Projekt rezolucji - B8-1090/2016Projekt rezolucji
B8-1090/2016

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Syrii

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2016/2894(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-1090/2016
Teksty złożone :
B8-1090/2016
Teksty przyjęte :

B8-1090/2016

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Syrii

(2016/2894(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie sytuacji w Syrii i ofensywy ISIS, zwłaszcza rezolucje z dni: 11 czerwca 2015 r.[1], 30 kwietnia 2015 r.[2], 12 lutego 2015 r.[3] i 18 września 2014 r.[4],

–  uwzględniając stosowne rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ,

–  uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

–  uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–  uwzględniając Konwencję genewską dotyczącą statusu uchodźców z 1951 r. oraz protokół do tej konwencji z 1967 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

1.  zdecydowanie potępia wszystkie zbrodnie popełnione na ludności cywilnej Syrii; potępia w najostrzejszych słowach systematyczne łamanie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego wynikające z dokonywanych przez tzw. Państwo Islamskie i inne radykalne ugrupowania zbrojne aktów terrorystycznych wobec mieszkańców Syrii, które mogą stanowić zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości;

2.  wzywa wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania wszystkich ataków wymierzonych w ludność i infrastrukturę cywilną, w tym wodociągową i energetyczną, do przerwania wszystkich oblężeń i zagwarantowania pracownikom międzynarodowych organizacji pomocowych nieograniczonego i bezpiecznego dostępu; z całą mocą popiera sformułowane przez specjalnego wysłannika ONZ żądania zaprzestania przemocy, ochrony ludności i infrastruktury cywilnej, jak też cotygodniowych bezwarunkowych 48-godzinnych przerw w walkach w celu umożliwienia dostępu do Aleppo organizacjom niosącym pomoc humanitarną, co najmniej ONZ i jej partnerom, oraz ewakuacji rannych i chorych;

3.  apeluje do wszystkich stron, aby wróciły do porozumienia o zawieszeniu broni z dnia 26 września 2016 r.;

4.  wzywa UE do zapewnienia większego wsparcia międzynarodowego dla rosnącej liczby uchodźców; apeluje o niezwłoczne wydawanie wiz humanitarnych osobom ubiegającym się o azyl przez unijne ambasady i urzędy konsularne oraz wprowadzenie obowiązkowych programów przesiedleń na szczeblu UE zamiast słabego dobrowolnego programu przesiedleń zaproponowanego przez Radę;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przewodniczącemu Rady Europejskiej, przewodniczącemu Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, przewodniczącym parlamentów państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Syryjskiej Republiki Arabskiej, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Iranu, Turcji, sekretarzowi generalnemu Unii dla Śródziemnomorza oraz Lidze Państw Arabskich.