Procedūra : 2016/2920(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1085/2016

Pateikti tekstai :

B8-1085/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0387

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 419kWORD 70k
3.10.2016
PE589.674v01-00
 
B8-1085/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis


dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sėklų pateikimo rinkai projekto (D046172/00 – 2016/2920(RSP))


Pranešėjai: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sėklų pateikimo rinkai projekto (D046172/00 – 2016/2920(RSP))  
B8-1085/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl auginimui skirtų genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sėklų pateikimo rinkai projektą (D046172/00),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančią Tarybos direktyvą 90/220/EEB(1), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) paskutinį kartą 2012 m. vasario 24 d. atnaujintą mokslinę nuomonę, kuria atnaujintas rizikos aplinkai įvertinimas ir rizikos valdymo rekomendacijos dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų vabzdžiams atsparių 1507 kukurūzų(2),

–  atsižvelgdamas į EFSA 2012 m. spalio 18 d. mokslinę nuomonę, papildančią išvadas dėl rizikos aplinkai įvertinimo ir rizikos valdymo rekomendacijų dėl auginti skirtų genetiškai modifikuotų vabzdžiams atsparių 1507 kukurūzų(3),

–   atsižvelgdamas į EFSA 2012 m. gruodžio 6 d. mokslinę nuomonę, kuria atnaujintos genetiškai modifikuotų vabzdžiams atsparių MON 810 kukurūzų rizikos vertinimo išvados ir rizikos valdymo rekomendacijos(4),

–  atsižvelgdamas į EFSA 2012 m. gruodžio 6 d. mokslinę nuomonę, kuria papildomos rizikos aplinkai vertinimo išvados ir rizikos valdymo rekomendacijos, susijusios su genetiškai modifikuotų ir vabzdžiams atsparių kukurūzų Bt11 ir MON 810 auginimu(5),

–   atsižvelgdamas į EFSA 2015 m. gegužės 28 d. mokslinę nuomonę, kurioje atnaujinamos rizikos valdymo rekomendacijos sumažinti Bt linijos kukurūzų žiedadulkių poveikį netiksliniams saugomiems Lepidoptera būrio vabzdžiams saugomose buveinėse(6),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 11 ir 13 straipsnius(7),

–   atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl auginti skirto kukurūzų produkto (Zea mays L., linija 1507), genetiškai modifikuoto, kad būtų atsparesnis tam tikriems Lepidoptera būrio kenkėjams, pateikimo rinkai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB(8),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2001 m. bendrovės „Pioneer Overseas Corporation“ ir „Dow AgroSciences Europe Ltd.“ pagal Tarybos direktyvą 90/220/EEB(9) Ispanijos kompetentingai institucijai pateikė pranešimą (Nr. C/ES/01/01) dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 pateikimo rinkai; kadangi 2003 m. pagal Direktyvą 2001/18/EB(10) pateiktas atnaujintas pranešimas;

B.  kadangi genetiškai modifikuotų kukurūzų 1507 sudėtyje yra Cry1F baltymo, kuris yra Bt baltymas (kilęs iš Bacillus thuringiensis kurstaki porūšio), suteikiantis apsaugą nuo Europos kukurūzinių ugniukų (Ostrinia nubilalis) ir tam tikrų kitų Lepidoptera būrio kenkėjų, pvz., pelėdgalvių (Sesamia spp), kukurūzinių dykrinukų (Spodoptera frugiperda), vikriųjų dirvinukų (Agrotis ipsilon) ir žolinių ugniukų (Diatraea grandiosella), ir PAT baltymo, kuris suteikia atsparumą amonio gliufosinato herbicidams;

C.  kadangi gliufosinatas priskiriamas prie toksiškų reprodukcijai medžiagų, todėl atitinka Reglamente (EB) Nr. 1107/2009 nustatytus atmetimo kriterijus; kadangi jau patvirtintoms medžiagoms atmetimo kriterijai taikomi, kai patvirtinimas turi būti atnaujintas; kadangi gliufosinato patvirtinimo galiojimas baigiasi 2017 m.; kadangi dėl šios priežasties gliufosinato naudojimas iš esmės turėtų būti nutrauktas 2017 m.;

D.  kadangi pagal Direktyvos 2001/18/EB 26c straipsnio 2 dalį auginti genetiškai modifikuotus kukurūzus 1507 draudžiama šiose teritorijose: Valonijoje (Belgija), Bulgarijoje, Danijoje, Vokietijoje (išskyrus tyrimų tikslais), Graikijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje, Italijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Vengrijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Lenkijoje, Slovėnijoje, Šiaurės Airijoje (Jungtinė Karalystė), Škotijoje (Jungtinė Karalystė) ir Velse (Jungtinė Karalystė);

E.  kadangi, EFSA duomenimis, esama įrodymų, jog maždaug 95–99 proc. žiedadulkių nusėda apie 50 m atstumu nuo žiedadulkių šaltinio, tačiau vertikalūs vėjo srautai ar gūsiai žiedadulkes gali pakelti aukštai į orą ir jas išnešioti dideliu atstumu, kuris gali siekti iki kelių kilometrų;

F.  kadangi EFSA GMO specialistų grupės nustatytas Lepidoptera būrio tikslinių kenkėjų galimas atsparumo CRY1F baltymui pakitimas kelia abejonių dėl kukurūzų 1507 auginimo, nes dėl atsparumo pakitimų gali tekti pakeisti įprastą kenkėjų kontrolės praktiką, o tai gali daryti neigiamą poveikį aplinkai;

G.  kadangi Ispanijoje nuo 2009 m. randamas sukultūrintų kukurūzų pirmtakas – Teosinte rūšies laukiniai kukurūzai; kadangi Teosinte rūšies kukurūzai gali tapti transgeninės DNR, kilusios iš genetiškai modifikuotų kukurūzų MON810, auginamų kai kuriuose Ispanijos regionuose, kuriuose plačiai paplitusios Teosinte rūšys, recipientais; kadangi genų srautas gali persiduoti Teosinte rūšims ir jos gali pradėti gaminti Bt toksiną, o sukultūrintų ir Teosinte rūšies kukurūzų hibridai gali tapti atsparesni nei vietiniai Teosinte augalai; kadangi šis scenarijus kelia didelę riziką ūkininkams ir aplinkai;

H.  kadangi Ispanijos kompetentingos valdžios institucijos informavo Komisiją apie tai, kad Ispanijos kukurūzų laukuose esama Teosinte rūšies kukurūzų, įskaitant labai nedidelį jų kiekį genetiškai modifikuotų kukurūzų laukuose; kadangi remiantis turima informacija taip pat matyti, jog Teosinte rūšies kukurūzų rasta ir Prancūzijoje;

I.  kadangi 2016 m. liepos 13 d. Komisija paprašė EFSA iki 2016 m. rugsėjo mėn. pabaigos įvertinti, ar, remiantis esama moksline literatūra arba bet kokia kita aktualia informacija, atsirado naujų įrodymų, dėl kurių keistųsi EFSA mokslinėse nuomonėse dėl genetiškai modifikuotų kukurūzų MON 810, Bt11, 1507 ir GA21 auginimo pateiktos išvados ir rekomendacijos;

J.  kadangi savo įgyvendinimo sprendimo projekto 24 punkte Komisija teigia, jog EFSA yra nustačiusi du „priimtinus“ vietos mirtingumo rodiklius (0,5 proc. ir 1 proc.); kadangi vis dėlto 2015 m. gegužės 28 d. mokslinėje nuomonėje, kurioje atnaujinamos rizikos valdymo rekomendacijos sumažinti Bt linijos kukurūzų žiedadulkių poveikį netiksliniams saugomiems Lepidoptera būrio vabzdžiams saugomose buveinėse, EFSA aiškiai pabrėžia, kad bet koks konkretus rodiklis, EFSA GMO specialistų grupės naudojamas padėčiai iliustruoti, yra tik pavyzdys ir kad bet kokios šiuo atveju taikomos ribos neišvengiamai turi būti sutartinės ir jas turėtų būti galima keisti, atsižvelgiant į ES taikomus išsaugojimo tikslus;

K.  kadangi savo įgyvendinimo sprendimo projekte Komisija pasirinko žemesnį kaip 0,5 proc. vietos mirtingumo rodiklį, priede nurodydama ne mažiau kaip 20 m sutartinį kukurūzų 1507 ir saugomų buveinių, apibrėžtų Direktyvos 2004/35/EB 2 straipsnio 3 dalyje, izoliavimo atstumą, nepaisant to, kad EFSA aiškiai teigia, jog nustačius 30 m izoliavimo atstumą tarp saugomos buveinės ir artimiausio kukurūzų 1507 lauko net itin jautrių netikslinių Lepidoptera būrio kenkėjų lervų vietos mirtingumo rodiklis turėtų sumažėti iki mažiau kaip 0,5 proc., o šis atstumas yra didesnis nei tas, kurį siūlo Komisija;

L.  kadangi 2015 m. gegužės 28 d. mokslinėje nuomonėje, kurioje atnaujinamos rizikos valdymo rekomendacijos sumažinti poveikį netiksliniams saugomiems Lepidoptera būrio vabzdžiams saugomose buveinėse, EFSA teigė, jog šiuo metu neturima pakankamai duomenų, kad būtų galima įvertinti su Bt kukurūzais susijusį lervų mirtingumą bendro mirtingumo kontekste;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Direktyvoje 2001/18/ES numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad EFSA atliktas auginimo rizikos vertinimas nėra išsamus, o Komisijos siūlomos rizikos valdymo rekomendacijos nėra tinkamos;

3.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB tikslu, pagal kurį remiantis atsargumo principu siekiama derinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus ir apsaugoti žmonių sveikatą bei aplinką tada, kai bet kokiais tikslais, išskyrus patiekimo į rinką Europos bendrijos teritorijoje tikslą, į aplinką apgalvotai išleidžiami genetiškai modifikuoti organizmai ir Bendrijoje į rinką genetiškai modifikuoti organizmai patiekiami kaip atskiri produktai ar esantys kituose produktuose;

4.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

(1)

OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(2)

EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė, „Scientific Opinion updating the evaluation of the environmental risk assessment and risk management recommendations on insect-resistant genetically modified maize 1507 for cultivation.“ EFSA leidinys 2011 m.; 9(11):2429 [73 p.], doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.

(3)

EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė, „Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations on the genetically modified insect-resistant maize 1507 for cultivation.“ EFSA leidinys 2012 m.; 10(11):2934 [36 p.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.

(4)

EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė, „Scientific Opinion updating the risk assessment conclusions and risk management recommendations on the genetically modified insect resistant maize MON 810“, EFSA leidinys, 2012 m.; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(5)

EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė, „Scientific Opinion supplementing the conclusions of the environmental risk assessment and risk management recommendations for the cultivation of the genetically modified insect resistant maize Bt11 and MON 810“, EFSA leidinys, 2012 m.;10(12):3016, [32 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(6)

EFSA genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) specialistų grupė, 2015 m., „Scientific Opinion updating risk management recommendations to limit exposure of non-target Lepidoptera of conservation concern in protected habitats to Bt-maize pollen“, EFSA leidinys, 2015 m.; 13(7):4127, 31 p. doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.

(7)

OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(8)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0036.

(9)

1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/220/EEB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (OL L 117, 1990 5 8, p. 15).

(10)

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1).

Teisinė informacija - Privatumo politika