Procedure : 2016/2894(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1090/2016

Indgivne tekster :

B8-1090/2016

Forhandlinger :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Afstemninger :

PV 06/10/2016 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 160kWORD 61k
4.10.2016
PE589.679v01-00
 
B8-1090/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om Syrien (2016/2894(RSP))


Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om Syrien (2016/2894(RSP))  
B8-1090/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Syrien og om ISIS' offensiv, navnlig af 11. juni 2015(1), 30. april 2015(2), 12. februar 2015(3) og 18. september 2014(4),

–  der henviser til de relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd,

–  der henviser til FN-pagten,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til FN-konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

1.  fordømmer på det kraftigste alle de forbrydelser, som er begået mod civilbefolkningen i Syrien; fordømmer på det kraftigste de systematiske overtrædelser af menneskerettighederne og af den humanitære folkeret som følge af de terrorhandlinger, som begås mod det syriske folk af den såkaldte Islamiske Stat og andre radikale grupper, og som muligvis kan udgøre krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden;

2.  opfordrer alle parter i konflikten til straks at standse alle angreb på civile og på civile infrastrukturer, herunder vand- og elektricitetsinfrastrukturer, og til at ophæve alle belejringer og tillade internationale nødhjælpsarbejdere uhindret og sikker adgang; støtter kraftigt kravene fra FN's særlige udsending om at bringe volden til ophør og beskytte såvel civile som civil infrastruktur samt til at indføre en ugentlig ubetinget 48-timers pause i kampene med henblik på i det mindste at give FN og dets partnere humanitær adgang til Aleppo og til at evakuere sårede og syge;

3.  opfordrer indtrængende alle parter til igen at overholde våbenhvileaftalen af 26. september 2016;

4.  opfordrer EU til at sikre mere international støtte til det øgede antal flygtninge; opfordrer til, at der øjeblikkeligt udstedes humanitære visa til asylansøgere ved medlemsstaternes ambassader og konsulater såvel som til, at der indføres et obligatorisk genhusningsprogram på EU-niveau i stedet for det frivillige genhusningsprogram, som Rådet har foreslået;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes ledere og parlamenter, Den Syriske Arabiske Republiks, Ruslands, USA's, Irans og Tyrkiets regeringer og parlamenter, Middelhavsunionens generalsekretær og Den Arabiske Liga.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0229.

(2)

EUT C 346 af 21.9.2016, s. 103.

(3)

EUT C 310 af 25.8.2016, s. 35.

(4)

EUT C 234 af 28.6.2016, s. 25.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik