Procedură : 2016/2922(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1084/2016

Texte depuse :

B8-1084/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2016 - 5.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0389

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 406kWORD 70k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


Depusă de: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului  (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (D046169/00),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic(1), în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(2),

–  având în vedere votul care a avut loc la 8 iulie 2016 în cadrul Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, unde nu s-a emis niciun aviz,

–  având în vedere avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară din 6 decembrie 2012(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(4),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 și de abrogare a Deciziilor 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE și 2011/894/UE(8),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât la 11 și 18 aprilie 2007, Monsanto Europe S.A. a prezentat Comisiei trei cereri, în conformitate cu articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, privind reînnoirea autorizației pentru produsele alimentare, ingredientele alimentare și furajele existente fabricate din porumb MON 810, a autorizației privind furajele care conțin și constau în porumb MON 810 și a autorizației pentru porumb MON 810 din produsele care conțin sau constau în acest tip de porumb și care sunt destinate altor utilizări decât consumul uman și animal, ca orice alt porumb, inclusiv cultivarea; întrucât, după intrarea în vigoare a Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, aceste produse au fost notificate Comisiei în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) și cu articolul 20 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv și au fost incluse în registrul comunitar al produselor alimentare și al furajelor modificate genetic;

B.  întrucât, la 9 martie 2016, Monsanto Europe S.A. a trimis o scrisoare Comisiei prin care solicită ca partea din cerere referitoare la cultivare să fie analizată separat de restul cererii;

C.  întrucât porumbul modificat genetic MON-ØØ81Ø-6, așa cum este descris în cerere, exprimă proteina Cry1Ab, derivată din Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, care conferă protecție împotriva dăunătorilor reprezentați de anumite insecte lepidoptere, printre care se numără sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis) și sfredelitorul roz (Sesamia spp);

D.  întrucât, la 8 iulie 2016, proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei a fost supus la vot în cadrul comitetului permanent, dar nu s-a emis niciun aviz;

E.  întrucât două motive majore pentru votul negativ sau pentru abținerea de la vot din partea statelor membre au fost lipsa de studii pe termen lung privind furajele și toxicitatea și evaluarea insuficientă a riscurilor;

F.  întrucât proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei a fost votat în cadrul comitetului de apel la 15 septembrie 2016 și nici atunci nu s-a emis un aviz; 12 state membre reprezentând 38,74 % din populația UE au exprimat un vot favorabil, 11 state membre reprezentând 18,01 % din populația UE au votat împotrivă, 4 state membre reprezentând 43,08 % din populația UE s-au abținut, iar un stat membru reprezentând 0,17 % din populația UE a fost absent de la vot;

G.  întrucât, la 22 aprilie 2015, în expunerea de motive a propunerii sale legislative de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, deciziile de autorizare au fost adoptate de Comisie, în conformitate cu legislația aplicabilă, fără sprijinul avizelor comitetelor statelor membre și că returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care a constituit de fapt o excepție în cadrul procedurii în ansamblu, a devenit o normă în procesul decizional referitor la autorizațiile privind produsele alimentare și furajele modificate genetic;

H.  întrucât propunerea legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 a fost respinsă de Parlament la 28 octombrie 2015 pe motiv că, în timp ce cultivarea se face în mod obligatoriu pe teritoriul unui stat membru, comerțul cu OMG-uri nu ține cont de frontiere, ceea ce înseamnă că o interzicere la nivel național a „vânzării și utilizării”, astfel cum a propus Comisia, ar fi fost imposibil de pus în aplicare fără a reintroduce verificarea la frontieră a importurilor; întrucât Parlamentul a respins propunerea legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 și a invitat Comisia să își retragă propunerea și să prezinte o propunere nouă,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

2.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în conformitate cu dreptul Uniunii, prin faptul că nu este compatibilă cu obiectivele Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002, constau în asigurarea unei baze prin care să se asigure un nivel ridicat de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animale, a intereselor de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

4.  solicită Comisiei să prezinte, în baza Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, o nouă propunere legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care să ia în considerare preocupările naționale exprimate frecvent, care nu se referă numai la aspectele siguranței organismelor modificate genetic pentru sănătate sau mediu;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 268, 18.10.2003, p. 1.

(2)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(3)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; Avizul științific de actualizare a concluziilor evaluării de risc și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind porumbul modificat genetic rezistent la insecte MON 810. Jurnalul EFSA 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017

(4)

P8_TA(2015)0456.

(5)

Texte adoptate: P8_TA(2016)0040.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0039.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0038.

(8)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0271.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate