Postup : 2016/2922(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-1084/2016

Predkladané texty :

B8-1084/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2016 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0389

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 69k
3.10.2016
PE589.673v01-00
 
B8-1084/2016

predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku


o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046169/00 – 2016/2922(RSP))


Predkladajú: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6)  (D046169/00 – 2016/2922(RSP))  
B8-1084/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (D046169/00) povoľuje umiestniť na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (MON-ØØ81Ø-6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na hlasovanie v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedenom v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 8. júla 2016, pričom nebolo vydané žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín zo 6. decembra 2012(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) č. 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), sú z nej zložené alebo vyrobené(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), sú z nej zložené alebo vyrobené(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia 2010/426/EÚ, 2011/893/EÚ, 2011/892/EÚ a 2011/894/EÚ(8),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A. predložila 11. a 18. apríla 2007 v súlade s článkami 11 a 23 nariadenia (ES) č. 1829/2003 Komisii tri žiadosti o obnovenie povolenia existujúcich potravín, zložiek potravín a krmív vyrobených z kukurice MON 810, povolenia krmív, ktoré obsahujú kukuricu MON 810 a sú z nej zložené, a povolenia kukurice MON 810 v produktoch, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú, na iné použitia než potraviny a krmivá, ako je to v prípade akejkoľvek inej kukurice, vrátane pestovania; keďže od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli tieto výrobky Komisii oznámené podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a článku 20 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a zapísané do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá;

B.  keďže spoločnosť Monsanto Europe S.A. zaslala 9. marca 2016 Komisii list, v ktorom požiadala, aby sa časť žiadosti týkajúca sa pestovania posudzovala oddelene od zvyšku žiadosti;

C.  keďže v geneticky modifikovanej kukurici MON-ØØ81Ø-6 opísanej v žiadosti dochádza k expresii proteínu Cry1Ab odvodeného z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ktorý poskytuje ochranu proti napadnutiu určitými škodcami z radu Lepidoptera vrátane vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilalis) a Sesamia spp;

D.  keďže stály výbor hlasoval o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie 8. júla 2016, pričom nebolo vydané žiadne stanovisko;

E.  keďže dvoma hlavnými dôvodmi, prečo členské štáty hlasovali proti alebo sa hlasovania zdržali, boli nedostatok dlhodobých štúdií o skrmovaní a toxicite a nedostatočné posúdenie rizika;

F.  keďže o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie sa 15. septembra 2016 hlasovalo v odvolacom výbore a opäť sa nedospelo k stanovisku, pretože 12 členských štátov predstavujúcich 38,74 % obyvateľstva EÚ hlasovalo za návrh, 11 členských štátov predstavujúcich 18,01 % obyvateľstva EÚ hlasovalo proti, 4 členské štáty predstavujúce 43,08 % obyvateľstva EÚ sa hlasovania zdržali a 1 členský štát predstavujúci 0,17 % obyvateľstva EÚ nebol na hlasovaní prítomný;

G.  keďže 22. apríla 2015 Komisia v dôvodovej správe k svojmu legislatívnemu návrhu na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003 vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijímala rozhodnutia o povolení v súlade s platnými právnymi predpismi, ale bez podpory stanovísk výborov členských štátov, a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré bolo veľmi výnimočné pre tento postup ako celok, sa stalo normou pri rozhodovaní o povoľovaní geneticky modifikovaných potravín a krmív;

H.  keďže legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, bol 28. októbra 2015 Európskym parlamentom zamietnutý, pretože napriek tomu, že pestovanie GMO nutne prebieha na území členského štátu, obchodovanie s nimi má cezhraničný charakter, čo znamená, že vnútroštátny zákaz predaja a použitia, ako ho navrhuje Komisia, by nebolo možné presadiť bez znovuzavedenia hraničných kontrol dovážaného tovaru; keďže Parlament zamietol legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003, a vyzval Komisiu, aby svoj návrh stiahla a predložila nový;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľný s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení (ES) č. 178/2002 spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie predložila nový legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý zohľadní často vyjadrované pripomienky členských štátov, ktoré sa netýkajú len otázok bezpečnosti GMO pre zdravie a životné prostredie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

(3)

Vedecká skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy (GMO), Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810, EFSA Journal 2012, 10(12):3017. [s. 98] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(4)

P8_TA(2015)0456.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0040.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0039.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0038.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0271.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia