Procedūra : 2016/2922(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1084/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1084/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2016 - 5.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0389

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 498kWORD 69k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu


par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


Referenti: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū ģenētiski modificētas kukurūzas MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) produktus (D046169/00),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību(1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 23. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(2),

–  ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1829/2003 35. pantā minētās Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas 2016. gada 8. jūlija balsojumu, ar kuru nolemts nesniegt atzinumu,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2012. gada 6. decembra zinātnisko atzinumu(3),

–  ņemot vērā Parlamenta 2015. gada 16. decembra rezolūciju par Komisijas 2015. gada 4. decembra Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/2279, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sastāv vai ir ražoti no tās(4),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūciju par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām(5),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūciju par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), sastāv vai ir ražoti no tām(6),

–  ņemot vērā Parlamenta 2016. gada 3. februāra rezolūciju par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 (MST-FGØ72-2), sastāv vai ir ražoti no tām(7),

–  ņemot vērā 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienoti divi vai trīs modifikācijas gadījumi Bt11, MIR162, MIR604 un GA21, sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumus 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES un 2011/894/ES(8),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2007. gada 11. un 18. aprīlī uzņēmums “Monsanto Europe S.A.” saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 11. un 23. pantu iesniedza Komisijai trīs pieteikumus, lai atjaunotu atļauju esošai pārtikai, pārtikas sastāvdaļām un barībai, kuras ražotas no kukurūzas MON 810, atļauju barībai, kura satur kukurūzu MON 810 vai sastāv no tās, un atļauju kukurūzai MON 810 produktos, kuri no tās sastāv vai to satur un kā jebkura cita kukurūza ir paredzēti citiem lietošanas veidiem, kas nav pārtika un barība, tostarp audzēšanai; tā kā pēc Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā par šiem produktiem tika paziņots Komisijai saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un 20. panta 1. punkta b) apakšpunktu un tie tika iekļauti Kopienas ģenētiski modificētās pārtikas un barības reģistrā;

B.  tā kā 2016. gada 9. martā “Monsanto Europe S.A.” nosūtīja Komisijai vēstuli, pieprasot pieteikuma daļu, kura attiecas uz audzēšanu, izskatīt atsevišķi no pārējā pieteikuma;

C.  tā kā ģenētiski modificētā kukurūza MON-ØØ81Ø-6, kā aprakstīts pieteikumā, ietver Cry1Ab proteīnu, kas atvasināts no Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, kurš nodrošina aizsardzību pret atsevišķiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, tostarp Eiropas kukurūzas svilni (Ostrinia nubilalis) un Sesamia ģints sugām;

D.  tā kā Pastāvīgā komiteja 2016. gada 8. jūlija balsojumā par minēto Komisijas īstenošanas lēmuma projektu nolēma nesniegt atzinumu;

E.  tā kā divi galvenie iemesli, kuru dēļ dalībvalstis balsoja noraidoši vai atturējās, bija ilgtermiņa pētījumu par lietošanu uzturā un toksiskumu trūkums un nepietiekams riska novērtējums;

F.  tā kā arī Pārsūdzības komiteja 2016. gada 15. septembra balsojumā par minēto Komisijas īstenošanas lēmuma projektu nolēma nesniegt atzinumu, 12 dalībvalstīm, kas pārstāv 38,74 % ES iedzīvotāju, balsojot par, 11 dalībvalstīm, kas pārstāv 18,01 % ES iedzīvotāju, balsojot pret, 4 dalībvalstīm, kas pārstāv 43,08 % ES iedzīvotāju, atturoties un 1 dalībvalstij, kas pārstāv 0,17 % ES iedzīvotāju, nepiedaloties balsojumā;

G.  tā kā 2015. gada 22. aprīlī Komisija paskaidrojuma rakstā, kurš pievienots tiesību akta priekšlikumam, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, pauda nožēlu, ka kopš Regulas (EK) Nr. 1829/2003 stāšanās spēkā lēmumus par atļauju piešķiršanu Komisija pieņem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, taču bez dalībvalstu komiteju atzinumos sniegta atbalsta, un ka dokumentu nosūtīšana atpakaļ Komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai, kas iepriekš bija visnotaļ liels izņēmums visai procedūrai kopumā, nu ir kļuvusi par ierastu praksi gadījumos, kad ir jāpieņem lēmums par atļaujas piešķiršanu ģenētiski modificētai (ĢM) pārtikai un barībai;

H.  tā kā 2015. gada 22. aprīļa tiesību akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, Parlaments 2015. gada 28. oktobrī noraidīja, jo ĢMO tirdzniecība notiek pāri robežām, pat ja kultūraugs tiek audzēts konkrētas dalībvalsts teritorijā, un tas nozīmē, ka Komisijas ierosinājumu noteikt “tirdzniecības un izmantošanas” aizliegumu valsts līmenī nebūtu iespējams īstenot, neatjaunojot importa robežpārbaudes; tā kā Parlaments noraidīja tiesību akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003, un aicināja Komisiju atsaukt tās priekšlikumu un iesniegt jaunu,

1.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts pārsniedz Regulā (ES) Nr. 1829/2003 paredzētās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Regulas (EK) Nr. 1829/2003 mērķi, kas saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 178/2002 paredzētajiem vispārējiem principiem ir nodrošināt pamatu, lai garantētu cilvēku dzīvības un veselības, dzīvnieku veselības un labturības, vides un patērētāju interešu augsta līmeņa aizsardzību saistībā ar ģenētiski modificētu pārtiku un barību, vienlaikus nodrošinot efektīvu iekšējā tirgus darbību;

3.  aicina Komisiju atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

4.  aicina Komisiju, pamatojoties uz Līgumu par Eiropas Savienības darbību, iesniegt jaunu tiesību akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003 un ņem vērā valstu bieži paustās bažas ne tikai saistībā ar ĢMO drošumu veselībai vai videi;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)

OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(3)

EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā, “Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810” (“Zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus par ģenētiski modificēto kukurūzu MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem”). EFSA Journal 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

P8_TA(2015)0456.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0040.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0039.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0038.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0271.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika