Πρόταση ψηφίσματος - B8-1090/2016Πρόταση ψηφίσματος
B8-1090/2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συρία

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Gabriele Zimmer εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2016/2894(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-1090/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-1090/2016
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-1090/2016

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συρία

(2016/2894(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα το ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Συρία και την επίθεση της οργάνωσης ISIS, και συγκεκριμένα της 11ης Ιουνίου 2015[1], της 30ης Aπριλίου 2015[2], της 12ης Φεβρουαρίου 2015[3] και της 18ης Σεπτεμβρίου 2014[4],

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Aσφαλείας των HΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

1.  καταδικάζει απερίφραστα όλα τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εις βάρος του άμαχου πληθυσμού της Συρίας· καταδικάζει με τον εντονότερο δυνατό τρόπο τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που προκύπτει από τις τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράττονται από το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος και άλλες ριζοσπαστικές ένοπλες ομάδες εναντίον του συριακού λαού, που μπορεί να χαρακτηριστούν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

2.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, να άρουν όλες τις πολιορκίες και να παράσχουν απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση στους εργαζομένους στις δομές της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας· υποστηρίζει σθεναρά τις απαιτήσεις του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για τον τερματισμό της βίας και την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών, καθώς και για τις εβδομαδιαίες άνευ όρων 48ωρες καταπαύσεις του πυρός, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας, τουλάχιστον του ΟΗΕ και των εταίρων του, στο Χαλέπι, και την εκκένωση των τραυματισμένων και άρρωστων·

3.  καλεί όλα τα μέρη να επανέλθουν στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 26ης Σεπτεμβρίου, 2016·

4.  ζητεί από την ΕΕ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη στην αυξανόμενη ροή προσφύγων· ζητεί την άμεση έκδοση ανθρωπιστικών θεωρήσεων διαβατηρίου σε πρεσβείες και προξενικά γραφεία της ΕΕ, στους αιτούντες άσυλο, καθώς και την καθιέρωση υποχρεωτικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης σε επίπεδο ΕΕ, αντί του ανεπαρκούς προγράμματος εθελοντικής επανεγκατάστασης που προτείνει το Συμβούλιο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτική Ασφαλείας, στους προέδρους και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ιράν, της Τουρκίας, τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, και τον Σύνδεσμο των Αραβικών Κρατών.