Procedură : 2016/2920(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1085/2016

Texte depuse :

B8-1085/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/10/2016 - 5.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0387

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 412kWORD 71k
3.10.2016
PE589.674v01-00
 
B8-1085/2016

depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură


referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (D046172/00 – 2016/2920(RSP))


Depusă de: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 


Rezoluția Parlamentului European referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (D046172/00 – 2016/2920(RSP))  
B8-1085/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (D046172/00),

–  având în vedere Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului(1), în special articolul 18 alineatul (1),

–  având în vedere avizul științific al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), modificat ultima dată la 24 februarie 2012, de actualizare a evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte 1507(2),

–  având în vedere avizul științific al EFSA din 18 octombrie 2012 de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte 1507(3),

–   având în vedere avizul științific al EFSA din 6 decembrie 2012 de actualizare a concluziilor evaluării de risc și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind porumbul modificat genetic rezistent la insecte MON 810(4).

–  având în vedere avizul științific al EFSA din 6 decembrie 2012 de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte Bt11 și MON 810(5);

–   având în vedere avizul științific al EFSA din 28 mai 2015 de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a speciilor de insecte Lepidoptera nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate(6),

–  având în vedere articolele 11 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie(7),

–   având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare(8),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât o notificare (referința C/ES/01/01) privind introducerea pe piață a porumbului modificat genetic 1507 a fost prezentată în 2001 de către Pioneer Overseas Corporation și Dow AgroSciences Europe Ltd autorității competente din Spania în conformitate cu Directiva 90/220/CEE a Consiliului(9); întrucât în 2003 a fost prezentată, în temeiul Directivei 2001/18/CE(10), o notificare actualizată;

B.  întrucât porumbul modificat genetic 1507 exprimă proteina Cry1F, care este o proteină Bt (derivată din Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki), care conferă rezistență la sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis) și la anumite alte insecte lepidoptere, printre care sfredelitorul roz (Sesamia spp), Spodoptera frugiperda, buha ipsilon (Agrotis ipsilon) și sfredelitorul sud-vestic (Diatraea grandiosella), precum și proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele pe bază de glufosinat de amoniu;

C.  întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009; întrucât, pentru substanțele deja autorizate, criteriile de excludere se aplică la reînnoirea autorizării; întrucât autorizarea glufosinatului expiră în 2017; întrucât, prin urmare, utilizarea glufosinatului ar trebui să ia sfârșit, în principiu, în 2017;

D.  întrucât, în temeiul articolului 26c alineatul (2) din Directiva 2001/18/CE, cultivarea porumbului modificat genetic 1507 este interzisă în următoarele teritorii: Valonia (Belgia); Bulgaria; Danemarca; Germania (exceptând scopurile de cercetare); Grecia; Franța; Croația; Italia; Cipru; Letonia; Lituania; Luxemburg; Ungaria; Malta; Țările de Jos; Austria; Polonia; Slovenia; Irlanda de Nord (Regatul Unit); Scoția (Regatul Unit); și Țara Galilor (Regatul Unit);

E.  întrucât, conform EFSA, dovezile arată că aproximativ 95-99 % din polenul diseminat se depune pe aproximativ 50 de metri de la sursa de polen, deși mișcările verticale ale vântului sau rafalele de vânt din timpul polenizării pot ridica polenul la înălțimi mari în atmosferă și îl pot distribui pe distanțe de mai mulți kilometri;

F.  întrucât Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA consideră că posibila evoluție a rezistenței lepidopterelor dăunătoare la proteina Cry1F este îngrijorătoare în contextul culturii porumbului 1507 deoarece evoluția acestei rezistențe poate conduce la noi practici de control al dăunătoarelor care ar putea avea efecte negative asupra mediului;

G.  întrucât teosintul, strămoșul porumbului cultivat, se găsește în Spania din 2009; întrucât populațiile de teosint ar putea primi ADN transgenic provenit de la porumbul modificat genetic MON 810, care este cultivat în Spania în anumite regiuni unde teosintul se răspândește pe scară largă; întrucât fluxul de gene poate trece la teosint, provocând producerea toxinei Bt, și poate conferi o mai mare rezistență hibrizilor de porumb și teosint în comparație cu plantele indigene de teosint; întrucât acest scenariu comportă riscuri majore pentru fermieri și mediu;

H.  întrucât autoritățile competente din Spania au informat Comisia despre prezența teosintului în câmpurile de porumb din Spania, inclusiv despre prezența foarte limitată în câmpuri de porumb modificat genetic; întrucât informațiile disponibile arată, de asemenea, că teosintul a fost identificat și în Franța;

I.  întrucât, la 13 iulie 2016, Comisia a solicitat EFSA să evalueze înainte de sfârșitul lunii septembrie 2016 dacă, pe baza literaturii științifice existente sau a oricăror alte informații relevante, apar dovezi noi care ar putea schimba concluziile și recomandările din avizele științifice ale EFSA privind cultivarea porumbului modificat genetic MON 810, Bt11, 1507 și GA21;

J.  întrucât, la punctul 24 din proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei, se afirmă că EFSA a luat în considerare două niveluri de mortalitate locală „acceptabilă” (0,5 % și, respectiv, 1 %); întrucât, cu toate acestea, în avizul său științific din 28 mai 2015 de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a lepidopterelor nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate, EFSA subliniază de fapt în mod clar că „orice nivel de protecție specific utilizat aici cu titlu ilustrativ de către Grupul științific pentru OMG din cadrul EFSA este menit să servească exclusiv ca exemplu” și că „orice prag aplicat este în mod necesar ales arbitrar și ar trebui să facă obiectul unor modificări în conformitate cu obiectivele de protecție în vigoare în cadrul UE”;

K.  întrucât, în proiectul său de decizie de punere în aplicare, Comisia a ales un nivel al mortalității locale sub 0,5 % și, în anexa la acest proiect, prevede distanțe de izolare arbitrare de cel puțin 20 de metri între un câmp de porumb 1507 și un habitat protejat, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (3) din Directiva 2004/35/CE, în pofida faptului că avizele EFSA afirmă clar, ca un fapt confirmat, că impunerea în jurul unui habitat protejat a unei distanțe de izolare de 30 metri de la cultura cea mai apropiată de porumb 1507 ar putea să reducă mortalitatea locală, chiar și cea a larvelor de lepidoptere nevizate extrem de sensibile, la un nivel de sau sub 0,5 %, această distanță fiind mai mare decât cea propusă de Comisie;

L.  întrucât, în avizul său științific din 28 mai 2015 de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a lepidopterelor nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate, EFSA a precizat că „în prezent, nu există suficiente date disponibile pentru a include mortalitatea larvelor legată de Bt în contextul mortalității globale”,

1.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Directiva 2001/18/UE;

2.  consideră că evaluarea de risc a cultivării realizată de EFSA este incompletă și că recomandările în materie de gestionare a riscurilor propuse de Comisie sunt inadecvate;

3.  consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este conform cu dreptul Uniunii, dat fiind că nu este compatibil cu obiectivul Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, care este, în conformitate cu principiul precauției, apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre și protejarea sănătății umane și a mediului în cazul în care se efectuează diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic în orice alte scopuri decât introducerea lor pe piața internă a Comunității sau introducerea pe piață de organisme modificate genetic ca produse sau componente de produse, în interiorul Comunității;

4.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 106, 17.4.2001, p. 1.

(2)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific de actualizare a evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte 1507. Jurnalul EFSA 2011;9(11):2429. [73 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.

(3)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte 1507. Jurnalul EFSA 2012;10(11):2934. [36 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.

(4)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific de actualizare a concluziilor evaluării de risc și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind porumbul modificat genetic rezistent la insecte MON 810. Jurnalul EFSA 2012; 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(5)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA; avizul științific de completare a concluziilor evaluării riscurilor de mediu și a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor privind cultivarea porumbului modificat genetic rezistent la insecte Bt11 și MON 810; Jurnalul EFSA 2012;10(12):3016. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(6)

Grupul științific pentru organisme modificate genetic (OMG) din cadrul EFSA, 2015. Avizul științific de actualizare a recomandărilor în materie de gestionare a riscurilor pentru a limita expunerea la polenul de porumb Bt a speciilor de insecte Lepidoptera nevizate și care trebuie conservate în habitate protejate. Jurnalul EFSA 2015;13(7):4127. [31 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127

(7)

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

(8)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0036.

(9)

Directiva 90/220/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (JO L 117, 8.5.1990, p. 15).

(10)

Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate