Rezolūcijas priekšlikums - B8-1090/2016Rezolūcijas priekšlikums
B8-1090/2016

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Sīriju

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu,

Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2016/2894(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-1090/2016
Iesniegtie teksti :
B8-1090/2016
Pieņemtie teksti :

B8-1090/2016

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Sīriju

(2016/2894(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Sīrijā un Da’esh ofensīvu, jo īpaši rezolūcijas, kas pieņemtas 2015. gada 11. jūnijā[1], 2015. gada 30. aprīlī[2], 2015. gada 12. februārī[3] un 2014. gada 18. septembrī[4],

–  ņemot vērā attiecīgās ANO Drošības padomes rezolūcijas,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–  ņemot vērā Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā 1951. gada Ženēvas Konvenciju par bēgļa statusu un tai 1967. gadā pievienoto protokolu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

1.  stingri nosoda visus noziegumus, kas izdarīti pret Sīrijas civiliedzīvotājiem; nosoda visasākajā veidā tā sauktās „Islāma valsts” un citu radikālu bruņoto grupējumu veikto terora aktu rezultātā piedzīvotos sistemātiskos cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus, kas vērsti pret Sīrijas iedzīvotājiem un var tikt klasificēti kā kara noziegumi un noziegumi pret cilvēci;

2.  mudina visas konfliktā iesaistītās puses nekavējoties pārtraukt visus uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tostarp ūdensapgādes un elektrības infrastruktūrai, pārtraukt visus aplenkumus un sniegt netraucētu un drošu piekļuvi starptautiskās palīdzības darbiniekiem; pauž stingru atbalstu ANO īpašā sūtņa pieprasījumiem izbeigt vardarbību un aizsargāt civiliedzīvotājus un civilo infrastruktūru, kā arī noteikt karadarbības beznosacījumu pārtraukumus 48 stundas nedēļā, lai vismaz ANO un tās partneri varētu saņemt humanitāru piekļuvi Alepo un lai varētu veikt ievainoto un slimnieku evakuāciju;

3.  mudina visas puses atgriezties pie 2016. gada 26. septembra vienošanās par pamieru;

4.  aicina ES nodrošināt lielāku starptautisko atbalstu bēgļiem, kuru skaits ir pieaudzis; aicina nekavējoties izdot ES vēstniecībās un konsulātos humanitārās vīzas patvēruma meklētājiem, kā arī ieviest obligātas pārmitināšanas programmas ES līmenī — Padomes ierosinātās vājās brīvprātīgās pārmitināšanas programmas vietā;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Eiropadomes priekšsēdētājam, Komisijas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu parlamentu priekšsēdētājiem, Sīrijas Arābu Republikas, Krievijas, ASV, Irānas, Turcijas valdībai un parlamentam, Savienības Vidusjūrai ģenerālsekretāram un Arābu valstu līgai.