Projekt rezolucji - B8-1089/2016Projekt rezolucji
B8-1089/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Syrii

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Manfred Weber w imieniu grupy PPE
Gianni Pittella w imieniu grupy S&D
Syed Kamall w imieniu grupy ECR
Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE
Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE
David Borrelli w imieniu grupy EFDD


Procedura : 2016/2894(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1089/2016
Teksty złożone :
B8-1089/2016
Teksty przyjęte :

B8-1089/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Syrii

(2016/2894(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że konflikt w Syrii zaostrzył się, szczególnie w Aleppo, gdzie doszło do ciężkich bombardowań, w tym do ataków na placówki medyczne; mając na uwadze, że pomimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej na rzecz zaprzestania działań wojennych sytuacja ulega dramatycznemu i błyskawicznemu pogorszeniu;

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska jest jednym z głównych dostarczycieli pomocy humanitarnej dla ludzi uciekających przed radykalną przemocą i zagładą w Syrii; mając na uwadze, że brak jedności międzynarodowej sprawia, że wynegocjowanie rozwiązania konfliktu w Syrii jest znacznie trudniejsze;

C.  mając na uwadze, że UE powinna kontynuować swoje działania i jako całość – za pośrednictwem wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącej Komisji – odgrywać bardziej istotną rolę w mediacji na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu w Syrii;

1.  zdecydowanie potępia wszelkie ataki na ludność i infrastrukturę cywilną, nieustanne obleganie wielu miast w Syrii oraz brak dostępu pomocy humanitarnej do potrzebującej ludności syryjskiej; wyraża najgłębsze ubolewanie z powodu cierpień, jakich doznaje ludność w oblężonych obszarach Aleppo i innych miejscach w całej Syrii, w tym wiele kobiet i dzieci, które nie mają dostępu do niezbędnej pomocy humanitarnej i desperacko potrzebują żywności, czystej wody i środków medycznych;

2.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu ostatnich ataków na konwój z pomocą humanitarną oraz na magazyn Czerwonego Półksiężyca w pobliżu Aleppo i bezwarunkowo potępia te ataki, uznając je za poważne i zatrważające naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego, a być może nawet za zbrodnię wojenną; składa hołd pracownikom humanitarnym, którzy ponieśli śmierć, próbując pomóc ludności Aleppo i innym mieszkańcom Syrii, oraz składa najszczersze kondolencje rodzinom i przyjaciołom ofiar; domaga się, by osoby winne zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości poniosły konsekwencje swoich czynów i zostały z nich rozliczone;

3.  wzywa wszystkie strony konfliktu, szczególnie Rosję i reżim Asada, do zaprzestania wszelkich ataków na ludność i infrastrukturę cywilną, w tym infrastrukturę wodociągową i elektryczną, a także do podjęcia wiarygodnych i natychmiastowych kroków na rzecz zaprzestania działań wojennych, przerwania wszystkich oblężeń oraz umożliwienia organizacjom humanitarnym szybkiego, bezpiecznego i swobodnego dostępu do wszystkich ludzi znajdujących się w potrzebie;

4.  z zadowoleniem przyjmuje pilną inicjatywę humanitarną UE na rzecz Aleppo, która oprócz gromadzenia środków na pilne potrzeby humanitarne ma na celu umożliwienie ewakuacji osób rannych i chorych ze wschodniej części Aleppo, zwłaszcza kobiet, dzieci i osób starszych; wzywa wszystkie strony do pilnego wydania niezbędnych zezwoleń, tak by umożliwić dostawy pomocy humanitarnej i ewakuację chorych i rannych;

5.  wzywa wszystkich członków Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii do wznowienia negocjacji, tak by ułatwić wprowadzenie stabilnego rozejmu oraz zintensyfikować prace na rzecz trwałego porozumienia politycznego w Syrii; w tym kontekście w pełni popiera działania specjalnego wysłannika ONZ Staffana de Mistury;

6.  wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą Komisji do wznowienia wysiłków na rzecz wspólnej unijnej strategii wobec Syrii, której celem byłoby ułatwienie porozumienia politycznego w Syrii i która obejmowałaby narzędzia do monitorowania i egzekwowania prawa w celu wzmocnienia poszanowania umów i zobowiązań poczynionych w ramach Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa / wiceprzewodniczącej Komisji, Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich UE, Organizacji Narodów Zjednoczonych, członkom Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii oraz wszystkim stronom zaangażowanym w konflikt w Syrii.