø-6) forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetére (D046169/00),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1), és különösen annak 11. cikke (3) bekezdésére és 23. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 13. cikkére(2),

–  tekintettel arra, hogy az 1829/2003/EK rendelet 35. cikkében említett Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság 2016. július 8-án úgy szavazott, hogy nem nyilvánít véleményt,

–  tekintettel az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által 2012. december 6-án kiadott tudományos szakvéleményre(3),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított NK603 × T25 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló, 2015. december 4-i (EU) 2015/2279 bizottsági végrehajtási határozatról szóló, 2015. december 16-i állásfoglalására(4),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 87705 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2016. február 3-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított MON 87708 x MON 89788 szójababot (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2016. február 3-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított FG72 szójababot (MST-FGØ72-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2016. február 3-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a géntechnológiával módosított Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek, valamint a Bt11, MIR162, MIR604 és GA21genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukoricák forgalomba hozatalának engedélyezéséről és a 2010/426/EU, a 2011/893/EU, a 2011/892/EU és a 2011/894/EU határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről szóló, 2016. június 8-i állásfoglalására(8),

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság állásfoglalási indítványára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 106. cikkének (2) és (3) bekezdésére,

A.  mivel 2007. április 11-én és 18-án a Monsanto Europe S.A. az 1829/2003/EK rendelet 11. és 23. cikkének megfelelően három kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz a MON 810 kukoricából előállított meglévő élelmiszerek, élelmiszer-összetevők és takarmányok engedélyezésének, a MON 810 kukoricát tartalmazó és abból álló takarmányok engedélyezésének, valamint a MON 810 kukoricának az ilyen kukoricát tartalmazó vagy abból álló termékekben való, bármely más kukoricáéhoz hasonló, nem élelmiszerként és takarmányként történő egyéb felhasználásának – beleértve a termesztést is – engedélyezésének megújítására vonatkozóan; mivel az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépésének időpontját követően a gyártó a szóban forgó termékeket az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának és 20. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően bejelentette az Európai Bizottságnak, és azokat bevezették a géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi nyilvántartásába.

B.  mivel 2016. március 9-én a Monsanto Europe S.A. levelet küldött a Bizottságnak, melyben kérte, hogy a kérelem termesztésre vonatkozó részét külön kezeljék a kérelem többi részétől;

C.  mivel a géntechnológiával módosított MON-ØØ81Ø-6 kukorica a kérelemben leírtak szerint Cry1Ab proteint tartalmaz (forrása a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki), amely védelmet biztosít a Lepidoptera rendbe tartozó egyes kártevőkkel – köztük az európai kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) és a Sesamia spp. kártevőkkel – szemben;

D.  mivel a bizottsági végrehajtási határozattervezetéről az Állandó Bizottság 2016. július 8-án szavazott és nem nyilvánított véleményt;

E.  mivel a tagállamok elutasító szavazatának vagy tartózkodásának két fő oka az volt, hogy nincsenek hosszú távú takarmányozási és toxicitási tanulmányok, és nem elengedő a kockázatértékelés sem;

F.  mivel a bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről 2016. szeptember 15-én szavazott a fellebbviteli bizottság, és ismét nem nyilvánított véleményt, mivel az uniós lakosság 38,74%-át képviselő 12 tagállam a határozattervezet mellett szavazott, a lakosság 18,01%-át képviselő 11 tagállam ellene szavazott, a lakosság 43,08%-át képviselő négy tagállam tartózkodott, a lakosság 0,17%-át képviselő egy tagállam pedig nem volt jelen;

G.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló jogalkotási javaslata indokolásában 2015. április 22-én a Bizottság sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az 1829/2003/EK rendelet hatálybalépése óta az engedélyező határozatokat a Bizottság az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően a tagállami bizottságok véleményei nélkül fogadta el, és hogy a géntechnológiával módosított (GM) élelmiszerek és takarmányok esetében általánossá vált az az egyébiránt kivételes döntéshozatali gyakorlat, hogy a dossziét végleges jóváhagyásra visszaküldik a Bizottsághoz;

H.  mivel az 1829/2003/EK rendelet módosításáról szóló 2015. április 22-i jogalkotási javaslatot a Parlament 2015. október 28-án elutasította, azzal az indokkal, hogy míg az előállítás szükségszerűen egy tagállam területén történik, a GMO-k kereskedelme átlépi a határokat, ami azt jelenti, hogy a Bizottság által javasolt nemzeti „értékesítésre és felhasználásra” vonatkozó tilalmat a behozatali határellenőrzés visszaállítása nélkül nem lehetne érvényesíteni; mivel a Parlament elutasította az 1829/2003/EK rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslatot, és felkérte a Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát és nyújtson be újat;

1.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozat tervezete túllépi az 1829/2003/EK rendeletben meghatározott végrehajtási hatásköröket;

2.  úgy véli, hogy a bizottsági végrehajtási határozattervezet nem felel meg az uniós jognak, mivel az nem egyeztethető össze az 1829/2003/EK rendelet célkitűzésével, ami a 178/2002/EK rendeletben meghatározott általános alapelvekkel összhangban az, hogy alapul szolgáljon az emberi élet és egészség, az állati egészség és jólét, a környezet és a géntechnológiával módosított élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó fogyasztói érdekek magas szintű védelméhez, miközben biztosítja a belső piac hatékony működését;

3.  felszólítja a Bizottságot, hogy vonja vissza végrehajtási határozattervezetét;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján nyújtson be új jogalkotási javaslatot az 1829/2003/EK rendelet módosítására, figyelembe véve azokat a gyakran hangoztatott tagállami aggályokat, amelyek nem csupán a GMO-k által az egészségre vagy a környezetre jelentett veszélyekkel kapcsolatosak;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

HL L 268., 2003.10.18., 1. o.

(2)

HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

(3)

Az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó tudományos testülete (GMO-testület); Tudományos szakvélemény a rovarokkal szemben ellenálló, géntechnológiával módosított MON 810 kukoricára vonatkozó kockázatértékelési következtetések és kockázatkezelési ajánlások naprakésszé tételéről. EFSA Journal (2012); 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

P8_TA(2015)0456.

(5)

Elfogadott szövegek. P8_TA(2016)0040.

(6)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0039.

(7)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0038.

(8)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0271.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat