Procedūra : 2016/2920(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1085/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1085/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 06/10/2016 - 5.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0387

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 419kWORD 70k
3.10.2016
PE589.674v01-00
 
B8-1085/2016

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu


par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par iebildumu izteikšanu saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sēklu laišana tirgū kultivēšanas nolūkos (D046172/00 – 2016/2920(RSP))


 

IESNIEDZA: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Eiropas Parlamenta rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par iebildumu izteikšanu saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) sēklu laišana tirgū kultivēšanas nolūkos (D046172/00 – 2016/2920(RSP))  
B8-1085/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Komisijas īstenošanas lēmumam par iebildumu izteikšanu saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: ģenētiski modificētas kukurūzas sēklu 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) laišana tirgū kultivēšanas nolūkos (D046172/00),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu(1) un jo īpaši tās 18. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnisko atzinumu, kas iepriekšējo reizi aktualizēts 2012. gada 24. februārī, atjauninot vides riska novērtējuma izvērtējumu un riska pārvaldības ieteikumus par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu 1507, kas izturīga pret kukaiņiem(2),

–  ņemot vērā EFSA 2012. gada 18. oktobra zinātnisko atzinumu, ar kuru atbalstīti vides riska novērtējuma izvērtējums un riska pārvaldības ieteikumi par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu 1507, kas izturīga pret kukaiņiem(3),

–   ņemot vērā EFSA 2012. gada 6. decembra zinātnisko atzinumu, ar kuru atjaunina riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu MON 810(4), kas izturīga pret kukaiņiem,

–  ņemot vērā EFSA 2012. gada 18. oktobra zinātnisko atzinumu, ar kuru atbalstīti vides riska novērtējuma izvērtējums un riska pārvaldības ieteikumi par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 un MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem(5),

–   ņemot vērā EFSA 2015. gada 28. maija zinātnisko atzinumu, ar ko atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz tauriņu kārtas lepidopteras sugu, kas nav apkarojama(6),

–  ņemot vērā 11. un 13. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu(7),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. janvāra rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par ģenētiski modificēta kukurūzas produkta (cukurkukurūza, līnija 1507), kas izturīga pret dažiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, laišanu tirgū kultivēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/18/EK(8),

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas rezolūcijas priekšlikumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu,

A.  tā kā 2001. gadā uzņēmumi Pioneer Overseas Corporation un Dow AgroSciences Europe Ltd Spānijas kompetentajai iestādei saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/220/EEK(9) iesniedza paziņojumu (atsauce C/ES/01/01) attiecībā uz ģenētiski modificētas kukurūzas 1507 laišanu tirgū; tā kā 2003. gadā tika iesniegts atjaunināts paziņojums saskaņā ar Direktīvu 2001/18/EK(10);

B.  tā kā ģenētiski modificētā kukurūza 1507 izdala Cry1F proteīnu, kas ir Bt proteīns (iegūts no Bacillus thuringiensis pasugas Kurstaki), kas piešķir rezistenci pret Eiropas kukurūzas svilni (Ostrinia nubilalis) un dažiem citiem tauriņu kārtas kaitēkļiem, piemēram, rozā svilni (Sesamia spp.), kodes kūniņu (Spodoptera frugiperda), Sibīrijas naktstauriņu (Agrotis ipsilon) un dienvidrietumu kukurūzas svilni (Diatraea grandiosella), kā arī Pat proteīnu, kas piešķir noturību pret glufozinātamonija herbicīdu;

C.  tā kā glufozināts ir klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai un tāpēc tam piemērojami Regulā Nr. 1107/2009 noteiktie izslēgšanas kritēriji; tā kā attiecībā uz jau apstiprinātām vielām izslēgšanas kritēriji ir piemērojami tad, kad ir jāatjauno apstiprinājums; tā kā glufosināta apstiprinājuma termiņš beidzas 2017. gadā; tā kā glufosināta izmantošana tādējādi principā būtu jāizbeidz 2017. gadā;

D.  tā kā atbilstoši Direktīvas 2001/18/EK 26.c panta 2. punktam ģenētiski modificētas kukurūzas kultivēšana ir aizliegta šādās teritorijās: Valonija (Beļģija) Bulgārija; Dānija; Vācija (izņemot pētniecības nolūkā); Grieķija; Francija; Horvātija; Itālija; Kipra; Latvija; Lietuva; Luksemburga; Ungārija; Malta; Nīderlande; Austrija; Polija; Slovēnija; Ziemeļīrija (Apvienotā Karaliste); Skotija (Apvienotā Karaliste) un Velsa (Apvienotā Karaliste);

E.  tā kā saskaņā ar EFSA sniegto informāciju, pierādījumi liecina, ka apmēram 95–99 % ziedputekšņu nosēžas aptuveni 50 metru rādiusā no putekšņu avota, tomēr vertikālas vēja kustības vai brāzmas ziedputekšņu izkaisīšanas laikā var pacelt ziedputekšņus augstu atmosfērā un izplatīt tos lielos attālumos līdz pat vairākiem kilometriem;

F.  tā kā EFSA ĢMO ekspertu grupa ir atzinusi tauriņu kārtas apkarojamo kaitēkļu iespējamu rezistences attīstību pret CRY1F proteīnu kā iemeslu bažām, kas saistītas ar kukurūzas 1507 kultivēšanu, jo rezistences attīstība var būt par pamatu mainītām kaitēkļu apkarošanas metodēm, kas savukārt var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi;

G.  tā kā teosinte, kultivētās kukurūzas priekštece, Spānijā ir sastopama kopš 2009. gada; tā kā teosintes populācijas varētu kļūt par tādu transgēno DNS saņēmējām, kas radušās no ģenētiski mainītās kukurūzas MON810, ko Spānijā kultivē dažos reģionos, kuros teosinte plaši izplatās; tā kā gēnu plūsma var pāriet uz teosinti, kā rezultātā tā ražotu Bt toksīnu, bet kukurūzas un teosintes hibrīdi salīdzinājumā ar vietējiem teosintes augiem varētu kļūt izturīgāki; tā kā šāda notikumu attīstība rada ievērojamu risku lauksaimniekiem un videi;

H.  tā kā Spānijas kompetentās iestādes informēja Komisiju par teosintes esamību Spānijas kukurūzas laukos, tostarp ļoti ierobežoto klātbūtni ĢM kukurūzas laukos; tā kā pieejamā informācija liecina arī, ka teosinte tika konstatēta arī Francijā;

I.  tā kā Komisija 2016. gada 13. jūlijā pieprasīja, lai EFSA līdz 2016. gada septembra beigām, pamatojoties uz aktuālu zinātnisko literatūru vai citu būtisku informāciju, izvērtētu, vai ir jauni pierādījumi, kas mainītu EFSA zinātnisko atzinumu secinājumus un ieteikumus par ģenētiski modificētās kukurūzas MON 810, Bt11, 1507 un GA21 kultivēšanu;

J.  tā kā īstenošanas lēmuma projekta 24. punktā Komisija apgalvo, ka EFSA uzskatījusi, ka divus populācijas vietējās bojāejas līmeņus (0,5 % un 1 %) par „pieņemamiem”; tā kā 2015. gada 28. maija zinātniskajā atzinumā, atjauninot riska pārvaldības ieteikumus, lai saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz tauriņu kārtas lepidopteras sugu, kas nav apkarojama, EFSA tomēr faktiski skaidri uzsver, ka „jebkāds specifisks aizsardzības līmenis, kuru EFSA ĢMO ekspertu grupa šeit izmantojusi ilustrēšanai, bija domāts vienīgi kā piemērs” un ka „jebkurai piemērojamai robežvērtībai noteikti ir jābūt patvaļīgai un tā būtu jāgroza saskaņā ar īstenojamajiem aizsardzības mērķiem ES”;

K.  tā kā īstenošanas lēmuma projektā Komisija izvēlējās populācijas vietējo bojāejas līmeni zem 0,5 %, bet tā pielikumā, paredz patvaļīgus izolējošus attālumus vismaz 20 metrus starp kukurūzas 1507 laukiem un aizsargājamu dzīvotni, kā noteikts Direktīvas 2004/35/EK 2. panta 3. punktā, neraugoties uz to, ka EFSA ir skaidri norādījusi kā apstiprinātu, ka 30 m izolējošam attālumam ap aizsargājamām dzīvotnēm no tuvākās augošās kukurūzas 1507 būtu jāsamazina populācijas vietējā bojāeja zem 0,5 %, pat attiecībā uz ļoti jutīgajiem tauriņu kārtas lepidopteras kāpuriem, kas nav apkarojami, un šis attālums ir vairāk nekā Komisijas ierosinātiais attālums;

L.  tā kā 2015. gada 28. maija zinātniskajā atzinumā, atjauninot riska pārvaldības ieteikumus, lai saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu iedarbību uz tauriņu kārtas lepidopteras sugu, kas nav apkarojama, EFSA norādīja, ka „pašlaik nav pieejama pietiekama informācija, lai ļautu Bt-related kāpuru mirstību populācijas vispārējās bojāejas kontekstā”;

1.  uzskata, ka ar Komisijas īstenošanas lēmuma projektu tiek pārsniegtas Direktīvā 2001/18/EK noteiktās īstenošanas pilnvaras;

2.  uzskata, ka kultivēšanas riska novērtējums, ko veica EFSA , nav pilnīgs un Komisijas ierosinātie riska pārvaldības ieteikumi ir neatbilstoši;

3.  uzskata, ka Komisijas īstenošanas lēmuma projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem, jo nav savienojams ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/18/EC mērķi, kas saskaņā ar piesardzības principu paredz tuvināt dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus un aizsargāt cilvēku veselību un vidi, kad vidē apzināti tiek izplatīti ģenētiski modificēti organismi nolūkos, kas nav to laišana Kopienas tirgū, vai tirgū tiek laisti ģenētiski modificēti organismi vai tos saturoši produkti;

4.  prasa Komisijai atsaukt īstenošanas lēmuma projektu;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.

(2)

EFSA ĢMO ekspertu grupa (EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jomā); Zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina vides riska novērtējuma izvērtējumu un riska pārvaldības ieteikumus par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu 1507, kas izturīga pret kukaiņiem. EFSA Journal (2011); 9(11):2429 (73 lpp.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2605.

(3)

EFSA ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā; Zinātnisko atzinums, ar kuru atbalstīti vides riska novērtējuma izvērtējums un riska pārvaldības ieteikumi par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu 1507, kas izturīga pret kukaiņiem. EFSA Journal (2012); 10(11):2934 (36 lpp.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.

(4)

EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) jomā; Zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina riska novērtējuma secinājumus un riska pārvaldības ieteikumus par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem, EFSA Journal 2012; 10(12):3017 (98 lpp.), DOI:10.2903/j.efsa.2015.3017.

(5)

EFSA Ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu (ĢMO); Zinātniskais atzinums, ar kuru atbalstīti vides riska novērtējuma izvērtējums un riska pārvaldības ieteikumi par kultivēšanai paredzēto ģenētiski modificēto kukurūzu Bt11 un MON 810, kas izturīga pret kukaiņiem. EFSA Journal (2012); 10(12):3016 (32 lpp.) doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(6)

EFSA ĢMO ekspertu grupa (EFSA ekspertu grupa ģenētiski modificētu organismu jomā), 2015. g. Zinātniskais atzinums, ar ko atjaunina riska pārvaldības ieteikumus, lai saglabāšanas nolūkos aizsargātajās dzīvotnēs ierobežotu Bt–kukurūzas ziedputekšņu iedarbību uz tauriņu kārtas lepidopterassugu, kas nav apkarojama. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 (31 lpp.) doi:10.2903/j.efsa.2015.4127

(7)

OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

(8)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0036.

(9)

Padomes Direktīvu 90/220/EEK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē (OV L 117, 8.5.1990., 15. lpp.).

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu (OV L 106, 17.4.2001., 1. lpp.).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika