Förslag till resolution - B8-1090/2016Förslag till resolution
B8-1090/2016

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Syrien

4.10.2016 - (2016/2894(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2016/2894(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-1090/2016
Ingivna texter :
B8-1090/2016
Antagna texter :

B8-1090/2016

Europaparlamentets resolution om Syrien

(2016/2894(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Syrien och IS offensiv, särskilt resolutionerna av den 11 juni 2015[1], den 30 april 2015[2], den 12 februari 2015[3] och den 18 september 2014[4],

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Genèvekonventionen angående flyktingars rättsliga ställning (1951) och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet fördömer med kraft alla brott som begås mot Syriens civilbefolkning. Parlamentet fördömer i kraftigast möjliga ordalag de systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna och de överträdelser av internationell humanitär rätt som är resultatet av de terrordåd som den så kallade Islamiska staten och andra radikala väpnade grupper gjort sig skyldiga till mot Syriens befolkning, vilka kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

2.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla parter i konflikten att omedelbart upphöra med alla angrepp mot civilbefolkningen och mot civil infrastruktur, t.ex. infrastruktur för vatten och elektricitet, att upphäva all belägring och att bevilja internationella biståndsarbetare obegränsat tillträde under säkra former. Parlamentet stöder bestämt kravet från FN:s särskilda sändebud om att sätta stopp för allt våld och skydda civilbefolkningen och civil infrastruktur och om att införa ovillkorliga 48 timmar långa uppehåll i striderna varje vecka i syfte att möjliggöra tillträde för humanitärt bistånd så att åtminstone FN och dess partnerorganisationer kan nå Aleppo, samt om att evakuera skadade och sjuka.

3.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen samtliga parter att återgå till avtalet om eldupphör av den 26 september 2016.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU att säkerställa ökat internationellt stöd för det tilltagande antalet flyktingar. Parlamentet efterlyser ett omedelbart utfärdande av humanitära visum till asylsökande vid EU:s ambassader och konsulat, samt införande av obligatoriska vidarebosättningsprogram på EU-nivå i stället för det kraftlösa frivilliga vidarebosättningsprogram som föreslagits av rådet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till ordföranden för Europeiska rådet, ordföranden för kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, talmännen i medlemsstaternas parlament, regeringen och parlamentet i Arabrepubliken Syrien, Ryssland, Förenta staterna, Iran, Turkiet, generalsekreteraren för unionen för Medelhavsområdet samt Arabförbundet.