Предложение за резолюция - B8-1089/2016Предложение за резолюция
B8-1089/2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Сирия

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Манфред Вебер от името на групата PPE
Джани Питела от името на групата S&D
Сайед Камал от името на групата ECR
Ги Верхофстад от името на групата ALDE
Ребека Хармс от името на групата Verts/ALE
Давид Борели от името на групата EFDD


Процедура : 2016/2894(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-1089/2016
Внесени текстове :
B8-1089/2016
Приети текстове :

B8-1089/2016

Резолюция на Европейския парламент относно Сирия

(2016/2894(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че враждебните действия в Сирия са нараснали, особено в Алепо, който е подложен на тежки въздушни бомбардировки, включително нападения срещу медицински съоръжения; като има предвид, че се наблюдава драматично и бързо влошаване на положението въпреки усилията на международната общност за установяване на прекратяване на враждебните действия;

Б.  като има предвид, че Европейският съюз е един от основните донори на хуманитарна помощ за хората, бягащи от историческото насилие и разрушенията в Сирия; като има предвид, че липсата на международно единство значително затруднява постигането на договорено решение за войната в Сирия;

В.  като има предвид, че ЕС следва да продължи усилията си и колективно, посредством позицията на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, да играе по-съществена роля на посредник за постигането на мирно решение в Сирия;

1.  решително осъжда всички нападения срещу цивилното население и цивилната инфраструктура, продължаването на всички обсади в Сирия и липсата на достъп на нуждаещите се в Сирия до хуманитарна помощ; изразява дълбоката си загриженост за страданието на хората в обсадените зони на Алепо и по цялата територия на Сирия, засягащо много жени и деца, които нямат достъп до основни хуманитарни стоки и отчаяно се нуждаят от храна, чиста вода и медицински консумативи;

2.  изразява дълбоко съжаление и безусловно осъжда неотдавнашните нападения срещу конвой с хуманитарна помощ и склад на Червения полумесец в Алепо, които разглежда като сериозни и тревожни нарушения на международното хуманитарно право и като възможно военно престъпление; отдава почит на хуманитарните работници, загинали в опит да окажат помощ на народа на Алепо и из цяла Сирия, и поднася своите най-искрени съболезнования на семействата и приятелите на жертвите; призовава за последващи действия и за подвеждането под отговорност на лицата, виновни за извършването на военни престъпления и престъпления срещу човечеството;

3.  призовава всички страни в конфликта, и особено Русия и режима на Асад, да прекратят всички нападения срещу цивилното население и цивилната инфраструктура, включително водоснабдяването и електрическата инфраструктура, да предприемат надеждни и незабавни стъпки за прекратяване на враждебните действия, да прекратят всички обсади и да осигурят бърз, безопасен и безпрепятствен достъп на хуманитарните агенции до всички нуждаещи се;

4.  приветства инициативата на ЕС за спешна хуманитарна помощ за Алепо, която в допълнение към мобилизирането на средства за спешни хуманитарни нужди, цели да гарантира медицинско евакуиране на ранените и болните хора през източната част на Алепо, като се постави акцент върху жените, децата и възрастните хора; настоятелно призовава всички страни незабавно да предоставят необходимите разрешения, за да могат да се осъществяват доставки на хуманитарна помощ и медицински евакуации;

5.  настоятелно призовава всички участници в Международната група за подкрепа на Сирия да подновят преговорите за улесняване на постигането на стабилно примирие и да засилят своята дейност за постигане на трайно политическо решение в Сирия; напълно подкрепя усилията на специалния пратеник на ООН Стафан де Мистура в тази връзка;

6.  Призовава ВП/ЗП да поднови усилията за постигане на обща стратегия на ЕС по отношение на ЕС Сирия, която да има за цел улесняване на намирането на политическо решение в Сирия, и да включи инструменти за наблюдение и правоприлагане, за да се засили зачитането на споразуменията и задълженията, поети в рамките на Международната група за подкрепа на Сирия;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите – членки на ЕС, на Организацията на обединените нации, на членовете на Международната група за подкрепа на Сирия и на всички страни, участващи в конфликта в Сирия.