Forslag til beslutning - B8-1089/2016Forslag til beslutning
B8-1089/2016

FORSLAG TIL BESLUTNING om Syrien

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Manfred Weber for PPE-Gruppen
Gianni Pittella for S&D-Gruppen
Syed Kamall for ECR-Gruppen
Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen
David Borrelli for EFDD-Gruppen


Procedure : 2016/2894(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-1089/2016
Indgivne tekster :
B8-1089/2016
Vedtagne tekster :

B8-1089/2016

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien   

(2016/2894(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at fjendtlighederne i Syrien er eskaleret, navnlig i Aleppo, som er kommet under kraftige luftbombardementer, som også omfatter angreb på sundhedsfaciliteter; der henviser til, at situationen dramatisk og hurtigt er blevet forværret, til trods for det internationale samfunds bestræbelser på at bringe fjendtlighederne til ophør;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union er en af de største bidragydere til humanitær bistand til de mennesker, der flygter fra den historiske vold og ødelæggelse i Syrien; der henviser til, at manglen på international enighed gør det betydeligt vanskeligere at forhandle sig frem til en løsning på krigen i Syrien;

C.  der henviser til, at EU bør fortsætte sin indsats og – gennem den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen – spille en mere kollektiv og markant mæglerrolle i forbindelse med at nå frem til en fredsaftale for Syrien;

1.  fordømmer på det kraftigste alle angreb på civile og på civil infrastruktur, fortsættelsen af alle belejringer i Syrien og den manglende adgang for humanitær bistand til det syriske folk i nød; udtrykker sin dybeste bekymring over de menneskelige lidelser i de besatte områder i Aleppo og i hele Syrien, som berører mange kvinder og børn, der ikke har adgang til vigtige humanitære varer, og har et desperat behov for fødevarer, rent vand og medicinsk udstyr;

2.  beklager dybt og fordømmer på uforbeholden vis de seneste angreb på en humanitær nødhjælpskonvoj og på et Røde Halvmåne-lagerlokale nær Aleppo som en alvorlig og foruroligende overtrædelse af den humanitære folkeret og som en krigsforbrydelse; ærer de humanitære hjælpearbejdere, der har mistet livet i forbindelse med deres indsats for at hjælpe befolkningen i Aleppo og i hele Syrien, og udtrykker sin dybeste medfølelse med ofrenes familier og venner; opfordrer til, at de, som har gjort sig skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, straffes og stilles til ansvar herfor;

3.  opfordrer alle parter i konflikten, og navnlig Rusland og Assad-regimet, til at standse alle angreb på civile og på civile infrastrukturer, herunder vand- og elektricitetsinfrastrukturer, til straks at tage troværdige skridt til at indstille fjendtlighederne og ophæve alle belejringer samt til at tillade humanitære organisationer hurtig, sikker og uhindret adgang til alle mennesker i nød;

4.  glæder sig over EU's akutte humanitære initiativ for Aleppo, som ud over at mobilisere midler til presserende humanitære behov har til formål at sikre medicinsk evakuering af sårede og syge personer fra det østlige Aleppo med fokus på kvinder, børn og ældre; opfordrer indtrængende alle parter til omgående at give de nødvendige tilladelser til humanitær bistand og medicinsk nødevakuering.

5.  opfordrer indtrængende alle deltagere i den internationale støttegruppe for Syrien til at genoptage forhandlingerne med henblik på at fremme indførelsen af en stabil våbenhvile og intensivere arbejdet for en varig politisk løsning i Syrien; støtter fuldt ud indsatsen fra FN's særlige udsending Staffan de Mistura i denne henseende;

6.  opfordrer den højtstående repræsentant/næstformanden til at forny indsatsen hen imod en fælles EU-strategi for Syrien, som skal tilstræbe at fremme en politisk løsning i Syrien og omfatte kontrol- og håndhævelsesinstrumenter med henblik på at styrke overholdelsen af de aftaler og forpligtelser, som er indgået inden for rammerne af den internationale støttegruppe for Syrien;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, Rådet, Kommissionen, regeringerne og parlamenterne i EU's medlemsstater, De Forenede Nationer, medlemmerne af den internationale støttegruppe for Syrien samt alle parter, der er involveret i konflikten i Syrien.