Päätöslauselmaesitys - B8-1089/2016Päätöslauselmaesitys
B8-1089/2016

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyriasta

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta
Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta
Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta
David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta


Menettely : 2016/2894(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-1089/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-1089/2016
Hyväksytyt tekstit :

B8-1089/2016

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyriasta

(2016/2894(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vihamielisyydet ovat kärjistyneet Syyriassa ja erityisesti Aleppossa, joka on kärsinyt raskaista ilmapommituksista ja jossa on tehty iskuja lääkintätiloja vastaan; toteaa tilanteen huonontuneen dramaattisesti ja nopeasti huolimatta kansainvälisen yhteisön pyrkimyksistä saada vihamielisyydet loppumaan;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni kuuluu suurimpiin humanitaarisen avun antajiin Syyrian ennennäkemätöntä väkivaltaa ja hävitystä pakeneville ihmisille; toteaa, että kansainvälisen yhteisymmärryksen puuttuminen vaikeuttaa neuvotteluratkaisun aikaan saamista Syyrian sotaan;

C.  katsoo, että unionin olisi jatkettava toimiaan ja omaksuttava yhteisesti unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan / komission varapuheenjohtajan kanssa näkyvämpi rooli välityspyrkimyksissä rauhansopimuksen aikaan saamiseksi Syyriaan;

1.  tuomitsee ankarasti kaikki hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria vastaan, kaikkien piiritysten jatkamisen Syyriassa sekä humanitaarisen avun epäämisen sitä tarvitsevalta Syyrian kansalta; ilmaisee erittäin vakavan huolensa inhimillisestä kärsimyksestä Aleppon piiritetyillä alueilla ja koko Syyriassa ja toteaa sen vaikuttavan moniin naisiin ja lapsiin, jotka eivät saa välttämättömiä humanitaariseen toimintaan kuuluvia tarvikkeita ja tarvitsevat kipeästi ruokaa, puhdasta vettä ja lääkintätarvikkeita;

2.  pitää viimeaikaisia iskuja humanitaarista apua kuljettaneeseen saattueeseen ja Punaisen puolikuun varastoon Aleppon lähellä erittäin valitettavina, tuomitsee ne ehdoitta ja pitää niitä vakavina ja hälyttävinä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksina ja mahdollisina sotarikoksina; kunnioittaa humanitaarisia avustustyöntekijöitä, jotka ovat kuolleet yrittäessään avustaa Aleppon ja koko Syyrian asukkaita, ja esittää vilpittömän osanottonsa uhrien perheille ja ystäville; kehottaa määräämään sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille seuraamuksia ja vaatii saattamaan heidät vastuuseen;

3.  vaatii kaikkia konfliktin osapuolia, erityisesti Venäjää ja Assadin hallintoa, lopettamaan kaikki hyökkäykset siviilejä ja siviili-infrastruktuuria, myös vesi- ja sähköinfrastruktuuria, vastaan, ryhtymään välittömästi uskottaviin toimiin vihamielisyyksien lopettamiseksi, lopettamaan kaikki piiritykset ja sallimaan humanitaarisille järjestöille nopeasti turvallisen ja esteettömän pääsyn apua tarvitsevien ihmisten luo;

4.  suhtautuu myönteisesti unionin aloitteeseen tarjota humanitaarista hätäapua Aleppoon ja toteaa, että siinä otetaan käyttöön varoja kiireellisiin humanitaarisiin tarpeisiin ja pyritään varmistamaan haavoittuneiden ja sairaiden evakuoiminen lääketieteellisistä syistä Itä-Alepposta keskittyen erityisesti naisiin, lapsiin ja vanhuksiin; kehottaa kaikkia osapuolia myöntämään tarvittavat luvat, jotta humanitaarisen avun toimitukset ja lääketieteellisistä syistä tehtävät evakuoinnit voivat jatkua;

5.  kehottaa kaikkia kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäseniä käynnistämään neuvottelut uudelleen, jotta voidaan helpottaa pysyvän aselevon aikaansaamista ja vauhdittaa työtä kestävän poliittisen sovintoratkaisun löytämiseksi Syyriaan; kannattaa täysin YK:n erityislähettilään Staffan de Misturan toimia asiassa;

6.  kehottaa korkea edustajaa / komission varapuheenjohtajaa tehostamaan toimia sellaisen unionin yhteisen Syyriaa koskevan strategian laatimiseksi, jolla pyrittäisiin helpottamaan poliittisen sovintoratkaisun löytymistä Syyriassa, ja sisällyttämään strategiaan seuranta- ja valvontavälineitä, jotta ryhmän hyväksymien sopimusten ja velvoitteiden noudattamista voidaan tehostaa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille.