Förslag till resolution - B8-1089/2016Förslag till resolution
B8-1089/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Syrien

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Manfred Weber för PPE-gruppen
Gianni Pittella för S&D-gruppen
Syed Kamall för ECR-gruppen
Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen
Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen
David Borrelli för EFDD-gruppen


Förfarande : 2016/2894(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1089/2016
Ingivna texter :
B8-1089/2016
Antagna texter :

B8-1089/2016

Europaparlamentets resolution om Syrien

(2016/2894(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fientligheterna i Syrien har trappats upp, särskilt i Aleppo, som har utsatts för kraftig beskjutning från luften, inklusive attacker mot medicinska inrättningar. Situationen har försämrats dramatiskt och snabbt, trots det internationella samfundets ansträngningar att få slut på striderna.

B.  Europeiska unionen är en av de viktigaste bidragsgivarna till humanitära insatser för människor som flyr från våldet och förstörelsen av historiska dimensioner i Syrien. Bristen på internationell enighet gör att det är väsentligt svårare att uppnå en förhandlingslösning på kriget i Syrien.

C.  EU bör fortsätta sina ansträngningar och kollektivt, genom unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen, spela en mer framträdande roll i förhandlingarna om en fredslösning för Syrien.

1.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck alla angrepp mot civilbefolkningen och den civila infrastrukturen, fortsättningen av alla belägringar i Syrien och att humanitärt stöd inte tillåts nå de syrier som lider nöd. Parlamentet är allvarligt oroat över det mänskliga lidandet i de belägrade delarna av Aleppo och resten av Syrien, som drabbar många kvinnor och barn som saknar tillgång till grundläggande humanitära förnödenheter och är i desperat behov av mat, rent vatten och läkemedel.

2.  Europaparlamentet beklagar djupt och fördömer reservationslöst den attack som nyligen ägde rum mot en hjälpkonvoj och ett lager som tillhörde Röda korset nära Aleppo som allvarliga och alarmerande brott mot internationell humanitär rätt och som en eventuell krigsförbrytelse. Parlamentet hyllar de biståndsarbetare som dog under sina ansträngningar att hjälpa människorna i Aleppo och i resten av Syrien, och uttrycker sitt djupa deltagande med offrens familjer och vänner. Parlamentet efterlyser konsekvenser för och ansvarsutkrävande av dem som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

3.  Europaparlamentet uppmanar alla parter i konflikten, särskilt Ryssland och Assadregimen, att omedelbart upphöra med alla angrepp mot civilbefolkningen och mot civil infrastruktur, t.ex. infrastruktur för vatten och elektricitet, att omedelbart vidta trovärdiga åtgärder för att få slut på striderna, att upphäva alla belägringar och att ge hjälporganisationer snabbt, säkert och obehindrat tillträde till alla människor i nöd.

4.  Europaparlamentet välkomnar EU:s initiativ för humanitär katastrofhjälp till Aleppo som, förutom att utnyttja medel för akut humanitärt bistånd, är inriktad på att garantera medicinsk evakuering av sårade och sjuka människor från östra Aleppo, med fokus på kvinnor, barn och gamla. Parlamentet uppmanar enträget alla parter att snarast tillhandahålla de tillstånd som krävs för att det humanitära biståndet och de medicinska evakueringarna ska kunna fortsätta.

5.  Europaparlamentet uppmanar enträget alla deltagare i den internationella stödgruppen för Syrien att återuppta förhandlingarna för att underlätta en stabil vapenvila och att intensifiera arbetet för en långsiktig politisk lösning i Syrien. Parlamentet stöder helt och fullt de ansträngningar som FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura har gjort i detta avseende.

6.  Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen att förnya ansträngningarna att uppnå en gemensam EU-strategi för Syrien som skulle syfta till en politisk lösning i landet och innehålla verktyg för övervakning och genomdrivande för att skärpa respekten för avtalen och åtaganden inom den internationella stödgruppen för Syrien.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordföranden för kommissionen, rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN, medlemmarna i den internationella stödgruppen för Syrien samt alla parter som är involverade i konflikten i Syrien.