Процедура : 2016/2923(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1088/2016

Внесени текстове :

B8-1088/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0390

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 593kWORD 49k
3.10.2016
PE589.677v01-00
 
B8-1088/2016

внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността


относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046168/00 – 2016/2923(RSP))


внесено от: Барт Стас, Лин Бойлан, Гийом Балас, Сирпа Пиетикяйнен, Елеонора Еви Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Резолюция на Европейския парламент относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046168/00 – 2016/2923(RSP))  
B8-1088/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D046168/00),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид гласуването, проведено на 8 юли 2016 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, без да се представи становище,

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните от 9 март 2016 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г. относно Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2279 на Комисията от 4 декември 2015 г. за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø5-9 × MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 февруари 2016 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя FG72 (MST-FGØ72-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2016 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, и генетично модифицирана царевица, комбинираща две или три от събитията Bt11, MIR162, MIR604 и GA21, и за отмяна на Решения 2010/426/EС, 2011/893/EС, 2011/892/EС и 2011/894/EС(7),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 12 март 2009 г. Dow AgroSciences Europe подаде заявление до компетентния орган на Нидерландия в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираният памук DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, както е описан в заявлението, експресира протеина фосфинотрицин ацетил трансфераза (PAT), който придава поносимост към хербициди на основата на амониев глюфозинат, модифицирания протеин 5-енолпирувилшикимат-3-фосфат синтаза (CP4EPSPS), който придава поносимост към хербициди на основата на глифозат, и протеините Cry1Ac и Cry1F, които предпазват от някои люспокрили насекоми вредители, и като има предвид, че Международната агенция за изследване на рака — специализираната агенция по ракови заболявания към Световната здравна организация — класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората на 20 март 2015 г.(8);

В.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от Постоянния комитет на 8 юли 2016 г., без да бъде представено становище;

Г.  като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията беше гласуван от апелативния комитет на 15 септември 2016 г. и отново не беше представено становище, като 11 държави членки, които представляват 38,66 % от населението на ЕС, подкрепиха проекторешението, 14 държави членки, които представляват 33,17 % от населението на ЕС, гласуваха против, 2 държави членки, които представляват 28 % от населението на ЕС, се въздържаха и 1 държава членка, която представлява 0,17 % от населението на ЕС, не беше представена при гласуването;

Д.  като има предвид, че на 22 април 2015 г. в обяснителния меморандум към своето законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 Комисията изрази съжаление относно факта, че след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1829/2003 решенията за разрешаване се приемат от Комисията в съответствие с приложимото законодателство, без да бъдат подкрепени от становищата на комитетите на държавите членки, и че връщането на досието при Комисията за окончателно решение, което като цяло е изключение за такава процедура, се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани (ГМ) храни и фуражи;

Е.  като има предвид, че законодателното предложение от 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 беше отхвърлено от Парламента на 28 октомври 2015 г.(9) въз основа на това, че макар отглеждането на ГМО задължително да се извършва на територията на дадена държава членка, търговията с тях пресича границите, което означава, че националната „забрана за продажба и употреба“, предложена от Комисията, би била невъзможна за изпълнение без повторното въвеждане на граничен контрол на вноса; като има предвид, че Парламентът отхвърли законодателното предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 и призова Комисията да оттегли своето предложение и да представи ново предложение;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002, е да предоставя основа за гарантирането на високо равнище на защита на човешкия живот и здраве, здравето и благосъстоянието на животните, интересите на околната среда и на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  призовава Комисията да представи ново законодателно предложение, въз основа на Договора за функционирането на Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003, като се вземат предвид изразяваните често на национално равнище опасения, които не са свързани само с въпроси за безопасността на ГМО за здравето или за околната среда;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(3)

Приети текстове, P8_TA(2015)0456.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0040.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0039.

(6)

Приети текстове, P8_TA(2016)0038.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0271.

(8)

IARC Monographs, том 112: Оценка на пет органофосфатни инсектициди и хербициди, 20 март 2015 г. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(9)

Приети текстове, P8_TA(2015)0379.

Правна информация - Политика за поверителност